article image

Jaga oma vaateid, kuidas paremini edendada sotsiaalset kaasamist ja ühiseid ELi väärtusi

Hiljuti avaldas Euroopa Komisjon avaliku arutelu „Edendades sotsiaalset kaasamist ja ühiseid ELi väärtusi formaalse ja mitteformaalse õppe kaudu“, et koguda andmeid suurelt hulgalt sidusrühmadelt selle kohta, kui tähtis on tutvustada noortele ühiseid väärtusi ning kuidas saab seda eesmärki täita formaalse ja mitteformaalse hariduse kaudu, luues seekaudu sotsiaalselt sidusama ühiskonna.

Eriti tähtis on kuulata õpetajate ja muu koolipersonali seisukohti teemadel, mis on hariduses ülitähtsad. Viidatud uuring on osa laiemast uuringust, et teada saada, kuidas saab EL paremini toetada liikmesriike sotsiaalse kaasamise ja ühiste väärtuste edendamisel formaalse ja mitteformaalse õppe kaudu. Lisaks see hindab, kui edukalt suudavad haridus ja koolitus aidata noortel omandada ühiseid väärtusi ning edendada sotsiaalset kaasamist, tehes kindlaks, millised on proovikivid ja eesmärgid, mida tuleks selles kontekstis silmas pidada.

Selle küsimustikuga ühtlasi hinnatakse seda, mis vahendeid, nt eTwinning, peaks edendama, et noored õpilased mõistaksid, kui olulised on ühised väärtused ja kui tähtis on neid järgida. 2017. aastal on eTwinningu tegevuste keskmes kaasamise teema ja see, kuidas saab haridust kujundada nii, et see tõhusalt edendaks kaasamise enda põhiväärtusi.

Selle uuringuga kogutavaid andmeid kasutatakse soovituse andmiseks ELi tasandil, et toetada liikmesriike sellise hariduse ja koolituse pakkumises, mis edendab sotsiaalset kaasamist ja ühiseid väärtusi, panustades ühtlasi radikaliseerumise ja sellest tuleneva vägivaldse ekstremismi ärahoidmisse.

Küsimustikku saab täita kuni 11. augustini 2017, et jagada oma vaateid ning aidata luua hariduse kaudu sotsiaalselt sidusam ja kaasavam ühiskond!
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c80db834-94c5-4165-afb3-b8afbbaa2f02?draftid=f70c0498-ecbe-453c-96b3-d4195de5b66e&surveylanguage=ET