eTwinning – Adatvédelmi nyilatkozat

Az Európai Bizottság, az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság (DG EAC); az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA); valamint az eTwinning program Nemzeti Szolgáltató Pontjai (National Support Organisation – NSO) elkötelezték magukat az Önök személyes adatainak védelme mellett.

A www.etwinning.net címen elérhető eTwinning portálon keresztül gyűjtött adatok kezelése két szinten zajlik: nemzeti szinten, mely esetben a Nemzeti Szolgáltató Pontok (National Support Organisation – NSO) az illetékes adatkezelők; és európai uniós szinten, mely esetben az EACEA az illetékes adatkezelő.

Minden személyes adatot érintő adatkezelés és adatfeldolgozás a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályozok előírásainak megfelelően történik. A jelenleg hatályos adatvédelmi jogszabályok a következők:

 • Európai uniós szinten: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről
 • Nemzeti szinten, az Európai Unió (EU) és az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban: az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”). A Nemzeti Szolgáltató Pontok hatáskörébe tartozó összes adatkezelési művelet e rendelet előírásainak megfelelően kerül végrehajtásra.
 • Azon országok esetében, melyek nem tartoznak az EU vagy az EGT tagállamai közé, a személyes adatok kezelése a vonatkozó nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történik. Ez alól kivételt képez az EU vagy az EGT tagállamok állampolgárainak személyes adatait érintő adatkezelés, mely esetekben a GDPR előírásai a mérvadóak.

Az alábbi nyilatkozat ismerteti, milyen irányelveket követ a DG EAC, az EACEA, valamint a Nemzeti Szolgáltató Pontok az eTwinning programban részt vevő személyek személyes adatainak gyűjtése, kezelése és felhasználása tekintetében.

Az Önök bizalma fontos számunkra, ezért szeretnénk jól érthető formában tájékoztatást nyújtani arról, hogy milyen irányelveket és eljárásokat követünk az eTwinning program keretében az Önök személyes adatainak védelme érdekében.

Az EUN Partnership aisbl (a továbbiakban: a European Schoolnet) az EACEA szerződéses partnereként működteti az eTwinning program Központi Szolgáltatópontját (Central Support Service – CSS), és feladatainak részeként fenntartja az eTwinning portált is, mely az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett előírások és irányelvek hatálya alá esik.

1. Ki a felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért (ki az adatkezelő)?

Európai uniós szinten – eTwinning.net

Azokban az esetekben, melyekben az adatkezelésre európai uniós szinten kerül sor, az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség az adatkezelő.

Az adatok kezeléséért és feldolgozásáért felelős személy az Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) A5 egységének vezetője. Elérhetőségei:

Head of Unit A5 of EACEA 

Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussels

Email: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Nemzeti szinten – nemzeti eTwinning honlapok

Azokban az esetekben, melyekben az adatkezelésre nemzeti szinten kerül sor (például nemzeti szintű tevékenységek megszervezése érdekében, l. alább) az adott ország Nemzeti Szolgáltató Pontja (NSO) az adatkezelő.

A Nemzeti Szolgáltató Pontok (NSO) munkatársai közül kifejezetten a személyes adatok kezeléséért és feldolgozásáért felelős személyek nevei és elérhetőségei a következő oldalon tekinthetők meg: NSO

2. Milyen személyes adatokat kezelünk, és hogyan?

Európai uniós szinten – eTwinning.net

Az eTwinning program keretében az alábbi személyes adatokat kezeljük. Ez a lista teljes.

a) Kötelezően megadandó adatok

Az eTwinning portálon regisztrált személye adatai: email cím, vezeték- és keresztnév, iskolai munkakör (amennyiben tanár, a regisztrált személy által tanított tantárgyak), kommunikációs nyelv(ek), a diákok korosztálya, a regisztrált személy leírása (bemutatkozása)

A regisztrált személy iskolájának adatai: az iskola hivatalos neve, postai címe, email címe; település, régió, ország

Az iskola igazgatójának adatai: vezeték- és keresztnév, hivatalos email cím

b) Opcionális adatok (olyan adatok, melyek megadására olyan esetekben lehet szükség, ha az eTwinning program adott résztvevője részt szeretne venni bizonyos eTwinning tevékenységekben):

A regisztrált személy adatai: az eTwinning Live felületen belüli ismerősök listája, projektek listája, a regisztrált személy fényképe, a felületen folytatott tevékenységekhez kapcsolódó fényképek és egyéb információk

