article image

Η ακόλουθη δήλωση εξηγεί την πολιτική μας σχετικά με τη συγκέντρωση των προσωπικών σας δεδομένων.


Επισκόπηση

Το eTwinning είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί μέρος του Erasmus+, του Ευρωπαϊκού προγράμματος για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό. Καθοδηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφαρμόζεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA).

Η πλατφόρμα του eTwinning είναι αφοσιωμένη στο σεβασμό της ιδιωτικότητας των χρηστών της. Παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, ώστε να συνεργάζονται και να μοιράζονται μεταξύ τους. Η ακόλουθη δήλωση περιγράφει τις πολιτικές, με τις οποίες η πλατφόρμα του eTwinning συγκεντρώνει, διαχειρίζεται και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που παρέχουν οι χρήστες της.


1. Online έντυπα υποβολής 

Καθώς η πλατφόρμα του eTwinning – η οποία περιλαμβάνει τη Διαδικτυακή Πύλη του eTwinning, το eTwinning Desktop, το Ημερολόγιο του Έργου, το TwinSpace, το Εργαστήρι Εκμάθησης και τις Ομάδες– συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω προσωπικά στοιχεία, υπόκειται στον Κανονισμό (EC) 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των ατόμων, όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τα όργανα και τους φορείς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στην ελεύθερη διακίνηση αυτών των δεδομένων (OJ L8 της 12.1.2001, σ. 1.).
 
Τα διάφορα εργαλεία, που παρουσιάζονται στην Πλατφόρμα του eTwinning, επιτρέπουν στους χρήστες να υποβάλουν πληροφορίες, προκειμένου να συμμετάσχουν σε eTwinning δραστηριότητες. Κατά την online εγγραφή και υποβολή άλλων πληροφοριών, τα στοιχεία συλλέγονται και γίνεται η περαιτέρω επεξεργασία τους για τους σκοπούς που περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω, στο σημείο 2. Οι σχετικές διαδικασίες επεξεργασίας αυτών είναι υπό την ευθύνη του Ελεγκτή Στοιχείων, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος της μονάδας Α5 - Επαγγελματική Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Πλατφόρμες στον EACEA.


2. Ποιες προσωπικές πληροφορίες συγκεντρώνουμε, για ποιο σκοπό και μέσω ποιων τεχνικών μέσων;

(α) Προσωπικές πληροφορίες: Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται στην πλατφόρμα του eTwinning περιλαμβάνουν:

Υποχρεωτικά στοιχεία

 • Στοιχεία του εγγραφομένου: ονοματεπώνυμο, καθήκοντα στο σχολείο (αν πρόκειται για εκπαιδευτικό, τα μαθήματα που διδάσκει), θέματα για ένα ενδεχόμενο έργο, γλώσσα(ες) του ενδεχομένου έργου, ηλικιακή ομάδα των μαθητών, που συμμετάσχουν σε ένα ενδεχόμενο έργο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και ιδέα για το έργο.
 • Στοιχεία του σχολείου: επίσημη ονομασία του σχολείου, διεύθυνση, πόλη, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), περιοχή και χώρα.
 • Στοιχεία του διευθυντή του σχολείου: ονοματεπώνυμο, επαγγελματικό email.

Προαιρετικά στοιχεία (που σημαίνει ότι είστε ελεύθεροι να δώσετε ή όχι αυτά τα στοιχεία)

 • Στοιχεία του εγγραφομένου: περιγραφή, κατάλογος επαφών στο Desktop, κατάλογος έργων, διαθεσιμότητα για τη δημιουργία μίας Σχολικής Συνεργασίας Comenius, Βραβεία eTwinning και άλλα βραβεία, φωτογραφία του εγγραφομένου, φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του eTwinning Desktop.
 • Στοιχεία του Σχολείου: ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός του σχολείου, αριθμός τηλεφώνου, ιστοσελίδα.

(β) Άλλα στοιχεία: Οι εγγραφόμενοι μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στα TwinSpaces του έργου, στις Ομάδες eTwinning, στις Αίθουσες Εκπαιδευτικών και τις Εκδηλώσεις Εκμάθησης και να αναπτύξουν ένα Ημερολόγιο του Έργου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εγγραφόμενοι μπορούν να υποβάλουν πληροφορίες για το σκοπό της συμμετοχής σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Η πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες περιορίζεται μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο EACEA και το EUN Partnership AISBL (European Schoolnet), δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε πληροφορία ή τεκμήρια φορτωθούν από τρίτα μέρη.


