eTвининг – Политика за приватност

Европска Комисија, Генерален Директорат за образование, млади, спорт и култура ("DG EAC"), Извршна агенција за образование, аудиовизуелизација и култура ("EACEA") како и Националните сервиси за поддршкаa(NSS) и Агенциjата за поддршка на партнери(PSA) се посветени да ја сочуваат вашата приватност.

Личните прибирања на податоци преку eTwinning.net се процесирани или на национално ниво, каде NSS или PSA, како што е во случајов, се контрори, или на ниво на Европска Унија (EU), каде EACEA се контролори. . 

Сите лични податоци се обработуваат во слогласност со важечкото законодавство за заштита на податоци

 •  На ниво на ЕУ,  Регулатива (EЗ) Бр 2018/1725 (1) за заштита на личните податоци од страна на институциите и телата на заедницата во моментов се применува.
 • На национално ниво, за членови на Европската Унија (ЕУ) и Европската Економска Област (EEО), the General Data Protection Regulation ('GDPR') applies (2). All data processing operations under the control of the National Support Services comply with its provisions.
 • For countries which are not members of the EU or of the EEA, personal data is processed according to the applicable National legislation, except if personal data from persons in the EU Member States or the EEA is processed. In this case, the GDPR applies.

Следнава Изјава за заштита на приватноста ги прикажува политиките со кои GD, EAC, EACEA, NSS и PSA собираат, управуваат и користат лични податоци на засегнатите лица во eTвининг. 

Ние ја цениме вашата доверба и сакаме да бидеме сигурни дека ги разбирате нашите политики и практики во врска со заштитата на вашите податоци во рамките на еТвининг проектот.

EUN Partnership aisbl (во понатамошниот текст наречен European Schoolnet) ја води сервисот за централна поддршка на eTвининг (CSS) како изведувач на EACEA и како дел од своите задачи ја имплементира платформата eTвининг која е предмет на утврдената политика за приватност подолу.

1. Кој е одговорен за обработка на вашите лични податоци (контролор на податоци)? 

На EУ ниво – eTwinning.net

Кога податоците се обработуваат на ниво на ЕУ, контролорот на податоците е Извршната агенција за образование, аудиовизуелизација и култура.

Лицето назначено како одговорно за операциите на обработка е: 

Раководител на одделение A5 во EACEA 

Извршната агенција за образование, аудиовизуелизација и култура

Авенија Бурже 1, BE-1049 Брисел

Email: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

На национално ниво – eTвининг национален портал 

Кога податоците се обработуваат на национално ниво (на пример организирање национални активности, видете подолу), контролорите на податоците се специфичните сервиси за поддршка (Националните сервиси за поддршка и агенциите за поддршка на партнери).

Контактите на лицата кои се назначени како одговорни за операциите за обработка во Сервисите за поддршка можат да се најдат на овие страници: NSS and PSA

2. Кои лични податоци се обработени и како?

На EУ ниво – eTwinning.net

Следните лични податоци се обработени во контекст на еТвининг. Листата е исцрпна.

a) Обавезни податоци

Податоци за оној кој се регистрира: име е-маил адреса, презиме, улога во училиштето (доколку е наставник, по кој предмет),јазик на комуникација, возраст на учениците, опис на корисникот.

Податоци за училиштето: информации во врска со училиштето, како што се службеното име на училиштето, адреса, град, адреса на е-пошта, регион и држава.

Податоци за директорот на училиштето: име, презиме, службена е-маил адреса.

б) Опционални податоци (овие податоци може да се обезбедат само доколку сте понатаму вклучени во еТвининг активностите):

Дата на регистрација: листа на контакти во рамките на eTwinning Live, листа на проекти, слика на регистранти, фотографии и други информации поврзани со користење на платформата.

Други податоци: Регистрантите можат исто така да учествуваат во проектни ’ Твинспејсови, eTвиниг групи, настани за учење и онлајн настани. Во овие случаи, регистрантите можат да ја достават информацијата за целите на учеството во такви иницијативи.Пристапот до такви платформи е ограничен само на нивните регистрирани членови. Тие исто така можат да доставуваат и други информации во контекст на користење на платформата, како и пораки и други материјали на форуми, блогови и други делови од платформата .

