Move2Learn, Learn2Move: a befogadás dimenziója

Egyszerűen fogalmazva a „befogadás” annak biztosítását jelenti, hogy senki ne maradjon hátrányos helyzetben. A befogadás nem egy „szívesség”, hanem mindenkinek a kötelessége.
„A befogadás által tantermünk a világgá válik, a világ pedig a tantermünkké.”

Háttér

Amikor a befogadásról beszélünk, a párbeszéd gyakran olyan témák felé kanyarodik, amelyek az SNI-oktatáshoz kapcsolódnak.

A befogadás fogalma azonban sokkal tágabb értelmű, ahogyan az az ENSZ-től és az Európai Uniótól származó nemzetközi, illetve egyes nemzeti szintű politikai ajánlásokból is kiderül.

Az oktatásban és az oktatáson keresztül megvalósított befogadás magában foglalja a kirekesztés és a marginalizáció minden formájának kezelését, annak érdekében, hogy egy gyermek se maradjon hátrányos helyzetben.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy gondoskodunk minden tanuló sajátságos szükségleteiről, készségeiről és képességeiről, és különösen azokéról, akik valamilyen kihívásokkal küzdenek, vagy akiknek másoknál szűkebbek a lehetőségei (lásd a „Mellékletben” felsorolt példákat). Ez utóbbi körbe tartoznak többek között azok, akik sajátos igényűek, azok, akik hátrányos társadalmi-gazdasági vagy migráns háttérrel rendelkeznek, azok, akik fogyatékosságokkal élnek együtt, továbbá azok, akik gazdasági nehézségekkel küzdő földrajzi területeken vagy háborús övezetekben élnek.

Mivel az európai társadalmakban egyre növekszik a sokszínűség, nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a befogadás és a közös értékek támogatására, valamint arra, hogy pozitív válaszokat adjunk a sokszínűségre.

Ebben a törekvésben az oktatás kiemelkedően fontos szerepet játszik. Azonban az oktatásra nem lehet a társadalmi, kulturális, politikai, történelmi, környezeti és gazdasági vonatkozásoktól izoláltan tekinteni. Kívánatos, hogy az oktatás kiemelkedő szerepét az egyéb politikai szférák kiegészítsék és támogassák.

Ezen okoknál fogva fontos elgondolkodnunk azon is, hogy általánosságban mit jelent a befogadás, valamint azon, hogy az oktatás hogyan támogathatja a befogadást alapvető értékként, különösen a demokratikus értékekkel, az aktív polgári szerepvállalással, a szolidaritással, a sokszínűséggel, az egyenlőséggel és a megkülönböztetés-mentességgel összefüggésben.

A befogadás, mint a tágabb stratégiai törekvések része

A befogadásnak az iskolai oktatás keretében való támogatására irányuló törekvéseknek meg kellene haladnia az egyedi támogatási intézkedéseket, és ehelyett az iskola működésének szerves részét alkotó koncepcióvá kellene válnia. E törekvéseket az iskolák összekapcsolhatnák például az iskolai lemorzsolódás csökkentésére irányuló stratégiákkal, vagy az egész iskolára kiterjedő törekvésekkel. Emellett a sokszínűség pozitív értelmezésére, valamint a minden egyes tanulóra vonatkozó magas elvárásokra kellene épülniük, és magukban foglalhatnák például az alábbi formákban megvalósított támogatást is:

 • A jólét támogatására és a kortársak közötti zaklatás megelőzésére irányuló stratégiák
 • A család bevonására és a családi tanulás megvalósítására irányuló törekvések
 • A tágabb közösség tagjaival való kapcsolatteremtést, és az iskolai életbe való bevonásukat elősegítő kulturális közvetítők
 • A diákok közötti kortárs coaching és kortárs mentorálási rendszerek kialakítása
 • Olyan rugalmas tantervek, amelyek teret biztosítanak az elszakadás veszélye által fenyegetett diákok individualizált oktatására
 • „Iskola utáni iskola” programok, melyek támogatást nyújtanak azon diákoknak, akiknek erre szüksége van
 • A diákok különböző tehetségeit támogató, tanítási időn kívüli tevékenységek
 • Különleges nyelvtanulási lehetőségek a külföldi származású diákok számára, valamint támogatás és előkészítő programok az újonnan érkezett migráns vagy menekült diákok számára
 • Anyagi jellegű támogatások, például ingyenes étkeztetés, utaztatás és tanulási eszközök
 • A hátrányos helyzetű diákok támogatását célzó ösztöndíjak vagy kiegészítő finanszírozás
 • Az óvodai nevelés szintjén nyújtott korai intervenció és támogatás a több szükséglettel rendelkező gyerekek számára

Hogyan jelenhet meg a befogadás a pályázatomban?

Ez számos különböző módon megvalósulhat. Az alábbiak csak a legalapvetőbb példák, de Ön is megfogalmazhatja saját módszerét:

 1. A befogadás a projektje témája.

Pályázhat egy olyan eTwinning projekttel, amely a befogadás témájához kapcsolódik – különösen, mivel 2017-ben ez a kiemelt éves témánk. Amennyiben ez a helyzet, kérjük, ismertesse projektjét, annak céljait, a projekttevékenységeket, a projekt várható eredményeit és a diákokra gyakorolt várható hatásait, valamint minden egyéb olyan információt, amit relevánsnak ítél meg.

 1. Osztályában mindennapi szinten valósít meg a befogadás előmozdítására irányuló törekvéseket.

Amennyiben ez igaz Önre, pályázatában fejtse ki, hogy osztályával milyen befogadáshoz kapcsolódó kihívásokkal kell szembenéznie, és miért (például: iskolája egy hátrányos helyzetben levő földrajzi területen működik), továbbá azt is, hogy milyen intézkedéseket foganatosít annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy egy diákja se kerüljön hátrányos helyzetbe, és ezen intézkedések milyen eredményekkel jártak. Leírhatja emellett azt is, hogy az Ön törekvései részét képezik-e az iskola általános törekvéseinek (l. a fentebb felsorolt példákat), és hogy milyen módon támogatja (vagy nem támogatja) az iskola az Ön törekvéseit.

 1. (Diákjaival közösen) biztosítani fogja, hogy az osztály utazása befogadó lesz.

Számos különböző oka lehet annak, hogy egyes diákjai úgy döntenek, hogy nem vesznek részt az osztály közös utazásán – különösen azok a diákok, akik hátrányos társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkeznek. Ebben az esetben leírhatja, hogy milyen megoldásokat talált az ilyen esetek megelőzésére, például adománygyűjtést rendez, vendégfogadó családokat keres a partneriskolák segítségével, iskolai vagy egyéb anyagi támogatásokat vesz igénybe stb.

 1. Az utazás során osztályával körül fogja járni a befogadás dimenzióját

Az is egy lehetőség, hogy osztálya számára megtervez olyan, az utazás keretében megvalósítandó látogatásokat, tevékenységeket, találkozókat stb., amelyek hozzásegíthetik diákjait ahhoz, hogy tudatosuljanak bennük a befogadáshoz kapcsolódó kérdések. Megszervezhet például találkozókat a befogadáshoz kapcsolódó kérdésekkel foglalkozó szakemberekkel vagy hatósági személyekkel, esetleg egy hátrányos helyzetű múlttal rendelkező helyi hírességgel; vagy osztályával részt vehet egy, a befogadáshoz kapcsolódó kérdésekkel foglalkozó vitán vagy előadáson. Ez esetben kérjük, ismertesse terveit, és azt, hogy Ön szerint ezen tevékenységek várhatóan milyen eredményeket hoznak majd diákjai számára.

 • Teacher