Programos „eTwinning“ privatumo politika

Europos Komisija, švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas (DG EAC), ​Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) ir nacionalinės paramos organizacijos (NPO) įsipareigoja saugoti jūsų privatumą.

Asmeniniai duomenys, renkami portale eTwinning.net, apdorojami šalies lygiu, kur juos tvarko NPO, arba Europos Sąjungos (ES) lygiu, kur juos tvarko EACEA. 

Visi asmens duomenys tvarkomi pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus

 • ES lygiu šiuo metu taikomas Reglamentas (EB) Nr. 2018/1725 (1) dėl Bendrijos institucijų ir įstaigų asmens duomenų apsaugos. 
 • Nacionaliniu lygiu taikomas Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) narių bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (2) (BDAR). Visos duomenų tvarkymo operacijos, kurias atlieka nacionalinės paramos organizacijos, atitinka jo nuostatas.
 • Šalyse, kurios nėra ES ar EEE narės, asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių šalies teisės aktų, išskyrus atvejus, kai asmuo, kurio duomenys tvarkomi, yra iš ES ar EEE šalies narės. Tuo atveju taikomas BDAR.

Toliau pateikiamas pareiškimas apie privatumo apsaugą pristato politiką, kaip DG EAC, EACEA, NPO renka, tvarko ir naudoja programoje „eTwinning“ dalyvaujančių asmenų duomenis. 

Mes vertiname jūsų pasitikėjimą ir norime įsitikinti, kad jūs suprantate mūsų politiką bei praktiką, susijusią su jūsų duomenų apsauga projekte „eTwinning“.

Programos „eTwinning“ centrinei paramos tarnybai (CPT) vadovauja organizacija „EUN Partnership aisbl“ (toliau - „European Schoolnet“), kaip EACEA rangovas, ir vykdydama savo užduotis ji prižiūri platformą „eTwinning“, kuriai taikoma toliau pristatoma privatumo politika.

1. Kas yra atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą (kas yra duomenų valdytojas)? 

ES lygiu – eTwinning.net

Kai duomenys tvarkomi ES lygiu, duomenų valdytojas yra Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga.

Asmuo, atsakingas už duomenų apdorojimo operacijas, yra: 

EACEA A5 skyriaus vadovas 

​Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Briuselis

El. paštas: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Šalies lygiu – programos „eTwinning“ nacionalinis portalas

Kai duomenys tvarkomi šalies lygiu (pvz., organizuojant nacionalines veiklas, žr. toliau), duomenų valdytojai yra specialios paramos paslaugų organizacijos (nacionalinės paramos organizacijos).

Šiuose puslapiuose galima rasti asmenų, kurie yra atsakingi už duomenų tvarkymo operacijas paramos organizacijose NPO kontaktus.

2. Kokie asmens duomenys tvarkomi ir kaip?

ES lygiu – eTwinning.net

Programoje „eTwinning“ tvarkomi šie duomenys. Sąrašas išsamus.

a) Privalomi duomenys

Besiregistruojančiojo duomenys: el. pašto adresas, vardas, pavardė, vaidmuo mokykloje (jei mokytojas, kokio dalyko moko), bendravimo kalba(-os), mokinių amžius, naudotojo aprašymas.

Mokyklos duomenys: informacija, susijusi su mokykla, kurioje asmuo dirba, pvz.: oficialus mokyklos pavadinimas, adresas, miestas, el. pašto adresas, regionas ir šalis.

Mokyklos vadovo duomenys: vardas, pavardė, darbo el. pašto adresas.

b) Papildomi duomenys (šie duomenys reikalingi tik tuo atveju, jei įsitraukiate į tolesnes programos „eTwinning“ veiklas):

Užsiregistravusio asmens duomenys: kontaktų sąrašas erdvėje „eTwinning Live“, projektų sąrašas, užsiregistravusio asmens nuotrauka, kitos nuotraukos ir informacija, susijusi su naudojimusi platforma.

Kiti duomenys: užsiregistravę asmenys gali dalyvauti ir projektų erdvėse „TwinSpace“, programos „eTwinning“ grupėse, mokymosi kursuose bei internetiniuose renginiuose. Tokiais atvejais užsiregistravę asmenys gali pateikti informaciją, kuri reikalinga norint dalyvauti šiose iniciatyvose. Prieiga prie šių platformų teikiama tik jose registruotiems nariams. Jiems gali tekti pateikti ir kitą informaciją, susijusią su naudojimusi platforma, bei skelbti žinutes ir kitą medžiagą forumuose, tinklaraščiuose bei kituose platformos skyreliuose.