На национално ниво – еТвининг национални портали

Слендите лични поатоци се процесирани во контекст на еТвининг.

a) Обавезни податоци - обезбедени од EACEA преку eTwinning.net

Податоци за регистрант: име на е-маил адреса, презиме, улога во училиште (доколку е наставник, по кој предмет), јазик/ци на комуникација, возраст на учениците, опис на корисникот.

Податоци за училиштето: кое училиште(официјално име на училиште, адреса, град, е-маил адреса, регион и земја).

Податовци за директоот: име,презиме. службен е-маил.

б) Технички информации:Податоците се обезбедуваат од самите корисници со поднесување на онлајн формулари во разни области на платформата eTwinning.net и се достапни од различни национални служби.

ц) Специфични податоци од онсајт иницијатви:  Учесниците можат да земат учество во активностите за професионален развој на само место. Во овој случај, може да се побараат дополнителни информации (на пример, да се организираат патувања) заради учество во такви иницијативи. 

3. За која цел ги обработуваме вашите податоци? 

На EУ ниво – eTwinning.net

Процесирањето на податоците е потребно за: 

 • Обезбедување податоци на активностите на регистрантите надвор од еТвининг за да обезбедат и да ги одржат онлајн активностите на заедницата;
 • овозможување на регистрантите да најдат партнери и да започнат проекти;
 • обезбедување информации за нивните еТвининг проекти ;
 • овозможување на еТвининг регистрантите да комуницираат и да соработуваат во духот на взаемна доверба почит; и,
 • овозможување и олеснување мониторинг и истражувачки активности.

Кога корисниците се регистрираат во eTвининг, тие исто така можат да се пријават за еТвининг билтенот.

Податоците на регистраторите се потврдени на национално ниво од страна на соодветните NSS или PSA.

Агрегираните статистики се собираат редовно, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, бројот на корисници во одреден период, избрани предмети или земји избрани од наставниците, користење на сметката.

На национално ниво – eTвинин националните портали

Сервисите за поддршка на eTвининг ги користат информациите поднесени до eTwinning.net да:

 • валидираат лична информација поднесена од корисникот
 • да ги промовират националните еТвининг активности
 • дисеминација на националната брошура за новости и нотификации, 
 • прес изјави, 
 • регистрација за крсеви или настани, 
 • учество во истражувања

Корисниците исто така можат да изберат директно да контактираат со Сервисите за поддршка за да останат информирани за активностите во eTвининг. Доколку корисниците одлучуваат директно да контактираат со Сервисите за поддршка, личните податоци ќе бидат исклучиво искористени за да се одговори на пораките или за да управуваат со регистрациите.

4.На која правна основа ги обработуваме вашите лични податоци ?

На EУ ниво

Обработката е неопходна за извршување на задача која е извршена од јавен интерес или при вршење на службено овластување доделено на институцијата или телото на Унијата (да се утврди со правото на Унијата) (член 5 (1) (а) од Регулативата 2018 / 1725);

 • ''Eразмус+': програмата на Унијата за образование, обука, млади и спорт формирана со Регулатива (ЕУ) бр. 1288/2013 на Европскиот парламент и на Советот од 11 декември 2013 година и укинување на одлуките бр 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC и No 1298/2008/EC (OJ L 347 of 20.12.2013, p. 50–73)
 • Одлука за спроведување на Комисијата од 18 декември 2013 година за основање на Извршна агенција за образование, аудиовизација и култура и за укинување на Одлуката 2009/336 / ЕЗ (2013/776 / ЕУ): Член 3 (а).
 • Договор за услуги 2017-3597, 2017-3598 и 2017-3599 помеѓу Извршната агенција за образование, аудиовизуелизација и култура и EUN партнерство AISBL.

Обработката која не е опфатена со горенаведените правни основи се заснова врз согласност на субјектот на податоците (член 5 (1) (г) од Регулативата 2018/1725).

На национално ниво

 • Договор за грат потпишан меѓу EACEA и NSS или PSA.
 • Контактирајте ги соодветните NSS или PSA за информации за законодавството применливо за секоја земја.

5.Колку време ги чуваме вашите лични податоци ?

На EУ и Национално ниво

Податоците кои се однесуваат на статистичките и истражувачките цели се чуваат цело време на еТвининг во агрегиран, анонимен формат.

