eTwinning privātuma politika

Eiropas Komisija, Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts ("DG EAC"), Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra ("EACEA")un nacionālās atbalsta organizācijas (NAO) ir apņēmušās sargāt tavu privātumu.

eTwinning apkopotie personīgie dati tiek apstrādāti nacionālā līmenī, kur NAO ir datu kontrolieris, vai Eiropas Savienības (ES) līmenī, kur kontrolieris ir EACEA.

Visus personīgos datus apstrādā saskaņā ar attiecīgo datu aizsardzības likumdošanu

 • ES līmenī saistoša ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (1) par fizisku personu personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās.
 • Nacionālā līmenī, Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībniekiem saistoša ir Vispārējā datu aizsardzības regula ('GDPR')(2). Visas datu apstrādes operācijas, kuras veic nacionālās atbalsta organizācijas atbilst tās prasībām.
 • Valstīs, kas nav ES vai EEZ dalībnieces, personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar attiecīgo nacionālo likumdošanu, izņemot, ja tiek apstrādāti ES vai EEA dalībvalstu iedzīvotāju dati. Šādā gadījumā ir saistoši VDAR jeb GDPR noteikumi.

Sekojošie privātuma noteikumi apraksta politiku, ko ievēro DG EAC, EACEA, NAO apkopojot, apstrādājot un izmantojot ar eTwinning saistītu personu personīgos datus.

Mums ir svarīga jūsu uzticēšanās un mēs vēlamies, lai jūs saprotat mūsu politiku un praksi, kas saistās ar jūsu datu aizsardzību eTwinning projektos.

EUN Partnership aisbl (šeit un turpmāk - European Schoolnet) vada eTwinning centrālo atbalsta dienestu (CAD) un uztur eTwinning platformu, kas ievēro šeit aprakstīto privātuma politiku.

1. Kas ir atbildīgs par tavu personīgo datu apstrādi (datu kontrolieris)?

ES līmenī – eTwinning.net

Kad datus apstrādā ES līmenī, datu kontrolieris ir Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra.

Par datu apstrādi atbildīgā persona ir:

EACEA Nodaļas A5 vadītājs

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussels

E-pasts: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Nacionālā līmenī – eTwinning nacionālie portāli

Kad dati tiek apstrādāti nacionālā līmenī (piemēram, lai organizētu nacionālās aktivitātes, skat. zemāk), datu kontrolieris ir konkrētā nacionālā atbalsta organizācija.

Par datu apstrādi atbildīgo personu kontaktinformācija atbalsta organizācijās atrodama šeit.

2. Kuri personīgie dati tiek apstrādāti un kā?

ES līmenī – eTwinning.net

eTwinning kontekstā tiek apstrādāti šādi personīgie dati. Šis ir izsmeļošs saraksts.

a) Obligātie dati

Reģistrētā lietotāja dati: e-pasta adrese, vārds, uzvārds, loma skolā (skolotājiem arī priekšmeti, kurus tas māca), saziņas valoda(-s), skolēnu vecumposms, lietotāja apraksts.

Skolas dati: informācija par skolu tāda kā oficiālais skolas nosaukums, adrese, pilsēta, e-pasta adrese, reģions un valsts.

Skolas direktora dati: vārds, uzvārds, darba e-pasta adrese.

b) Izvēles dati (šie dati tiek norādīti tikai, ja lietotājs piedalās tālākās eTwinning aktivitātēs):

Reģistrētā lietotāja dati: eTwinning Live kontaktu saraksts, projektu saraksts, reģistrētā bilde, fotogrāfijas un cita informācija, kas saistās ar platformas lietošanu.

Citi dati: reģistrētais var piedalīties arī projekta TwinSpace, eTwinning grupās, tiešsaistes apmācībās un citos pasākumos tiešsaistē. Šādos gadījumos lietotājs var iesniegt papildu informāciju, kas vajadzīga dalībai šādās iniciatīvās. Pieeja šādām platformām pieejama tikai tur reģistrētajiem dalībniekiem. Viņi var iesniegt arī citu informāciju platformas lietošanas kontekstā, kā arī publicēt ziņas un citus materiālus forumos, emuāros un citās platformas sadaļās.

Nacionālā līmenī – eTwinning nacionālie portāli

eTwinning kontekstā tiek apstrādāti šādi personīgie dati.

a) Obligātie dati, ko caur eTwinning.net nodrošina EACEA

Reģistrētā lietotāja dati: e-pasta adrese, vārds, uzvārds, loma skolā (skolotājiem arī kurus priekšmetus pasniedz), saziņas valoda(-s), skolēnu vecuma posms, lietotāja apraksts.

