article image

Järgnev aruanne selgitab meie poliitikat isikuandmete suhtes, mida me teie kohta kogume.


Ülevaade

eTwinning on Euroopa Liidu algatus. See on osa algatusest Erasmus+, Euroopa programmist, mis keskendub haridusele, koolitusele, noortele ja spordile. eTwinningu tegevust juhib Euroopa Komisjon ning selle eesmärke viib ellu Hariduse, Audivisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA).

eTwinningu platvormi eesmärk on kaitsta selle kasutajate turvalisust. See pakub kindlaid ja turvalisi tööriistu, mida koolid, õpetajad ja õpilased saavad kasutada materjali jagamiseks ja koostöö tegemiseks. Järgnev info annab ülevaate reeglitest, mida eTwinning järgib oma kasutajate andmete kogumisel, haldamisel ja kasutamisel.


1. Online-registreerimistaotlused

Kuna eTwinningu platvorm, mis hõlmab eTwinningu Portaali, eTwinningu Töölauda, Projektipäevikut, Mestimisruumi, Õppelaborit ja Gruppe, kogub oma kasutajatelt isiklikke andmeid ning töötleb neid, allub see tegevus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 18. detsembri 2000. a määrusele, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. (OJ L8 of 12.1.2001, p. 1.).
 
eTwinningu platvormi mitmesugused tööriistad võimaldavad kasutajatel eTwinningu tegevuses osalemiseks infot edastada. Internetis end registreerides ja muud infot sisestades kogutakse ja töödeldakse teavet punktis 2 täpsustatud eesmärkidel. Asjassepuutuvate töötlemisprotsesside eest vastutab andmekasutuse kontrollija, kes juhib üksust A5 - kutsealane ettevalmistus, täiskasvanuharidus, platvormid EACEAs.


2. Missugust isiklikku teavet ja mis eesmärgil me kogume ning milliseid tehnilisi vahendeid me selleks kasutame?

(a) Isiklik teave: eTwinningu platvormil kogutav isiklik teave hõlmab:

Kohustuslikud andmed

 • Andmed registreerimisel: nimi, perekonnanimi, roll koolis (kui tegemist on õpetajaga, siis ka õpetatavad õppeained), potentsiaalses projektis kasutatavad keeled, potentsiaalses projektis osalevate õpilaste vanus, e-posti aadress ja projektiidee(d).
 • Andmed kooli kohta: kooli ametlik nimi, aadress, linn, e-posti aadress, piirkond ja riik.
 • Andmed koolijuhtide kohta: nimi, perekonnanimi, töine e-posti aadress.

Valikulised andmed (mille puhul olete vaba otsustamaks, kas neid lisada või mitte)

 • Andmed registreerimisel: kirjeldus, kontaktide nimekiri Töölaual, projektide nimekiri, valmisolek osaleda Comeniuse partnerluses, eTwinningu Auhinnad ja muud autasud, registreerija pilt, fotod ja muu teave, mis seondub eTwinningu Töölaua kasutamisega.
 • Andmed kooli kohta: sihtnumber, kooli number, telefoninumber, veebileht.

(b) Muud andmed: Registreerunud võivad osaleda ka projekti Mestimisruumides, eTwinningu Gruppides, Õpetajate Toas ja Õppimisüritustel, samuti seada sisse Projektipäeviku. Neis tegevustes osalemiseks võivad registreerida soovijad sisestada lisateavet. Mainitud tegevustest osa võtmiseks tuleb nendega eelnevalt liituda.

Euroopa Komisjon, EACEA ja EUN Partnership AISBL (European Schoolnet) ei vastuta kolmandate isikute laetud dokumentide või info eest.


(c) Andmete kasutamine: Andmete säilitamine, töötlemine ja kuvamine on vajalik, sest see võimaldab:

 • registreerijatel partnereid leida ja projekte alustada;
 • anda teavet kasutaja tegevuse kohta eTwinningus ja sellest väljaspool eesmärgiga luua kasutajast ja koolist põhjalikum pilt;
 • anda teavet eTwinningu projektide kohta;
 • eTwinningu kasutajatel üksteisega usaldusväärselt ja austusega suhelda ja koostööd teha ning viia läbi uurimistööd ja monitooringut
 • tegevust jälgida ja uurida.

