article image

Töö kontrollimine & hindamine

Projekti lõpus peaks olema kokkuvõttev etapp, kus projekti hindavad kõik partnerid, sealhulgas õpilased ja õpetajad. Hindamine on vajalik, et kõigil osalejatel tekiks tunne, et nad vastutavad enda töö eest ise. Õpilased peavad tundma, et viisid läbi enda projekti. Neile tuleb võimaldada anda tagasisidet, väljendada tegevuste kohta enda mõtteid ning anda soovitusi. Hindamise tulemused aitavad tulevikus paremaid projekte luua.

Projekti vältel peaks kasutama ka eri tüüpi protsessihindamist. eTwinningu projektid vastavad õppekavale ning hindamine on selle lahutamatu osa. eTwinningu projektides osalevad õpilased teevad koostööd ja loovad sisu ning arendavad 21. sajandi oskusi ja pädevusi. Kõik need aspektid annavad võimaluse töö hindamiseks kas vastastikku või õpetaja või õpilaste endi poolt.

SOOVITUSI TEGEVUSTEKS

        1. Looge TwinSpace’is hindamistabel, kuhu märkige kõik projekti tegevused ning paluge õpilastel neid hinnata skaalal 1 kuni 4 (1: meile ei meeldinud see tegevus - 4: meile meeldis see tegevus väga). Nooremad õpilased võivad enda arvamuse väljendamiseks emotikone kasutada. Seejärel jagatakse ja võrreldakse eri rühmade hindeid.

        2. Paluge õpilastel kirjeldada enda projektis osalemist ühe või enama võtmesõnaga ning luua sõnapilv.

        Soovitatav tehnoloogia: www.answergarden.com

        3. Tehke õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega lühiintervjuud, mille abil hinnake projektis tehtud tööd. Hinnake õpilaste õpitut mängulisel viisil. Õpetajad saavad luua viktoriini ja korraldada live-kohtumise, kus kõigi partnerkoolide õpilased võistlevad üksteisega, vastates projektiga seotud küsimustele.

        Soovituslik tehnoloogia: www.kahoot.it, www.quizizz.com

       4. Enesehindamine – õpilased kirjutavad üles, mida nad projektis õppisid: kuidas nende arvamus muutus? Kust nad said enesekindlust? Jne.