Šalies lygiu – programos „eTwinning“ nacionalinis portalas

Programoje „eTwinning“ tvarkomi šie asmens duomenys.

a) Privalomi duomenys - teikiami EACEA per eTwinning.net

Besiregistruojančiojo duomenys: el. pašto adresas, vardas, pavardė, vaidmuo mokykloje (jei mokytojas, kokio dalyko moko), bendravimo kalba(-os), mokinių amžius, naudotojo aprašymas.

Mokyklos duomenys: informacija, susijusi su mokykla, kurioje asmuo dirba (oficialus mokyklos pavadinimas, adresas, miestas, el. pašto adresas, regionas ir šalis).

Mokyklos vadovo duomenys: vardas, pavardė, darbo el. pašto adresas.

b) Techninė informacija: duomenis teikia patys naudotojai, pildydami internetines formas įvairiose platformos eTwinning.net srityse, kurios yra prieinamos įvairioms nacionalinėms organizacijoms.

c) Konkretūs duomenys vietinėms iniciatyvoms: Asmenys gali dalyvauti vietinėse profesinio tobulinimo veiklose. Tokiu atveju, iš jų gali būti prašoma papildomos informacijos (pavyzdžiui, skirtos kelionių planavimui), susijusios su dalyvavimo tokiose iniciatyvose. 

3. Kokiu tikslu mes tvarkome jūsų duomenis? 

ES lygiu – eTwinning.net

Duomenų apdorojimas yra reikalingas tam, kad būtų galima: 

 • teikti informaciją apie užsiregistravusių asmenų veiklą programoje „eTwinning“ ir už jos ribų, siekiant kurti ir palaikyti internetinės bendruomenės veiklas;
 • leisti užsiregistravusiems asmenims ieškoti partnerių ir kurti projektus;
 • teikti informaciją apie jų projektus „eTwinning“;
 • apskritai, leisti programoje „eTwinning“ užsiregistravusiems asmenims bendrauti ir bendradarbiauti abipusio pasitikėjimo bei pagarbos dvasia; ir
 • vykdyti stebėsenos bei mokslinių tyrimų veiklą.

Naudotojai, registruodamiesi programoje „eTwinning“, gali užsisakyti programos „eTwinning“ naujienlaiškį.

Besiregistruojančio asmens duomenys tvirtinami atitinkamos šalies NPO.

Apibendrinti statistiniai duomenys renkami nuolat ir apima naudotojų skaičių per tam tikrą laikotarpį, pageidaujamus dalykus ar mokytojų pasirinktas šalis, paskyros naudojimą ir kt.

Šalies lygiu – programos „eTwinning“ nacionalinis portalas

Programos „eTwinning“ paramos organizacijos naudoja informaciją, pateiktą portale eTwinning.net, tam, kad galėtų:

 • patvirtinti naudotojų pateiktą asmeninę informaciją
 • reklamuoti programos „eTwinning“ nacionalines veikla
 • dalintis šalies naujienlaiškiais ir pranešimais 
 • skelbti pranešimus spaudai 
 • vykdyti registraciją į kursus bei renginius 
 • dalyvauti apklausose

Naudotojai gali patys kreiptis tiesiai į paramos organizacijas ieškodami informacijos apie programos „eTwinning“ veiklas. Jei naudotojai nusprendžia tiesiogiai kreiptis į paramos organizacijas, jų asmeniniai duomenys bus naudojami tik atsakant į jų žinutes ar tvarkant registracijas.

4. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų asmens duomenis?

ES lygiu

Tvarkymas būtinas norint atlikti viešojo intereso užduotį arba vykdyti Sąjungos institucijai ar įstaigai suteiktą oficialų įgaliojimą (kaip numatyta Sąjungos teisės aktuose) (2018 m. reglamento 1725 5 straipsnio 1 dalies a punktas);

 • „Erasmus +“: Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa, įsteigta (ES) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1288 2013 m. gruodžio 11 d. ir panaikinantis ankstesnius sprendimus Nr. 1719/2006/EC, Nr. 1720/2006/EC bei Nr. 1298/2008/EC (OJ L 347 of 20.12.2013, p. 50–73)
 • 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas, įsteigiantis Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą bei panaikinantis ankstesnius sprendimus 2009/336/EC (2013/776/EU): straipsnis 3(a).
 • Paslaugų sutartys 2017-3597, 2017-3598 ir 2017-3599 tarp Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos ir „EUN Partnership AISBL“.

Duomenų tvarkymas, kurio neapima anksčiau minėti teisiniai aktai, grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (Reglamento 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies d punktas)

Šalies lygiu

 • EACEA ir NPO pasirašyta dotacijos sutartis.
 • Dėl informacijos apie kiekvienai šaliai taikomus teisės aktus kreipkitės į atitinkamą NPO.

5. Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

ES ir nacionaliniu lygiu

Duomenys, susiję su statistika ir mokslinių tyrimų tikslais, saugomi visą programos „eTwinning“ trukmę apibendrintu, anonimišku formatu.