Skolas dati: informācija par skolu tāda kā oficiālais skolas nosaukums, adrese, pilsēta, e-pasta adrese, reģions un valsts.

Skolas direktora dati: vārds, uzvārds, darba e-pasta adrese.

b) Tehniskā informācija: datus sniedz paši lietotāji, aizpildot tiešsaistes formas dažādās platformas eTwinning.net vietās, kas pieejamas dažādām nacionālajām organizācijām.

c) Specifiski dati klātienes iniciatīvām: dalībnieki var piedalīties klātienē apmeklējamās profesionālās attīstības aktivitātēs. Tādos gadījumos var tikt pieprasīta papildu informācija (piemēram, brauciena organizēšanai), lai varētu piedalīties šādās iniciatīvās.

3. Kādiem mērķiem mēs apstrādājam Tavus datus?

ES līmenī – eTwinning.net

Datu apstrāde nepieciešama, lai:

 • nodrošinātu informāciju par lietotāja aktivitātēm eTwinning ietvaros un ārpus tā, lai veidotu un uzturētu tiešsaistes kopienas aktivitātes;
 • ļautu lietotājiem atrast partnerus un izveidot projektus;
 • sniegtu informāciju par viņu eTwinning projektiem;
 • kopumā, lai ļautu eTwinning lietotājiem sazināties un sadarboties savstarpējas cieņas un uzticēšanās garā, un
 • būtu iespējama uzraudzības un pētījumu aktivitāšu realizācija.

Kad lietotāji reģistrējas eTwinning viņi var pieteikties arī eTwinning vēstkopas saņemšanai.

Lietotāju datus nacionālā līmenī pārbauda attiecīgais NAO.

Regulāri tiek vākta apkopojoša statistika, tajā skaitā, bet ne tikai lietotāju skaits noteiktā periodā, starp skolotājiem populārākie temati vai valstis, kontu lietošana.

Nacionālā līmenī – eTwinning nacionālie portāli

eTwinning atbalsta organizācijas izmanto eTwinning.net iesūtīto informāciju, lai:

 • verificētu lietotāja sniegto informāciju,
 • veicinātu eTwinning nacionālās aktivitātes,
 • izplatītu nacionālās vēstkopas un paziņojumus,
 • preses relīzēm,
 • reģistrācijai kursiem un pasākumiem,
 • dalībai aptaujās.

Lietotāji var sazināties nepastarpināti ar atbalsta organizācijām, lai saņemtu informāciju par eTwinning aktivitātēm. Ja lietotāji izvēlas sazināties ar atbalsta organizāciju pa tiešo, personīgie dati var tikt izmantoti tikai tāpēc, lai atbildētu uz ziņām vai vadītu reģistrēšanos.

4. Uz kāda likumiskā pamata mēs apstrādājam personīgos datus?

ES līmenī

Datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (pēc ES likumdošanas) (Regulas 2018/1725, 5. panta (1)a);

 • Erasmus+: Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmai, kas veidota pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra ES Regulas Nr. 1288/2013, aizstājot lēmumus 1719/2006/EC, 1720/2006/EC un 1298/2008/EC (OJ L 347 20.12.2013, lpp. 50–73)
 • Komisijas ieviestā 2013. gada 18. decembra lēmuma veidot izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru, kas aizstāj lēmumu 2009/336/EC (2013/776/EU): 3(a) pants.
 • Apkalpošanas līguma 2017-3597, 2017-3598 un 2017-3599 starp izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru un EUN Partnership AISBL.

Apstrāde, ko neaptver iepriekš minētie likumiskie pamatojumi, pamatojas uz datu subjekta piekrišanu (Regulas 2018/1725 5. panta (1)(d)).

Nacionālā līmenī:

 • Granta līgums starp EACEA un nacionālo atbalsta organizāciju.
 • Lai uzzinātu, kāda likumdošana attiecināma konkrētajā valstī, sazinies ar tās valsts nacionālo atbalsta organizāciju.

5. Cik ilgi tiek glabāti personīgie dati?

ES un Nacionālā līmenī

Dati, kas domāti statistikas un pētījumu nolūkiem apkopotā, anonīmā formātā tiek glabāti visu eTwinning pastāvēšanas laiku.