Agregeeritud andmeid kogutakse regulaarselt, sealhulgas uuritakse kasutajate arvu teatud perioodil, õpetajate enim valitud teemasid ja riike ning konto kasutust. Püüdes kasutajate heaolu lehel viibides maksimeerida, võib portaal jälgida ka külastajate sagedust, harjumusi, eelistusi ja seadeid.

Andmeid, mis seonduvad kasutajate käitumisega eTwinningu platvormi eri piirkondades, võivad EACEA, Euroopa Komisjon ja eTwinningu töö juhtimise eest vastutavad asutused (nt keskne kaustajatugi (CSS) ja riiklik kasutajatugi (NSS) ning riiklikud ja piirkondlikud koolivõimud), samuti muud kolmandad isikud (nt volitatud teadusasutused ja ülikoolid) kasutada vaid uuringute ja monitooringu eesmärgil. Kogu eelpool mainitud andmete kasutus peab alluma andmete kontrollijale, kellel on õigus sellisele tegevusele luba mitte anda.

Andmeid ei töödelda mingil muul eesmärgil. Isiklike andmete töötlemise õiguslik alus on kirjas punktis nr 9.


(d) Tehniline info: Andmeid lisavad kasutajad ise, sisestades neid eTwinningu platvormi eri osades asuvatele online-blankettidele. Platvormi haldab teenuseosutaja (European Schoolnet) sellekohase lepingu alusel EACEAga. Kõik andmed kogutakse andmebaasi.


3. Kellel on ligipääs teie informatsioonile ja kellele on see varjatud?

Allpool selgitatud põhjustel pääsevad andmetele ligi vaid:

 • eTwinningus registreerunud inimesed (Töölaualt sisse logides): andmete kogu, välja arvatud isiklik teave, nt kasutaja e-posti aadress ja koolijuhi andmed.
 • EACEA, Euroopa Komisjon, CSS: kõik andmed.
 • Riigi või piirkonna tasandi koolivõimud, kes on vastutavad eTwinningu tegevuse juhtimise eest oma riigis (NSS): kõik andmed oma riigi kasutajate kohta.

Teatud andmete suunamine kolmandatele isikutele (nt uurimiskeskustele ja ülikoolidele) on lubatud vaid andmekasutuse kontrollija eriloal. Alati, kui see on võimalik, töödeldakse andmeid anonüümselt, eriti kui need antakse kolmandatele isikutele uurimise eesmärgil.

Isikuandmeid ei kasutata kunagi turunduse eesmärgil.

Osad kasutajate sisestatud andmed on nähtaval eTwinningu portaali avalikus osas, mis tähendab, et see info on internetis vabalt saadaval. Selliste andmete hulka kuuluvad:

 • Kasutaja kohta käiv teave: nimi, perekonnanimi, roll koolis (kui õpetaja, siis ka õpetatavad ained), potentsiaalse projekti teemad, potentsiaalse projekti keel(ed) ja selles osalevate õpilaste vanus, pilt (kui kasutaja on andnud loa selle avaldamiseks).
 • Kooli andmed: kooli ametlik nimi, linn, piirkond, riik ja kooli pilt (kui kasutaja on andnud loa selle avaldamiseks).
 • Projekti andmed: nimi, kirjeldus, keeled, õpilaste vanus, partneri andmed, registreerimiskuupäev ja lõpukuupäev (kui see on teada).
 • Õppematerjalid, mis on üles laetud Materjalide alasse ning millele looja on andnud loa avalikustamiseks.

Muu teave, mille kasutajad on eTwinningu platvormile lisanud (nt foorumipostitused, online-arutelud ja teemapüstitused, failid ja pildid), on nähtav vaid teistele registreeritud kasutajatele, kes on vastava alaga liitunud (nt eTwinningu Grupid, Õppelabor, MestimisRuum, Projektipäevik). Siiski võib vastavate alade administraator otsustada osa teabest avalikustada. Sel juhul on kasutajal õigus teda ja tema õpilasi puudutav teave kustutada.