Duomenys, susiję su naudotojų profiliu, saugomi ne ilgiau kaip trejus metus po paskutinio naudotojo prisijungimo. Praėjus vieneriems metams nuo paskutinio prisijungimo, naudotojo profilis automatiškai taps neaktyvus, t. y. nebebus matomas kitiems naudotojams ar išoriniam pasauliui. Naudotojui išsiunčiamas pranešimas, informuojantis, jog jo / jos profilis tapo neaktyvus ir kad jis / ji gali vėl aktyvuoti savo paskyrą prisijungdamas dar kartą. Antrasis ir paskutinis priminimas siunčiamas praėjus dar dviems metams ir informuoja naudotoją, kad praėjus 3 metams po paskutinio prisijungimo, jo profilis bus visam laikui išjungtas. Tuomet visa asmeninė informacija tampa anonimine.

Jei norite išjungti arba ištrinti paskyrą, kreipkitės į centrinę paramos tarnybą (žr. 6 punktą toliau): delete@etwinning.net

Jei naudotojai prašo išjungti savo profilį arba profilis automatiškai išjungiamas, kiti programos „eTwinning“ naudotojai nebegali jo matyti. Duomenys bus saugomi tik anonimine forma, kuri neleidžia identifikuoti asmens. Jei naudotojai, kurių profilis išjungtas, panorės vėl naudotis platforma, jie turės vėl užsiregistruoti. Duomenys lieka skirti tik moksliniams tyrimams ir stebėsenai, jais apibendrintu formatu gali naudotis EACEA, Europos Komisija, šalies ar regionų švietimo valdžios institucijos, įstaigos, atsakingoms už programos „eTwinning“ įgyvendinimą (centrinė paramos tarnyba ir nacionalinės paramos organizacijos) ir kitos trečios šalys (žr. 6 punktą), gavusios leidimą iš duomenų valdytojo.

6. Kas turi prieigą prie jūsų asmens duomenų ir kam jie yra atskleidžiami?

ES lygiu – eTwinning.net

Anksčiau aprašytais tikslais prieiga prie duomenų yra griežtai apribota:

 • Programoje „eTwinning“ užsiregistravę asmenys (prisijungę) gali matyti šiuos kitų naudotojų duomenis: visus duomenis, išskyrus naudotojų el. pašto adresą ir mokyklos vadovo duomenis.
 • EACEA, Europos Komisija: visus duomenis.
 • Įgaliotasis organizacijos, pagal sutartį su EACEA įgyvendinančios programą „eTwinning“, t.y. centrinės paramos tarnybos („European Schoolnet“), personalas: visus duomenis.
 • NPO: tik atitinkamos šalies užsiregistravusių asmenų duomenis .

Jei NPO yra už ES/EEE ribų, asmens duomenų perdavimas vyksta taikant atitinkamas apsaugos priemones, nurodytas tarp agentūros ir paramos organizacijų pasirašytuose susitarimuose dėl dotacijų. Naudotojai gali paprašyti šių apsaugos priemonių kopijų, susisiekę su valdytoju, kaip nurodoma toliau. 

Kai kurie naudotojų pateikti duomenys, gavus jų sutikimą, bus rodomi programos „eTwinning“ portalo viešoje erdvėje (eTwinning.net), tai reiškia, kad šie duomenys yra laisvai prieinami internete. Tokiu atveju naudotojas turi teisę panaikinti savo duomenis. Viešinami gali būti šie duomenys:

Užsiregistravusio asmens duomenys: vardas, pavardė, mokykla, kurioje dirba. Jei asmuo yra programos „eTwinning“ ambasadorius, viešai bus rodoma ir jo nuotrauka.

Mokyklos duomenys: oficialus mokyklos pavadinimas, miestas, regionas, šalis.

Projekto duomenys: pavadinimas, aprašymas, kalbos, mokinių amžius, partnerių duomenys, užregistravimo data ir užbaigimo data (jei užbaigtas).

Kiti duomenys, pateikti programos „eTwinning“ platformos naudotojų (pvz., žinutės forumuose, internetinėse diskusijose ir temose, failai bei nuotraukos) matomi tik atitinkamos portalo srities, į kurią jie buvo atsiųsti, registruotiems naudotojams (pvz., programos „eTwinning“ grupėse, mokymosi laboratorijoje, erdvėje „TwinSpace“).

Konkrečių duomenų perdavimas kitoms trečiosioms šalims (pvz., mokslinių tyrimų centrams ir universitetams) gali būti leidžiamas gavus specialų duomenų valdytojo leidimą, tačiau duomenys bus perduoti anonimiškai.

Asmens duomenys niekada negali būti naudojami rinkodaros tikslais. 

