Lisätietoa Euroopan eTwinning-palkinnoista

Euroopan eTwinning-palkinnot myönnetään projekteille, jotka läpäisevät monivaiheisen arviointiprosessin. Projektin on ensin saatava kansallinen laatumerkki ja Euroopan laatumerkki, minkä jälkeen se voi hakea palkintoa ja tulla valituksi. Projekteihin osallistuneet kumppanit palkitaan alla kuvatulla tavalla.

Valintaprosessi

Valintaprosessin kulku

1. Kansallinen laatumerkki -vaihe: Projektin on saatava kansallinen laatumerkki. Se annetaan projekteille, jotka ovat saavuttaneet tietyn laatutason viiden kriteerin mukaan. Arvioinnin suorittaa kunkin maan kansallinen tukiorganisaatio.

2. Euroopan laatumerkki -vaihe: Kansallisen laatumerkin saaneen projektin on sen jälkeen saatava myös Euroopan laatumerkki, jonka eTwinningin keskustukipalvelu myöntää, kun projekti täyttää seuraavat kaksi kriteeriä:

 • A) Vähintään yksi kansallinen tukiorganisaatio on arviointiprosessin jälkeen ehdottanut projektille Euroopan laatumerkkiä. Kukin kansallinen tukiorganisaatio ehdottaa parhaita kansallisen laatumerkin saaneita projekteja niiden saamien laatupisteiden perusteella.
 • B) Vähintään kaksi projektiin osallistuvista kumppaneista on saanut kansallisen laatumerkin. 

Euroopan laatumerkit myönnetään kerran vuodessa, ja palkitsemisesta kerrotaan eTwinning-portaalissa.

3. Euroopan eTwinning-palkinnon hakuvaihe: Edelliset kaksi vaihetta läpäisseihin projekteihin osallistuneet opettajat voivat hakea Euroopan eTwinning-palkintoa hakemuslomakkeella, joka on saatavilla eTwinning-alustalla. Euroopan eTwinning-palkinnon hakuaika on yleensä loka–marraskuussa. Tarkat päivämäärät ilmoitetaan, kun hakulomake avataan.

4. Arviointivaihe: Kaikki hakemukset arvioidaan perusteellisessa menettelyssä, johon osallistuu palkintotuomareita kansalliselta ja Euroopan tasolta seuraavasti:

 • Ensimmäinen kierros: Kansallinen tukiorganisaatio (NSO) nimeää projektit, joita se ehdottaa toiselle kierrokselle. Ehdokkuus perustuu projektin toimintojen arviointiin (ks. kriteerit osiosta E) siten kuin ne on kuvattu hakulomakkeessa sekä saatavilla olevien tulosten arviointiin (esim. tuotokset projektin TwinSpacessa).
 • Toinen kierros: Kansallisten tukiorganisaatioiden jäsenistä koostuva Euroopan tason tuomaristo valitsee jatkoon pääsevät projektit ensimmäisen kierroksen tulosten perusteella (ks. arviointikriteerit, osio E). Valinta perustuu kunkin kansallisen tukiorganisaation ehdottamien projektien vertailuun yhteisen arviointikehyksen mukaisesti (ks. arviointikriteerit, osio E). Tämän vaiheen tuloksena on luettelo loppusuoralle selviytyneistä projekteista eli ns. lyhyt lista.
 • Viimeinen kierros: Euroopan komission, Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) ja eTwinningin keskustukipalvelun jäsenistä koottu tuomaristo tekee arvioinnin toisen kierroksen lyhyen listan pohjalta ja valitsee eri sarjojen voittajat ja toiseksi sijoittuneet.

Lisätietoa arviointiprosessista ja -kriteereistä annetaan alla olevassa osiossa, jossa vastataan useimmin esitettyihin kysymyksiin.

A. Mitkä ovat osallistumisehdot?

 1. Kilpailuun osallistuminen edellyttää, että käyttäjä on rekisteröitynyt eTwinningiin ja kansallinen tukiorganisaatio on vahvistanut rekisteröinnin. 
 2. Hakulomake on täytettävä kokonaan (ks. jäljempää ”kilpailutyö”) ja lähetettävä määräaikaan mennessä.
 3. Hakemuksen voi tehdä vain projektista, jolle on myönnetty Euroopan laatumerkki jonakin vuonna projektin elinkaaren aikana ja joka on ollut toiminnassa edellisenä lukuvuonna.
 4. Projekti voi periaatteessa osallistua Euroopan eTwinning-palkintojen arviointiprosessiin vain kerran. Jos projekti kuitenkin osoittaa kehittyneensä ajan kuluessa merkittävästi paremmaksi, se voi asianosaisten kansallisten tukiorganisaatioiden harkinnan mukaan osallistua uudelleen.

