Kodulehekülg>>Hoidke end kursis>>Uudised >> Mis keeli te eTwinningus õpite?
Mis keeli te eTwinningus õpite?

Alt Image
Mis keeli te eTwinningus kasutate? Kuidas teie õpilased eTwinningu keskkonnas keelt õpivad? Uurige, kuidas õpetajad näevad enda ja keele suhet eTwinningus.

 

eTwinning on suuresti mitmerahvuslik ja mitmekeelne algatus. Mitmekeelsuse oluliseks pidamist näitab juba fakt, et eTwinningu portaal on saadaval 24 keeles. Siiski võivad mõned väita, et eTwinningu lingua franca on inglise keel ning kui selle keelega on raskusi, siis ei ole võimalik eTwinningu pakutavaid võimalusi täiel määral kasutada.

Et selliste väidete tõesust kontrollida, küsisime hiljuti eTwinneritelt küsimusi keelte kohta, mida nad kasutavad ja õpivad. Küsitlus ringles eTwinningu Töölaudadel paar nädalat ning saime projektides osalevatelt õpetajatelt üle 1600 vastuse.

 1. Suhtluskeel(ed) projektides

Tulemused (vt joonist nr 1) kinnitavad, et inglise keel on tõepoolest kõige kasutatavam keel (60%), sellele järgnevad prantsuse (9%), saksa (8%), hispaania (5%) ja itaalia (4%) keeled. Oluline on märkida, et 40% projektides ei ole suhtluskeeleks inglise keel ning et praktiliselt kõik Euroopa keeled on esindatud.

Joonis nr 1 – Suhtluskeeled projektides

Andmeid riikide kaupa uurides leidsime, et kuigi inglise keel on kõige sagedamini kasutatav suhtluskeel Türgis ja Poolas, siis Itaalias ja Hispaanias kasutatakse tõenäolisemalt prantsuse keelt.

 1. Keeled, mida õpitakse projektides, kus rõhuasetus on keeleõppel

Tulemused (vt joonist nr 2) näitavad, et inglise keele õppimine on prioriteet 51% keeleteemalistes projektides osalejate jaoks, sellele järgneb saksa keel (11%) ja hispaania keel (8%).

Saadud vastuste põhjal võib järeldada, et keeleprojektide puhul valitakse õppimiseks pigem muu keel kui inglise (ainult 51% keeleprojektide puhul õpiti inglise keelt, samal ajal kui muude projektide osas kasutati inglise keelt suhtluskeelena 60% juhtudest). Tulemused on seda enam märkimisväärsed, kui võtta arvesse, et inglise keelt õpitakse esimese võõrkeelena üle 90% osalevates riikides. Õpetajate vastused näitavad, et palju õpitakse ka teisi võõrkeeli peale inglise keele ning see viitab sellele, et nende keelte õpetajad toetuvad eTwinningu pakutavale abile palju sagedamini kui nende inglise keelt õpetavad kolleegid!

Joonis nr 2 – Keeled, mida projektides õpitakse

 1. Mis on üldiselt eTwinningu suhtluskeeled?

Nüüd võrdleme küsitluse tulemusi registreeritud eTwinningu projektide põhjal saadud andmetega.

Andmed, mille saime registreeritud eTwinningu projektide põhjal, vastavad üldjoontes küsitluses saadud tulemustele (inglise keel 55%, prantsuse keel 12%, saksa keel 8% ja hispaania keel 6% projektidest).
Projektiettepanekut tehes palutakse õpetajatel valida eelistatav suhtluskeel või –keeled. Siin on näha (vt joonist nr 3), et inglise keel domineerib jõudsalt: 82% kõigist kasutajatest märgivad suhtluskeeleks inglise keele, sellele järgneb prantsuse keel (22%), saksa keel (16%) ja hispaania keel (13%). Partnerit otsides märgivad õpetajad enamasti suhtluskeeleks inglise keele, et saada võimalikult palju vastuseid.
Joonis nr 3: eTwinnerite suhtluskeeled

