eTwinning – adatvédelmi irányelvek

Az Európai Bizottság, az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság (DG EAC); az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA); valamint az eTwinning program Nemzeti Szolgáltatópontjai (National Support Organisation – NSO) elkötelezték magukat az Önök személyes adatainak védelme mellett.

A www.etwinning.net címen elérhető eTwinning portálon keresztül gyűjtött adatok kezelése két szinten zajlik: nemzeti szinten, mely esetben a Nemzeti Szolgáltatópontok (National Support Organisations – NSO) az illetékes adatkezelők; és európai uniós szinten, mely esetben az EACEA az illetékes adatkezelő.

Minden személyes adatot érintő adatkezelés és adatfeldolgozás a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően történik.

 • Európai uniós szinten: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete1 a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről
 • Nemzeti szinten, az Európai Unió (EU) és az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban: az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”)2. A Nemzeti Szolgáltatópontok hatáskörébe tartozó összes adatkezelési művelet e rendelet előírásainak megfelelően kerül végrehajtásra.
 • Azon országok esetében, melyek nem tartoznak az EU vagy az EGT tagállamai közé, a személyes adatok kezelése a vonatkozó nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történik. Ez alól kivételt képez az EU vagy az EGT tagállamok állampolgárainak személyes adatait érintő adatkezelés, mely esetekben a GDPR előírásai a mérvadóak.

Az alábbi nyilatkozat ismerteti, milyen irányelveket követ a DG EAC, az EACEA, valamint a Nemzeti Szolgáltatópontok az eTwinning programban részt vevő személyek személyes adatainak gyűjtése, kezelése és felhasználása tekintetében.

Az Önök bizalma fontos számunkra, ezért szeretnénk jól érthető formában tájékoztatást nyújtani arról, hogy milyen irányelveket és eljárásokat követünk az eTwinning program keretében az Önök személyes adatainak védelme érdekében.

Az EUN Partnership AISBL (a továbbiakban: European Schoolnet) az EACEA szerződéses partnereként működteti az eTwinning program Központi Szolgáltatópontját (Central Support Service – CSS), és feladatainak részeként fenntartja az eTwinning portált is, mely az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett előírások és irányelvek hatálya alá esik. Emellett a Tremend Software Consulting SRL, szintén az EACEA szerződéses megbízottjaként biztosítja az eTwinning.net portál működtetéséhez és szolgáltatásához szükséges digitális szolgáltatásokat.

Az eTwinning portál IT hosting szolgáltatását az Európai Bizottság Informatikai Főigazgatósága (DG DIGIT) biztosítja az Amazon Web Services szolgáltatásain keresztül.

1. Ki a felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért (ki az adatkezelő)?

Európai uniós szinten – eTwinning.net

Azokban az esetekben, melyekben az adatkezelésre európai uniós szinten kerül sor, az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség az adatkezelő.

Az adatok kezeléséért és feldolgozásáért felelős személy az Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) A6 egységének vezetője. Elérhetőségei:

Head of Unit A6 of EACEA 

European Education and Culture Executive Agency

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussels

Email: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Nemzeti szinten – nemzeti eTwinning honlapok

Azokban az esetekben, melyekben az adatkezelésre nemzeti szinten kerül sor (például nemzeti szintű tevékenységek megszervezése érdekében, l. alább) az adott ország Nemzeti Szolgáltatópontja (NSO) az adatkezelő.

A Nemzeti Szolgáltatópontok (NSO) munkatársai közül kifejezetten a személyes adatok kezeléséért és feldolgozásáért felelős személyek nevei és elérhetőségei a következő oldalon tekinthetők meg: NSO

2. Milyen személyes adatokat kezelünk, és hogyan?

Európai uniós szinten – eTwinning.net

Az eTwinning program keretében az alábbi személyes adatokat kezeljük. Ez a lista teljes.

a) Kötelezően megadandó adatok

Az eTwinning portálon regisztrált személye adatai: email cím, vezeték- és keresztnév, iskolai munkakör (amennyiben tanár, a regisztrált személy által tanított tantárgyak), kommunikációs nyelv(ek), a diákok korosztálya, a regisztrált személy leírása (bemutatkozása)

A regisztrált személy iskolájának adatai: az iskola hivatalos neve, postai címe, email címe; település, régió, ország

