Lahtiütlus

EUN Partnership AISBL (European Schoolnet, siin ja edaspidi EUN) juhib eTwinningu keskset kasutajatuge ja haldab eTwinningu platvormi hankijaga EACEA (Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet) sõlmitud teenuse osutamise lepingu alusel.

EUN, tegutsedes hankija nimel, hoiab platvormil esitatud teabe ajakohase ja õige. Vigade märkamisel saavad kasutajad kirjutada aadressil editor@etwinning.net. EK, EACEA ja EUN ei võta vastutust ega kohustusi seoses veebisaidil avaldatud teabega.

Platvormil avaldatud teave:

  • on vaid üldine ega ole suunatud ühegi konkreetse inimese või ühenduse kindlate asjaolude edastamisele;
  • ei pruugi tingimata olla kõikehaarav, täpne, täielik ega värske;
  • sisaldab mõnikord linke välistele veebisaitidele, mida EK, EACEA ega EUN ei kontrolli ning mille eest nad ei vastuta;
  • ei paku professionaalset ega juriidilist abi (kui vajate spetsiifilist abi, peaksite alati konsulteerima vastava kvalifikatsiooniga spetsialistiga).

EUN jätab endale õiguse enda äranägemise järgi platvormi osi igal ajal ajutiselt eemaldada, muuta, parandada või lisada, kui selleks on hankija nõusolek.

Käesoleva klausli eesmärk ei ole piirata EK, EACEA ja EUNi vastutust kehtivates riigisisestes aktides sätestatud nõuetega vastuollu sattumisel ega välistada vastutust juhtudel, mil nimetatud õiguaktide alusel vastutust välistada ei saa.

Autoriõiguse märge

Materjali kopeerimine on lubatud tingimusel, et välja on toodud ka autor, välja arvatud juhtudel, kui on lisatud sellekohane keeld. Kui materjali kopeerimiseks on vajalik eelnev luba, tühistab sellise loa andmine eeltoodud üldise loa ning väljendab selgelt, et materjali kasutamine on piiratud.

  • Administration