eTwinning – puutumatusnormid

Euroopa Komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat (DG EAC), Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA) ning riiklikud tugiorganisatsioonid (NSOd) on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele.

Veebisaidi eTwinning.net kaudu kogutud isikuandmeid töödeldakse kas riiklikul tasandil, kus vastutav töötleja on NSO, või Euroopa tasandil, kus vastutav töötleja on EACEA. 

Kõiki isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kehtiva andmekaitse seadusandlusega.

 • ELi tasandil kehtib praegu määrus (EL) nr 2018/1725 isikuandmete kaitse kohta liidu institutsioonides ja asutustes. 
 • Riiklikul tasandil rakendub Euroopa Liidu (ELi) ja Euroopa majanduspiirkonna (EMP) liikmetele isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR). Kõik riiklike tugiorganisatsioonide juhitavad andmetöötlusprotsessid on selle sätetega kooskõlas.
 • Nendes riikides, mis ei ole ELi ega EMP liikmed, töödeldakse andmeid vastavalt kohalduvale riiklikule õigusele, välja arvatud juhul, kui töödeldakse EList või EMP-st pärit inimese andmeid. Sellisel juhul kohaldub GDPR.

Allolevad puutumatusnormid kirjeldavad, milliseid reegleid DG EAC, EACEA ja NSO järgivad, kui eTwinningus osalevate üksikisikute isikuandmeid koguvad, haldavad ja kasutavad. 

Me hindame teie usaldust ja soovime olla kindlad, et mõistate meie poliitikat ja praktikat seoses teie andmete kogumisega eTwinningu programmi raames.

EUN Partnership aisbl (edaspidi European Schoolnet) juhib EACEA lepingulise osapoolena eTwinningu keskset kasutajatuge (CSS) ning rakendab oma ülesannete raames eTwinningu platvormi, mille osas kehtivad alltoodud puutumatusnormid.

1. Kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest (vastutav töötleja)? 

ELi tasandil – eTwinning.net

Kui andmeid töödeldakse ELi tasandil, on vastutav töötleja Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet.

Isik, kes on määratud andmete töötlemise eest vastutajaks, on: 

EACEA üksuse A5 juht 

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brüssel

E-post: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Riiklikul tasandil – eTwinningu riiklikud portaalid 

Kui andmeid töödeldakse riiklikul tasandil (näiteks riigisiseste ettevõtmiste korraldamiseks, nagu allpool kirjeldatud), on vastutavateks töötlejateks tugiteenused (riiklikud tugiorganisatsioonid).

Tugiteenustes andmete töötlemise eest vastutavate inimeste kontaktandmed leiate järgmiselt leheküljelt: NSO

2. Milliseid isikuandmeid töödeldakse ja miks?

ELi tasandil – eTwinning.net

eTwinninguga seoses töödeldakse järgmisi isikuandmeid. See nimekiri on täielik.

a) Kohustuslikud andmed

Registreerimisandmed: e-posti aadress, nimi, perekonnanimi, roll koolis (kui õpetaja, siis ka õpetatavad ained), suhtluskeel(ed), õpilaste vanus, kasutaja kirjeldus.

Kooli andmed: kooli puudutav teave, näiteks kooli ametlik nimi, aadress, linn, e-posti aadress, piirkond ja riik.

Kooli direktori andmed: nimi, perekonnanimi, tööalane e-posti aadress.

b) Valikulised andmed (neid andmeid saab edastada üksnes juhul, kui osalete eTwinningu tegevustes)

Registreerimisandmed: kontaktide nimekiri eTwinning Live'is, projektide nimekiri, registreeritud kasutaja pilt, platvormi kasutamisega seotud pildid või muu teave.

Muud andmed: registreeritud kasutajad saavad osaleda ka projektide TwinSpace'ides, eTwinningu gruppides, õppimisüritustel ja veebiüritustel. Sellisel juhul saavad kasutajad jagada teavet neil üritustel osalemise eesmärgil. Nimetatud platvormidele pääsevad ligi ainult registreeritud kasutajad. Nad võivad platvormi kasutamise raames esitada ka muud teavet ning postitada foorumisse, blogidesse ja platvormi teistesse osadesse teateid ja muud materjali.

Riiklikul tasandil – eTwinningu riiklikud portaalid

eTwinninguga seoses töödeldakse järgmisi isikuandmeid.

a) Kohustuslikud andmed – need edastab EACEA portaali eTwinning.net kaudu

Registreerimisandmed: e-posti aadress, nimi, perekonnanimi, roll koolis (kui õpetaja, siis ka õpetatavad ained), suhtluskeel(ed), õpilaste vanus, kasutaja kirjeldus.