Dati, kas saistīti ar lietotāja profilu, tiek glabāti maksimums trīs gadus pēc lietotāja pēdējās autorizēšanās. Vienu gadu pēc pēdējās autorizēšanās lietotāja profils tiek deaktivizēts, t.i. – tas vairs nav redzams lietotājiem vai citiem. Lietotājam tiek nosūtīts paziņojums, lai viņu informētu, ka profils ir deaktivizēts un tā aktivizēšanai nepieciešams autorizēties atkal. Otrais un pēdējais atgādinājums tiek sūtīts pēc vēl diviem gadiem, informējot lietotāju, ka 3 gadus pēc viņa pēdējās autorizēšanās viņa profils tiks pastāvīgi deaktivizēts. Tad visa informācija tiek anonimizēta.

Lai deaktivizētu vai dzēstu lietotāja kontu, sazinieties ar Centrālo atbalsta dienestu (skat p. 6), rakstot uz: delete@etwinning.net

Ja lietotājs pieprasa sava profila deaktivizēšanu vai profils tiek automātiski deaktivizēts, citiem eTwinning lietotājiem nekādi dati vairs netiek rādīti. Dati tiks saglabāti tikai automātiskā formā, kas nepieļauj personas identificēšanu. Ja lietotāji ar deaktivizētu profilu vēlas atsākt izmantot platformu, būs jāreģistrējas no jauna. Saglabātie dati palikuši tikai pētījumu un uzraudzības nolūkiem EACEA, Eiropas Komisijas, nacionālo vai reģionālo izglītības pārvalžu, eTwinning ieviešanas autoritāšu (centrālā atbalsta dienesta un nacionālo atbalsta organizāciju) vai citu trešo pušu (skat. 6. punktu) vajadzībām, datu kontroliera uzraudzībā apkopotā formātā.

6. Kam ir pieeja taviem personīgajiem datiem un kam tie tiek atklāti?

ES līmenī – eTwinning.net

Augstāk izpausto nolūku mērķiem, pieeja datiem tiek stingri ierobežota:

 • eTwinning reģistrētie lietotāji (autorizējoties) var redzēt sekojošos citu lietotāju datus: pilnu datu komplektu, izņemot lietotāja e-pasta adresi un informāciju par skolas vadītāju.
 • EACEA, Eiropas Komisijai: visi dati.
 • EACEA nolīgto organizāciju personālam, kas atbildīgi par eTwinning ieviešanu, t.k. Centrālajam atbalsta dienestam (European Schoolnet): visi dati.
 • NAO: reģistrēto lietotāju dati par personām no viņu valsts.

Ja NAO atrodas ārpus ES/EEZ, datu nodošana notiek, ievērojot atbilstošus drošības mērus, kas norādīti grantu līgumos starp izpildaģentūru un atbalsta organizācijām. Lietotāji var pieprasīt šo drošības mēru aprakstu, sazinoties ar datu kontrolieri pa zemāk norādītajiem kontaktiem.

Daži lietotāju iesniegtie dati tiks parādīti eTwinning portāla publiskajā daļā (eTwinning.net), kas nozīmē, ka šie dati ir publiski apskatāmi internetā. Šādā gadījumā lietotājam ir tiesībās savus datus dzēst. Publiski var tikt parādīti šie dati:

Reģistrētā lietotāja dati: vārds, uzvārds, saistītā skola. eTwinning vēstniekiem var tikt parādīta arī lietotāja bilde.

Skolas dati: oficiālais skolas nosaukums, pilsēta, reģions, valsts.

Projekta dati: nosaukums, apraksts, valodas, skolēnu vecuma posms, informācija par partneriem, sākuma un beigu datumi (ja pieejami).

Citi eTwinning platformā iesniegtie dati (piemēram, ziņas forumos, tiešsaistes diskusijas un tēmu vijumi, datnes un attēli) redzami tikai citiem reģistrētiem lietotājiem, kas saistīti ar to portāla zonu, kur tie bija augšupielādēti (piemēram. eTwinning grupas, tiešsaistes apmācību vietne, TwinSpace).

Konkrētu datu nosūtīšana citām trešajām pusēm (piemēram, pētījumu centriem un universitātēm) var tikt atļauja tikai ar speciālu datu kontroliera atļauju, taču dati tiktu nodoti anonimizēti.

Personas datus nekad nav atļauts izmantot mārketinga mērķiem.