Az iskola igazgatójának adatai: vezeték- és keresztnév, hivatalos email cím

b) Opcionális adatok (olyan adatok, melyek megadására olyan esetekben lehet szükség, ha az eTwinning program adott résztvevője részt szeretne venni bizonyos eTwinning tevékenységekben):

A regisztrált személy adatai: az eTwinning Live felületen belüli ismerősök listája, projektek listája, a regisztrált személy fényképe, a felületen folytatott tevékenységekhez kapcsolódó fényképek és egyéb információk

Egyéb adatok: A regisztrált felhasználók bejelentkezhetnek az eTwinning projektek TwinSpace felületeire, csatlakozhatnak az eTwinning Csoportokhoz, illetve részt vehetnek más online eseményeken is. Előfordulhat, hogy a fenti, illetve a fentiekhez hasonló tevékenységekben való részvételhez a regisztrált felhasználóknak további adatokat kell szolgáltatnia. A fentebb felsorolt felületekhez kizárólag azok regisztrált és jóváhagyott tagjai férhetnek hozzá („az eTwinning program résztvevői” vagy „eTwinningezők”). A regisztrált felhasználók emellett további információkat is szolgáltathatnak a portál korlátozott hozzáférésű felületeinek használata közben, például a fórumokban vagy blogokon, illetve a portál más korlátozott hozzáférésű felületein publikált üzenetek és egyéb tartalmak formájában.

Nemzeti szinten – nemzeti eTwinning honlapok

Az eTwinning program keretében az alábbi személyes adatokat kezeljük.

a) Kötelezően megadandó adatok – az EACEA által az eTwinning.net portálon keresztül a Nemzeti Szolgáltatópontoknak átadott adatok

Az eTwinning portálon regisztrált személy adatai: felhasználónév, email cím, vezeték- és keresztnév, iskolai munkakör (amennyiben tanár, a regisztráló személy által tanított tantárgyak), kommunikációs nyelv(ek), a diákok korosztálya, a regisztrált személy leírása (bemutatkozása)

A regisztrált személy iskolájának adatai: az iskola hivatalos neve, postai címe, email címe; település, régió, ország

Az iskola igazgatójának adatai: vezeték- és keresztnév, hivatalos email cím

b) Technikai információk: Az adatokat a felhasználók maguk bocsájtják rendelkezésre az eTwinning.net portál különböző oldalain publikált online űrlapok kitöltésével és elküldésével. Ezekhez az adatokhoz az eTwinning program különböző nemzeti szintű szervezetei is hozzáférhetnek.

c) A személyes jelenlétet igénylő tevékenységekben való részvételhez szükséges speciális adatok: Az eTwinning program regisztrált résztvevőinek lehetősége van különböző helyszíneken megrendezett, személyes jelenlétet igénylő szakmai továbbképzési tevékenységekben részt venni. Amennyiben ezeket a szolgáltatásokat igénybe szeretnék venni, előfordulhat, hogy ehhez további adatokat kell szolgáltatniuk (például a helyszínre való utazás megszervezése érdekében).

3. Milyen célokból kerülhet sor az Ön adatainak kezelésére?

Európai uniós szinten – eTwinning.net

Az adatkezelésre azért van szükség, hogy:

 • információkat szolgáltathassunk a regisztrált felhasználóknak az eTwinning portál felületén belül és azon túl folytatott tevékenységeiről, annak érdekében, hogy elősegíthessük az online közösségi tevékenységek végrehajtását, és hozzájárulhassunk azok fenntartásához;
 • lehetővé tehessük a regisztrált felhasználók számára a partnerkeresést és a projektek indítását;
 • információkat szolgáltathassunk az eTwinning projektekről;
 • általánosságban lehetővé tehessük az eTwinning program regisztrált résztvevői számára, hogy kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló kommunikációt folytathassanak egymással; végül
 • lehetővé tehessük és megkönnyíthessük a monitoring- és kutatói tevékenységeket.

Az eTwinning portál regisztrált felhasználói az eTwinning hírlevélre is feliratkozhatnak.

Az eTwinning portálon regisztráló személyek adatainak érvényességét a Nemzeti Szolgáltatópontok (NSO) ellenőrzik és hitelesítik nemzeti szinten.

