article image

Oppimistapahtumat

Mitä ne ovat? Oppimistapahtumat ovat lyhyitä, intensiivisiä verkkokursseja monista eri aiheista. Aiheet liittyvät erityisesti pedagogisiin näkökulmiin. Vetäjänä toimii kunkin aiheen asiantuntija, ja kurssiin kuuluu aktiivista työskentelyä ja keskustelua opettajien kesken. Oppimistapahtumiin sisältyy eriaikaista ja joskus myös yhtäaikaista toimintaa, ja ne toteutetaan jollakin Euroopassa yleisesti käytetyllä kielellä. Tapahtumaan osallistumisesta voi saada osallistumistodistuksen.

Kuka ne järjestää? eTwinningin keskustukipalvelu

Kuka voi osallistua? Kaikki rekisteröityneet eTwinning-opettajat. Osallistujat saatetaan valita tapahtuman aiheen mukaan. Oppimistapahtumissa on keskimäärin 200 osallistujaa.

Kesto? Oppimistapahtumat kestävät 10–15 päivää.

Missä? Nämä tapahtumat toteutetaan verkossa eTwinningin Learning Lab -ympäristössä.

Kuinka niihin haetaan? https://live.etwinning.net/professionaldevelopment

Jos haluat osallistua johonkin seuraavista täydennyskoulutuksista, kirjaudu eTwinning Liveen ja tarkista tiedot Ammatillinen kehittyminen -osiosta.

Entrepreneurial learning across all subjects (Yrittäjyyskasvatus kaikissa oppiaineissa)
Asiantuntijat: Anusca Ferrari ja Tomislava Recheva
11.–22.9.2017
Kieli: englanti
Kohderyhmä: kaikki opettajat

Tämän oppimistapahtuman tavoitteena on kouluttaa opettajia (ala- ja yläkoulu, lukio, ammatillinen koulutus) ja antaa heille valmiuksia edistää oppilaiden aloitekykyä ja yrittäjämäistä ajattelutapaa kehittämällä innovatiivisia ja luovia suhtautumistapoja ja taitoja.

Using Mobile devices in the primary classroom (Mobiililaitteiden opetuskäyttö alakoulussa)
Asiantuntijat: Rose-Anne Camilleri / Antonella Giles
14.–28.9.2017
Kieli: englanti
Kohderyhmä: alakoulun opettajat

Tässä oppimistapahtumassa keskustelemme sovellusten ja verkkopohjaisten työkalujen käytöstä alakoululuokissa.

eTwinning in kindergarten (eTwinning esikoulussa)
Asiantuntija: Adrijana Višnjić Jevtić 
25.9.–6.10.2017
Kieli: kroatia
Kohderyhmä: esikoulunopettajat ja rehtorit 

Osallistujat saavat perusteellisen opastuksen eTwinning-projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen esikoulussa ja luettelon web 2.0 -työkaluista, jotka sopivat parhaiten käytettäväksi näin nuorten oppilaiden kanssa.

The Power of DNA Technology (DNA-tekniikan voima)
Asiantuntija: Agnes Szmolenszky
25.9.–6.10.2017
Kieli: englanti
Kohderyhmä: luonnontieteiden opettajat

Tämän oppimistapahtuman tavoitteena on innostaa lukion luonnontieteiden opettajia perehtymään geenitekniikan uusimpiin edistysaskeliin ja tutustumaan monenlaisiin kiinnostaviin tehtäviin, joita voi toteuttaa luokassa. 

Ako rozvíjať rezilienciu v škole (Miten koulussa voidaan kehittää selviytymiskykyä)
Asiantuntija: Kornelia Lohynova 
2.–13.10.2017
Kieli: slovakki
Kohderyhmä: slovakin kieltä ymmärtävät opettajat

Tämän oppimistapahtuman tavoitteena on valottaa selviytymiskyvyn eli resilienssin eri puolia ja sen merkitystä elämässä, kannustaa opettajia kehittämään oppilaiden selviytymiskykyä opetussuunnitelman kaikilla osa-alueilla sekä tarjota opettajille keinoja, joilla näitä selviytymiskykyyn liittyviä taitoja voi kehittää.

Future School - Trends and Challenges (Tulevaisuuden koulu – kehityssuuntia ja haasteita)
Asiantuntija: Tiina Sarisalmi
2.–13.10.2017
Kieli: englanti
Kohderyhmä: kaikki eTwinning Plus -maiden opettajat

Kuinka oppimisympäristöt, opettajien rooli ja itse oppiminen muuttuvat lähitulevaisuudessa? Mitä ovat opetuksen ja oppimisen nykyiset kehityssuunnat ja haasteet? Tässä oppimistapahtumassa keskustelemme tulevaisuuden koulusta ja koulutuksesta, jotta voimme vastata haasteisiin ja innostua uusista mahdollisuuksista.

Cyberbullying: when the virtual threat becomes real (Nettikiusaaminen: kun virtuaalisesta uhkasta tulee todellista)
Asiantuntija: Sonia Seixas 
16.–30.10.2017
Kieli: englanti
Kohderyhmä: kaikki perus- ja toisen asteen oppilaitosten opettajat

Tässä oppimistapahtumassa on tarkoitus pohtia kiusaamisen ja nettikiusaamisen eroa sekä tärkeimpiä tekijöitä, jotka edistävät kiusaamisen esiintymistä tai siirtymistä toisesta tavasta toiseen. Käsittelemme myös keinoja ehkäistä kiusaamista ja puuttua siihen.

