article image

Sekojošais paziņojums izskaidro mūsu politiku attiecībā uz personīgo informāciju, ko mēs ievācam par jums.


Pārskats

eTwinning ir Eiropas Savienības iniciatīva. Tā ir daļa no Erasmus+, Eiropas izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas. To vada Eiropas Komisija un to ieviesa Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

eTwinning platforma ir izstrādāta, ievērojot tās lietotāju privātumu. Tā nodrošina drošu vidi skolām, skolotājiem un skolēniem, kurā ir iespējams sadarboties un kopīgot pieredzi. Sekojošais paziņojums izklāsta noteikumus, pēc kuriem eTwinning platforma ievāc, apstrādā un lieto tās lietotāju iesniegtos datus.


1. Tiešsaistes iesnieguma formas 

Tā kā eTwinning platforma – kas ietver eTwinning portālu, eTwinning darba virsmu, Projekta dienasgrāmatu, TwinSpace vidi, Mācību Laboratoriju un Grupas – ievāc un apstrādā personīgo informāciju, tā ir pakļauta Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra apstiprinātajai Regulai (EK) 45/2001 par personas aizsardzību attiecībā uz personīgās informācijas apstrādi, ko realizē Eiropas Kopienas institūcijas un iestādes šādas informācijas brīvai kustībai (OJ L8 12.1.2001, lpp. 1.).
 
Dažādie rīki, kas ir pieejami eTwinning Platformā ļauj lietotājiem iesniegt informāciju, lai varētu piedalīties eTwinning aktivitātēs. Reģistrējoties tiešsaistē un iesniedzot cita veida informāciju, dati tiek ievākti un nodoti tālākai apstrādei saskaņā ar aprakstīto 2. punktā. Par attiecīgajām apstrādes operācijām ir atbildīgs nodaļas A5 - profesionālā izglītība, pieaugušo izglītība, platformas EACEA - vadītājs.


2. Kāda veida personīgo informāciju mēs ievācam, kādos nolūkos un ar kāda veida tehniskajiem līdzekļiem?

(a) Personīgā informācija: Personīgie dati, kas tiek ievākti eTwinning Platformā ietver:

Obligātos datus

 • Dati par reģistrēto personu: vārds, uzvārds, loma skolā (ja loma ir skolotājs, tad kādus priekšmetus pasniedz), mācību priekšmeti potenciālajam projektam, potenciālo projektu valoda(s), vecuma diapazons skolēniem, kas tiks iesaistīti potenciālajā projektā, e-pasta adrese un projekta ideja(s).
 • Dati par skolu: oficiālais skolas nosaukums, adrese, pilsēta, e-pasta adrese, reģions un valsts.
 • Dati par skolas vadītāju: vārds, uzvārds, profesionālā e-pasta adrese.

Dati pēc izvēles (kas nozīmē, ka jūs varat izvēlēties iesniegt savus datus vai nē)

 • Dati par reģistrēto personu: apraksts, kontaktu saraksts Darba virsmas ietvaros, projektu saraksts, pieejamība, lai izveidotu Comenius Skolu Partnerattiecības, eTwinning Balvas un citi apbalvojumi, reģistrētās personas attēls, fotogrāfijas un cita veida informācija, kas ir saistīta ar eTwinning Darba virsmas pielietojumu.
 • Dati par skolu: pasta indekss, skolas numurs, telefona numurs, mājas lapa.

(b) Citi dati: Reģistrētās personas var piedalīties arī projektu TwinSpace vidēs, eTwinning Grupās, Skolotāju Istabās un Mācību Notikumos un attīstīt Projekta Dienasgrāmatu. Šādos gadījumos reģistrētās personas var iesniegt informāciju, lai varētu piedalīties tāda veida iniciatīvās. Piekļuve šādām platformām ir pieejama tikai tās reģistrētajiem biedriem.

Eiropas Komisija, EACEA un EUN Partnership AISBL (European Schoolnet) nav atbildīgi par jebkāda veida informāciju vai dokumentiem, kurus augšupielādē trešās puses.


(c) Datu pielietojums: Datu glabāšana, apstrāde un publicēšana ir nepieciešama, lai:

 • ļautu reģistrētām personām atrast partnerus un izveidotu projektus;
 • sniegtu informāciju par reģistrētās personas aktivitātēm eTwinning ietvaros un ārpus tā, lai bagātinātu lietotāja un skolas profilus;
 • sniegtu informāciju par eTwinning projektiem;
 • vispārīgi ļautu eTwinning reģistrētajām personām sazināties un sadarboties abpusējas uzticēšanās un cieņas garā; un,
 • ļautu un izplatītu monitoringu un pētījumu aktivitātes.