 1. Mis puutub eTwinningus pakutavatesse tööriistadesse, siis pööratakse kõigile keeltele võrdselt tähelepanu


eTwinningu Töölaud pakub nn Õpetajate Tubade näol interaktiivset keskkonda eri teemadel. Sel kooliaastal loodud pea 400 toa hulgas on peamine suhtluskeel siiski inglise keel (vt joonist nr 4), seda kasutab pea 70% eTwinneritest. Samas tuleb nentida, et kasutusel on kõik keeled, mis viitab sellele, et üsna mitmed toad on suunatud spetsiaalselt teatud keele/keelerühma rääkijatele (ka sel juhul saab tuba luues valida rohkem kui ühe keele). Näiteid sellistest tubadest: saksakeelne "Deutsch & Co. Neue Technologien im Daf Unterricht”; prantsuskeelne “Les langues romanes”, ja itaaliakeelne “Italiano come lingua straniera”. 
Joonis nr 4: Keeled Õpetajate Tubades
 

Kokkuvõte

Küsitlusest ja andmebaasidest kogutud tulemusi koos vaadeldes joonistub välja dünaamiline keeleline stsenaarium. Inglise keel on projektides selgelt peamine suhtluskeel. Siiski õpitakse igas teises keeleprojektis inglise keele asemel mingit muud keelt. See viitab asjaolule, et õpetajad, kes õpetavad koolis keelt teise võõrkeelena, saavad eTwinningult selle praktiseerimisel palju abi. Sama kehtib keelte kohta, mida õpitakse vaid eTwinningu projektide raames. Seesugune harjutamine innustab oma oskusi edasi arendama!