Az összesített statisztikai adatok gyűjtése folyamatos. Ilyen adatok lehetnek többek között (de nem kizárólag): a felhasználók száma egy adott időtartam alatt, a tanárok által preferált tantárgyak és/vagy országok, illetve a felhasználói fiókok használatával kapcsolatos információk.

Nemzeti szinten – nemzeti eTwinning honlapok

Az eTwinning program Nemzeti Szolgáltatópontjai (NSO) az alább felsorolt célokra használják fel az eTwinning.net portálon keresztül szolgáltatott adatokat:

 • a portálon regisztráló személyek személyes adatainak ellenőrzése és hitelesítése
 • a nemzeti szintű eTwinning tevékenységek népszerűsítése
 • a nemzeti hírlevelek terjesztése és nemzeti szintű tájékoztatás
 • sajtóközlemények kiadása
 • a nemzeti szintű kurzusok és rendezvények regisztrációs folyamatának lebonyolítása
 • felmérésekben való részvétel

Az eTwinning portál regisztrált felhasználói közvetlenül is kapcsolatba léphetnek saját országuk Nemzeti Szolgáltató Pontjával, és tájékoztatást kérhetnek tőlük az eTwinning tevékenységekről. Az ilyen jellegű közvetlen kapcsolatteremtések esetében a felhasználók személyes adatai kizárólag a megkeresésre való válaszadás, vagy a regisztrációk kezelése érdekében kerülnek felhasználásra.

4. Mi a személyes adatoknak az eTwinning program keretében folytatott kezelésének a jogalapja?

Európai uniós szinten

Az adatkezelés jogalapja az, hogy az közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges (az adatkezelés alapját ebben az esetben az uniós jog állapítja meg). ( (EU) 2018/1725 rendelet, 5. cikk (1) bekezdés a) pont);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/817 rendelete (2021. május 20.) az Erasmus+ elnevezésű uniós oktatási és képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189/1, 2021.5.28., 1-33. o.)
 • A Bizottság (EU) 2021/173 végrehajtási határozata (2021. február 12.) az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról
 • Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség és a Tremend Software Consulting SRL között megkötött 2020-0082 számú szolgáltatói szerződés
 • Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség és az EUN Partnership AISBL között megkötött 2020-0114 számú szolgáltatói szerződés

Azon adatkezelési esetekben, melyekre a fenti jogszabályok előírásai nem terjednek ki, az adatkezelés jogalapja az, hogy az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez ( (EU) 2018/1725 rendelet, 5. cikk (1) bekezdés d) pont).

Nemzet szinten

 • Az adatkezelés jogi alapja nemzeti szinten az EACEA és az adott ország Nemzeti Szolgáltatópontja (NSO) között megkötött támogatási megállapodás. (Invitation to Submit an Activity Plan EACEA 17/2018, EACEA 18/2018 és EACEA ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA)
 • Amennyiben szeretne több információt kapni az egyes országokban hatályos jogszabályokról, kérjük, lépjen kapcsolatba a megfelelő ország Nemzeti Szolgáltatópontjával.

5. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Európai uniós és nemzeti szinten

A statisztikai és kutatási célokhoz kapcsolódó adatokat összesített és anonim formában mindaddig megőrizzük, amíg tart az eTwinning program.

A regisztrált felhasználók profiljához kapcsolódó adatokat legfeljebb a felhasználó legutolsó bejelentkezésétől számított három évig tároljuk. Az utolsó bejelentkezéstől számított egy év letelte után a felhasználói profil automatikusan inaktív státuszba kerül, azaz a továbbiakban nem lesz megtekinthető a többi regisztrált felhasználó vagy a külvilág számára. Az érintett felhasználó azonban újra aktiválhatja fiókját azzal, hogy újra bejelentkezik. Újabb két év elteltével emlékeztetőt küldünk a felhasználónak arról, hogy az utolsó bejelentkezésétől számított 3 év után a felhasználó profilját véglegesen deaktiváljuk. Ez után a felhasználóhoz kapcsolódó minden személyes információ anonimmá válik.

