article image

Jätkutegevus

Tähtis on mitte piirduda üksnes projektipartnerite vahelise suhtlusega. Projekti peaks ühel või teisel viisil jagama ka erinevate puudutatud isikutega teie koolikogukonnast. Nendeks võivad olla teised õpilased ja õpetajad, kes projektis ei osalenud, või lapsevanemad ja kooli juhtorganid.

Kui projekt on läbi, saab selle selle tulemusi jagada. Silmapaistvamaid saavutusi on tähtis jagada ka varasemas etapis. Tänu sellele tunnevad projektis osalevad õpilased, et neid märgatakse. Projekti tulemuste jagamisel on positiivne mõju ka eTwinningu populaarsusele koolis ja eTwinningu meeskondade suurenemisele.

SOOVITUSI TEGEVUSTEKS

        1. Projekti vältel võib teha avalikuks TwinSpace’i projekti ajakirja, millesse lisada regulaarset teavet projektitegevuse kohta. Tegevuste kohta võib anda infot ka kooli veebilehel.

        2. Projekti lõpus saavad õpilased jagada ja esitleda enda kogemusi õpilastele ja õpetajatele, kes projektis ei osalenud, ning lapsevanematele.

        3. Projektitulemusi võib esitleda ülespanekuga kooli avatud uste päeval.

        4. Projekti põhitulemuste visualiseerimiseks võib kasutada digivahendeid, näiteks videoid ja infograafikuid.

        Soovitatav tehnoloogia: https://piktochart.com