article image

Dalība eTwinning veicina augstas kvalitātes, iekļaujošu izglītību visiem jauniešiem

Eiropas Komisijas 2017. gada 30. maija paziņojumā “Skolu attīstība un izcila apmācība labam dzīves sākumam” iesaka konkrētas darbības, lai palīdzētu dalībvalstīm nodrošināt augstas kvalitātes, iekļaujošu izglītību ikvienam jaunietim, lai veicinātu tādu zināšanu un prasmju iegūšanu, kas nepieciešamas pilnvērtīgai dalībai sabiedrībā, izceļot eTwinning nenovērtējamo ieguldījumu šī uzdevuma izpildei.

Tā paveikšanai eTwinning turpinās darbu pie 2017. gadā uzsāktās koncentrēšanās uz iekļaušanas tematiku. Tas iekļauj arī informētības vairošanu par nepieciešamību ņemt vērā dažādu skolēnu daudzveidīgās vajadzības, spējas un iespējas, īpaši tiem, kas saskaras ar izaicinājumiem vai kam dotas mazāk iespējas. Tie ir, piemēram, skolēni ar īpašām vajadzībām vai tādi, kam ir kāda invaliditāte, vai kas nāk no sociāli nelabvēlīgas vides, imigranti vai no kara vai klimata nomāktiem reģioniem. Tāpat eTwinning iekļaušanu aplūko arī plašākā ziņā, kā izglītība var tikt efektīvi izmantota, lai stiprinātu pašas iekļaušanas fundamentālās vērtības.

Lai palīdzētu attīstīt labākas un iekļaujošākas skolas, Eiropas Komisija palielinās sadarbību skolu starpā, veicinot iesaistīšanos eTwinning, tādējādi padarot skolu partnerības un skolēnu mobilitāti pieejamāku un bagātinātu digitālās un starpkultūru mācības.

Šis EK paziņojums uzsver, ka eTwinning izmantošana plašā mērogā visās Eiropas skolās var veicināt digitālo pratību un atdarīt mācības plašākai pasaulei. Tajā uzsvērts, ka eTwinning piedāvā drošu tiešsaistes vidi pārrobežu izglītības projektiem, tas nodrošina skolas ar viegli pieejamiem rīkiem, kas veicina digitālo mācību piedāvājumu un atbalsta starpkultūru un pārrobežu kontaktus starp skolotājiem un skolēniem.

Komisija izvirzīja vēl vienu mērķi – atbalstīt skolotājus un skolu vadību augstu mācību standartu sasniegšanai. Tā panākšanai ES turpinās attīstīt tiešsaistes kopienas un resursus skolu profesionāļiem, tajā skaitā eTwinning iespējas pedagoģijas studentiem.

Ar eTwinning ES arī veicina sadarbību un mācības no kolēģiem skolotāju starpā ar tiešsaistes kursiem un vienotiem mācību pasākumiem, kas ir neatsverami skolas personāla profesionālai pilnveidei.

Pilnu dokumentu iespējams izlasīt šeit:
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/school-com-2017-248_en.pdf