article image

eTwinning desmitgade: Ietekme uz skolotāju praksi, prasmēm, profesionālās attīstības iespējām pēc eTwinneru vērtējuma

2014./2015. eTwinning monitoringa aktivitātes sastāvēja no divām daļām: liela mēroga kvantitatīva aptauja par eTwinning dalībnieku mācību praksi un profesionālās attīstības aktivitātēm un vajadzībām, kā arī mazāka mēroga kvalitatīvā pilotizpēte par skolotāju pedagoģisko un digitālo kompetenču attīstību, strādājot pie eTwinning projekta. Šī divu daļu pieeja ļauj no vienas puses plaša mēroga monitoringu no eTwinning izlases, bet no otras puses iespēju izpētīt dziļāk noteiktu tendenču apstākļus. Šis ziņojums sastāv no analīzes pirmajam no šiem monitoringiem – aptaujas, kas tika veiktas 2014. gada beigās. Kvalitatīvā izpēte tiks izvērtēta un ziņojums sastādīts 2016. gadā.

  • Professional development
  • Publication
  • Teacher