Nacionālā līmenī – eTwinning nacionālie portāli

3. punktā paskaidroto mērķu nolūkā pieeja datiem tiek stingri ierobežota, atļaujot tikai:

 • Nacionālajām atbalsta organizācijām, nacionālajām vai reģionālajām skolu pārvaldēm, kas atbild par eTwinning ieviešanu nacionālā līmenī un uztur kontaktu ar lietotājiem viņu valstī. Katra atbalsta aģentūra var piekļūt savas valsts lietotāju personīgajiem datiem.

Pilns un atjaunots valstu un to NAO saraksts pieejams šeit: NAO

7. Kā mēs sargājam personīgos datus?

ES un nacionālā līmenī – eTwinning.net

Apkopotie personas dati un visa saistītā informācija tiek glabāta drošos pakalpojuma nodrošinātāja (European Schoolnet) serveros.

Līgumos ar pakalpojuma nodrošinātāju iekļauta ir atruna nodrošināt datu apstrādi saskaņā ar saistošo likumdošanu.

Pakalpojuma nodrošinātāja datorcentru darbība pēc līguma ievēro Eiropas Komisijas drošības direktīvām un norādēm, ko šādiem serveriem un pakalpojumiem noteicis Drošības direktorāts.

NAO, kas vēlas apstrādāt datus nacionālām aktivitātēm piekļūst informācijai, kas tiek saglabāti centralizēti.

Kādas ir tavas tiesības attiecībā uz taviem personīgajiem datiem un kā tu vari tās realizēt?

Tev ir tiesības:

 • Pieprasīt pieeju personīgajiem datiem, kas par tevi ir saglabāti;
 • Pieprasīt savu datu labošanu vai iespēju pašam labot savu profilu;
 • Noteiktās situācijās pieprasīt savu datu dzēšanu;
 • Noteiktās situācijās pieprasīt savu personīgo datu apstrādes ierobežošanu;
 • Jebkurā brīdī iebilst pret tavu datu apstrādāšanu, kas pamatota ar kādu situāciju;
 • Pieprasīt savu datu pārcelšanu uz citu organizāciju kopīgi izmantotā mašīnlasāmā standarta formātā (datu pārnesamība);
 • Jebkurā brīdī atcelt savu piekrišanu.

Tev ir tiesības iebilst pret savu personīgo datu apstrādi, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju pēc Regulas 2018/1725 23. panta.

Pēc likuma, tev ir tiesības arī netikt pakļautam automatizētiem lēmumiem (ko izdara automātika), ja tas ietekmē tevi.

ES līmenī – eTwinning.net

Lai realizētu savas tiesības Eiropas līmenī, lielākā daļā gadījumu (pieeja, labošana, ierobežošanas pieprasīšana, iebilst pret datu apstrādi) jāsazinās ar Eiropas datu kontrolieri (EACEA), skat. 1. punktu.

Ja vēlies dzēst datus no eTwinning, var sazināties ar centrālo atbalsta dienestu: helpdesk@etwinning.net.

Nacionālā līmenī – eTwinning nacionālie portāli

Par jebkuriem jautājumiem par tavām tiesībām un to izmantošanu attiecībā uz personīgo datu apstrādi atbalsta organizācijās nacionālā līmenī (caur nacionālajām eTwinning platformām vai vēstkopām un paziņojumiem) vari jautāt nacionālajiem datu kontrolieriem (skat. kontaktu sarakstu 1. punktā).

9. Tavas tiesības uz aizsardzību jebkuru personas datu jautājumu konflikta gadījumā

ES līmenī – eTwinning.net

Konflikta gadījumā par jebkuru no datu aizsardzības jautājumiem vari uzrunāt datu kontrolierus augstāk minētajā adresē vai funkcionālā pastā.

Vari sazināties arī ar EACEA datu aizsardzības vadītāju pa šo e-pasta adresi: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Jebkurā brīdī vari iesniegt arī sūdzību Eiropas datu aizsardzības uzraugam vietnē: http://www.edps.europa.eu.

Nacionālā līmenī – eTwinning nacionālie portāli

Konflikta gadījumā par jebkuru no datu aizsardzības jautājumiem vari uzrunāt nacionālos datu kontrolierus (skat. kontaktu sarakstu 1. punktā).

Ja uzskati, ka tavas datu aizsardzības tiesības ir pārkāptas, vari sazināties ar datu aizsardzības pārvaldi savā valstī vai savas valsts atbalsta organizāciju.


 1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra regula 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (Dokuments attiecas uz EEZ.)(OJ L 295, 21.11.2018, lpp. 39)
 2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) 

 • NSS