 • "Minu emakeel on malta keel, kuid eTwinning on andnud mulle võimaluse õppida inglise keelt ja selles suhelda. Ausalt öeldes tunneksin end eTwinningu kogukonnas halvemas olukorras olijana, kui ma seda keelt ei oskaks. Enamasti olen oma partneritega suhelnud just inglise keeles ning need, kes seda keelt ei osanud, püüdsid seda õppida. Püüdsin ka ise endast parima anda, et teisi keeli õppida. Minu eelkooliõpilased oskavad vaid oma emakeeles rääkida, kuid inglise keeles suhtlemine annab neile selle keele õppimiseks hea stardipunkti." Miriam Schembri, Malta saadik.
 • "Üks peamisi proovikive, mida õpetajad pärast eTwinningusse registreerimist kogevad, on vähene võõrkeeleoskus. Pole kahtlustki, et inglise keel on kõige levinum võõrkeelena räägitav keel Euroopas. Siiski ei ole see ainuke. Selle uurimuse tulemused näitavad, et ka teistel keeltel on oluline roll. Näiteks kasutatakse hispaania keelt suhtluskeelena 5 % üldprojektides ning 8 % keeleprojektides. Need numbrid näitavad, eTwinning on mitmekeelne platvorm, kus on koht kõigile keeltele." Diego Rojas Ruiz, Hispaania riiklik kasutajatugi
 • "Oluline on arendada mitmekeelsust, mis võtab suurel määral arvesse keele heterogeensust ja võimaldab tõelist pädevust Euroopa keeltes. See viib lõpuks keeleõppe reformini, kus kasutatakse  eTwinningu metodoloogiat. See võimaldab ületada peamised mitmekeelsust puudutavad proovikivid: hirmu õpiprotsessis nõutava töö mahukuse ees ja laialt levinud valearvamuse, mille kohaselt on mitme keele oskamine erand, mitte norm. eTwinningus osaledes on õpilased ja õpetajad motiveeritud suhtlema. Projektis osalejad tunnetavad ka suhtlusega seotud emotsionaalseid aspekte ning avastavad, et ükski võõrkeel ei ole täiesti tundmatu! Tulemused (vt joonist nr 2) näitavad, et kuigi 51 % projektide puhul on inglise keele õppimine peaeesmärk, on siiski kõik keeled esindatud ning tihtipeale ei ole nende projektide eesmärk mitte keeleõpe, vaid keele suhtluseks kasutamine. Marina Marino, Itaalia saadik
 • “Itaalia õpetajad kasutavad oma eTwinningu projektides keeli sarnaselt oma Euroopa kolleegidega, kuid leidub siiski ka väikesi erinevusi. Pärast nelja põhikeelt (inglise, prantsuse, saksa ja hispaania) on Itaalias võrreldes Euroopa tasandiga olukord teine: poola, rumeenia ja kreeka keelt kasutatase vastavalt 3,7, 3,3 ja 2,3 % eTwinningu projektide koguarvust. Selle põhjus on, et Poola, Rumeenia ja Kreeka on riigid, kust Itaalia õpetajad meelsasti partnereid otsivad. Nagu arvasimegi, eelistavad õpetajad romaani keeli, kuid seda alles pärast laialt levinud inglise keelt.” Massimiliano D'Innocenzo, Itaalia riiklik kasutajatugi.
 • "eTwinningu projektides keelte kasutust uuriva küsitluse tulemused on tähelepanuväärsed, eriti osas, mis puudutab inglise keelt mitte kasutavate õpetajate suurt arvu. Meie riigis on üldisega võrreldes sarnased tulemused projekti suhtluskeele kasutamise osas. 62 % kõikidest aktiivsetest projektidest on inglise keeles, 19 % tšehhi keeles (geograafilise ja keelelise sarnasuse tõttu) ning 11 % projektides kasutatakse saksa keelt. Ülejäänud 5 % projektide puhul kasutatakse suhtlemiseks slovaki, poola, prantsuse, hispaania või ungari keelt. Oma riigis tehtud uuringu põhjal saime teada, et eTwinningu Töölaua tööriistu kasutavad peamiselt õpetajad, kes oskavad inglise, saksa või vene keelt. Seega on inglise keel siiski enim kasutatav keel eTwinningu projektides. Loodame, et ka teiste keelte kasutus muutub populaarsemaks." Ing. Alena Chrenková, PhD. Zilina ülikool, Slovakkia
 • - eTwinning on suurepärane vahend, mille abil nii nooremaid kui ka vanemaid Euroopa õpilasi ühendada. 
  - eTwinning on kasulik tööriist mitmekeelse hariduse arendamiseks Euroopas. Hea näide mitmekeelsuse edendamisest on juba see, et portaal on saadaval 24 keeles. Oluline on rõhutada eTwinningu pakutavaid võimalusi selle edasiseks arendamiseks.
  Tõsiasi, et enamik projekte viiakse läbi inglise keeles, et ole ei üllatav ega šokeeriv.
  Siiski on hea näha, et pea 40 % projektidest tehakse muudes Euroopa keeltes ning tundub, et see protsent on tõusuteel.
  Selle uuringu tulemused heidavad valgust Euroopa mõõtmega projektides kasutatavatele keeltele ning näitavad, et Euroopa programmid panustavad oluliselt mitmekeelsuse arendamisse.
  Sooviksin anda ka mõne nõuande:
  1.  Olen veendunud, et pärast seda, kui koolid on projekti plaanimisel kasutanud inglise keelt, peaks partneritel olema soov – või õigemini huvi – jätkata projekti tegemist oma partneri keelt õppides. Ehk peaks sellesisuline algatus tulema Euroopa või riiklikult tasandilt.
  2. Olen samuti kindel, et eTwinning pakub põnevaid võimalusi, kuidas harjutada keeltest vastastikku arusaamist. Olen veendunud, et selleks saaks eTwinningus uusi harjutusmeetodeid välja arendada. Ehk leidub kvalifitseeritud inimesi, kes oleksid huvitatud sellise väljakutse vastuvõtmisest.
  3. Järgmine aasta on aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta. eTwinning võiks ka sellega seoses keeleõppe arengule kaasa aidata. Michel Lefranc, Prantsusmaa haridusministeerium, noorte- ja vabatahtlike organisatsioonid.
   
 • Veebitoimetaja: Maillard Pierre
 • Avaldatud: 21.09.2012
 • Viimati muudetud: 04.07.2016