4. Kuidas me teie infot kaitseme?

Kogutud isikuandmeid ja sellega seonduvat teavet hoitakse teenuseosutaja (European Schoolneti) kaitstud serverites. Teenuseosutaja arvutikeskused on lepinguliselt seotud Euroopa Komisjoni turvalisusdirektiividega sellist liiki serverite ja teenuste kohta.


5. Kuidas te saate andmeid tuvastada, muuta või kustutada?

Kui soovite teada, missuguseid teie sisestatud isikuandmeid on andmete kontrollija nimel talletatud, muudetud või korrigeeritud, saate seda ise internetist vaadata. Registreerimisel sisestatud parooli kasutades saate sisse logida ning oma isiklikku profiili täiendada või selle deaktiveerida. Kasutajad saavad oma profiili igal ajal deaktiveerida (vaadake palun selle kohta täpsemalt 6. punkti alt).


6. Kui kaua me teie andmeid talletame? 

Statistilisi andmeid ja uurimise eesmärkidel kasutatavat teavet hoitakse agregeeritult ja anonüümses vormis terve eTwinningu tegutsemise aja jooksul.

Kasutaja profiiliga seonduvat teavet, nagu kirjeldatud punktis nr 2, hoitakse aasta jooksul pärast kasutaja viimast sisselogimist. Pärast seda, kui viimasest sisselogimisest on möödunud aasta, deaktiveeritakse profiil automaatselt, st see ei ole enam nähtav ei registreeritud kasutajatele ega ülejäänud internetikülastajatele. Kasutajale saadetakse teade, et tema profiil on deaktiveeritud ja et ta saab selle sisse logides uuesti aktiveerida. Pärast kaht lisa-aastat saadetakse teine ja viimane meeldetuletus, mis teavitab kasutajat sellest, et kui tema viimasest sisselogimisest on möödas 3 aastat, deaktiveeritakse tema profiil lõplikult. Kogu isiklik teave muudetakse anonüümseks.

Kui kasutajad soovivad oma profiili kustutamist või see deaktiveeritakse automaatselt, muudetakse tema andmed varjatuks. Teavet hoitakse vaid anonüümselt ning seda ei ole võimalik vastava isikuga kokku viia. Kui deaktiveeritud profiiliga kasutajad soovivad platvormi edasi kasutada, peavad nad uuesti registreeruma. Andmed jäävad puhtalt vaid uuringute ja monitooringu läbiviimiseks. Andmetega tegelevad vaid EACEA, Euroopa Komisjon, riigi või piirkonna koolivõimud, eTwinningu tegevuse rakendamise eest vastutavad isikud (keskne ja riiklikud kasutajatoed) ning see toimub agregeeritult andmete kontrollija volitusel.


7. Kontakt

Kui teil on küsimusi oma õiguste kohta isikliku teabe töötlemisel (nt ligipääsu ja korrigeerimisega seoses), võtke palun kindlasti ühendust eTwinningu platvormi kontrollijaga järgneval aadressil:

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Office: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgium
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Konto deaktiveerimiseks võtke palun ühendust keskse kasutajatoega järgneval aadressil: helpdesk@etwinning.net.


8. Abi

Kui teil peaks tekkima probleem andmekaitse teemal, võtke palun ühendust kontrollijaga ülalmainitud aadressil ja e-posti teel. Võite kontakteeruda ka EACEA andmekaitsega tegeleva ametnikuga järgneval e-posti aadressil: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Kui tekkinud probleemi ei suuda andmekaitsega tegelev ametnik lahendada, võite igal ajal esitada kaebuse Euroopa Andmekaitse inspektorile: veebileht - http://www.edps.europa.eu; e-post - edps@edps.europa.eu.


9. Õiguslik alus

Peamine õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks on:
Artikkel 4 Komisjoni 20. aprilli 2009. a otsuses nr 2009/336/EÜ, millega hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse tegevuse juhtimiseks asutatakse kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 58/2003 Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri täitevasutus.(OJ L 101 of 21.4.2009, p. 21.);
(b) Elukestva õppe programm (2007-2013), mille lõi Parlamendi ja Nõukogu 15. novembri 2006. a otsus nr 1720/2006/EÜ(OJ L 327 of 24.11.2006, p. 45.).

 • Administration
 • Copyright
 • European