Egyéb adatok: A regisztrált felhasználók bejelentkezhetnek az eTwinning projektek TwinSpace felületeire, csatlakozhatnak az eTwinning Csoportokhoz, illetve részt vehetnek az Oktatási Eseményeken és más online eseményeken. Előfordulhat, hogy a fenti, illetve a fentiekhez hasonló tevékenységekben való részvételhez a regisztrált felhasználóknak további adatokat kell szolgáltatnia. A fentebb felsorolt felületekhez kizárólag azok regisztrált tagjai férhetnek hozzá. A regisztrált felhasználók emellett további információkat is szolgáltathatnak a felület használata közben, például a fórumokban vagy blogokban, illetve a portál más felületein publikált üzenetek és egyéb tartalmak formájában.

Nemzeti szinten – nemzeti eTwinning honlapok

Az eTwinning program keretében az alábbi személyes adatokat kezeljük.

a) Kötelezően megadandó adatok – az EACEA által az eTwinning.net portálon keresztül szolgáltatott adatok

Az eTwinning portálon regisztrált személy adatai: email cím, vezeték- és keresztnév, iskolai munkakör (amennyiben tanár, a regisztráló személy által tanított tantárgyak), kommunikációs nyelv(ek), a diákok korosztálya, a regisztrált személy leírása (bemutatkozása)

A regisztrált személy iskolájának adatai: az iskola hivatalos neve, postai címe, email címe; település, régió, ország

Az iskola igazgatójának adatai: vezeték- és keresztnév, hivatalos email cím

b) Technikai információk: Az adatokat a felhasználók maguk bocsájtják rendelkezésre az eTwinning.net portál különböző oldalain publikált online űrlapok kitöltésével és elküldésével. Ezekhez az adatokhoz az eTwinning program különböző nemzeti szintű szervezetei is hozzáférhetnek.

c) A személyes jelenlétet igénylő tevékenységekben való részvételhez szükséges speciális adatok: Az eTwinning program regisztrált résztvevőinek lehetősége van különböző helyszíneken megrendezett, személyes jelenlétet igénylő szakmai továbbképzési tevékenységekben részt venni. Amennyiben ezeket a szolgáltatásokat igénybe szeretnék venni, előfordulhat, hogy ehhez további adatokat kell szolgáltatniuk (például a helyszínre való utazás megszervezése érdekében).

3. Milyen célokból kerülhet sor az Ön adatainak kezelésére?

Európai uniós szinten – eTwinning.net

Az adatkezelésre azért van szükség, hogy:

 • információkat szolgáltathassunk a regisztrált felhasználóknak az eTwinning portál felületén belül és azon túl folytatott tevékenységeiről, annak érdekében, hogy elősegíthessük az online közösségi tevékenységek végrehajtását, és hozzájárulhassunk azok fenntartásához;
 • lehetővé tehessük a regisztrált felhasználók számára a partnerkeresést és a projektek indítását;
 • információkat szolgáltathassunk az eTwinning projektekről;
 • általánosságban lehetővé tehessük az eTwinning program regisztrált résztvevői számára, hogy kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló kommunikációt folytathassanak egymással; végül
 • lehetővé tehessük és megkönnyíthessük a monitoring- és kutatói tevékenységeket.

Az eTwinning portál regisztrált felhasználói az eTwinning hírlevélre is feliratkozhatnak.

Az eTwinning portálon regisztráló személyek adatainak érvényességét a Nemzeti Szolgáltató Pontok (NSO) ellenőrzik és hitelesítik nemzeti szinten.

Az összesített statisztikai adatok gyűjtése folyamatos. Ilyen adatok lehetnek többek között (de nem kizárólag): a felhasználók száma egy adott időtartam alatt, a tanárok által preferált tantárgyak és/vagy országok, illetve a felhasználói fiókok használatával kapcsolatos információk.