Regulāri tiek ievākta apkopota statistika, tai skaitā, bet ne tikai, lietotāju skaits noteiktā laika periodā, vēlamie mācību priekšmeti un/vai valstis, ko izvēlas skolotāji un konta lietojums. Lai maksimizētu lietotāja pieredzi, eTwinning Portāls var sekot līdzi lietotāja apmeklējumam, ieradumiem, izvēlēm un uzstādījumiem.

Dati, kas saistīti ar lietotāju uzvedību dažādās eTwinning platformas jomās var tikt izmantoti tikai pētījumu un monitorina nolūkos, ko realizē EACEA, Eiropas Komisija un varas iestādes, kas atbild par eTwinning ieviešanu (t.i., Centrālais atbalsta dienests (CAD) un nacionālie atbalsta dienesti (NAD), kā arī nacionālās vai reģionālās skolas iestādes) un citas trešās puses (piemēram, pilnvaroti pētījumu centri un universitātes). Par visu datu pielietojumu augstāk minētajām iestādēm ir jāziņo datu kontrolierim, kas patur tiesības noraidīt autorizāciju šādam pielietojumam.

Dati netiks apstrādāti citos nolūkos. Juridiskais pamats šīm personīgo datu apstrādes operācijām ir aprakstīts zem punkta 9.


(d) Tehniskā informācija: Datus nodrošina paši lietotāji, iesniedzot tiešsaistes formas dažādās eTwinning platformās. Platformu vada pakalpojuma nodrošinātājs (European Schoolnet), pamatojoties uz specifisku pakalpojumu kontraktu ar EACEA. Visi dati tiek apkopoti datu bāzē.


3. Kam ir pieeja jūsu informācijai un kam tā tiek atklāta?

Augstāk minēto iemeslu dēļ pieeja datiem ir stingri ierobežota:

 • eTwinning reģistrētajām personām (pēc ielogošanās Darba virsmā): Pilns datu kopums, izņemot personīgo informāciju, piemēram, reģistrētās personas e-pasta adrese un skolas vadītāja dati.
 • EACEA, Eiropas Komisija, CAD: pilns datu kopums.
 • Nacionālas vai reģionālas skolu iestādes, kas atbildīgas par eTwinning ieviešanu nacionālā līmenī (NAD): pilns datu kopums lietotājiem no viņu attiecīgajām valstīm.

Specifisku datu pārraide trešajām personām (piemēram, pētījumu centri un universitātes) var tikt atļauta ar noteiktu Datu Kontroliera autorizāciju. Kad vien iespējams dati tiks apstrādāti anonimā veidā, itīpaši, ja tie tiek pārraidīti trešajām personām pētniecisku iemeslu dēļ.

Personīgie dati nekad netiks pielietoti marketinga nolūkiem.

Daļa iesniegto lietotāja datu tiks publicēti eTwinning Portāla publiskajā sadaļā, kas nozīmē, ka šie dati būš brīvi pieejami Internetā. Konkrēti:

 • Dati par reģistrēto personu: vārds, uzvārds, loma skolā (ja skolotājs, tad kādus priekšmetus pasniedz), mācību priekšmeti potenciālajam projektam, potenciālo projektu valoda(s), vecuma diapazons skolēniem, kas tiks iesaistīti potenciālajā projektā un attēlā (ja atļauju ir sniedzis lietotājs).
 • Dati par skolu: oficiālais skolas nosaukums, pilsēta, reģions, valsts un skolas attēls (ja atļauju ir sniedzis lietotājs).
 • Dati par projektu: nosaukums, apraksts, valodas, skolēnu vecuma diapazons, partnera informācija, reģistrācijas datums un noslēguma datums (ja pieejams).
 • Izglītības resursi, kas augšupielādēti Resursu Sadaļā, kurai izveidotājs ir piešķīris publisko pieeju.

Citi lietotāju iesniegtie dati eTwinning platformā (piemēram, ziņojumi forumos, tiešsaistes diskusijas un publicējumi, faili un attēli) būs redzami tikai citiem reģistrētajiem lietotājiem, kas ir saistīti ar Portāla sadaļu, kur tie ir augšupielādēti (piemēram, eTwinning Grupas, Mācību Laboratorija, TwinSpace vide, Projekta Dienasgrāmata). Tomēr šo sadaļu administrators var izlemt padarīt daļu datus publiski pieejamus. Šajā gadījumā reģistrētajai personai ir tiesības dzēst informāciju , kas attiecās uz viņu un informāciju, kas saistīta ar viņa skolēniem.


4. Kā mēs aizsargājam jūsu informāciju?

Ievāktā personīgā informācija un visa saistītā informācija tiek glabāta uz drošiem pakalpojuma sniedzēja (European Schoolnet) serveriem. Pakalpojuma sniedzēja datoru centru operācijas līgumiski ievēro Eiropas Komisijas drošības direktīvas un noteikumus, kurus izveidoja Drošības Direktorāts šāda veida serveriem un pakalpojumiem.