Податоците поврзани со профилот на корисниците се чуваат максимум три години по последното најавување на корисникот. По една година од последното најавување, корисничкиот профил автоматски ќе биде  неактивен, односно нема повеќе да биде видлив за другите корисници или за надворешниот свет. На корисникот му се испраќа известување за да го извести дека нејзиниот / неговиот профил е неактивен и дека тој / таа може повторно да ја активира својата / нејзината сметка со повторно пријавување. Вториот и последен потсетник се праќаат по две дополнителни години, информирајќи го корисникот дека, 3 години по нејзиното / неговото последно логирање, неговиот / нејзиниот профил ќе биде деактивиран засекогаш. Сите лични податоци потоа се анонимни.

За да деактивирате или избришете сметка, ве молиме контактирајте го Централниот сервис за поддршка (види точка 6 подолу) на: delete@etwinning.net

Во случај корисниците да побараат деактивирање на нивниот профил или профилот автоматски е деактивиран, нема да бидат видливи податоци за другите корисници на еТвининг. Податоците ќе се чуваат само во анонимна форма која не дозволува лична идентификација. Ако корисниците со деактивиран профил сакаат да продолжат да ја користат платформата, тие ќе треба повторно да се пријават. Податоците се користат исклучиво за цели на истражување и следење на располагање на EACEA, Европската Комисија, национални или регионални училишни авторитети, надлежни органи за спроведување на еТвининг (централни и национални служби за поддршка) и други трети лица (види точка 6) под овластување на Контролорот на податоци во агрегиран форма.

6. Кој има пристап до вашите лични податоци и на кого му се откриени?

На EУ  ниво – eTwinning.net

За целите наведени погоре, пристапот до податоците е строго ограничен на:

 • eTвининг регистранти (по логирање) можат да ги видат следните податоци на други корисници: целосен сет на податоци, освен податоците на е-поштата на корисниците и податоците на лидерот на училиштето.
 • EACEA, Европска Комисија: цел сета на пдатоци.
 • Овластен персонал на организацијата која е под договор со EACEA за спроведување на еТвининг, т.е. Служба за централна поддршка (European Schoolnet): целосен сет на податоци.
 • NSS и PSA: податоци за регистрантите  ограничени на поединецот на нивните земји.

Доколку NSS или PSA се наоѓаат надвор од ЕУ / ЕЕА, преносот на лични податоци се одвива врз основа на соодветни заштитни мерки наведени во договорите за грант потпишани помеѓу Агенцијата и службите за поддршка. Корисниците може да побараат да добијат копија од овие заштитни мерки со контактирање на контролорот како што е наведено подолу. 

Некои податоци што ги доставуваат корисниците ќе бидат прикажани, само откако ќе ја дадат својата експлицитна согласност, на јавниот дел на порталот eTвининг (eTwinning.net), што значи дека таквите податоци се достапни на Интернет. Во овој случај, корисникот има право да ги избрише своите податоци. Податоците што стануваат јавни се следниве:

Податоци за регистрантите: име, презиме, училиште. Во случај на еТвининг амбасадор, слика од корисникот же биде јавно поставена.

Податоци за училиштето: официјалното име на училиштето, град, регион , земја.

Податоци за проекто: име, опис, јазици, возраст на наставниците, детали за партнерот, дата за регистрација и дата за затворање (доколку е достапен).

Други податоци што ги доставуваат корисниците на етвининг платформата (на пример, пораки во форуми, онлајн дискусии, теми, датотеки и слики) се видливи само за останатите регистрирани корисници поврзани со областа на Порталот каде што се поставени (на пр., еТвининг групи, лабараторија за учење, Твинспејс).

Преносот на специфични податоци на други трети лица (на пример, истражувачки центри и универзитети) може да биде дозволен под посебно овластување на Контролорот на податоците, но податоците ќе бидат пренесени на анонимен начин.

Личните податоци никогаш не можат да се користат за маркетиншки цели. 

На национално ниво – eTвининг национални портали

За целите наведени во точка 3, пристапот до податоците е строго ограничен на:

 • националните сервиси за поддршка,Партнерските сервиси за поддршка,  национални или регионални училишни власти задолжени за спроведување на еТвининг на национално ниво и одржување контакти со корисниците на нивните земји. Секоја служба за поддршка може да пристапи до личните податоци на корисниците на својата земја. 

