article image

Programos „eTwinning“ mokyklos tvirtai įsipareigojusios bendradarbiauti, dalytis ir dirbti komandoje

Bendradarbiavimas - tai žodis, glaudžiai susijęs su programa „eTwinning“. Daugeliu atvejų jis apibūdina mokytojų ir mokinių iš skirtingų šalių bendradarbiavimą programos „eTwinning“ projekto metu.

Vis dėlto, mokyklose efektyvus mokytojų bendradarbiavimas apibūdinamas kaip įsitraukimas į veiklą, kurios metu mokytojai dalijasi savo mokymo patirtimi bei užduotimis, stengdamiesi sustiprinti pedagoginę kompetenciją ir paskatinti kolegas bandyti bei kurti naujus dalykus. Mokyklos bendruomenės nariai įsitikinę, kad bendradarbiavimas ir laiko skyrimas komandų formavimui bei darbui kartu yra geriausias būdas mokyklos tikslų įgyvendinimui.

Tvirtai įsipareigodami bendradarbiauti, mokytojai gauna daugiau galimybių naudotis ištekliais, o jų mokymo metodai tobulėja, nes bendradarbiavimas skatina išbandyti naujas idėjas ir veiklas. Be to, šis procesas leidžia mokyklai nuolat apmąstyti ir tobulinti savo praktinę veiklą bei kurti aukštus standartus visiems mokiniams.

Mokyklos turi įveikti įvairias kliūtis, pavyzdžiui: pasenusios sistemos, laiko stokos, mokyklos kultūros keitimo nuo mokytojų izoliacijos iki mokytojų bendradarbiavimo ir įtampos bei nesutarimų, kuriuos gali sukelti komandinis darbas. Šiuo atveju pagrindinis vaidmuo tenka direktoriui. Direktoriai turėtų dalytis sprendimais su mokyklos darbuotojais, padėti efektyviai burti mokytojų komandas (išsikelti tikslą bei uždavinius, teikti grįžtamąjį ryšį ir pagalbą). Būdami mokymo proceso vadovais, jie skatina mokyklos darbuotojus toliau mokytis ir tobulinti savo veiklas.

Bendradarbiauti ne visada lengva ir tam reikia laiko. Mokyklos gali pradėti pamažu, įgyvendindamos įvairias veiklas, pavyzdžiui: mentorystės schemas, socialinius tinklus, bendrą mokymą, atviras pamokas ir savaitinius planavimo bei bendradarbiavimo susitikimus ir pan.

Bet ar to pakanka? Kaip bendradarbiauti už mokyklos ribų? Kaip mokyklos gali įtraukti tėvus ir jų bendruomenes?

Tyrimai rodo, kad mokiniai, kurių tėvai dalyvauja jų ugdymo procese, geriau prisitaiko mokykloje, turi geresnius socialinius įgūdžius, atlieka namų darbus, pasiekia aukštesnių rezultatų ir daug daugiau. Vietos bendruomenės dalyvavimas taip pat gali pagerinti mokinių mokymosi rezultatus ir padėti mokiniams suprasti savo vaidmenį platesnėje visuomenėje.

Veiksmingas mokyklų, tėvų, mokinių ir bendruomenės bendravimas - tai pagrindas plėtoti partnerystę, kuri gali turėti įtakos mokinių mokymuisi. Mokymasis neapsiriboja vien tik klasėmis, o tėvų dalyvavimas mokyklos gyvenime gali padėti kurti holistinę mokinių mokymosi aplinką. Be to, bendruomenės nariai ir organizacijos gali dalytis savo patirtimi bei žiniomis, kuriomis mokyklos gali pasinaudoti, kad sukurtų autentiškesnes bei labiau susietas mokymosi veiklas.

Afrikietiška patarlė teigia: „Norint užauginti vaiką reikia kaimo“ - tai turėtų būti ir programos „eTwinning“ mokyklos vaidmuo. „eTwinning“ mokyklos turėtų puoselėti kultūrą, gerbiančią, vertinančią, palaikančią ir pripažįstančią visų narių įtraukimą, siekiant mokyklos tikslų ir įgyvendinant „eTwinning“ mokyklos misiją.


Programos „eTwinning“ mokyklų gerosios patirties pavyzdžiai:

Salonikų universiteto (Graikija) eksperimentinėje mokykloje bendradarbiaujama įvairiomis formomis. Iš 34 mokyklos mokytojų dauguma dalyvauja programos „eTwinning“ veiklose - tai reiškia, kad mokyklos vadovybė skatina ir padeda bei siūlo specialius mokymus ir konkrečias galimybes mokytojams dirbti kartu. Siekdama padėti mokytojams programos „eTwinning“ veiklas įtraukti į ugdymo programą, mokyklos vadovybė nuolat siūlo profesinio tobulėjimo galimybes, kurios padeda mokytojams siekti pažangos ir ugdyti savo kompetencijas.