Šalies lygiu – programos „eTwinning“ nacionalinis portalas

3 punkte aprašytais tikslais prieiga prie duomenų yra griežtai apribota:

 • Nacionalinės paramos organizacijos, šalies ar regionų švietimo valdžios institucijos, atsakingos už programos „eTwinning“ įgyvendinimą šalyje ir palaikančios ryšius su atitinkamos šalies naudotojais. Kiekviena paramos organizacija turi prieigą tik prie savo šalies naudotojų asmeninių duomenų. 

Pilnas ir nuolat atnaujinamas tų šalių bei jų NPO sąrašas prieinamas šiame konkrečiame NPO puslapyje. 

7. Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis?

ES ir šalyse – eTwinning.net

Surinkti asmens duomenys ir visa susijusi informacija yra saugomi paslaugų teikėjo („European Schoolnet“) saugiuose serveriuose.

Sutartinės sąlygos dėl duomenų apsaugos yra įtrauktos į sutartį su paslaugų teikėju, siekiant užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi laikantis galiojančių teisės aktų.

Paslaugų teikėjo kompiuterių centrų veikla vykdoma sutartinai laikantis Europos Komisijos saugumo direktyvų ir saugumo direktorato nuostatų dėl tokių serverių ir paslaugų.

NPO, norinčios apdoroti duomenis nacionalinės veiklos tikslais, gali naudotis centriniu lygiu saugoma informacija.

8. Kokios yra jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis ir kaip jomis naudotis?

Turite teisę:

 • Prašyti prieigos prie mūsų turimų duomenų apie jus;
 • Prašyti pakeisti savo asmens duomenis arba pataisyti savo duomenis profilyje;
 • Prašyti, esant tam tikroms sąlygoms, ištrinti asmeninius duomenis;
 • Prašyti, esant tam tikroms sąlygoms, apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • Bet kada pareikšti prieštaravimą savo asmens duomenų tvarkymui dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija; 
 • Prašyti perduoti jūsų duomenis kitai organizacijai kompiuteriu nuskaitomu standartiniu formatu (pasinaudoti duomenų perkėlimu);
 • Bet kada atšaukti savo sutikimą.

Jūs turite teisę prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija pagal Reglamento 2018/1725 23 straipsnio nuostatas.

Be to, jūs turite teisę atsisakyti jums įtaką darančių automatizuotų sprendimų (kuriuos atlieka tik kompiuteriai), kaip numatyta įstatyme.

ES lygiu – eTwinning.net

Jei norite naudotis savo teisėmis Europos lygiu, daugeliu atvejų (prieigos, taisymo, prašymo apriboti, prieštarauti duomenų tvarkymui) galite kreiptis į Europos duomenų valdytoją (EACEA), žr. punktą nr. 1.

Jei norite ištrinti savo duomenis iš programos „eTwinning“, kreipkitės į centrinę paramos tarnybą adresu: helpdesk@etwinning.net.

Šalies lygiu – programos „eTwinning“ nacionalinis portalas

Jei turite klausimų dėl jūsų teisių ir naudojimosi savo teisėmis, susijusiomis su asmens duomenų tvarkymu, kurį atlieka paramos organizacijos nacionaliniu lygiu (per savo nacionalines programos „eTwinning“ platformas ir (arba) naujienlaiškius bei pranešimus), galite susisiekti su kiekvienos šalies duomenų valdytojais (žr. kontaktų sąrašą punkte nr. 1).

9. Jūsų teisė kreiptis į teismą dėl netinkamai panaudotų asmens duomenų

ES lygiu – eTwinning.net

Kilus konfliktui dėl asmens duomenų apsaugos problemų, galite kreiptis į kontrolierius anksčiau nurodytu adresu ir oficialia pašto dėžute.

Taip pat galite susisiekti su EACEA duomenų apsaugos pareigūnu šiuo el. pašto adresu: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Bet kada galite pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui: svetainė http://www.edps.europa.eu.

Šalies lygiu – programos „eTwinning“ nacionalinis portalas

Kilus konfliktui dėl asmens duomenų apsaugos, galite kreiptis į atsakingus nacionalinius kontrolierius (žr. punkte nr. 1 pateiktą kontaktų sąrašą).

Jei manote, kad buvo pažeistos jūsų duomenų apsaugos teisės, galite susisiekti su duomenų apsaugos institucijomis toje šalyje, kurioje esate jūs arba teikiamos atitinkamos paslaugos.


 1. 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis Sąjungos institucijose, įstaigose, biuruose bei agentūrose ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, panaikinantis reglamentą (EB) Nr. 45/2001 ir sprendimą Nr. 1247/2002 / EB tekstas su EEE (OL L 295, 2016 11 21, p. 39)
 2. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, panaikinantis direktyvą 95/46 / EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1–88) 

 • NSS