article image

Az alábbi nyilatkozat az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos irányelveinket tartalmazza.


Áttekintés

Az eTwinning program egy Európai Uniós kezdeményezés, az Erasmus+ európai oktatási, képzési, ifjúsági és sport program része. A programot az Európai Bizottság irányítása mellett annak Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége (Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture – EACEA) hajtja végre.

Az eTwinning felület elkötelezett felhasználói magánéletének védelme iránt. Védett és biztonságos környezetet biztosít az iskolák, a tanárok és a diákok számára az együttműködéshez és a megosztáshoz. Az alábbi nyilatkozat ismerteti, milyen irányelveket követ az eTwinning felület a felhasználók által szolgáltatott adatok gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának tekintetében.


1. Online űrlapok 

Mivel az eTwinning felület – mely magában foglalja az eTwinning portált, a személyes eTwinning munkafelületet, a Projektnaplót, a TestvérTeret, továbbá a Learning Lab és az eTwinning Csoportok munkafelületét – személyes adatokat gyűjt és kezel, ezért a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik. (HL L8, 2001.1.12., 1. o.).
 
Az eTwinning felületen elérhető különböző eszközök lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy információkat töltsenek fel a felületre annak érdekében, hogy részt vehessenek az eTwinning tevékenységekben. Az online regisztráció során, illetve egyéb alkalmakkor feltöltött információk összegyűjtésre és további feldolgozásra kerülnek az alábbiakban, a 2. pontban ismertetett célokból. Ezen adatfeldolgozási tevékenységek az Adatkezelő hatáskörébe tartoznak, aki az Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) A5 („Szakképzés, felnőttképzés, platformok”) egységének vezetője.


2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk, milyen célból, és milyen technikai eszközök segítségével folyik az adatgyűjtés?

(a) Személyes adatok: Az eTwinning felületen többek között az alábbi adatokat gyűjtjük:

Kötelezően megadandó adatok

 • A regisztráló személy adatai: vezeték- és keresztnév, iskolai munkakör (amennyiben tanár, a regisztráló személy által tanított tantárgyak), a potenciális projektekhez kapcsolódó tantárgyak vagy témakörök, a potenciális projektek során használni kívánt nyelv(ek), a potenciális projektekben részt vevő diákok korosztálya, e-mail cím, projektötlet(ek)
 • A regisztráló személy iskolájának adatai: az iskola hivatalos neve, címe, e-mail címe, település, régió, ország
 • Az iskola igazgatójának adatai: vezeték- és keresztnév, hivatalos e-mail cím

Opcionális adatok (azaz a felhasználó eldöntheti, hogy meg kívánja-e adni ezen adatait)

 • A regisztráló személy adatai: bemutatkozás, a személyes eTwinning munkafelületen belüli ismerősök listája, nyitottság Comenius iskolai együttműködések létrehozása iránt, eTwinning Díjak és egyéb díjak, a regisztráló személy fényképe, a személyes eTwinning munkafelületen folytatott tevékenységekhez kapcsolódó fényképek és egyéb információk
 • A regisztráló személy iskolájának adatai: irányítószám, az iskola hivatalos száma, telefonszám, honlap

(b) Egyéb adatok: A regisztrált felhasználók csatlakozhatnak az eTwinning projektek TestvérTereihez, az eTwinning Csoportokhoz és a Tanári Szobákhoz; részt vehetnek az Oktatási Eseményeken, és Projektnaplót is vezethetnek. Előfordulhat, hogy a fenti tevékenységekben való részvételhez a regisztrált felhasználóknak további adatokat kell szolgáltatnia. A fentebb felsorolt felületekhez kizárólag azok regisztrált tagjai férhetnek hozzá.

Az Európai Bizottság, az EACEA (Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökség ) és az EUN Partnership AISBL (Európai Iskolahálózat) nem vállal felelősséget a harmadik felek által feltöltött bárminemű információkért vagy dokumentumokért.


(c) Az adatok felhasználása: Az adatok tárolására, feldolgozására és megjelenítésére azért van szükség, hogy:

 • lehetővé tehessük a regisztrált felhasználók számára a partnerkeresést és a projektek indítását;
 • információkat szolgáltathassunk a regisztrált felhasználók eTwinning felületen belüli és azon túli tevékenységeiről, annak érdekében, hogy tartalmasabbá tehessük a felhasználói és iskolai profilokat;
 • információkat szolgáltathassunk az eTwinning projektekről;
 • általánosságban lehetővé tehessük az eTwinning program regisztrált résztvevői számára, hogy kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló kommunikációt folytathassanak egymással, végül
 • lehetővé tehessük és megkönnyíthessük a monitoring és kutatói tevékenységeket.

Az összesített statisztikai adatok gyűjtése folyamatos. Ilyen adatok lehetnek többek között (de nem kizárólag): a felhasználók száma egy adott időtartam alatt, a tanárok által preferált tantárgyak és/vagy országok, illetve a felhasználói fiókokat érintő felhasználói szokásokkal kapcsolatos információk. A felhasználói élmény optimalizálása érdekében az eTwinning portál nyomon követheti a felhasználók látogatásainak számát, felhasználói szokásait, preferenciáit és beállításait.

