article image

Žemiau pateikiame paaiškinimą, kaip rinkdami apie Jus informaciją siekiame užtikrinti Jūsų privatumą.

Apžvalga

Programa „eTwinning“ - tai Europos Sąjungos iniciatyva, „Erasmus+“ - Europos švietimo, mokymų, jaunimo ir sporto programos - dalis. Ją administruoja Europos Komisija, o įgyvendina jos įsteigta Švietimo, garso, vaizdo ir kultūros vykdomoji agentūra (EACEA).

Programos „eTwinning“ platforma sukurta taip, kad būtų užtikrintas vartotojų privatumas. Tai saugi aplinka mokykloms, mokytojams ir mokiniams, kurioje jie gali bendradarbiauti ir dalintis informacija vieni su kitais. Čia pateikiamos taisyklės, kuriomis vadovaujantis programos „eTwinning“ platformoje renkama, tvarkoma bei naudojama jos vartotojų pateikta informacija.


1. Informacijos pateikimo internetu formos 

Asmeninė informacija programos „eTwinning“ platformoje – kurią sudaro „eTwinning“ portalas, „eTwinning“ darbastalis, projekto dienoraštis, „TwinSpace“, Mokymosi laboratorija ir grupės – renkama ir toliau apdorojama laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 2000 metais gruodžio 18 dieną priimto reglamento (EB) 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir tokių duomenų laisvo judėjimo (OJ L8 of 12.1.2001, p. 1.).
 
Įvairūs programos „eTwinning“ platformos įrankiai leidžia vartotojams pateikti informaciją, kad jie galėtų dalyvauti „eTwinning“ veikloje. Registruojantis internetu ir pateikiant kitą informaciją, duomenys yra renkami ir toliau apdorojami siekiant tikslų, išsamiai aprašomų punkte nr. 2. Už tiesiogiai susijusias apdorojimo operacijas atsakingas duomenų kontrolierius, EACEA skyriaus A5, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo ir platformų, vedėjas.


2. Kokią asmeninę informaciją renkame, kokiais tikslais ir kokiomis techninėmis priemonėmis?

(a) Asmeninė informacija: programos „eTwinning“ platformoje renkama ši informacija apie asmenį:

Privaloma informacija

 • Informacija apie užsiregistravusį asmenį: vardas, pavardė, pareigos mokykloje (jei mokytojas, kokių dalykų moko), galimo projekto temos, galimo projekto kalba(-os), mokinių, projekto dalyvių, amžius, el. pašto adresas ir projekto idėja(-os).
 • Informacija apie mokyklą: oficialus mokyklos pavadinimas, adresas, miestas, el. pašto adresas, regionas ir šalis.
 • Informacija apie mokyklos vadovą: vardas, pavardė, darbo el. paštas.

Neprivaloma informacija (tai reiškia, kad jūs patys sprendžiate pateikti šią informaciją, ar ne)

 • Informacija apie užsiregistravusį asmenį: aprašymas, kontaktų sąrašas darbastalyje, projektų sąrašas, galimybė pradėti Comenius mokyklų partnerystę, eTwinning ir kiti apdovanojimai, užsiregistravusio asmens nuotrauka, kitos nuotraukos ir informacija, susijusi su naudojimusi eTwinning darbastaliu.
 • Informacija apie mokyklą: pašto kodas, mokyklos numeris, telefono numeris, svetainė.

(b) Kita informacija: Užsiregistravę asmenys taip pat gali naudotis projekto „TwinSpace“ ir Mokytojų kambariu, dalyvauti „eTwinning“ grupių veikloje bei Mokymosi renginiuose ir pildyti projekto dienoraštį. Norint dalyvauti minėtoje veikloje, užsiregistravusiems asmenims gali tekti pateikti tam tikrą informaciją. Šiomis platformomis naudotis gali tik užsiregistravę nariai.

Europos Komisija, EACEA ir EUN Partnership AISBL (Europos Mokyklų tinklas) nėra atsakingi už trečiųjų šalių pateiktą informaciją ar dokumentus.


(c) Naudojimasis informacija: Informacija saugoma, apdorojama ir rodoma šiais tikslais:

 • tam, kad užsiregistravę asmenys galėtų susirasti partnerius ir pradėti projektus;
 • pateikti informaciją apie užsiregistravusio asmens veiklą eTwinning programoje ir už jos ribų, siekiant praturtinti vartotojo ir mokyklos profilius;
 • pateikti informaciją apie „eTwinning“ projektus;
 • suteikti galimybę „eTwinning“ programoje užsiregistravusiems asmenims bendrauti ir bendradarbiauti abipusio pasitikėjimo bei pagarbos pagrindu; ir,
 • suteikti galimybę stebėti bei atlikti tiriamąją veiklą ir palengvinti jos įgyvendinimą.

