Одрекување од одговорност

Партнерство на ЕУН АИСБЛ (познато како Европска училишна мрежа, и во понатамошниот текст како ЕУН) ја раководи Централната служба за поддршка на еТвининг и ја одржува еТвининг платформата според договорот за услуга со EACEA (Извршна агенција за образование, аудиовизуелност и култура), договорниот орган.

ЕУН, во име на договорниот орган, ги одржува информациите на платформата навремени и точни. Во случај на грешки, корисниците можат да пишуваат на editor@etwinning.net. ЕК, ЕИЦА и ЕУН не прифаќаат никаква обрска или одговорност во врска со информациите на оваа страница.

Овие информации на платформата се:

  • од општа природа и не се однесуваат на посебни околности на одреден поединец или субјект;
  • не мора да бидат разбирливи, точни, комплетни или ажурирани;
  • понекогаш поврзани со надворешни страници за кои ЕК, ЕИЦА или ЕУН немаат никаква контрола и за кои не можат да преземат никаква одговорност;
  • не се професионален или правен совет (ако ви требаат конкретни совети, секогаш треба да се консултирате со соодветно квалификуван професионалец).

ЕУН го задржува правото, според своето дискреционо право, да суспендира, менува, модификува, додава или отстранува дел од платформата во кое било време, со согласност на договорниот орган.

Ова изјава за одрекување на одговорноста не е наменета да ја ограничи одговорноста на ЕК, ЕЦЕА или ЕУН во спротивност на било кои барања утврдени со применливиот национален закон, ниту да ја исклучи одговорноста за прашања што не може да бидат исклучени според тие закони.

Известување за авторски права

Копирањето е дозволено под услов изворот да е признаен, освен ако не е поинаку наведено. Онаму каде што мора да се добие претходно дозвола за копирање на информации, таквото одобрение ја откажува гореспоменатата генерална дозвола и јасно укажува на било какви ограничувања за користење.

  • Администрација