Amennyiben szeretné deaktiválni vagy törölni felhasználói fiókját, kérjük, lépjen kapcsolatba az eTwinning program Központi Szolgáltatópontjával (Central Support Service – CSS) a következő címen: delete@etwinning.net (l. alább, 6. pont)

Amennyiben egy felhasználói profil – akár a felhasználó kérésére, akár automatikusan – inaktív státuszba kerül, a felhasználó adatai többé nem lesznek elérhetők az eTwinning portál többi regisztrált felhasználója számára. Az adatok tárolása ezután már kizárólag anonim formában történik, olyan módon, amely nem teszi lehetővé a konkrét személyek azonosítását. Amennyiben egy korábban deaktivált profilú felhasználó szeretné újra használni az eTwinning program online felületét, újra regisztrálnia kell magát. A deaktivált profilok tulajdonosainak adatai a továbbiakban csak összesített formában, kizárólag kutatási és monitoring célokból állnak az EACEA, az Európai Bizottság, a nemzeti vagy regionális iskolai hatóságok, az eTwinning program végrehajtásáért felelős hatóságok (a Központi Szolgáltatópont és a Nemzeti Szolgáltatópontok), illetve – az adatkezelő jóváhagyása esetén (l. a 6. pontot) – egyéb harmadik felek rendelkezésére.

6. Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz, és kinek adhatjuk át azokat?

Európai uniós szinten – eTwinning.net

A fentebb részletezett célokból kizárólag az alábbiak férhetnek hozzá az adatokhoz:

 • Az eTwinning portál jóváhagyott felhasználói (a személyes eTwinning munkafelületre való bejelentkezést követően): A többi regisztrált felhasználó minden adatát láthatják, kivéve azok e-mail címét, illetve iskolaigazgatóik adatait.
 • EACEA, Európai Bizottság: Minden adathoz hozzáférhetnek.
 • Az EACEA által az eTwinning program végrehajtásával szerződés útján megbízott szervezetek (pl. Központi Szolgáltatópont [CSS] – European Schoolnet), illetve a digitális szolgáltató (Tremend Software Consulting SRL) erre feljogosított alkalmazottai: Minden adathoz hozzáférhetnek.
 • Nemzeti Szolgáltatópontok (NSO): A regisztrált felhasználók által az eTwinning.net portálra feltöltött adatokhoz férhetnek hozzá, a regisztrációk jóváhagyása és kezelése, illetve egyes tevékenységek végrehajtása céljából. A Nemzeti Szolgáltatópontok kizárólag a saját országukban élő felhasználók adataihoz férnek hozzá.

A személyes adatok harmadik országok részére történő átadása: egyes Nemzeti Szolgáltatópontok az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség területén kívül működnek, nevezetesen a következő országokban: Albániában, Algériában, Azerbajdzsánban, Bosznia-Hercegovinában, Észak-Macedóniában, Grúziában, Jordániában, Libanonban, Moldovában, Örményországban, Szerbiában, Törökországban, Tunéziában és Ukrajnában. Felhívjuk figyelmét, hogy az EU nem fogadott el ezekre az országokra vonatkozó megfelelőségi határozatot az (EU) 2018/1725 Rendelet 47. cikke alapján, ennélfogva nem igazolja, hogy az Ön személyes adatai e harmadik országok részére történő átadását követően is megfelelő szintű védelem alatt állnak. Ebből következően az említett harmadik országoknak átadott személyes adatai védelmének szintjét az adott ország jogszabályai vagy eljárásrendjei határozzák meg, és ennek folyományaként az Ön adatvédelmi jogaira nem feltétlenül ugyanazok a szabályozások vonatkoznak, mint az EU/EGT területéhez tartozó országokban, vagy azon országokban, amelyekre vonatkozóan az EU megfelelőségi határozatokat fogadott el. Ugyanakkor az Ügynökséggel kötött támogatási szerződésekben foglalt adatvédelmi kikötések kötelező erejűek a Nemzeti Szolgáltatópontokra nézve, különös tekintettel a technikai és szervezési biztonsági kötelességekre. Ezekről az adatvédelmi kikötésekről a felhasználók másolatot kérhetnek az illetékes adatkezelőtől. A Központi Szolgáltatópontot az Ügynökséggel kötött szolgáltatási szerződés kötelezi az adatvédelmi kikötések betartására.