B. Miten opettajat voivat osallistua?

 • Kaikki edellä kuvatun prosessin läpäisseiden projektien hakukelpoiset jäsenet voivat osallistua kilpailuun yhdellä tai useammalla projektilla.  
 • Kukin projekti voi osallistua vain yhdellä hakemuksella. Siksi projektikumppanien on päätettävä keskenään, kuka lähettää hakemuksen. Hakemuksen laatimiseen voivat osallistua projektin muutkin jäsenet.
 • Kilpailuun osallistutaan eTwinning-alustalla saatavilla olevan linkin kautta. 
 • Projektista tulee antaa kattavat tiedot. Kannattaa myös laatia hakemus tekstinkäsittelyohjelmalla ja kopioida valmis teksti hakulomakkeeseen. Näin hakemuksen voi myös jakaa kumppaneille ennen lähettämistä.

C. Mikä on kilpailutyö?

Kilpailutyö on osallistujan lähettämässä hakulomakkeessa kuvattu työ, joka viittaa eTwinning-projektiin (ks. edeltä osio osallistumisehdoista). Projektilla tulee olla konkreettisia tuotoksia, joista arvioijat saavat käsityksen projektin arvosta, prosessista ja tuloksista. Kukin kilpailutyö koostuu seuraavista seikoista:

 • Projektin tiedot
 • Hakijan tiedot
 • Ikäsarja 
 • Kuvaus projektin eri elementeistä hakulomakkeessa esitettyjen kriteerien mukaisesti; kriteerit ovat yhdenmukaiset kansallisen laatumerkin kriteerien kanssa.
 • Projektin tuotoksiin liittyvät linkit ja dokumentit. Kilpailuun osallistuvien tulee julkaista niin suuri osa projektityöstään kuin mahdollista, mutta ottaa kuitenkin huomioon tietosuoja- ja tekijänoikeuskysymykset. Arvioijat eivät pääse näkemään rajoitettua materiaalia, kuten yksityisiä TwinSpaceja.

D. Mitkä ovat yleissäännöt?

 • Euroopan eTwinning-kilpailuun lähetettyjä töitä koskevat eTwinningin tekijänoikeusperiaatteet, eli niihin sovelletaan Creative Commons 4.0 -lisenssiä. Tämä tarkoittaa sitä, että jollei toisin ilmoiteta, niiden jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Jos jäljentäminen edellyttää ennakkolupaa, edellä mainittu yleinen lupa jäljentää aineistoa ei ole voimassa, ja ennakkoluvassa ilmoitetaan selkeästi kaikki käyttöä koskevat rajoitukset.
 • Kaikessa eTwinning-toiminnassa ja siten myös eTwinning-projekteissa on noudatettava eTwinningin sääntöjä. Sääntöjä rikkoviin projektin jäseniin sovelletaan osiossa ”D. Sääntöjen rikkominen” kuvattuja seuraamuksia, jotka voivat vaikuttaa myös itse projektiin.
 • EU:n varainhoitoasetuksen artiklojen 136 ja 141 mukaisesti eTwinning sulkee pois kilpailijan, jonka todetaan syyllistyneen ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan virheeseen rikkomalla sovellettavia lakeja tai määräyksiä tai ammattikuntansa eettisiä sääntöjä tai osallistumalla mihin tahansa muuhun virheelliseen toimintaan, joka vahingoittaa sen ammatillista uskottavuutta, jos kyseinen toiminta osoittaa vilpillistä aikomusta tai vakavaa laiminlyöntiä, mukaan lukien erityisesti jokin seuraavista: 
  • i) väärien tietojen antaminen vilpillisesti tai tuottamuksellisesti, kun näitä tietoja vaaditaan sen tarkistamiseksi, ettei poissulkemisperusteita ole tai että kelpoisuus- tai valintaperusteet täyttyvät, tai oikeudellisen sitoumuksen täytäntöönpanossa
  • ii) sopimuksen tekeminen muiden henkilöiden tai yhteisöjen kanssa kilpailun vääristämiseksi
  • iii) teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaaminen
  • iv) yritys vaikuttaa toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän päätöksentekoon ratkaisu- tai myöntämismenettelyn aikana
  • v) yritys saada luottamuksellisia tietoja, joiden avulla on mahdollista saada perusteettomia etuja ratkaisu- tai myöntämismenettelyssä.
    

Tämän kilpailun osallistujat ovat yksin vastuussa palkinnon kohteena olevan projektin toiminnasta.

