eTwinning – Pravila o privatnosti

Europska komisija, Opća uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu (DG EAC), Europska Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA), kao i Nacionalne službe za podršku (NSP) i Agencije za podršku partnerima (PAP) su predane očuvanju vaše privatnosti.

Osobni podatci koji se prikupljaju putem portala eTwinning.net obrađuju se ili na nacionalnoj razini, na kojoj su voditelji obrade Nacionalna služba za podršku (NSP) ili Partnerska agencija za potporu (PAP), ovisno o slučaju, ili na razini Europske unije (EU), na kojoj je voditelj obrade Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (Agencija).

Sa svim osobnim podatcima postupa se u skladu s primjenjivim zakonodavstvom o zaštiti podataka

 • Na razini EU-a trenutačno se primjenjuje Uredba (EU) br. 2018/1725 o zaštiti osobnih podataka u institucijama i tijelima Unije.
 • Na nacionalnoj razini, u članicama Europske unije (EU) i Europskog gospodarskog prostora (EGP), primjenjuje se Opća uredba o zaštiti podataka ('GDPR'). Svi postupci obrade podataka pod nadzorom nacionalnih službi za podršku pridržavaju se odredbi te Uredbe.
 • U zemljama koje nisu članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora osobni podatci obrađuju se u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom, osim ako se obrađuju osobni podatci osoba iz država članica EU-a ili EGP-a. U tom slučaju primjenjuje se GDPR.

Sljedeća Izjava o privatnosti opisuje politike po kojima DG EAC, EACEA, NSP i PAP prikupljaju, upravljaju i koriste osobne podatke osoba uključenih u rad na eTwinning-u.

Cijenimo Vaše povjerenje i želimo da budemo sigurni da razumijete naše politike i prakse u vezi sa zaštitom Vaših podataka u okviru eTwinning projekta.

EUN Partnership aisbl (u daljem tekstu: European Schoolnet) vodi Centralnu službu za podršku eTwinning-a (CSS) kao izvođač EACEA-e i, kao dio svojih zadataka, koristi eTwinning platformu koja je podložna politici privatnosti navedenoj u nastavku.

1. Tko je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka (kontrolor podataka)?

Na razini EU – eTwinning.net

Kada se podaci obrađuju na razini EU, kontrolor podataka je Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Osoba određena i zadužena za operacije obrade je:

Šef jedinice A5 EACEA

Europska Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Bruxelles

Email: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Na državnoj razini – državni eTwinning portali

Kada se podaci obrađuju na državnoj razini (na primjer za organiziranje aktivnosti na razini države, vidi dolje), kontrolori podataka su specifične službe podrške (Državne službe za podršku i Agencije za podršku partnerima).

Kontakti osoba koje su zadužene za operacije obrade u Službi za podršku mogu se naći na ovim stranicama: NSP i PAP.

2. Koji se osobni podaci obrađuju i kako?

Na razini EU – eTwinning.net

Sljedeći osobni podaci obrađuju se u kontekstu eTwinning-a. Ova lista je iscrpna.

a) Obavezni podaci

Podaci o prijavljenom korisniku: ime i prezime, adrese elektronske pošte, uloga u školi (ako je nastavnik, predmeti koje podučava), jezik komunikacije, uzrast učenika, opis korisnika.

Podaci o školi: informacije koje se odnose na školu, kao što su službeno ime škole, adresa, grad, adresa elektronske pošte, regija i država.

Podaci o ravnatelju škole: ime, prezime, službena adresa elektronske pošte.

b) Neobavezni podaci (ovi podaci se mogu dati samo u slučaju da ste i dalje uključeni u eTwinning aktivnosti):

Podaci o prijavljenom korisniku: popis kontakata u okviru eTwinning Live-a, popis projekata, fotografije prijavljenih korisnika, fotografije i druge informacije potrebne za upotrebu platforme.

Ostali podaci: svi prijavljeni mogu sudjelovati u TwinSpaceovim projekatimaa, eTwinning grupama, edukativnim događajima i mrežnim događajima. U ovim slučajevima, podnosioci prijave mogu dostaviti informacije u svrhu sudjelovanja u takvim inicijativama. Pristup takvim platformama je ograničen samo na prijavljene članove. Oni također mogu dostaviti i druge informacije u kontekstu korištenja platforme, kao i objaviti poruke i drugih materijale u forumima, blogovima i drugim dijelovima platforme.