Agreguota statistika renkama reguliariai bei apima vartotojų skaičių per tam tikrą laikotarpį, mokytojų pasirenkamus dalykus ir/ar šalis bei naudojimąsi paskyra. Siekiant užtikrinti maksimalią vartotojų patirtį, eTwinning portale gali būti renkami duomenys apie vartotojų įpročius, pasirinkimus, nustatymus ir prisijungimų dažnį.

Duomenis, susijusius su vartotojų elgsena įvairiose „eTwinning“ platformos srityse, tiktai tyrimų ir stebėsenos tikslais gali naudoti EACEA, Europos Komisija ir įstaigos, atsakingos už „eTwinning“ programos įgyvendinimą (pvz.: Centrinė paramos tarnyba (CPT) bei Nacionalinės paramos tarnybos (NPT) ir nacionalinės ar regioninės mokyklų valdžios institucijos) ir kitos trečios šalys (pavyzdžiui, oficialiai įgalioti tyrimų centrai bei universitetai). Anksčiau minėti veikėjai apie bet kokį naudojimąsi šiais duomenimis turi pranešti duomenų kontrolieriui, kuris turi teisę nesuteikti įgaliojimo tokiam naudojimuisi informacija.

Duomenys negali būti naudojami kitais tikslais. Teisinis pagrindas šioms asmeninių duomenų apdorojimo operacijoms yra aprašomas 9-ame punkte.


(d) Techninė informacija: Duomenis pateikia patys vartotojai pildydami internetines formas įvairiose „eTwinning“ platformos srityse. Platformą prižiūri paslaugos teikėjas (Europos Mokyklų tinklas) pagal tam tikrą paslaugos kontraktą su EACEA. Visi duomenys renkami duomenų bazėje.


3. Kas turi prieigą prie jūsų informacijos ir kam ji rodoma?

Anksčiau išvardytais tikslais prieiga prie duomenų suteikiama tiktai šiems asmenims bei institucijoms:

 • programoje „eTwinning“ užsiregistravusiems asmenims (prisijungusiems prie darbastalio): visi duomenys išskyrus asmeninę informaciją, pavyzdžiui: užsiregistravusio asmens elektroninio pašto adresas ir informacija apie mokyklos vadovą.
 • EACEA, Europos Komisijai, CPT: visi duomenys.
 • Nacionalinėms ar regioninėms mokyklų valdžios institucijoms, atsakingoms už „eTwinning“ programos įgyvendinimą nacionaliniu lygiu (NPT): visi duomenys apie vartotojus iš savo šalies.

Tam tikrų duomenų perdavimas trečioms šalims (pvz., tyrimų centrams bei universitetams) gali būti atliekamas tik gavus specialų įgaliojimą iš duomenų kontrolieriaus. Jei tik įmanoma, duomenys bus apdorojami anoniminiu būdu, ypač jei jie perduodami trečioms šalims tyrimų tikslais.

Asmens duomenys niekada nebus naudojami rinkodaros tikslais.

Kai kurie vartotojų pateikti duomenys bus rodomi viešoje „eTwinning“ portalo erdvėje, tai reiškia, kad šie duomenys yra laisvai prieinami internetu:

 • Užsiregistravusio asmens duomenys: vardas, pavardė, pareigos mokykloje, (jei mokytojas, kokių dalykų moko), galimo projekto temos, galimo projekto kalba(-os), mokinių, projekto dalyvių, amžius ir nuotrauka (jei vartotojas suteikė leidimą).
 • Informacija apie mokyklą: oficialus mokyklos pavadinimas, miestas, regionas, šalis ir mokyklos nuotrauka (jei vartotojas suteikė leidimą).
 • Informacija apie projektą: pavadinimas, aprašymas, kalbos, mokinių amžius, informacija apie partnerius, užregistravimo data ir uždarymo data (jei yra).
 • Pedagoginiai ištekliai atsiųsti į išteklių skyrelį, kuriuos viešai publikuoti sutiko autorius.

Kiti vartotojo duomenys pateikti „eTwinning“ platformoje (pvz., žinutės forumuose, internetinės diskusijos bei gijos, failai ir nuotraukos) bus matomi tik kitiems užsiregistravusiems vartotojams toje portalo srityje, į kurią buvo atsiųsti (pvz., eTwinning grupėse, Mokymosi laboratorijoje, „TwinSpace“ ar projekto dienoraštyje). Tačiau tų sričių administratorius gali nuspręsti dalį informacijos publikuoti viešai. Tokiu atveju užsiregistravęs asmuo turi teisę ištrinti informaciją, susijusią su juo/ja ir jo/jos mokiniais.


4. Kaip mes užtikriname jūsų informacijos saugumą?

Surinkti asmens duomenys ir visa susijusi informacija kaupiama paslaugos teikėjo (Europos Mokyklų tinklo) saugomuose serveriuose. Paslaugos teikėjo kompiuterių centruose operacijos atliekamos laikantis Europos Komisijos saugumo direktyvų ir nuostatų, patvirtintų Saugumo valdybos, prižiūrinčios tokios rūšies serverius bei paslaugas.