Kooli andmed: kooli puudutavad andmed (kooli ametlik nimi, aadress, linn, e-posti aadress, piirkond ja riik).

Kooli direktori andmed: nimi, perekonnanimi, tööalane e-posti aadress.

b) Tehniline teave: need andmed esitavad kasutajad ise, kui täidavad platvormi eTwinning.net eri osades veebivorme. Andmetele pääsevad ligi eri riiklikud tugiteenused.

c) Spetsiifilised andmed kohapeal toimuvateks tegevusteks: kasutajad saavad osaleda ka auditoorsetes kutsealase arengu tegevustes. Sellisel juhul võib juhtuda, et neilt on vaja küsida ettevõtmises osalemise eesmärgil lisateavet (näiteks reisi korraldamiseks). 

3. Mis eesmärgil me teie andmeid töötleme? 

ELi tasandil – eTwinning.net

Andmete töötlemine on vajalik selleks, et:

 • saada teavet registreeritud kasutaja tegevuse kohta eTwinningus ja sellest väljaspool, et veebikogukonna tegevust luua ja hallata;
 • võimaldada registreeritud kasutajatel partnereid leida ja projekte luua;
 • anda teavet nende eTwinningu projektide kohta;
 • üldiselt võimaldada eTwinningus registreerunutel vastastikuse usalduse ja austuse vaimus suhelda ja koostööd teha; ning
 • seire- ja uurimistegevust võimaldada ja toetada.

Kui kasutajad end eTwinningus registreerivad, saavad nad tellida ka eTwinningu uudiskirja.

Registreerunute andmeid kinnitab riiklikul tasandil ka vastav NSO.

Koondstatistikat kogutakse regulaarselt, sealhulgas, kuid mitte ainult jälgitakse kasutajate arvu kindlal ajavahemikul, õpetajate eelistusi ainete või riikide osas, konto kasutamist.

Riiklikul tasandil – eTwinningu riiklikud portaalid

eTwinningu tugiteenused kasutavad platvormile eTwinning.net esitatud teavet järgmistel eesmärkidel:

 • kasutaja esitatud isikuandmete kinnitamiseks;
 • eTwinningu riigisiseste tegevuste reklaamimiseks;
 • riiklike uudiskirjade ja teavituste levitamiseks; 
 • pressiteadeteks; 
 • kursustele ja üritustele registreerimiseks; 
 • uuringutes osalemiseks.

Kasutajad võivad ka otse tugiteenustega ühendust võtta, et end eTwinningu ettevõtmistega kursis hoida. Kui kasutajad otsustavad tugiteenustega otse ühendust võtta, kasutatakse isikuandmeid üksnes kirjadele vastamise või registreeritud kasutajate haldamise eesmärkidel.

4. Mis on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

ELi tasandil

Töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või ühenduse institutsiooni või asutuse avaliku võimu teostamiseks (määratakse liidu õigusnormidega) (määruse 2018/1725 artikkel 5(1)(a).

 • Erasmus+: ühenduse haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm, mille aluseks on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 11.12.2013 määrus (EL) nr 1288/2013, millega tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (OJ L 347, 20.12.2013, lk-d 50–73).
 • Komisjoni 18.12.2013 rakendusotsus, millega loodi Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus ning millega tunnistati kehtetuks otsus nr 2009/336/EC (2013/776/EL): artikkel 3(a).
 • Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse ning EUN Partnership AISBLi vahel sõlmitud teenuse osutamise lepingud 2017-3597, 2017-3598 ja 2017-3599 .

Andmete töötlemine, mis ei ole kaetud ülaltoodud õigusliku alusega, põhineb andmesubjekti nõusolekul (määruse 2018/1725 artikkel 5(1)(d)).

Riiklikul tasandil

 • EACEA ja NSO vahel sõlmitud toetusleping.
 • Igas riigis rakenduva seadusandluse kohta teabe saamiseks võtke ühendust vastava NSOga.

5. Kui kaua me teie isikuandmeid hoiame?

ELi ja riiklikel tasanditel

Statistika kogumise ja uurimistöö tegemisega seotud andmeid hoitakse kogu eTwinningu kestuse ajal koondatud ja anonüümsel kujul.

