article image

Besimokanti mokykla

Programoje „eTwinning“ mokyklos užmezga tarpusavio ryšius, panašiai kaip miestai dvyniai, kurie buria bendruomenes visame pasaulyje. Programos „eTwinning“ misija, kurioje teigiama, kad „eTwinning“ mokyklos yra įtraukios ir novatoriškos besimokančios organizacijos, toliau plėtoja šią idėją, pabrėždama mokyklų, kaip besimokančių organizacijų, sąveiką bei dinamiką jose pačiose ir tarp jų.

Nuo 2005 metų mokyklos, kurios yra besimokančios organizacijos, prisitaiko greičiau nei tos, kurios yra statiškos ir nesikeičiančios, kaip teigiama darbo grupės „Švietimas ir mokymas 2020“ (1) ataskaitoje: „Mokykla, kaip besimokanti organizacija, įtraukia visus savo darbuotojus į problemų sprendimą ir vengia pernelyg pasikliauti tradicine hierarchine sistema, taip perduodama atsakomybę už sprendimų įgyvendinimą.“

Siekdama pagerinti visų mokinių rezultatus, besimokanti mokykla taiko naujus metodus, grindžiamus septyniais uždaviniais pagal EBPO (2016) (2):

  • Kurti ir dalytis vizija, orientuota į visų mokinių mokymąsi – tai yra varomoji ir motyvuojanti jėga padedanti siekti ilgalaikių individualių ir bendrų mokyklos tikslų 
  • Kurti ir puoselėti tęstinio mokymosi galimybes visiems – investuoti į kokybiškas, visą gyvenimą trunkančias galimybes, kad mokytojai galėtų tobulinti savo profesines žinias ir mokymąsi kartu su mokiniais
  • Skatinti visų darbuotojų mokymąsi bendradarbiaujant – mokytojai dirba ir mokosi kartu mokykloje ir (arba) internete, o bendradarbiavimui tinkluose tenka svarbus vaidmuo stiprinant profesionalumą
  • Kurti smalsumą, inovacijas ir tyrinėjimus puoselėjančią kultūrą – skatinti žingeidumą ir iniciatyvą bei norą eksperimentuoti su naujomis idėjomis ir praktinėmis veiklomis 
  • Kurti žinių ir gerosios patirties mainų sistemą – mokyklos, turinčios daug duomenų, juos kaupia bei analizuoja, ir naudojasi jais vertindamos mokymosi rezultatus bei patį mokymosi procesą  
  • Mokytis iš išorinės aplinkos ir kartu su ja socialiniame, politiniame ir ekonominiame kontekste – kurti partnerystes su tėvais ir vietos bendruomenėmis 
  • Kurti ir puoselėti mokymosi lyderystę – „pirmaujantys besimokantieji“ gali paskatinti kitus sekti jų pavyzdžiu, o mokyklos vadovai gali modeliuoti ir skatinti profesionalumą.

Kad mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, būtų sėkmingos, reikia pasitikėjimo ir bendro įsipareigojimo, palaikančio bendras pastangas. Dalyvavimas programoje „eTwinning“ suteikia šią galimybę, nes tai yra europinė besimokančiųjų bendruomenėje, kurioje gerbiama nuomonių įvairovė, raginama eksperimentuoti ir džiaugiamasi sėkme.


Gerosios patirties pavyzdžiai iš programos „eTwinning“ mokyklų:

2019-2020 metais programos „eTwinning“ centrinė paramos tarnyba glaudžiai bendradarbiavo su šešiomis „eTwinning“ mokyklomis, vykdydama iniciatyvos „Programos „eTwinning“ mokykla“ veiklos stebėseną ir įgyvendinimą.

Pastebėjome, kad visoms mokykloms daugiau ar mažiau būdingi „besimokančios mokyklos“ bruožai, kaip juos apibūdina EBPO, ir jos ieško naujų metodų, kaip pagerinti visų mokinių mokymosi rezultatus, siekiant septynių ankščiau minėtų uždavinių.

Ispanijos mieste Navàs įsikūrusi mokykla Col legi Sant Josep prisijungė prie tinklo „Escola Nova 21, mokyklų ir pilietinės visuomenės institucijų aljanso pažangiai švietimo sistemai, ir susikūrė mokyklos viziją, turinčią bendrų elementų su programos „eTwinning“ mokyklų misija. Mokyklos Col·legi Sant Josep vizijoje ir misijoje pagrindinis dėmesys skiriamas mokinių mokymuisi, ir ji yra kaip orientacinė priemonė mokytojams bei atskaitos taškas tėvams.