A felhasználóknak az eTwinning felület különböző oldalain végrehajtott tevékenységeivel kapcsolatos adatokat az EACEA (Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség), az Európai Bizottság, az eTwinning program végrehajtásáért felelős hatóságok – pl. a Központi Szolgáltatópont (Central Support Service – CSS) és a Nemzeti Szolgáltatópontok (National Support Services – NSS), továbbá nemzeti és regionális iskolai hatóságok –, illetve egyéb harmadik felek (pl. megfelelő engedélyekkel rendelkező kutatóközpontok vagy egyetemek) kizárólag kutatási és monitoring célok érdekében használhatják fel. A fentebb felsorolt felek által végrehajtott mindennemű adatfelhasználásról értesíteni kell az Adatkezelőt, aki fenntartja magának a jogot az ilyen jellegű adatfelhasználás engedélyezésének megtagadására.

Az adatok semmilyen más célból nem dolgozhatók fel. A személyes adatok feldolgozására irányuló fentebb ismertetett eljárások jogi alapjait a 9. pont részletezi.


(d) Technikai információk: Az adatokat a felhasználók maguk bocsájtják rendelkezésre az eTwinning felület különböző oldalain kitöltött online űrlapok elküldésével. A felületet egy szolgáltató (az Európai Iskolahálózat – European Schoolnet) működteti az EACEA-val (az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel) kötött külön szolgáltatói szerződés szerint. Minden adat egy adatbázisban kerül összegyűjtésre.


3. Ki férhet hozzá az Ön által szolgáltatott információkhoz, és kinek adhatjuk át azokat?

A fentebb részletezett célokból kizárólag az alábbiak férhetnek hozzá az adatokhoz:

 • Az eTwinning program regisztrált résztvevői (a személyes eTwinning munkafelületre való bejelentkezést követően): Minden adathoz hozzáférhetnek, kivéve a személyes jellegű adatokat (mint amilyen a felhasználók e-mail címe), illetve az iskolaigazgató adatait.
 • EACEA, Európai Bizottság, Központi Szolgáltatópont: Minden adathoz hozzáférhetnek.
 • Az eTwinning program nemzeti szintű végrehajtásáért felelős nemzeti vagy regionális iskolai hatóságok (Nemzeti Szolgáltatópontok): A saját országukból származó felhasználók minden adatához hozzáférhetnek.

Az adatok átadása egyéb harmadik felek (pl. kutatóközpontok vagy egyetemek) részére csak az Adatkezelő egyedi jóváhagyása mellett engedélyezhető. Amikor csak lehetséges, az adatok anonim módon kerülnek feldolgozásra, különösen azokban az esetekben, amikor kutatási célokból harmadik felek rendelkezésére bocsájtják azokat.

A személyes adatok marketing célokból soha nem kerülnek felhasználásra.

A felhasználók által szolgáltatott adatok egy része megjelenhet az eTwinning portál nyilvános oldalain is. Ez azt jelenti, hogy ezen adatok korlátozás nélkül elérhetők az interneten keresztül. Ilyen adatok a következők:

 • A regisztrált felhasználók adatai közül: Vezeték- és keresztnév, iskolai munkakör (amennyiben tanár, a regisztrált személy által tanított tantárgyak), a potenciális projektekhez kapcsolódó tantárgyak vagy témakörök, a potenciális projektek során használni kívánt nyelv(ek), a potenciális projektekben részt vevő diákok korosztálya, és fényképe (amennyiben a felhasználó külön engedélyezi ennek megjelenítését).
 • A regisztrált felhasználók iskolájának adatai közül: az iskola hivatalos neve, működési helye (település, régió, ország), az iskola fényképe (amennyiben a felhasználó külön engedélyezi ennek megjelenítését)
 • A projektek adatai közül: a projekt címe és ismertetése, a projekt során használt nyelvek, a projektben részt vevő diákok korosztálya, a projektpartnerek adatai, a projekt regisztrációjának időpontja, a projekt lezárásával kapcsolatos adatok (amennyiben léteznek ilyenek)
 • A Segédanyagok felületre feltöltött azon oktatási segédanyagok, melyekre vonatkozóan a szerző engedélyezte a nyilvános hozzáférést

A regisztrált felhasználók által az eTwinning felületre feltöltött egyéb adatok (pl. hozzászólások a fórumokban, üzenőfalakon és online megbeszélések során, feltöltött képek és egyéb file-ok) kizárólag azon egyéb regisztrált felhasználók számára elérhetők, akik kapcsolatban állnak azzal az oldallal, amelyre a kérdéses adat feltöltésre került (pl. eTwinning Csoportok felülete, Learning Lab, TestvérTér, ProjektNapló). Ezen oldalak adminisztrátorainak azonban joga van saját belátásuk szerint az adatok bizonyos részeit nyilvánosan elérhetővé tenni. Ezekben az esetekben a regisztrált felhasználóknak jogában áll törölni az őrájuk vonatkozó, vagy diákjaikkal kapcsolatos adatokat.