Kasutaja profiiliga seotud andmeid hoitakse maksimaalselt kolm aastat pärast kasutaja viimast sisselogimist. Ühe aasta möödudes kasutaja viimasest sisselogimisest muutub profiil automaatselt mitteaktiivseks, mis tähendab, et seda enam teised kasutajad ega ülejäänud maailm ei näe. Kasutajale saadetakse teavitus, milles selgitatakse, et tema profiil on muutunud mitteaktiivseks ning ta saab enda konto uuesti sisse logides taas aktiveerida. Teine ja lõplik meeldetuletus saadetakse kahe aasta möödudes ning selles teavitatakse kasutajat, et pärast 3 aastat tema viimasest sisselogimisest deaktiveeritakse tema konto lõplikult. Sellisel juhul muudetakse kogu isiklik teave anonüümseks.

Konto deaktiveerimiseks või kustutamiseks võtke palun ühendust keskse kasutajatoega (vt allpool 6. punkt) aadressil delete@etwinning.net

Juhul, kui kasutaja palub enda profiili deaktiveerimist või kui tema profiil deaktiveeritakse automaatselt, ei näe teised eTwinningu kasutajad enam selle kasutaja andmeid. Andmeid hoitakse ainult anonüümses vormis, mis ei võimalda isiku tuvastamist. Kui deaktiveeritud profiiliga kasutajad soovivad jätkata platvormi kasutamist, peavad nad end uuesti registreerima. Andmed jäävad koondatud vormis üksnes uurimis- ja seire-eesmärkidel EACEA, Euroopa Komisjoni, riigi või piirkondlike koolivõimude, eTwinningu rakendamise eest vastutavate asutuste (keskse ja riiklike tugiorganisatsioonide) ja teiste kolmandate osapoolte (vt p 6) valdusesse, kellele on koolivõimuasutused vastava volituse andnud.

6. Kes pääseb ligi teie isikuandmetele ja kellele neid avaldatakse?

ELi tasandil – eTwinning.net

Ülaltoodud eesmärkidel pääsevad andmetele rangelt ligi üksnes järgmised isikud.

 • eTwinningus registreeritud kasutajad näevad (sisselogimisel) järgmisi teiste kasutajate andmeid: kõiki andmeid, välja arvatud kasutajate e-posti aadressid ja koolijuhtide andmed.
 • EACEA, Euroopa Komisjon: näevad kõiki andmeid.
 • Selle organisatsiooni volitatud töötajad, kellega EACEA on sõlminud lepingu eTwinningu rakendamiseks, s.o keskne kasutajatugi (European Schoolnet): näevad kõiki andmeid.
 • NSO: näevad enda riigi registreeritud kasutajate andmeid.

Kui NSO asub väljaspool ELi/EMP-d, lähtutakse isikuandmete edastamisel ettevaatusabinõudest, mis on sätestatud täitevasutuse ja tugiteenuste vahelistes toetuslepingutes. Kasutajad võivad vastutavalt töötlejalt nõuda ettevaatusabinõude koopiat, nagu allpool näidatud. 

Osa kasutajate esitatud andmeid kuvatakse üksnes nende selgesõnalisel nõusolekul eTwinningu portaali (eTwinning.net) avalikul alal, mis tähendab, et neile andmetele pääseb internetis vabalt ligi. Sellisel juhul on kasutajal õigus oma andmed kustutada. Avalikustatavad andmed on täpsemalt järgmised.

Registreerimisandmed: nimi, perekonnanimi, kool. eTwinningu saadikute puhul kuvatakse avalikult ka tema pilt.

Kooli andmed: kooli ametlik nimi, linn, piirkond, riik.

Projekti andmed: nimi, kirjeldus, keeled, õpilaste vanus, partnerite andmed, registreerimisandmed ja lõpuandmed (kui olemas).

Muud eTwinningu platvormi kasutajate andmed (nt postitused foorumites, veebiarutelud ja lõimed, failid ja pildid) on nähtavad ainult teistele registreeritud kasutajatele, kes on seotud selle portaali alaga, kuhu andmed on üles laaditud (nt eTwinningu grupid, õppimislabor, TwinSpace).

Spetsiifiliste andmete edastamine kolmandatele osapooltele (nt uurimiskeskustele ja ülikoolidele) on lubatud vastutava töötleja eriloal, kuid neid andmeid edastatakse anonüümsel kujul.

Isikuandmeid ei saa kunagi kasutada turunduseesmärkidel. 