Na državnoj razini - državni eTwinning portali

Sljedeći osobni podaci obrađuju se u okviru eTwinning-a.

a) Obavezni podaci - koje dostavlja EACEA putem eTwinning.net-a

Podaci o onome tko se prijavljuje: ime i prezime, adresa elektronske pošte, uloga u školi (ako je nastavnik, predmeti koji se podučava), jezik komunikacije, uzrast učenika, opis korisnika.

Podaci o školi: pripadnost školi (službeni naziv škole, adresa, grad, adresa elektronske pošte, regija i država).

Podaci o ravnatelju škole: ime, prezime, službena adresa elektronske pošte.

b) Tehničke informacije: Podatke dobivaju sami korisnici slanjem mrežnih obrazaca na različitim područjima platforme eTwinning.net i dostupni su različitim državnim službama.

c) Specifični podaci za inicijative uživo: Sudionici mogu sudjelovati u aktivnostima stručnog usavršavanja na licu mjesta, tj. uživo. U tom slučaju mogu se tražiti dodatne informacije (na primjer, za organiziranje putovanja) u svrhu sudjelovanja u takvim inicijativama.

3. Koja je svrha obrade vaših podataka?

Na razini EU – eTwinning.net

Obrada podataka je potrebna za:

 • pružanje informacija o aktivnostima podnositelja prijave unutar i izvan eTwinninga kako bi se uspostavile i održale aktivnosti mrežne zajednice;
 • omogućavanje prijavljenim korisnicima da pronađu partnere i da pokrenu projekte;
 • pružanje informacija o eTwinning projektima;
 • omogućavanje eTwinning prijavljenim korisnicima da komuniciraju i surađuju u duhu uzajamnog povjerenja i poštovanja; i,
 • omogućavanje i olakšavanje aktivnosti praćenja i istraživanja.

Korisnici prijavljeni u eTwinning, mogu se prijaviti i za primanje eTwinning biltena.

Podatke prijavljenih korisnika potvrđuje na državnoj razini odgovarajući NSP ili PAP.

Obrađene statistike se redovno prikupljaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na, broj korisnika u određenom razdoblju, željene predmete ili zemlje koje su izabrali nastavnici, korištenje računa.

Na državnoj razini – državni eTwinning portali

Državne eTwinning službe za podršku koriste informacije koje su dostavljene na eTwinning.net na sljedeći način:

 • provjeravanjem osobnih podataka koje je korisnik dostavio,
 • promičući eTwinning aktivnosti na državnoj razini,
 • slanjem državnih eTwinning biltena i obavijesti,
 • putem objava za medije,
 • prijava na tečajeve i događaje,
 • sudjelovanje u različitim anketama i istraživanjima.

Korisnici također mogu izabrati izravno obraćanje Službi za podršku kako bi bili informirani o eTwinning aktivnostima. Ako se korisnici odluče za izravno obraćanje Službi za podršku, osobni podaci će se koristiti isključivo u svrhu odgovora na poruke ili upravljanje prijavama.

4. Koja je pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka?

Na razini EU

Obrada podataka je nužno potrebna za izvršavanje zadatka koji se obavljaju u javnom interesu ili u vršenju službenih obaveza koje su dodijeljene ustanovama ili tijelima Unije (koje utvrdi EU) (član 5 (1) (a) Uredbe 2018 / 1725);

 • „Erasmus+“: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, za mlade i sport osnovan prema Uredbi (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine i stavlja izvan snage odluke br. 1719/2006 / EC, br. 1720/2006 / EC i br. 1298/2008 / EC (SL L 347, 20.12.2013., Str. 50–73)
 • Odluka o provođenju Komisije od 18. decembra 2013. o osnivanju „Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu“ i stavljanje izvan snage Odluke 2009/336 / EZ (2013/776 / EU): član 3 (a).
 • Ugovor o pružanju usluga 2017-3597, 2017-3598 i 2017-3599 između Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu i EUN Partnership AISBL.

Obrada podataka koja nije obuhvaćena gore navedenim pravnim osnovama zasniva se na pristanku subjekata podataka (član 5 (1) (d) Uredbe 2018/1725).

Na državnoj razini

 • Potpisan sporazum o darovnici između EACEA i NSP ili PAP.
 • Kontaktirajte NSP ili PAP za informacije o zakonima koji se primjenjuju u svakoj od zemalja.

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Na razini EU-a i nacionalnim razinama

Podatci koji se odnose na statističke i istraživačke svrhe čuvaju se za cijelo vrijeme trajanja eTwinninga u zbirnom, anonimnom obliku.