4. Hogyan biztosítjuk az Ön által szolgáltatott adatok védelmét?

Az összegyűjtött személyes adatokat és minden ezekhez kapcsolódó információt a szolgáltató (a European Schoolnet) védett szerverein tároljuk. A szolgáltató számítógépes központjainak működtetése szerződés szerint az Európai Bizottságnak a Biztonsági Igazgatóság által az ilyen jellegű szerverek kezelésére és szolgáltatásokra vonatkozóan kidolgozott biztonsági irányelveinek és rendelkezéseinek megfelelően történik.


5. Hogyan ellenőrizheti, módosíthatja vagy törölheti az Ön személyéhez kapcsolódó információkat?

Amennyiben szeretné ellenőrizni, hogy Önre vonatkozóan milyen személyes adatokat tárol az illetékes adatkezelő, illetve amennyiben szeretné ezeket az adatokat módosítani vagy javítani, ezt megteheti személyesen az interneten keresztül. A regisztráció során megadott jelszava segítségével bejelentkezhet, és módosíthatja személyes adatait, vagy deaktiválhatja profilját. A felhasználók bármikor kérhetik profiljuk deaktiválását (l. a 6. pontban).


6. Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

A statisztikai és kutatási célokhoz kapcsolódó adatokat összesített és anonim formában mindaddig megőrizzük, amíg tart az eTwinning program.

A regisztrált felhasználók profiljához kapcsolódó adatokat (melyeket e nyilatkozat 2. pontja ismertet) a felhasználó legutolsó bejelentkezésétől számított egy évig tároljuk. Az utolsó bejelentkezéstől számított egy év letelte után a felhasználói profil automatikusan inaktív státuszba kerül, azaz a továbbiakban nem lesz elérhető a többi regisztrált felhasználó vagy a külvilág számára. A felhasználó egy értesítést kap, mely tudatja vele, hogy felhasználói fiókja inaktív státuszba került, azonban újra aktiválhatja, amennyiben újra bejelentkezik fiókjába. Újabb két év elteltével második és egyben utolsó figyelmeztetés a felhasználónak, hogy az utolsó bejelentkezésétől számított 3 év után a felhasználó profilját töröljük. Ez után a felhasználóhoz kapcsolódó minden személyes információ anonimmá válik.

Amennyiben egy felhasználói profil – akár a felhasználó kérésére, akár automatikusan – inaktív státuszba kerül, a felhasználó adatai többé nem lesznek elérhetők az eTwinning portál többi felhasználója számára. Az adatok tárolása ezután már kizárólag anonim formában történik, olyan módon, amely nem teszi lehetővé a konkrét személyek azonosítását. Amennyiben egy korábban deaktivált profilú felhasználó szeretné újra használni az eTwinning program online felületét, újra regisztrálnia kell magát. A deaktivált profilok tulajdonosainak adatai a továbbiakban csak összesített formában, kizárólag kutatási és monitoring célokból állnak az EACEA (Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség), az Európai Bizottság, a nemzeti vagy regionális iskolai hatóságok, az eTwinning program végrehajtásáért felelős hatóságok (a Központi Szolgáltatópont és a Nemzeti Szolgáltatópontok), illetve – az Adatkezelő jóváhagyása esetén (l. a 3. pontot) – egyéb harmadik felek rendelkezésére.


7. Kapcsolattartási információk

Amennyiben bármilyen kérdése van a személyes adataival kapcsolatos jogairól, vagy ezen jogainak érvényesítéséről (pl. a saját személyes adataihoz való hozzáférésről vagy az adatok helyesbítéséről), kérjük, lépjen kapcsolatba az eTwinning felület Adatkezelőjével az alábbi címen:

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Office: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgium
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Amennyiben szeretné deaktiválni felhasználói fiókját, kérjük, lépjen kapcsolatba az eTwinning Központi Szolgáltatópontjával a következő címen: helpdesk@etwinning.net.


8. Jogorvoslat

Amennyiben bármilyen problémája adódna személyes adatainak védelmével kapcsolatban, kérjük, forduljon a fentebb ismertetett postai címen vagy hivatalos e-mail címen keresztül elérhető Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő mellett kapcsolatba léphet az EACEA adatvédelmi tisztviselőjével is, a következő e-mail címen: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Amennyiben az Adatkezelő vagy az adatvédelmi tisztviselő nem tudná megoldani az Ön problémáját, bármikor panaszt tehet az európai adatvédelmi biztosnál (honlap: http://www.edps.europa.eu; e-mail cím: edps@edps.europa.eu).


9. Jogi háttér

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó fő jogi szabályozások a következők:
(a) A Bizottság 2009. április 20-i 2009/336/EK határozata az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról - 4. cikk(HL L 101, 2009.4.21., 21. o.);
(b) Az egész életen át tartó tanulás programja (2007-2013), mely az Európai Parlament és a Tanács 2006. november 15-i 1720/2006/EK határozata alapján jött létre (HL L 327, 2006.11.24., 45. o.).

 • Administration
 • Copyright
 • European