Nemzeti szinten – nemzeti eTwinning honlapok

Az eTwinning program Nemzeti Szolgáltató Pontjai (NSO) az alább felsorolt célokra használják fel az eTwinning.net portálon keresztül szolgáltatott adatokat:

 • a portálon regisztráló személyek személyes adatainak ellenőrzése és hitelesítése
 • a nemzeti szintű eTwinning tevékenységek népszerűsítése
 • a nemzeti hírlevelek terjesztése és nemzeti szintű tájékoztatás
 • sajtóközlemények kiadása
 • a nemzeti szintű kurzusok és rendezvények regisztrációs folyamatának lebonyolítása
 • felmérésekben való részvétel

Az eTwinning portál regisztrált felhasználói közvetlenül is kapcsolatba léphetnek saját országuk Nemzeti Szolgáltató Pontjával, és tájékoztatást kérhetnek tőlük az eTwinning tevékenységekről. Az ilyen jellegű közvetlen kapcsolatteremtések esetében a felhasználók személyes adatai kizárólag a megkeresésre való válaszadás, vagy a regisztrációk kezelése érdekében kerülnek felhasználásra.

4. Mi a személyes adatoknak az eTwinning program keretében folytatott kezelésének a jogalapja?

Európai uniós szinten

Az adatkezelés jogalapja az, hogy az közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges (az adatkezelés alapját ebben az esetben az uniós jog állapítja meg). ( (EU) 2018/1725 rendelet, 5. cikk (1) bekezdés a) pont);

 • Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50-73. o.)
 • A Bizottság végrehajtási határozata (2013. december 18.) az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2009/336/EK határozat hatályon kívül helyezéséről; 2013/776/EU: 3. cikk 1. bekezdés a) pont.
 • Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség és az EUN Partnership AISBL között megkötött 2017-3597, 2017-3598 és 2017-3599 számú szolgáltatói szerződések.

Azon adatkezelési esetekben, melyekre a fenti jogszabályok előírásai nem terjednek ki, az adatkezelés jogalapja az, hogy az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez ( (EU)2018/1725 rendelet, 5. cikk (1) bekezdés d) pont).

Nemzet szinten

 • Az adatkezelés jogi alapja nemzeti szinten az EACEA és az adott ország Nemzeti Szolgáltató Pontja (NSO) között megkötött támogatási megállapodás.
 • Amennyiben szeretne több információt kapni az egyes országokban hatályos jogszabályokról, kérjük, lépjen kapcsolatba a megfelelő ország Nemzeti Szolgáltató Pontjával.

5. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Európai uniós és nemzeti szinten

A statisztikai és kutatási célokhoz kapcsolódó adatokat összesített és anonim formában mindaddig megőrizzük, amíg tart az eTwinning program.

A regisztrált felhasználók profiljához kapcsolódó adatokat legfeljebb a felhasználó legutolsó bejelentkezésétől számított három évig tároljuk. Az utolsó bejelentkezéstől számított egy év letelte után a felhasználói profil automatikusan inaktív státuszba kerül, azaz a továbbiakban nem lesz megtekinthető a többi regisztrált felhasználó vagy a külvilág számára. Az érintett felhasználó ekkor egy értesítést kap, mely tudatja vele, hogy felhasználói fiókja inaktív státuszba került, azonban újra aktiválhatja, amennyiben újra bejelentkezik felhasználói fiókjába. Újabb két év elteltével második és egyben utolsó figyelmeztetést küldünk a felhasználónak arról, hogy az utolsó bejelentkezésétől számított 3 év után a felhasználó profilját véglegesen deaktiváljuk. Ez után a felhasználóhoz kapcsolódó minden személyes információ anonimmá válik.

Amennyiben szeretné deaktiválni vagy törölni felhasználói fiókját, kérjük, lépjen kapcsolatba az eTwinning program Központi Szolgáltatópontjával (Central Support Service – CSS) a következő címen: delete@etwinning.net (L. alább, 6. pont)

Amennyiben egy felhasználói profil – akár a felhasználó kérésére, akár automatikusan – inaktív státuszba kerül, a felhasználó adatai többé nem lesznek elérhetők az eTwinning portál többi regisztrált felhasználója számára. Az adatok tárolása ezután már kizárólag anonim formában történik, olyan módon, amely nem teszi lehetővé a konkrét személyek azonosítását. Amennyiben egy korábban deaktivált profilú felhasználó szeretné újra használni az eTwinning program online felületét, újra regisztrálnia kell magát. A deaktivált profilok tulajdonosainak adatai a továbbiakban csak összesített formában, kizárólag kutatási és monitoring célokból állnak az EACEA, az Európai Bizottság, a nemzeti vagy regionális iskolai hatóságok, az eTwinning program végrehajtásáért felelős hatóságok (a Központi Szolgáltatópont és a Nemzeti Szolgáltató Pontok), illetve – az adatkezelő jóváhagyása esetén (l. a 6. pontot) – egyéb harmadik felek rendelkezésére.

6. Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz, és kinek adhatjuk át azokat?

Európai uniós szinten – eTwinning.net

A fentebb részletezett célokból kizárólag az alábbiak férhetnek hozzá az adatokhoz:

 • Az eTwinning portál regisztrált felhasználói (a személyes eTwinning munkafelületre való bejelentkezést követően): A többi regisztrált felhasználó minden adatát láthatják, kivéve azok e-mail címét, illetve iskolaigazgatóik adatait.
 • EACEA, Európai Bizottság: Minden adathoz hozzáférhetnek.
 • Az EACEA által az eTwinning program végrehajtásával szerződés útján megbízott szervezetek (pl. Központi Szolgáltatópont (CSS) – European Schoolnet) erre feljogosított alkalmazottai: Minden adathoz hozzáférhetnek.
 • Nemzeti Szolgáltató Pontok (NSO): A saját országukból származó felhasználók minden adatához hozzáférhetnek.

Azon országok esetében, melyek nem tagállamai az EU-nak vagy az EGT-nek, a személyes adatok átadása a helyi NSO és az EACEA között megkötött támogatási megállapodásban meghatározott megfelelő biztosítékokkal összhangban történik. Ezekről a szerződéses biztosítékokról a felhasználók másolatot kérhetnek az adatkezelőtől (l. alább).

Amennyiben ehhez a felhasználók kifejezett hozzájárulásukat adják – és kizárólag ezt követően – az általuk szolgáltatott adatok egy része megjelenhet az eTwinning portál (eTwinning.net) nyilvános oldalain is. Ez azt jelenti, hogy ezen adatok korlátozás nélkül elérhetők az interneten keresztül. A felhasználók azonban ebben az esetben is jogosultak adataik törlésére. Az eTwinning portál nyilvános felületein megjelenített adatok közé az alábbiak tartozhatnak:

Az eTwinning portálon regisztrált felhasználók adatai közül: Vezeték- és keresztnév, a felhasználó iskolája. Az eTwinning Nagykövetek esetében a felhasználó fényképe is nyilvánosan megtekinthető.

A regisztrált felhasználók iskolájának adatai közül: az iskola hivatalos neve, működési helye (település, régió, ország)

A projektek adatai közül: a projekt címe és ismertetése, a projekt során használt nyelvek, a projektben részt vevő diákok korosztálya, a projektpartnerek adatai, a projekt regisztrációjának időpontja, a projekt lezárásával kapcsolatos adatok (amennyiben léteznek ilyenek)

A regisztrált felhasználók által az eTwinning felületre feltöltött egyéb adatok (pl. a fórumokban és alfórumokban publikált hozzászólások; feltöltött képek és egyéb fájlok) kizárólag azon egyéb regisztrált felhasználók számára elérhetők és megtekinthetők, akik kapcsolatban állnak azzal az oldallal, amelyre a kérdéses adat feltöltésre került (pl. eTwinning Csoportok felülete, Learning Lab, TwinSpace).

Az adatok átadása egyéb harmadik felek (pl. kutatóközpontok vagy egyetemek) részére csak az adatkezelő egyedi jóváhagyása mellett engedélyezhető. Ilyen esetekben az adatok kizárólag anonim formában kerülnek átadásra.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés (marketing) célokból való felhasználása soha nem engedélyezett.

Nemzeti szinten – nemzeti eTwinning honlapok

A 3. pontban részletezett célokból nemzeti szinten kizárólag az alábbiak férhetnek hozzá az adatokhoz:

 • Nemzeti Szolgáltató Pontok (NSO), azaz az eTwinning program nemzeti szintű végrehajtásáért, illetve az eTwinning programnak az adott országban élő résztvevőivel való kapcsolattartásért felelős nemzeti vagy regionális iskolai hatóságok. A Nemzeti Szolgáltató Pontok a saját országukban élő felhasználók személyes adataihoz férhetnek hozzá.

Az eTwinning programban hivatalosan részt vevő országok, valamint az ezekben működő Nemzeti Szolgáltató Pontok folyamatosan frissített, teljes listája a következő oldalon tekinthető meg: NSO

7. Hogyan biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét?

Európai uniós és nemzeti szinten – eTwinning.net

Az összegyűjtött személyes adatokat és minden ezekhez kapcsolódó információt a szolgáltató (a European Schoolnet) védett szerverein tároljuk.