5. Kaip galite patikrinti, keisti ar panaikinti savo informaciją?

Jei norite patikrinti, kokius jūsų asmeninius duomenis kaupia už tai atsakingas kontrolierius, juos pakeisti ar pataisyti, galite tai patys padaryti internetu. Slaptažodis, kurį pasirinkote registruodamiesi, leis jums prisijungti ir atnaujinti savo asmeninę informaciją arba deaktyvuoti savo profilį. Vartotojai gali paprašyti bet kada deaktyvuoti jų profilį (skaitykite žemiau punktą nr. 6.).


6. Kaip ilgai saugome jūsų duomenis? 

Duomenys, susiję su statistika ir tyrimais, saugomi visą „eTwinning“ programos įgyvendinimo laikotarpį agreguotu, anoniminiu formatu.

Duomenys, susiję su vartotojo profiliu, aprašomi punkte nr. 2, saugomi vienerius metus po vartotojo paskutinio prisijungimo. Praėjus vieneriems metams po paskutinio prisijungimo, vartotojo profilis automatiškai taps nebeaktyviu, t.y. išoriniai vartotojai nebegalės jo matyti. Vartotojui siunčiamas pranešimas, informuojantis ją/jį, kad jos/jo profilis buvo deaktyvuotas ir kad ji/jis gali iš naujo aktyvuoti savo paskyrą vėl prisijungdamas. Dar po dvejų metų siunčiamas antras ir paskutinis įspėjimas, informuojantis vartotoją, kad prabėgus 3 metams po paskutinio prisijungimo, jo/jos profilis bus visiškai pašalintas. Visa asmeninė informacija tuomet bus paversta anonimine.

Jei vartotojai paprašo deaktyvuoti jų profilį arba jei profilis deaktyvuojamas automatiškai, jokie duomenys nebebus matomi kitiems eTwinning vartotojams. Duomenys bus saugomi tik anonimine forma, neleidžiančia identifikuoti asmens. Jei vartotojai, kurių profilis buvo deaktyvuotas, norėtų vėl naudotis platforma, jiems reikės iš naujo užsiregistruoti. Duomenys liks prieinami tik tyrimų ir stebėsenos tikslais EACEA, Europos Komisijai, nacionalinėms ar regioninėms mokyklų valdžios institucijoms, įstaigoms atsakingoms už eTwinning programos įgyvendinimą (Centrinei bei Nacionalinėms paramos tarnyboms) ir kitoms trečioms šalims (žiūrėti punktą nr. 3) su duomenų kontrolieriaus įgaliojimu agreguotu formatu.


7. Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų apie savo teises, pasinaudojimą jomis ar jūsų asmeninių duomenų apdorojimą (prieigą prie jūsų asmeninių duomenų ar jų taisymą), nedvejodami kreipkitės į eTwinning platformos kontrolierių šiuo adresu:

Skyriaus A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Švietimo, garso, vaizdo ir kultūros vykdomoji agentūra
Biuras: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Briuselis
Belgija
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Jei norite deaktyvuoti savo paskyrą, kreipkitės į Centrinę paramos tarnybą: helpdesk@etwinning.net.


8. Kreipimasis pagalbos

Jei būtų pažeistos jūsų asmens duomenų apsaugos teisės, galite kreiptis į kontrolierių anksčiau minėtu adresu ir pasinaudoti tam skirta pašto dėžute. Jūs taip pat galite kreiptis į EACEA duomenų apsaugos biurą šiuo el. pašto adresu: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Jei kontrolierius ar duomenų apsaugos pareigūnas neišsprestų jūsų problemos, galite bet kada pateikti skundą Europos duomenų apsaugos inspektoriui: svetainė - http://www.edps.europa.eu; el. paštas - edps@edps.europa.eu.


9. Teisinis pagrindas

Svarbiausias teisinis pagrindas asmens duomenų apdorojimui:
(a) 2009 m. balandžio 20 dienos Komisijos sprendimo nr. 2009/336/EC straipsnis nr. 4 dėl Švietimo, garso, vaizdo ir kultūros vykdomosios agentūros įsteigimo Europos Bendrijos veikloms švietimo, garso, vaizdo ir kultūros srityse įgyvendinti, laikantis Tarybos nuostatų (EB) Nr. 58/2003 (OJ L 101 of 21.4.2009, p. 21.);
(b) Mokymosi visą gyvenimą programa (2007-2013) pradėta 2006 metų lapkričio 15 dienos Parlamento ir tarybos sprendimu nr. 1720/2006/EC (OJ L 327 of 24.11.2006, p. 45.).

 • Administration
 • Copyright
 • European