Riiklikul tasandil – eTwinningu riiklikud portaalid

Andmetele ligipääs p-s 3 täpsustatud eesmärkidel on rangelt piiratud järgmiste isikutega:

 • riiklikud tugiorganisatsioonid, riiklikud või piirkondlikud koolivõimuasutused, mis vastutavad eTwinningu riigi tasandil rakendamise eest ning hoiavad ühendust vastavate riikide kasutajatega. Iga tugiteenus pääseb ligi enda riigi kasutajate isikuandmetele. 

Täielik ja uuendatud nimekiri neist riikidest ning kõigist NSO-dest on saadaval sellel leheküljel: NSO

7. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

ELi ja riiklikel tasanditel – eTwinning.net

Kogutud isikuandmeid ja kogu sellega seotud teavet säilitatakse teenusepakkuja (European Schoolneti) turvalistes serverites.

Teenusepakkujaga sõlmitud lepingusse on lisatud andmekaitsesäte, mis tagab, et teie andmeid töödeldakse kooskõlas kohalduva seadusandlusega.

Teenusepakkuja arvutikeskused on lepinguga võtnud kohustuse järgida oma tegevuses Euroopa Komisjoni turvalisusdirektiive ja norme, mille on turvalisusküsimuste peadirektoraat sellist tüüpi serverite ja teenuste jaoks loonud.

NSOd, kes soovivad andmeid riigisiseste tegevuste jaoks töödelda, saavad ligipääsu kesktasandil säilitatud teabele.

8. Millised õigused on teil seoses oma isikuandmetega ning kuidas saate neid kasutada?

Teil on õigus:

 • paluda ligipääsu isikuandmetele, mis meil teie kohta on;
 • paluda enda isikuandmete parandamist või neid ise enda profiilil parandada;
 • paluda teatud tingimustel enda isikuandmete kustutamist;
 • paluda teatud tingimustel enda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • esitada igal ajal enda konkreetse seisundiga seotud vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele; 
 • paluda, et teie andmed kantaks tavapäraselt kasutatavas masinloetavas standardformaadis üle teise organisatsiooni (andmete liikuvus);
 • enda nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Teil on õigus esitada enda konkreetse seisundiga seotud vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele määruse 2018/1725 art 23 alusel.

Lisaks on teil seaduses kirjeldatud juhtudel õigus mitte alluda teid mõjutavatele automatiseeritud otsustele (mille on teinud üksnes masinad).

ELi tasandil – eTwinning.net

Enda õiguste kasutamiseks Euroopa tasandil saate enamikul juhtudel (andmetele ligipääsemiseks, parandamiseks, vastuväidete esitamiseks andmete töötlemisele) võtta ühendust Euroopa vastutava töötlejaga (EACEA), vaata p 1.

Kui soovite enda andmeid eTwinningust kustutada, võite võtta ühendust keskse kasutajatoega aadressil helpdesk@etwinning.net.

Riiklikul tasandil – eTwinningu riiklikud portaalid

Kui teil on küsimusi enda õiguste ja nende kasutamise kohta seoses isikuandmete töötlemisega riiklike tugiorganisatsioonide poolt riigi tasandil (riiklike eTwinningu platvormide ja/või uudiskirjade ja teavituste kaudu), võite võtta ühendust oma riigi vastutava andmetöötlejaga (vt kontaktandmete nimekirja p 1).

9. Teie kaebeõigus isikuandmete kaitsega seotud konflikti korral

ELi tasand – eTwinning.net

Isikuandmete kaitse teemalise konflikti tekkimisel saate pöörduda vastutavate töötlejate poole ülaltoodud aadressil ja e-kirja teel.

Samuti võite ühendust võtta EACEA andmekaitseametnikuga e-posti aadressil eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Võite igal ajal esitada kaebuse Euroopa andmekaitseinspektorile: veebileht http://www.edps.europa.eu.

Riiklikul tasandil – eTwinningu riiklikud portaalid

Kui tekib mistahes isikuandmete kaitse teemaline vastuolu, võite pöörduda riiklike vastutavate töötlejate poole (vaadake kontaktandmete loendit p-s 1).

Kui tunnete, et teie andmekaitseõigusi on rikutud, võite võtta ühendust selle riigi andmekaitseasutustega, kus teie või tugiteenused asuvad.


 1. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 23.10.2018 määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (OJ L 295, 21.11.2018, lk 39)
 2. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27.04.2016 määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (OJ L 119, 4.5.2016, lk-d 1–88) 

 • NSS