2019–2020 mokslo metais visi programoje „eTwinning“ užsiregistravę mokytojai dalyvavo tokioje veikloje ir pasidalijo savo įžvalgomis su likusiais darbuotojais. Mokytojai turėjo konkrečių galimybių vertinti kolegų praktinę veiklą, aptarti įvairias mokyklos problemas, išsakyti jiems rūpimus klausimus ir priimti sprendimus. Siekiant paskatinti mokytojų bendradarbiavimą ugdymo procese, kiekviename mokykloje vykdomame programos „eTwinning“ projekte dalyvavo daugiau nei vienas mokytojas. Kai bet kuris mokytojas pradėdavo projektą ir pristatydavo savo idėjas kolegoms, norintys galėdavo prisijungti - tai padėjo kurti puikius tarpdalykinius projektus ir suteikė galimybę mokytojams ir skirtingų klasių mokiniams mokytis vieniems iš kitų. Siekdami sustiprinti bendradarbiavimą mokykloje, mokytojai buvo raginami lankytis „eTwinning“ pamokose ir stebėti savo kolegų darbą - taip jie galėjo mokytis vieni iš kitų, teikti grįžtamąjį ryšį ir keistis idėjomis. Programa „eTwinning“ padėjo mokytojams pasisemti daug idėjų ir įkvėpimo. Mokymasis vieniems iš kitų dalyvaujant programoje „eTwinning“ buvo nepaprastai svarbus. Jis leido mokytojams, atsižvelgiant į jų kompetenciją, pasiūlyti mokymus skirtingomis temomis visam mokyklos personalui, pavyzdžiui, kaip naudotis tam tikra IRT įranga mokymosi procese.

Bendradarbiavimas neapsiribojo tik mokytojais, mokymosi procese ir sprendimų priėmime dalyvavo ir mokiniai, ir jų tėvai. Mokiniai, kurie dažnai yra geriau susipažinę su naujomis technologijomis, padėjo mokytojams ir tėvams lavinti IRT įgūdžius. Mokiniai parengė ir vedė internetinius kursus (8 pamokas) sistemoje „Moodle“ apie IRT, BDAR ir e. saugumą, siekdami kovoti su skaitmenine suaugusiųjų atskirtimi. Be to, skirtingų klasių mokiniai buvo skatinami bendradarbiauti popamokinėje veikloje - mokyklų būreliuose, pavyzdžiui: orkestro, menų, matematikos, statistikos, teatro, fizikos, kino, Jungtinių Tautų studijų ir kritinio mąstymo.

Mokinių ir jų tėvų įsitraukimas plačiai praktikuojamas ir mokykloje „Col·legi Sant Josep“, kuri įsikūrusi mažame Navà miestelyje, turinčiame 6000 gyventojų, Katalonijos regione Ispanijoje. Bendradarbiavimas ir tėvų įtraukimas vyko įtvirtinant tėvų vaidmenį, kuomet atsižvelgiant į jų kompetenciją, tėvai buvo kviečiami į mokyklą ir padėdavo mokiniams atlikti įvairias užduotis. Mokytojai mokėsi vieni iš kitų ir atvirai bandė naujas veiklas dalyvaudami praktiniuose užsiėmimuose bei glaudžiai bendradarbiaudami, kuomet labiau patyrę mokytojai padėdavo naujiems programos „eTwinning“ dalyviams. Praėjusiais metais net dvylika iš septyniolikos mokyklos mokytojų, užsiregistravusių programoje „eTwinning“, aktyviai dalyvavo tarpdalykiniame projekte, o du iš jų nusprendė pradėti savo atskirus projektus su savo klasėmis. Kaip ir Graikijos mokykloje, sprendimų priėmimo ir reflektavimo procesai neapsiribojo vien oficialia mokyklos vadovybe, juose dalyvavo ir mokiniai bei jų tėvai. Mokykla „Col·legi Sant Josep“ organizavo susitikimą pagal metodą „Pasaulio kavinė“, kuriame dalyvavo po du mokinius ir po vieną tėvą iš kiekvienos klasės bei mokytojai. Šiame „Pasaulio kavinės“ susitikime grupės nariai bendradarbiaudami aptarė naujos IRT ir muzikos klasės steigimą bei pateikė įvairių pasiūlymų.

Abiejose mokyklose visapusiškas bendradarbiavimas buvo ir yra vienas iš pagrindinių mokyklos prioritetų. Todėl mokytojai, tėvai ir, žinoma, mokiniai ne tik patobulino mokymosi ir mokymo veiklas, bet ir labiau įsitraukė į mokyklos misijos bei tikslų įgyvendinimą.