Antrasis mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, uždavinys, kuriuo siekiama užtikrinti mokyklos personalo mokymąsi bei tęstinį profesinį tobulėjimą, yra integruotas į mokytojų veiklas programos „eTwinning“ mokykloje Direzione Didatica Ottavo Circolo, įsikūrusioje Piacenza mieste, Italijoje. 2019 metais du pradinio ir priešmokyklinio ugdymo pavaduotojai organizavo specialius profesinio tobulėjimo mokymus, siekdami paskatinti savo kolegas įsitraukti į veiklas ir stiprinti savo profesinę kvalifikaciją. Praktiniai mokymai buvo organizuoti mokykloje, remiantis dviem jų sukurtais „eTwinning“ projektais. 

Mokykloje Col·legi Sant Josep visi darbuotojai raginami bendradarbiauti komandose ir mokytis vieniems iš kitų įgyvendinant tarpdalykinius bendradarbiavimo projektus. 2019-2020 mokslo metais beveik visos klasės dalyvavo tarpdalykiniame programos „eTwinning“ projekte, kuriame visus metus kiekviena klasė vykdė trumpas veiklas. Mokytojams tai suteikė galimybę glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje ir dalytis žiniomis bei įgūdžiais. 

Salonikų universiteto eksperimentinėje mokykloje mokiniai ir mokytojai raginami imtis aktyvios veiklos. Mokykla kuria smalsumą, inovacijas ir tyrinėjimus puoselėjančią kultūrą organizuodama įvairias formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklas. Mokiniai dalyvauja sprendimų priėmimo procese, organizuodami internetinius mokymus savo tėvams. Mokiniai parengė ir vedė internetinius kursus (8 pamokas) sistemoje „Moodle“ apie naudojimąsi IRT, BDAR ir e. saugą, siekdami kovoti su skaitmenine suaugusiųjų atskirtimi. Vykdydami tokią veiklą, mokiniai ne tik imasi atsakomybės už savo mokymąsi, bet ir aktyviai dalyvauja įgyvendinant naujoves mokykloje.

Programos „eTwinning“ mokykloje Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi, Antalijoje, Turkijoje, pedagogai ragina mokinius aktyviai dalyvauti priimant sprendimus mokykloje ir jungiantis į mokinių tarybas, kurios bendradarbiauja su miesto savivalda. Mokykla mokosi kartu su išorine aplinka ir iš jos bei dalyvauja vietos bendruomenės veiklose. Panašiu būdu profesinė programos „eTwinning“ mokykla Lycée des métiers Louis Blériot, įsikūrusi Trappes mieste Prancūzijoje, dirba su mokiniais iš pažeidžiamos aplinkos ir turinčiais specialiųjų mokymosi poreikių. Mokykla rengia parodas, o mokiniai savo darbus pristato įvairiuose renginiuose, pavyzdžiui, „Erasmus+ dienose“, Europos ar „Erasmus+“ chartijoje. Tuose susitikimuose ir renginiuose mokykla tampa mokymosi centru ne tik mokiniams, bet ir jų tėvams bei platesnei bendruomenei.

Mokykla Scoala Gimnaziala nr.17, Botosani Rumunijoje yra pavyzdys kitoms mokykloms, nes ji suteikia galimybę mokytojams ir mokyklos darbuotojams tapti lyderiais. Taip mokykla aktyviai kuria ir puoselėja mokymosi lyderystę kartu su mokyklų inspekcija organizuodama formalius ir neformalius mokymus. Mokytojai dalijasi savo patirtimi, atsako į klausimus ir mokytojų iš kitų mokyklų skambučius teikdami jiems pagalbą, organizuoja užsiėmimus 1:1 ir dalijasi pavyzdžiais iš savo praktikos. Jie taip pat organizuoja internetinius renginius programoje „eTwinning“, norėdami pristatyti savo darbą ir pasidalyti problemomis bei jų sprendimais. 

Galiausiai visos šešios mokyklos dalyvavo kuriant mokyklos plėtros veiksmų planą. Planas apėmė žinių gilinimą ir jų mainus kiekvienoje mokykloje ir tarp jų.


1. Europos Komisija (2018), Mokytojai ir mokyklų vadovai mokyklose, kaip besimokančiose organizacijose: pagrindiniai strategijų kūrimo principai mokykloje. https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/Governance/2018-wgs4-learning-organisations_en.pdf

2. OECD (2016), Kaip mokykla tampa besimokančia organizacija? Vadovas atsakingiems asmenims, mokyklų vadovams ir mokytojams. https://www.oecd.org/education/school/school-learning-organisation.pdf