article image

Vuoden 2021 raportin tiivistelmä - eTwinningin sisällyttäminen kansalliseen koulutuspolitiikkaan: käytännöstä politiikkaan

Viimeisten 17 vuoden kuluessa eTwinning on kasvanut ruohonjuuritason aloitteesta aktiiviseksi koulujen yhteisöksi, jossa on näiden vuosien aikana ollut mukana yli 937ₒ000 opettajaa yli 237ₒ000 koulusta ja 43 maasta.

Vuoden 2021 eTwinning-raportissa tarkastellaan, miten eTwinning on vaikuttanut kansalliseen koulutuspolitiikkaan kolmella pääalueella: ammatilliseen kehittymiseen ja työstä saataviin tunnustuksiin, opetussuunnitelmaan yhdistämiseen sekä innovatiiviseen pedagogiikkaan. Raporttia varten analysoitiin laadullisia tietoja, jotka saatiin fokusryhmistä kahdeksasta maasta (Espanja, Kreikka, Portugali, Puola, Ranska, Slovenia, Suomi ja Turkki), ja näin kuultiin maiden opetusministeriöiden, kansallisten tukiorganisaatioden (NSO) ja opettajankoulutuslaitosten edustajia sekä rehtoreita ja aktiivisia eTwinningin käyttäjiä (eTwinning-lähettiläitä tai kokeneita eTwinnaajia).

Raportin keskeiset tulokset

  • Analysoiduissa kansallisissa politiikoissa ja lähestymistavoissa eTwinning on nivottu kansalliseen koulutuspolitiikkaan vaihtelevasti, ja erityispiirteet riippuvat kansallisista taustatekijöistä.
  • eTwinningin yhdenmukaisuus kansallisten koulutuspolitiikkojen ja opetussuunnitelmien alan ja/tai sisällön kanssa on usein nähtävissä, mutta sitä voi vahvistaa entisestään, jotta eTwinningin voisi yhdistää paremmin kansallisiin järjestelmiin.
  • eTwinning on suurelta osin yhdenmukainen kansallisten politiikkojen kanssa ja tukee niissä esitettyä opettajien ammatillista kehittämistä, erityisesti 2000-luvun taitojen osalta.
  • Sikäli kuin opettajien osallistuminen eTwinning-toimintaan tunnustetaan virallisella tasolla, siihen voi liittyä joko virallisesti tai epävirallisesti tietynlainen palkkio (esim. palkka, ylennys, epävirallinen myönteinen vaikutus arviointiin).
  • eTwinningin käyttöönoton merkitys opettajankoulutuksessa tunnustetaan. Osa opettajankoulutuslaitoksista on jo ottanut eTwinningin mukaan opetussuunnitelmiinsa.
  • eTwinningin yleiset tavoitteet ovat osa opetussuunnitelmien kansallista osaamisperustaista lähestymistapaa tai ovat sopusoinnussa sen kanssa.
  • eTwinning esittelee ja edistää innovatiivisia pedagogisia menetelmiä, jotka edistävät oppilaiden osallistumista, motivaatiota ja oppimista, jotka ovat ovat keskeisiä painopisteitä kaikissa maissa.
  • Oppilaiden, opettajien ja koulujen kansainvälistyminen, eTwinningin tärkeimpiä vahvuuksia, on keskeinen tavoite kaikissa analysoiduissa maissa.
  • eTwinning lisää oppilaiden motivaatiota, tarmoa ja sitoutumista paitsi eTwinning-projekteihin myös muihin oppiaineisiin.

Raportissa todetaan lopuksi, että eTwinning on vahvistanut asemaansa matkalla kohti koko järjestelmää koskevan lähestymistavan omaksumista virallisesti kansallisella tasolla. Maissa kuitenkin riittää haasteita, ja ne ehdottavatkin lisätoimia, joilla voitaisiin parantaa eTwinningin käyttöönottoa myös virallisella tasolla.

Haluatko kuulla lisää?

Raportin tiivistelmä on saatavilla täällä, ja koko raportti julkaistaan joulukuussa 2021 täälllä.