article image

Kansainvälisiä ystävyyssuhteita! Opettajankoulutuslaitosten menestystarina

Teknologian käyttö opetusalalla – OKL-projekti

TTI1

Joukko opettajankoulutuslaitosten lehtoreita Tanskasta, Norjasta ja Italiasta perusti eTwinning-projektin opettajaopiskelijoille. Projektin aiheena oli teknologian käyttö opetusalalla. University College South Denmark (UC Syd) liittyi äskettäin opettajankoulutuslaitosten verkostoon, ja englannin kielen lehtori Sofia Rontini on yksi projektin alullepanijoista.

TTI2

Vuodesta 2011 alkaen opettajankoulutuslaitosten opiskelijat ovat voineet osallistua eTwinningiin ja tulla alustan päteviksi käyttäjiksi. Tanskalaiset korkeakoulut UC North, UC South ja Absalon ovat kaikki liittyneet verkostoon, jotta heidän opiskelijoistaan tulisi jo opiskeluaikana aktiivisia eTwinnaajia, jotka ottaisivat eTwinningin osaksi opetuskäytänteitään.

Projektin kohderyhmänä olivat opettajaopiskelijat. Yhteistyön avulla he saivat tilaisuuden pohtia teknologian roolia opetuksessa ja koulun arjessa (erittäin relevanttia juuri nyt, kun koronavirusepidemia on eristänyt meidät toisistamme fyysisesti, mutta voimme tavata ja tehdä yhteistyötä verkossa). Yhteistyöalustana oli eTwinning, jossa opettajaopiskelijat saivat vaihtaa tietoja, kokemuksia ja ideoita muiden Euroopan maiden opiskelijoiden kanssa. Projekti toteutettiin maalis–huhtikuussa 2020.

Projektin rakenne ja tehtävät helpottivat opettajaopiskelijoiden tutustumista eTwinningin monenlaisiin työkaluihin ja mahdollisuuksiin. Lehtorit loivat projektin eTwinningissä ja saivat sen myötä käyttöön TwinSpacen (projektin kotisivun). Siellä opettajaopiskelijat saivat esitellä itsensä, chattailla sekä lisätä sinne valokuvia, tekstejä ja videoita.

85 opettajaopiskelijaa jaettiin 15 ryhmään, joissa oli 3–4 opiskelijaa kustakin maasta.

Seuraavaksi kukin ryhmä loi oman sivun TwinSpaceen ja esitteli vastauksensa yhdessä ratkaistuihin tehtäviin. Ensimmäinen tehtävä oli esittäytyminen:

  • Esitelkää itsenne: tutustukaa toisiinne ja eTwinningiin. Esitelkää kansallisia toimintatapojanne, erityisesti kouluihin ja teknologiaan liittyviä.

TTI4

Tämä tehtävä edellytti kykyä tehdä yhteistyötä globaalissa tilassa, kommunikaatiota, ymmärtämistä ja ymmärretyksi tulemista.

Opettajaopiskelijat vahvistivat omia suullisia, kulttuurienvälisiä ja 2000-luvulla tarvittavia taitojaan eTwinningin avulla. Heidän piti tehdä yhteistyötä, viestiä, ajatella kriittisesti ja olla luovia. Kunkin opettajaopiskelijoiden ryhmän Italiasta, Tanskasta ja Norjasta piti työskennellä yhdessä yli rajojen, ratkaista tehtäviä, keskustella ja luoda tuotteita, jotka he sitten esittelivät verkossa.

Sen jälkeen ryhmät työstivät seuraavia tehtäviä:

  • Didaktinen tehtävä: tuntisuunnitelmien laatiminen teknologiaa käyttämällä.
  • Arviointitehtävä: miten yhdistää teoria käytäntöön? Tulokset piti esittää digitaalista työkalua käyttämällä.

TTI2

Projekti on kotikansainvälistymisen avulla avartanut ajattelua ja vahvistanut kulttuurienvälistä osaamista. Osallistujat ovat (toistaiseksi) tavanneet vain verkossa, mutta kasvotusten järjestettävä tapaaminen voisi olla tämän eTwinning-projektin seuraava vaihe.

Kaikki opettajaopiskelijat saivat hankittua perusteelliset tiedot eTwinningistä verkossa tapahtuvan yhteistyön alustana. He saivat myös tietoa teknologian käytästä opetusalalla muissa Euroopan maissa ja vahvistivat omaa digiosaamistaan.

Lisäksi projekti antoi sekä lehtoreille että opettajaopiskelijoille eurooppalaisen verkoston (tulevia kollegoja), jota he voivat laajentaa tulevissa eTwinning-projekteissa. Ryhmien suorittamien tehtävien ansiosta opettajaopiskelijoilla on nyt ammatillista ja henkilökohtaista tietoa eurooppalaisista toimintatavoista, koulujärjestelmistä, opettajankoulutuslaitoksista ja digitaalisista opetusmateriaaleista.

Sofia Rontini (UC Syd) kertoi, että lehtorit ja opettajaopiskelijat Norjasta, Italiasta ja Tanskasta arvioivat projektin, ja kaikkien mielestä se oli erittäin onnistunut. Projekti hyödytti opettajaopiskelijoita, sillä he saivat tilaisuuden kehittää suullisia, kulttuurienvälisiä ja didaktisia taitojaan sekä pohtia tällaisen työskentelyn soveltamista opetukseen omien oppilaiden kanssa. eTwinning-projekti antoi opettajaopiskelijoille erinomaisen tilaisuuden yhdistää teoriaa ja käytäntöä aidolla ja mielekkäällä tavalla. Useat opettajaopiskelijat ovat päättäneet käsitellä eTwinningiä lopputyössään. Oppilaille on luvassa kiinnostavia haasteita saadessaan uusia opettajia, jotka ovat myös aktiivisia eTwinnaajia.

TTI2

Kirjoittaja: Lisbeth Kodal, eTwinning-lähettiläs