Podatci koji se odnose na profil korisnika čuvaju se najviše tri godine od posljednje prijave korisnika na platformu. Nakon godinu dana od posljednje prijave, korisnički profil automatski postaje neaktivan, tj. više neće biti vidljiv ostalim korisnicima ili vanjskom svijetu. Korisniku se šalje obavijest o tome da je njegov profil postao neaktivan i da može ponovno aktivirati svoj račun tako da se prijavi u njega. Drugi i posljednji podsjetnik šalje se nakon dodatne dvije godine, a u njemu se korisnika obavještava da će nakon 3 godine od posljednje prijave njegov profil trajno biti onesposobljen. Zatim će svi osobni podatci biti anonimizirani.

Da biste onesposobili ili izbrisali račun, obratite se Središnjoj službi za podršku (pogledajte 6. točku u nastavku) na: delete@etwinning.net

U slučaju da korisnici zatraže onesposobljavanje svog profila ili da je njihov profil automatski onesposobljen, ostalim korisnicima eTwinninga neće biti vidljivi nikakvi podatci. Podatci će se čuvati samo u anonimiziranom obliku koji ne omogućuje identifikaciju pojedinca. Požele li korisnici čiji je profil onesposobljen nastaviti upotrebljavati platformu, morat će se ponovno registrirati. Podatci ostaju na raspolaganju u zbirnom obliku isključivo u istraživačke svrhe i svrhe praćenja Agenciji, nacionalnim ili regionalnim školskim tijelima, tijelima nadležnima za provođenje eTwinninga (Središnjoj i nacionalnim službama za podršku) i ostalim trećim stranama (pogledajte 6. točku) uz odobrenje voditelja obrade podataka.

6. Tko ima pristup vašim osobnim podatcima i kome se priopćavaju?

Na razini EU-a - eTwinning.net

Pristup podatcima, u gore navedene svrhe, strogo je ograničen na:

 • Osobe registrirane na Twinningu (nakon prijave) mogu vidjeti sljedeće podatke o ostalim korisnicima: cijeli skup podataka izuzev korisnikove adrese e-pošte i podatke o ravnatelju škole.
 • Agencija EACEA, Europska komisija: cijeli skup podataka.
 • Ovlašteno osoblje organizacije s kojom je Agencija ugovorila provođenje eTwinninga, tj. središnja služba za podršku (European Schoolnet): cijeli skup podataka.
 • NSP i PAP: podatke o registriranim korisnicima samo za pojedince iz svoje zemlje.

Ako se NSP ili PAP nalaze izvan EU-a/EGP-a, prijenos osobnih podataka odvija se na osnovi odgovarajućih zaštitnih mjera navedenih u ugovorima o bespovratnim sredstvima potpisanima između Agencije i službi za podršku. Korisnici mogu zatražiti primjerak tih zaštitnih mjera tako da se obrate voditelju obrade kako je navedeno u nastavku.

Neki podatci koje dostave korisnici bit će objavljeni, nakon izričite privole korisnika, na javnom prostoru portala eTwinning (eTwinning.net), što znači da su takvi podatci slobodno dostupni na internetu. U tom slučaju korisnik ima pravo obrisati svoje podatke. Podatci koji postaju javni osobito su sljedeći:

Podaci o prijavljenoj osobi: ime, prezime, škola kojoj pripada. U slučaju eTwinningovih ambasadora, javno će biti prikazana i slika korisnika.

Podaci o školi: službeni naziv škole, mjesto, regija, država.

Podaci o projektu: naziv, opis, jezici, dobne skupine učenika, podatci o partnerima, datum registracije i završni podatci (ako su dostupni).

Ostali podatci koje korisnici dostave na platformu eTwinning (npr. poruke u forumima, rasprave na internetu, datoteke i slike) vidljivi su samo ostalim registriranim korisnicima prema području na portalu na kojem su učitani (npr. eTwinningove grupe, Learning Lab, TwinSpace).

Prijenos određenih podataka trećim stranama (npr. istraživačkim centrima i sveučilištima) može se dopustiti uz posebno ovlašenje voditelja obrade podataka, no podatci će biti preneseni u anonimiziranom obliku.

Osobni podatci ne mogu se nikad upotrebljavati u marketinške svrhe.

