article image

Programos „eTwinning“ dalyviai, norėtume išgirsti jūsų nuomonę: nauja viešoji konsultacija dėl veiksmingų būdų siekiant gerų mokymosi rezultatų

Nauja iniciatyva „Veiksmingi būdai pasiekti gerus mokymosi rezultatus“, kuriai vadovauja Europos Komisijos narė Mariya Gabriel, siekiama geresnių Europos jaunimo švietimo rezultatų.

Nuo programos pradžios 2005, mokytojai vykdantys projektus „eTwinning“, kaip vieną iš tikslų kelia siekį plėsti savo mokinių akiratį, sprendžiant ugdymo iššūkius kūrybiškiausiu bei efektyviausiu būdu.

2017 metais programos „eTwinning“ pasaulis nagrinėjo įtraukties temą. Programos „eTwinning“ knyga „Inkliuzijos kultūros kūrimas programoje „eTwinning“ pristato atrinktus projektus „eTwinning“ ir veiklas, skatinančias įtraukųjį ugdymą bei parodo, kaip programoje „eTwinning“ dalyvaujantys mokytojai ir mokiniai prisideda prie švietimo iššūkių sprendimo, pavyzdžiui: jaunimo, susiduriančio su mokymosi sunkumais, ir žemesnės kvalifikacijos ar prasčiau besimokančio jaunimo įtraukties užtikrinimo bei mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimo.

Šią veiklą vertina ir ją toliau stiprina programos „eTwinning“ mokyklos, kurios aktyviai puoselėja „eTwinning“ vertybes bei pedagogiką, padeda savo vietos bendruomenėms ir rodo pavyzdį kitoms mokykloms.

Programos „eTwinning“ mokyklų mokytojams ši programa padeda įgyvendinti savo ugdymo turinį taikant įvairius novatoriškus pedagoginius metodus, pavyzdžiui: mokymosi bendradarbiaujant, į mokinius orientuoto ugdymo ir lankstaus mokymosi laiko bei erdvės valdymo.

Be to, nuo 2011 metų ES lygiu spręsdama ankstyvo pasitraukimo iš mokyklos (angl., ESL) problemą, Europos Komisija sukūrė Europos šalių priemonių rinkinį mokykloms, kuriame siūlomos konkrečios idėjos, kaip tobulinti bendradarbiavimą pačiose mokyklose, tarp jų ir už jų ribų, siekiant užtikrinti, kad kiekvienas vaikas ir jaunas žmogus mokykloje patirtų sėkmę.

Programa „eTwinning“ prisideda prie šios vizijos, kurios siekiama ir anksčiau minėtoje konsultacijoje, įgyvendinimo bei kviečia bendruomenės narius pasidalyti savo nuomone!

Europos Komisijos inicijuotose atvirose viešosiose konsultacijose bus renkamos idėjos apie galimas priemones, kurios turėtų būti įtrauktos į naują iniciatyvą siekiant sukurti visapusišką strateginę sistemą.

Bus skatinama, kad visi jauni europiečiai pasiektų geresnių mokymosi rezultatų, visų pirma:

  • padedant mokiniams pasiekti bazinį pagrindinių įgūdžių lygį, 
  • mažinant švietimo ir mokymo nebaigusių asmenų skaičių,
  • skatinant mokinius įgyti vidurinį išsilavinimą. 

Bus parengtas pasiūlymas Tarybos rekomendacijai, kurioje daugiausia dėmesio bus skiriama rizikos grupėms.

Europos Komisijos narė, atsakinga už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimo reikalus, Mariya Gabriel teigia:

„Siekiant teisingesnės, įtraukesnės ir ateičiai geriau pasirengusios Europos visuomenės, būtina užtikrinti, kad visi besimokantieji galėtų išnaudoti visas savo galimybes ir pasiekti geriausių rezultatų, nepaisant jų socialinės bei ekonominės kilmės ar asmeninės padėties. Dabar tai dar aktualiau, nes pandemija atskleidė ir kai kuriais atvejais padidino nelygybę, spragas bei poreikius mūsų švietimo sistemose.“ 

Dalyvauti viešoje konsultacijoje ir teikti pasiūlymus galima iki 2021 metų rugsėjo 30 dienos

Prisidėkite prie iniciatyvos „Veiksmingi būdai pasiekti gerus mokymosi rezultatus“. Konsultaciją rasite čia