Codage et apprentissage (Koodaus ja oppiminen)
Asiantuntijat: João Torres ja Miguel Figueiredo 
17.–28.10.2017
Kieli: ranska
Kohderyhmä: kaikki eTwinning-opettajat

Ohjelmointikieli ja ohjelmoinnillinen ajattelu ovat välineitä, jotka voivat tukea 2000-luvulla tarvittavan osaamisen kehittämistä. Opettajat saavat pohtia koodaamisen tarjoamia rajattomia mahdollisuuksia ja ehkäpä käyttää sitä myös eTwinning-projekteissa.

Values-based education in daily teaching and project work (Arvopohjainen opetus päivittäisessä opetus- ja projektityöskentelyssä)
Asiantuntija: Adam Stępiński 
6.–19.11.2017
Kieli: englanti
Kohderyhmä: kaikki opettajat

Tässä oppimistapahtumassa yritämme tarkastella arvopohjaista opetusta lähestymistapana, josta voi olla paljon hyötyä sekä päivittäisessä opetuksessa että toteuttaessamme eTwinning-projekteja.

Developing educational training activities for NAM students (Oppimisaktiviteettien kehittäminen hiljattain maahan muuttaneille oppilaille)
Asiantuntija: Nektaria Palaiologou 
6.–16.11.2017
Kieli: englanti
Kohderyhmä: kaikki opettajat

Tässä oppimistapahtumassa tarkastelemme oppimisaktiviteetteja, joita opettaja voi muokata esikouluikäisten ja alakoulun alimmilla luokilla olevien, hiljattain maahan muuttaneiden lasten tarpeita vastaaviksi.

Active digital Citizenship - Meeting the Challenges (Digiajan aktiivinen kansalaisuus – haasteisiin vastaaminen)
Asiantuntijat: Kooperative Berlin 
7.–20.11.2017
Kieli: saksa
Kohderyhmä: saksaa osaavat opettajat

Tässä oppimistapahtumassa osallistujat etsivät vastauksia esimerkiksi seuraaviin keskeisiin kysymyksiin:

  • Kuinka koulu voi kasvattaa oppilaista aktiivisia digiajan kansalaisia?
  • Kunka kouluelämä ja yhteiskunnallinen osallistuminen voidaan yhdistää internetissä tai internetin kautta ja kuinka ne voivat tukea toisiaan?
  • Kuinka oppilaita voi kannustaa osallistumaan kansalaisyhteiskunnan toimintaan (internetissä)?
  • Mitkä lähestymistavat ovat osoittautuneet onnistuneiksi? 

Let’s start eTwinning! (eTwinning-toiminta vauhtiin!)
Asiantuntija: Celina Świebocka 
13.–27.11.2017
Kieli: puola
Kohderyhmä: kaikki puolaa osaavat opettajat, jotka aloittelevat eTwinningin käyttöä

Tämä oppimistapahtuma opastaa opettajia käyttämään eTwinningiä tehokkaasti ja pedagogisesti sekä hyödyntämään sitä myös välineenä, jonka avulla oppilaille voi esitellä digitaalisen kansalaisuuden käsitettä.

Emotional Intelligence in eTwinning projects (Tunneäly eTwinning-projekteissa)
Asiantuntijat: Angeliki Kougiourouki, Rania Bekiri 
13.–23.11.2017
Kieli: englanti
Kohderyhmä: eTwinning Plus

Tavoitteena on auttaa opettajia ymmärtämään ja ottamaan huomioon tunneälyn periaatteita, niin että oppilaat voivat hyötyä enemmän eTwinning-projekteista ja suoriutua niistä paremmin.

Collaborative learning and teaching: from theory to practice (Yhteistoiminnallinen oppiminen ja opettaminen: teoriasta käytäntöön)
Asiantuntijat: Anna Laghigna / Viola Pinzi 
27.11.–15.12.2017
Kieli: englanti
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen ja lukioiden opettajat, ammatillisten oppilaitosten opettajat, opettajankouluttajat ja rehtorit

Tässä oppimistapahtumassa esitellään yhteistoiminnallista oppimista ja opettamista oppijakeskeisenä lähestymistapana, esitetään keskeisiä teoreettisia seikkoja sekä käytännön ehdotuksia yhteistoiminnallisten oppimisaktiviteettien suunnitteluun ja tällaisten prosessien arviointiin.

Pedagogical use of online tools in Language Teaching (Verkkotyökalujen pedagoginen käyttö kieltenopetuksessa)
Asiantuntija: Rita Zurrapa 
27.11.–8.12.2017
Kieli: englanti
Kohderyhmä: eTwinning Plus -maiden kieltenopettajat

On tärkeää, että verkkotyökaluja käytetään pedagogisesti opettajien ja oppilaiden tarpeiden mukaan. Verkkotyökalut kehittyvät nopeasti, siksi on tärkeä edistää sekä opettajien että oppilaiden elinikäisen oppimisen asennetta. Oppimistapahtumassa esitellään työkaluja ja annetaan esimerkkejä niiden pedagogisesta käytöstä.