5. Kā jūs varat pārbaudīt, modificēt vai dzēst savu informāciju?

Ja gadījumā vēlaties pārbaudīt savus personīgos datus, kurus glabā atbildīgais kontrolieris, vai ja vēlaties tos modificēt vai izlabot, tad jūs varat to paveikt tiešsaistē. Parole, kuru jūs uzstādat reģistrācijas laikā ļaus jums ielogoties un atjaunināt personīgo informāciju vai deaktivizēt savu profilu. Lietotāji var lūgt deaktivizēt savu profilu jebkurā laikā (lūdzu, skatīt zemāk punktu 6).


6. Cik ilgi mēs uzturam jūsu datus? 

Dati, kas ir piesaistīti statistikai un pētījumiem tiek glabāti visa eTwinning procesa laikā apkopotā, anonīmā formātā.

Dati, kas ir attiecināmi us lietotāja profilu, kā tas ir paskaidrots punktā 2 tiek glabāti vienu gadu pēc lietotāja pēdējās ielogošanās. Pēc viena gada no lietotā pēdējās ielogošanās lietotāja profils tiks automātiski uzstādīts kā neaktīvs, t.i., tas vairāk nebūs redzams citiem lietotājiem vai pārējai pasaulei. Lietotājam tiks nosūtīts paziņojums, lai informētu viņu par to, ka viņa/viņas profils ir uzstādīts neaktīvā režīmā un, ka to ir iespējams aktivizēt atkārtoti ielogojoties savā kontā. Vēl pēc diviem gadiem lietotājam tiek nosūtīts otrais un galējais atgādinājums, kas informē, ka trīs gadus pēc viņa pēdējās autorizēšanās viņa profils tiks neatgriezeniski deaktivizēts. Pēc tam visa personīgā informācija tiek padarīta par anonīmu.

Ja gadījumā lietotāji pieprasa sava profila deaktivizāciju vai arī, ja profils tiek automātiski deaktivizēts, dati nebūs redzami citiem eTwinning lietotājiem. Dati tiks glabāti tikai anonīmā veidā, tādejādi nepieļaujot personas identifikāciju. Ja lietotāji ar deaktivizētu profilu vēlas turpināt pielietot platformu, viņiem būs nepieciešams reģistrēties atkārtoti. Dati tiek atsevišķi glabāti pētījumu un monitoringa nolūkos, un tie atrodas EACEA, Eiropas Komisijas, nacionālo vai reģionālo skolas iestāžu, varas iestāžu, kas atbildīgas par eTwinning ieviešanu (Centrālā un nacionālie atbalsta dienestu) un citu trešo pušu (skatīt punktu 3) rīcībā zem Datu Kontroliera autorizācijas apkopotā formātā.


7. Kontaktinformācija

Par jebkuriem jautājumiem par savām tiesībām un savu tiesību pielietojumu, kas saistīts ar personīgo datu apstrādi (kā piemēram pieeja un jūsu personīgo datu koriģēšana), lūdzu, jūtieties brīvi un kontaktējieties ar eTwinning platformas Kontrolieri uz šo adresi:

Head of Vienības A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Office: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgium
EEACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Lai deaktivizētu kontu, lūdzu, kontaktējieties ar Centrālo Atbalsta dienestu uz: helpdesk@etwinning.net.


8. Regresa tiesības

Konflikta gadījumā par jebkuru Personīgo Datu Aizsardzības jautājumu jūs varat pieteikt sevi pie Kontroliera augstāk minētajā adresē un funkcionālajā pastkastē. Jūs varat arī kontaktēties ar EACEA Datu Aizsardzības Speciālistu uz sekojošu e-pasta adresi: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Ja gadījumā konflikts netiek atrisināts ar Kontroliera vai Datu Aizsardzības Speciālista palīdzību, jūs jebkurā laikā varat iesniegt sūdzību Eiropas Datu Aizsardzības Inspektoram: mājas lapa - http://www.edps.europa.eu; e-pasts - edps@edps.europa.eu.


9. Juridiskais pamats

Personīgo datu apstrādes galvenais juridiskais pamats ir:
(a) 2009. gada 20. Aprīļia Komisijas Lēmuma 2009/336/EC raksts 4 par Izglītības, Audiovizuālās jomas un Kultūras Izpildaģentūras izveidi, lai vadītu Eiropas Kopienas darbību izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras sfērās, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003 (OJ L 101 21.4.2009, lpp. 21.);
(b) Mūžizglītības Programmas darbība (2007-2013) izveidota pēc Parlamenta un Padomes Lēmuma 1720/2006/EC 2006. gada 15. novembrī (OJ L 327 24.11.2006, lpp. 45.).

 • Administration
 • Copyright
 • European