A személyes adatoknak a harmadik országok részére történő átadása az egyes Nemzeti Szolgáltatópontok és az EACEA között megkötött támogatási megállapodásokban meghatározott biztosítékokkal összhangban történik. Ezekről a szerződéses biztosítékokról a felhasználók másolatot kérhetnek az illetékes adatkezelőtől (l. alább).

Amennyiben ehhez a felhasználók kifejezett hozzájárulásukat adják – és kizárólag ezt követően – az általuk szolgáltatott adatok egy része megjelenhet az eTwinning portál (eTwinning.net) nyilvános oldalain is. Ez azt jelenti, hogy ezen adatok korlátozás nélkül elérhetők az interneten keresztül. A felhasználók azonban ebben az esetben is jogosultak adataik törlésére. Az eTwinning portál nyilvános felületein megjelenített adatok közé az alábbiak tartozhatnak:

Az eTwinning portálon regisztrált felhasználók adatai közül: Vezeték- és keresztnév, a felhasználó iskolája. Az eTwinning Nagykövetek esetében a felhasználó fényképe is nyilvánosan megtekinthető.

A regisztrált felhasználók iskolájának adatai közül: az iskola hivatalos neve, működési helye (település, régió, ország)

A projektek adatai közül: a projekt címe és ismertetése, a projekt során használt nyelvek, a projektben részt vevő diákok korosztálya, a projektpartnerek adatai, a projekt regisztrációjának időpontja, a projekt lezárásával kapcsolatos adatok (amennyiben léteznek ilyenek)

A regisztrált felhasználók által az eTwinning felületre feltöltött egyéb adatok (pl. a fórumokban és alfórumokban, illetve online megbeszélések során publikált hozzászólások; feltöltött képek és egyéb fájlok) kizárólag azon egyéb regisztrált felhasználók számára elérhetők és megtekinthetők, akik kapcsolatban állnak azzal az oldallal, amelyre a kérdéses adat feltöltésre került (pl. eTwinning Csoportok felülete, Learning Lab, TwinSpace).

Az adatok átadása egyéb harmadik felek (pl. kutatóközpontok vagy egyetemek) részére csak az adatkezelő egyedi jóváhagyása mellett engedélyezhető. Ilyen esetekben az adatok kizárólag anonim formában kerülnek átadásra.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés (marketing) célokból való felhasználása soha nem engedélyezett.

Nemzeti szinten – nemzeti eTwinning honlapok

A 3. pontban részletezett célokból nemzeti szinten kizárólag az alábbiak férhetnek hozzá az adatokhoz:

 • A Nemzeti Szolgáltatópontok (NSO), azaz az eTwinning program nemzeti szintű végrehajtásáért, illetve az adott országban élő felhasználókkal való kapcsolattartásért felelős nemzeti vagy regionális iskolai hatóságok. A Nemzeti Szolgáltatópontok a saját országukban élő felhasználók személyes adataihoz férhetnek hozzá.

Az eTwinning programban hivatalosan részt vevő országok, valamint az ezekben működő Nemzeti Szolgáltatópontok folyamatosan frissített, teljes listája ezen a weboldalon tekinthető meg.

7. Hogyan biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét?

Európai uniós és nemzeti szinten – eTwinning.net

Az összegyűjtött személyes adatokat és minden ezekhez kapcsolódó információt az Európai Bizottság magas szintű védelemmel ellátott szerverein tároljuk, amelyeket az Informatikai Főigazgatóság tart fenn. A szerverek adathordozóihoz kizárólag erre felhatalmazott személyek férnek hozzá.

Az Informatikai Főigazgatóság az IT hosting szolgáltatás biztonságát az Európai Bizottság információbiztonsági politikájával és keretrendszerével, valamint a DG DIGIT ezt kiegészítő Információbiztonsági-politika Keretrendszerével összhangban biztosítja. Lásd még: „az Európai Bizottság informatikai rendszereinek biztonságára vonatkozó szabályokról szóló, 2006. augusztus 16-i C(2006)3602 bizottsági biztonsági határozata”, illetve „az Európai Bizottság informatikai rendszereinek biztonságára vonatkozó 2006. augusztus 16-i végrehajtási szabályok”.

A szolgáltatókkal, a European Schoolnettel, valamint a Tremend Software Consultinggal kötött szerződés részét képezi egy, a személyes adatok védelmére vonatkozó szerződéses kikötés, mely biztosítja, hogy az Ön adatainak kezelése a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően történik.