Na nacionalnoj razini - eTwinningovi nacionalni portali

Pristup podatcima, u svrhe navedene u 3. točki, strogo je ograničen na:

 • Nacionalne službe za podršku, partnerske agencije za potporu, nacionalna ili regionalna školska tijela zadužena za primjenu eTwinninga na nacionalnoj razini i očuvanja kontakta s korisnicima u svojim zemljama. Svaka služba za podršku može pristupiti osobnim podatcima korisnika iz svoje zemlje.

Cjeloviti i ažurirani popis tih zemalja, kao i svih NSP-ova i PAP-ova, dostupan je na ovim posebnim stranicama: NSP i PAP.

7. Kako štitimo vaše osobne podatke?

Na razini EU-a i nacionalnim razinama - eTwinning.net

Prikupljeni osobni podatci i sve povezane informacije pohranjuju se na zaštićenim poslužiteljima pružatelja usluge (European Schoolnet).

Ugovorna odredba o zaštiti podataka uključena je u ugovor s pružateljem usluge kako bi se osiguralo da se vaši podatci obrađuju u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.

Rad računalnih centara pružatelja usluge ugovorno se pridržava direktiva o sigurnosti Europske komisije i odredbi koje je utvrdila Uprava za sigurnost za ove vrste poslužitelja i usluge.

NSS-ovi i PSA-ovi koji žele obrađivati podatke za nacionalne aktivnosti pristupaju podacima pohranjenima na središnjoj razini.

8. Koja su vaša prava u pogledu osobnih podataka i kako ih možete ostvariti?

Imate pravo:

 • Zatražiti pristup osobnim podatcima koje imamo o vama;
 • Zatražiti ispravak svojih osobnih podataka ili ih ispraviti sami na svom profilu;
 • Zatražiti, pod određenim uvjetima, brisanje svojih osobnih podataka;
 • Zatražiti, pod određenim uvjetima, ograničenje obrade svojih osobnih podataka;
 • Uložiti prigovor u svakom trenutku na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje posebne situacije;
 • Zatražiti prijenos svojih osobnih podataka drugoj organizaciji u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu (prenosivost podataka);
 • U svakom trenutku povući svoju privolu.

Imate pravo na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka prema odredbama članka 23. Uredbe 2018/1725.

Isto tako, imate pravo da se na vas ne odnose odluke koje se temelje na automatiziranoj obradi (koju rade isključivo strojevi) i koje na vas utječu, kako je određeno zakonom.

Na razini EU-a - eTwinning.net

Da biste ostvarili svoja prava na europskoj razini, u većini slučajeva (pristup, ispravak, zahtjev za ograničenjem, ulaganje prigovora na obradu podataka) možete se obratiti europskom voditelju obrade podataka (Agenciji), pogledajte 1. točku.

Ako želite obrisati svoje podatke s eTwinninga, obratite se Središnjoj službi za podršku na: helpdesk@etwinning.net.

Na nacionalnoj razini - eTwinningovi nacionalni portali

Za sva pitanja o pravima koja imate i ostvarenju svojih prava povezanih s obradom osobnih podataka koju na nacionalnoj razini obavljaju službe za podršku (putem svojih nacionalnih eTwinningovih platformi i/ili biltena i obavijesti), obratite se voditeljima obrade podataka u svakoj zemlji (popis osoba za kontakt pogledajte u 1. točki).

9. Imate pravo obraćanja u slučaju proturječja oko bilo kojeg pitanja vezanog za osobne podatke

Na razini EU-a - eTwinning.net

U slučaju proturječja oko bilo kojeg pitanja vezanog za zaštitu osobnih podataka, obratite se voditeljima obrade na gore navedenu adresu i namjensku adresu e-pošte.

Možete se obratiti i službeniku za zaštitu podatakaAgencije na sljedeću e-adresu: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

U svakom trenutku možete uložiti prigovor Europskom nadzorniku za zaštitu podataka: Mrežno mjesto http://www.edps.europa.eu.

Na nacionalnoj razini - eTwinningovi nacionalni portali

U slučaju proturječja oko bilo kojeg pitanja vezanog za zaštitu osobnih podataka, možete se obratiti nadležnim nacionalnim voditeljima obrade (pogledajte popis kontakta u 1. točki).

Smatrate li da su vaša prava na zaštitu podataka prekršena, obratite se tijelima za zaštitu podataka u zemlji u kojoj se nalazite ili u kojoj se nalaze službe za podršku.


 1. Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka od strane institucija, tijela, ureda i agencija Unije te o slobodnom kretanju takvih osoba i ukidanje Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002 / EZ Tekst s EEA (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.)
 2. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46 / EZ (Uredba o općoj zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., Str. 1–88.)
 • NSS