Iniciatyva „Move2Learn, Learn2Move“: inkliuzijos dimensija

Paprastai tariant, inkliuzija - tai veikla, užtikrinanti, kad joks asmuo neliks nuošalyje. Inkliuzija - kiekvieno atsakomybė, ne paslauga ar malonė.
„Inkliuzija mūsų klasę atveria pasauliui, o pasaulį - mūsų klasei“.

Bendra informacija

Kalbant apie inkliuziją, pokalbis dažnai pakrypsta link temų, susijusių su specialiuoju ugdymu.

Tačiau šis terminas turi daug platesnę reikšmę, kaip matome tiek Jungtinių Tautų, tiek Europos Sąjungos ir daugumos šalių tarptautinėse veiklos krypčių rekomendacijose. 

Inkliuzija švietime - tai siekis užkirsti kelią bet kokioms atskirties ar nušalinimo formoms, kad joks vaikas neliktų nuošalyje.

Konkrečiau tariant, tai reiškia, kad mes rūpinamės įvairiais mokinių poreikiais, gebėjimais ir pajėgumais, ypač tų mokinių, kurie susiduria su iššūkiais ar galimybių stoka (žiūrėkite pavyzdžių sąrašą priede), pavyzdžiui: turinčių specialiųjų poreikių ar negalią, kilusių iš nepalankios socialinės bei ekonominės aplinkos, migrantų šeimų, geografine prasme nepalankių regionų ar karo zonos.

Augant Europos visuomenių įvairovei, būtina pabrėžti inkliuzijos skatinimo ir bendrųjų vertybių ugdymo svarbą bei formuoti teigiamą požiūrį į įvairovę.

Siekiant šių tikslų švietimui tenka pagrindinis vaidmuo. Tačiau švietimo negalima atskirti nuo socialinių, kultūrinių, politinių, istorinių, aplinkos apsaugos ir ekonominių aspektų. Jo pradinis vaidmuo turi būti papildomas ir remiamas kitų strateginių sričių.

Dėl šių priežasčių svarbu atkreipti dėmesį į tai, kas yra inkliuzija apskritai ir kaip švietimas gali skatinti inkliuziją, kaip pagrindinę vertybę, kartu su demokratinėmis vertybėmis, aktyviu pilietiškumu, solidarumu, įvairove, lygybe ir be diskriminacijos.

Inkliuzija, kaip platesnio strateginio plano dalis

Inkliuzijos skatinimo veiklos planas mokyklos ugdymo procese turėtų ne tik apimti individualios paramos priemones, bet ir būti integruotas į visą mokyklos ugdymo procesą; jis turėtų būti susietas su ankstyvo pasitraukimo iš mokyklos prevencija ar su bendra mokyklos strategija. Jis turėtų būti pagrįstas teigiamu požiūriu į įvairovę bei aukštais lūkesčiais kiekvienam mokiniui ir apimti šiuos dalykus:

 • Gerovės užtikrinimo strategijas ir patyčių mokykloje prevenciją.
 • Šeimos įtraukimą į veiklą ir šeimos mokymosi metodus.
 • Kultūrinės veiklos tarpininkus, siekiant įtraukti vietos bendruomenės narius į mokyklos gyvenimą.
 • Pagalbos draugui ir bendraamžių mentorystės projektus tarp mokinių.
 • Lankstų ugdymo planą, suteikiantį galimybę individualizuoti mokinių, nepakankamai įsitraukiančių į veiklą, mokymąsi.
 • Popamokinio ugdymo programą, siekiant suteikti papildomą pagalbą mokiniams, kuriems jos reikia.
 • Neformaliojo ugdymo veiklas, lavinančias įvairius mokinių talentus.
 • Specialius kalbos mokymosi kursus kitoje šalyje gimusiems mokiniams ir paramos bei parengiamąsias programas naujai atvykusiems migrantams bei pabėgėliams.
 • Materialinę paramą, pavyzdžiui: nemokamą maitinimą, transportą ir mokymosi priemones.
 • Stipendijas ir papildomą finansavimą su sunkumais susiduriantiems mokiniams.
 • Ankstyvą pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams su papildomais poreikiais.

Kaip įtraukti inkliuzijos dimensiją į savo paraišką

Yra keletas būdų tai padaryti. Pagrindinius pristatome čia, bet jūs galite aprašyti ją savaip:

 1. Inkliuzija gali būti jūsų projekto tema.

Galbūt teikiamoje paraiškoje pristatote savo programos „eTwinning“ projektą, susijusį su inkliuzija, tuo labiau, kad tai yra mūsų 2017 metų tema. Jei taip, prašome aprašyti projektą, jo uždavinius, veiklas ir tikėtinus rezultatus, bei poveikį mokiniams ir kitą, jūsų nuomone, aktualią informaciją.

 1. Jūs taikote inkliuzinį metodą su savo klase kasdieninėje veikloje.

Tokiu atveju galite paaiškinti, su kokiais inkliuzijos iššūkiais susiduriate savo klasėje bei kodėl (pavyzdžiui: jūsų mokykla yra nepalankiame rajone) ir kokias priemones taikote siekdami užtikrinti, kad nė vienas neliktų nuošalyje, bei kokių rezultatų pasiekėte. Be to, galite paaiškinti, ar tai yra dalis bendro mokyklos veiklos plano (žiūrėkite aukščiau paminėtus pavyzdžius) ir kokios paramos sulaukiate (arba ne).

 1. Jūs (ir jūsų mokiniai) užtikrinate, kad klasės kelionė bus inkliuzinė.

Gali būti įvairių priežasčių, kodėl kai kurie jūsų mokiniai svarstys neprisijungti prie klasės išvykos, ypač tie, kurie patiria socialinių bei ekonominių sunkumų. Galite aprašyti, kokių priemonių ketinate imtis, kad išspręstumėte šią problemą, pavyzdžiui, rinksite lėšas, ieškosite priimančių šeimų partnerių mokykloje, pasinaudosite mokyklos ar kitomis lėšomis… 

 1. Nagrinėsite inkliuzijos dimensiją klasės išvykos metu.

Galbūt suplanuosite vizitus, veiklą ar susitikimus kelionės tikslo vietoje ir gilinsite mokinių žinias apie inkliuzijos problemas. Pavyzdžiui: gal susitiksite su inkliuzijos klausimais besirūpinančiu personalu ar pareigūnais ar su vietos įžymybe, kilusia iš nepalankios aplinkos, galbūt dalyvausite debatuose ar laidoje inkliuzijos tema. Tokiu atveju, prašome aprašyti savo idėją ir numatomus rezultatus su mokiniais. 

 • Teacher