комплетата и ажурирана листа на тие земји ако и сите NSS и PSA, е достапен на овиe посветени странициNSS and PSA

7.Како ги заштитуваме вашите лични податоци?

На EУ и Национални нивоа – eTwinning.net

Собраните лични податоци и сите информации поврзани со нив се чуваат на безбедни сервери на давателот на услуги (European Schoolnet).

Договорната клаузула за заштита на податоците е вклучена во договорот со давателот на услуги, за да се обезбеди дека вашите податоци се обработуваат во согласност со важечкото законодавство.

Операциите на компјутерските центри на давателот на услуги договорно се придржуваат кон безбедносните директиви и одредбите на Европската комисија утврдени од Дирекцијата за безбедност за вакви сервери и услуги.

NSS и PSA кои сакаат да обработуваат податоци за националните активности, пристапуваат до информациите што се чуваат на централно ниво.

8. Кои се вашите права што се однесува на вашите лични податоци и како можете да ги искористите?

Имате право да:

 • Барање за пристап до личните податоци што ги имаме на вас;
 • Барајте отстранување на вашите лични податоци или сами направете корекцијата во вашиот профил;
 • Барање, под посебни услови, бришење на вашите лични податоци;
 • Барање,под посебни услови, рестрикција за процесирање на вапите лични податоци;
 • Побунете се во секое време за прцесирање на вашите податоци врз основа на вашата конкретна ситуација; 
 • Барањето вашите податоци да бидат префрлени на друга организација во најчесто користен машински читлив стандарден формат (преносливост на податоци);
 • Повлечете ја вашата согласност во секое време.

Вие имате право да се спротивстави на обработката на вашите лични податоци врз основа на вашата конкретна ситуација според одредбите од член 23 од Регулативата 2018/1725.

Вие исто така имате право да не бидете предмет на автоматизирани одлуки (направени исклучиво од машини) кои влијаат врз вас, како што е дефинирано со закон.

На EУ ниво – eTwinning.net

За да ги остварувате своите права на европско ниво, во повеќето случаи (пристап, поправање, барање на ограничување, објект за обработка на вашите податоци) можете да се поврзете со Европскиот контролор на податоци (EACEA), види точка 1

Ако сакате да ги избришете вашите податоци од eTвининг, можете да ја контактирате Централната служба за поддршка на: delete@etwinning.net

На национално ниво – eTвининг националните портали

За какви било прашања за вашите права и за остварување на вашите права во врска со обработката на лични податоци од страна на Службите за поддршка на национално ниво (преку нивните национални платформи на еТвининг и / или билтени и известувања) можете да контактирате со контролорите на податоци во секоја земја (види листата на контакти во точка 1).

9. Вашето право да се обратите во случај на конфликт за какви било проблеми со личните податоци

На EУ ниво – eTwinning.net

Во случај на конфликт во врска со прашањето за заштита на личните податоци, можете да се обратите до контролорите на горенаведената адреса и функционалното поштенско сандаче.

Можете исто така да го контактирате службеникот за заштита на податоци на EACEA на следнава е-пошта: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Може да поднесете жалба до Европскиот супервизор за заштита на податоци во секое време: Веб страна http://www.edps.europa.eu.

На национално ниво – eTвининг националните портали

Во случај на конфликт во врска со прашањето за заштита на личните податоци, можете да се обратите до одговорните национални контролори (видете ја листата на контакти во точка 1).

Ако сметате дека вашите права за заштита на личните податоци се прекршени, можете да контактирате со органите за заштита на податоците во земјата каде што се наоѓате или услугите за поддршка.


 1. Регулатива (ЕУ) 2018/1725 на Европскиот парламент и на Советот од 23 октомври 2018 година за заштита на физичките лица во однос на обработката на лични податоци од институциите, телата, канцелариите и агенциите на Унијата и за слободното движење на таквите податоци и укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 45/2001 и Одлуката бр. 1247/2002 / ЕК. Текст со ЕЕА (OJ L 295, 21.11.2018, p. 39)
 2. Регулатива (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот од 27 април 2016 година за заштита на физичките лица во однос на обработката на лични податоци и за слободно движење на таквите податоци и за укинување на Директивата 95/46 / ЕЗ (Општи регулативи за заштита на податоци) (ОВ L 119, 4.5.2016, стр.18) 

 • Прватност на податоци