Azokban az esetekben, amikor az adatkezelést egy Nemzeti Szolgáltatópont (NSO) nemzeti eTwinning tevékenységek megvalósítása érdekében folytatja, ehhez a központilag tárolt adatokat használják fel.

8. Milyen jogai vannak a személyes adatai tekintetében, és hogyan érvényesítheti ezeket a jogait?

Önnek joga van:

 • hozzáférést kérni az Önről tárolt személyes adatokhoz;
 • személyes adatainak helyesbítését kérni, vagy azokat személyesen helyesbíteni felhasználói profiljában;
 • bizonyos körülmények között személyes adatainak törlését kérni;
 • meghatározott esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
 • a sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni személyes adatainak a feldolgozása ellen;
 • kérni, hogy személyes adatait egy másik adatkezelőhöz továbbítsuk egy széles körben használt, géppel olvasható formátumban („adathordozhatóság”);
 • bármikor visszavonni az adatkezeléshez való hozzájárulását.

Az (EU) 2018/1725 23. cikke biztosítja az Ön jogát arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

Ön jogosult továbbá arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló (azaz kizárólag számítógépek által meghozott) döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna.

Európai uniós szinten – eTwinning.net

A személyes adataihoz és azok kezeléséhez fűződő jogainak európai uniós szintű érvényesítését a legtöbb esetben (a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, az adatkezelés korlátozásához, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog) az európai adatkezelőnél (EACEA) kérheti, akivel az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül léphet kapcsolatba.

Amennyiben az eTwinning program végrehajtói által tárolt személyes adatainak törlését szeretné kérni, kérjük, lépjen kapcsolatba az eTwinning program Központi Szolgáltatópontjával (Central Support Service – CSS) a következő email címen: helpdesk@etwinning.net.

Nemzeti szinten – nemzeti eTwinning honlapok

Amennyiben személyes adatainak a Nemzeti Szolgáltatópontok által folytatott nemzeti szintű kezelésével (pl. a nemzeti eTwinning honlaphoz, hírlevelekhez vagy tájékoztatáshoz kapcsolódó adatkezelés) kapcsolatban van bármilyen kérdése, kérjük, forduljon hazája illetékes adatkezelőjéhez (a nemzeti szintű adatkezelésért felelős személyek és elérhetőségeik listáját az 1. pont alatt találja meg).

9. Önnek joga van az illetékes hatóságokhoz fordulni a személyes adatainak védelmét érintő bármilyen problémával kapcsolatban.

Európai uniós szinten – eTwinning.net

Amennyiben bármilyen problémája merülne fel a személyes adatok védelmével kapcsolatban, a fentebb ismertetett postai címen vagy hivatalos email címen keresztül bármikor kapcsolatot teremthet az adatkezelővel.

Az adatkezelő mellett az EACEA adatvédelmi tisztviselőjéhez is fordulhat, a következő e-mail címen: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Mindezen lehetőségek mellett bármikor panaszt tehet az európai adatvédelmi biztosnál (honlap: http://www.edps.europa.eu).

Nemzeti szinten – nemzeti eTwinning honlapok

Amennyiben bármilyen problémája merülne fel a személyes adatok védelmével kapcsolatban, bármikor kapcsolatot teremthet az Ön országában illetékes adatkezelőkkel. (A nemzeti szintű adatkezelésért felelős személyek és elérhetőségeik listáját az 1. pont alatt találja meg.)

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, kérjük, forduljon országa (vagy az Önnel kapcsolatban álló Nemzeti Szolgáltatópont országának) adatvédelmi hatóságaihoz.


 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 295, 2018.11.21., 39-98.o.)
 2. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1-88. o.)

 • NSS
 • Online course
 • Online reputation
 • Online seminar
 • Online seminar
 • Online training/meeting
 • Partner Finding
 • Partner Finding Fairs
 • PDW
 • Pedagogical Adviser
 • Pedagogics
 • Personal development
 • Philosophy
 • Physical Education
 • Physics
 • Politics
 • Pre-primary education
 • Primary Education
 • Professional Development
 • Professional development
 • Project
 • Project Diary
 • Projects