Jos edellä mainittuja sääntöjä samoin kuin tietosuojaa, tekijänoikeuksia ja plagiointia koskevia sääntöjä ei noudateta, ehdokkaana olevien opettajien projekteja ei pidetä kelvollisina kilpailutöinä, ja nämä opettajat suljetaan pois kilpailusta.

E. Mitkä ovat arviointikriteerit? 

Ensimmäisen kierroksen arvioijat (kansallisista tukiorganisaatioista) ja toisen kierroksen arvioijat (Euroopan tason tuomaristo) ottaa huomioon seuraavat kriteerit:

 • Pedagoginen innovatiivisuus: kuinka innovatiivisina ja luovina voidaan pitää projektin sisältöä ja päämääriä, lähestymistapaa, toimintaa ja menetelmiä, lopputuloksia, levittämistä ja julkaisua.
 • Yhdistäminen opetussuunnitelmaan: kuinka projekti nivottiin opetussuunnitelmaan.
 • Kumppanikoulujen välinen yhteistyö: kuinka kukin projektin jäsen osallistui projektin kehittämiseen työskentelemällä yhdessä muiden jäsenten kanssa.
 • Teknologian käyttö: kuinka projektissa hyödynnettiin tvt-välineitä luovasti.
 • Tulokset, vaikutukset ja dokumentointi: mitä tuloksia ja hyötyjä projektin toiminnasta seurasi ja miten niitä levitettiin muillekin kuin projektin jäsenille.

Kolmannella ja viimeisellä kierroksella päätuomaristo ottaa huomioon useita tekijöitä aiemmasta arvioinnista, kuten projektin kokonaislaadun, projektin toistettavuuden, yhteistyön tason erimaalaisten kumppanien kesken, käsiteltyjen aiheiden merkityksellisyyden jne.

F. Mikä on palkinnon sisältö?


Vain Euroopan laatumerkin kyseisestä projektista saaneet kumppanit palkitaan virallisesti, jos heidän projektinsa voittaa.

Palkintoon sisältyy seuraavaa:

 • Kaksi ehdot täyttävää opettajaa kaikkien ikäsarjojen voittaneista ja toiseksi tulleista projekteista kutsutaan osallistumaan eTwinningin vuosikonferenssiin, jossa he ovat palkintojenjakotilaisuuden kunniavieraita. Euroopan komissio maksaa konferenssin kaikki osallistumiskulut: eTwinningin keskustukipalvelu hoitaa suoraan palkinnonsaajien matka- ja majoitusjärjestelyt. Konferenssiin osallistuvilla voittaneiden projektien jäsenillä on mahdollisuus vetää projektiinsa perustuva työpaja.
 • Kaikkien ikäsarjojen voittaneet projektit: kaikki hakuehdot täyttävät kumppanit ja heidän oppilaansa pääsarjojen voittaneista projekteista palkitaan seuraavasti:
  • pokaali ja todistus projektin kaikille jäsenille
  • todistus kullekin koululle
  • todistus oppilaille
  • arvostuksen osoitus, jonka sisältö määritellään vuosittain käytettävissä olevien määrärahojen mukaan.
 • Kaikkien ikäsarjojen toiseksi sijoittuneet projektit: kaikki hakuehdot täyttävät kumppanit toiseksi sijoittuneista projekteista palkitaan seuraavasti:
  • pokaali ja todistus opettajille
  • arvostuksen osoitus, jonka sisältö määritellään vuosittain käytettävissä olevien määrärahojen mukaan.

Koronapandemian ja siihen liittyvien terveysrajoitusten vuoksi eTwinningin vuosikonferenssi 2022 on muutettu verkkotapahtumaksi. Kaikki hakuehdot täyttävät kumppanit voittaneista ja toiseksi tulleista projekteista kutsutaan verkossa järjestettävään vuosikonferenssiin ja palkintojenjakotilaisuuteen.

Arvostuksen osoituksena kaikki hakuehdot täyttävät kumppanit voittaneista ja toiseksi tulleista projekteista saavat kuvaussetin (johon sisältyy puhelinpidike, mikrofoni ja valo). Hakuehdot täyttävien kumppanien oppilaat voittaneista ja toiseksi tulleista projekteista saavat repun.

Huom. Opettajien ja oppilaiden palkinnot riippuvat käytettävissä olevista määrärahoista ja koronapandemiaan liittyvästä tilanteesta. Hankkeen toteuttamista valvova eTwinningin ohjausryhmä vahvistaa lopullisen palkinnon vuosittain. Nämä tiedot kerrotaan tällä sivulla, ja asiasta tiedotetaan mahdollisimman laajasti.
 

 • Administration