A szolgáltatóval kötött szerződés részét képezi egy, a személyes adatok védelmére vonatkozó szerződéses kikötés, mely biztosítja, hogy az Ön adatainak kezelése a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően történik.

A szolgáltató számítógépes központjainak működtetése szerződés szerint az Európai Bizottságnak az ilyen jellegű szerverek kezelésére és szolgáltatásokra vonatkozó biztonsági irányelveinek és rendelkezéseinek megfelelően történik, melyeket a Biztonsági Igazgatóság dolgozott ki.

Azokban az esetekben, amikor az adatkezelést egy Nemzeti Szolgáltató Pont (NSO) nemzeti eTwinning tevékenységek megvalósítása érdekében folytatja, ehhez a központilag tárolt adatokat használják fel.

8. Milyen jogai vannak a személyes adatai tekintetében, és hogyan érvényesítheti ezeket a jogait?

Önnek joga van:

 • hozzáférést kérni az Önről tárolt személyes adatokhoz;
 • személyes adatainak helyesbítését kérni, vagy azokat személyesen helyesbíteni felhasználói profiljában;
 • bizonyos körülmények között személyes adatainak törlését kérni;
 • meghatározott esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
 • a sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni személyes adatainak a feldolgozása ellen;
 • kérni, hogy személyes adatait egy másik adatkezelőhöz továbbítsuk egy széles körben használt, géppel olvasható formátumban („adathordozhatóság”);
 • bármikor visszavonni az adatkezeléshez való hozzájárulását.

Az (EU) 2018/1725 23. cikke biztosítja az Ön jogát arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

Ön jogosult továbbá arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló (azaz kizárólag számítógépek által meghozott) döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna.

Európai uniós szinten – eTwinning.net

A személyes adataihoz és azok kezeléséhez fűződő jogainak európai uniós szintű érvényesítését a legtöbb esetben (a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, az adatkezelés korlátozásához, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog) az európai adatkezelőnél (EACEA) kérheti, akivel az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül léphet kapcsolatba.

Amennyiben az eTwinning program végrehajtói által tárolt személyes adatainak törlését szeretné kérni, kérjük, lépjen kapcsolatba az eTwinning program Központi Szolgáltatópontjával (Central Support Service – CSS) a következő email címen: helpdesk@etwinning.net.

Nemzeti szinten – nemzeti eTwinning honlapok

Amennyiben személyes adatainak a Nemzeti Szolgáltató Pontok által folytatott nemzeti szintű kezelésével (pl. a nemzeti eTwinning honlaphoz, hírlevelekhez vagy tájékoztatáshoz kapcsolódó adatkezelés) kapcsolatban van bármilyen kérdése, kérjük, forduljon hazája illetékes adatkezelőjéhez (a nemzeti szintű adatkezelésért felelős személyek és elérhetőségeik listáját az 1. pont alatt találja meg).

9. Önnek joga van az illetékes hatóságokhoz fordulni a személyes adatainak védelmét érintő bármilyen problémával kapcsolatban.

Európai uniós szinten – eTwinning.net

Amennyiben bármilyen problémája merülne fel a személyes adatok védelmével kapcsolatban, a fentebb ismertetett postai címen vagy hivatalos email címen keresztül bármikor kapcsolatot teremthet az adatkezelővel.

Az adatkezelő mellett az EACEA adatvédelmi tisztviselőjéhez is fordulhat, a következő e-mail címen: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Mindezen lehetőségek mellett bármikor panaszt tehet az európai adatvédelmi biztosnál (honlap: http://www.edps.europa.eu).

Nemzeti szinten – nemzeti eTwinning honlapok

Amennyiben bármilyen problémája merülne fel a személyes adatok védelmével kapcsolatban, bármikor kapcsolatot teremthet az Ön országában illetékes adatkezelőkkel. (A nemzeti szintű adatkezelésért felelős személyek és elérhetőségeik listáját az 1. pont alatt találja meg.)

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, kérjük, forduljon országa (vagy az Önnel kapcsolatban álló Nemzeti Szolgáltató Pont országának) adatvédelmi hatóságaihoz.


 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 295, 2018.11.21., 39-98.o.)
 2. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1-88. o.)

 • NSS