Όλα τα έργα

etwinautas en las ciudades (in)visibles | etwinauts in the (in)visible cities

  • Βραβευμένο : 16-19(Νικητής, 2015)
  • Επίπεδο : Από 14 σε 19
  • Βασικές ικανότητες : Κοινωνικές και σχετικές με την ιδιότητα του πολίτη / Πολιτισμική έκφραση

This project continues the experience: "Matemáticas para viajar a las ciudades (in)visibles" aka "Mathematics to travel to the (in)visible cities)". The main idea is to build a new virtual space shared with more schools from different countries in a cross-functional team.