(γ) Χρήση των στοιχείων: Η αποθήκευση, η επεξεργασία και η προβολή των στοιχείων είναι απαραίτητη για:

 • να δίνουν τη δυνατότητα στους εγγραφόμενους να βρουν συνεργάτες και να δημιουργήσουν έργα
 • να παρέχουν πληροφορίες για τα eTwinning έργα
 • να δίνουν γενικότερα τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους στο eTwinning να επικοινωνούν και να συνεργάζονται, σε ένα πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, και
 • να δίνουν τη δυνατότητα και να διευκολύνουν την παρακολούθηση και τη διερεύνηση δραστηριοτήτων.

Συγκεντρωτικές στατιστικές συλλέγονται τακτικά, περιλαμβάνοντας, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτό, τον αριθμό των χρηστών στη διάρκεια μίας συγκεκριμένης περιόδου, τα προτιμώμενα θέματα και/ή χώρες που επιλέγονται από τους εκπαιδευτικούς και τη χρήση του λογαριασμού. Σε μία προσπάθεια να μεγιστοποιήσει την εμπειρία του χρήστη, η Διαδικτυακή Πύλη του eTwinning μπορεί να παρακολουθεί τη συχνότητα, τις συνήθειες, τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις του χρήστη.

Τα στοιχεία, που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των χρηστών, στο πλαίσιο των διαφόρων τομέων της πλατφόρμας του eTwinning, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας και παρακολούθησης από τον EACEA, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του eTwinning (π.χ. Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης (ΚΥΣ), Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης (ΕΥΣ), και εθνικές ή περιφερειακές σχολικές αρχές) και άλλα τρίτα μέρη (για παράδειγμα, κατάλληλα εξουσιοδοτημένα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια). Κάθε χρήση των στοιχείων από τους παράγοντες που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να ανακοινώνεται στον ελεγκτή στοιχείων, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την άδεια για τέτοια χρήση.

Τα στοιχεία δεν πρέπει να υφίστανται επεξεργασία για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Η νομική βάση γι’αυτές τις διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων αναγράφεται στο σημείο 9.


(δ) Τεχνικές πληροφορίες: Τα στοιχεία παρέχονται από τους ίδιους τους χρήστες, με την υποβολή online εντύπων σε διάφορους τομείς της πλατφόρμας του eTwinning. Η πλατφόρμα οργανώνεται από έναν πάροχο υπηρεσιών (European Schoolnet), στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου συμβολαίου υπηρεσιών με τον EACEA. Όλα τα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων.


3. Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας και σε ποιους αποκαλύπτονται;

Για τους σκοπούς, που περιγράφονται λεπτομερώς παραπάνω, η πρόσβαση στα στοιχεία είναι αυστηρά περιορισμένη σε:

 • εγγεγραμμένους στο eTwinning (κατόπιν σύνδεσης στο Desktop): Τα πλήρη στοιχεία, εκτός από τις προσωπικές πληροφορίες, όπως το email του εγγεγραμμένου και τα στοιχεία του διευθυντή του σχολείου.
 • EACEA, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΚΥΣ: πλήρες σύνολο των στοιχείων.
 • Εθνικές ή περιφερειακές σχολικές αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του eTwinning σε εθνικό επίπεδο (ΕΥΣ): πλήρες σύνολο των στοιχείων για τους χρήστες της αντίστοιχης χώρας.

Η μεταφορά συγκεκριμένων στοιχείων σε άλλα τρίτα μέρη (π.χ. ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια) μπορεί να επιτραπεί με την συγκεκριμένη άδεια του Ελεγκτή Στοιχείων. Όποτε είναι δυνατό, τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με έναν ανώνυμο τρόπο, ειδικά αν αυτά μεταφέρονται σε τρίτα μέρη για ερευνητικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ για εμπορικούς σκοπούς.

Κάποια στοιχεία, που υποβάλλουν οι χρήστες, θα προβάλλονται στο δημόσιο τομέα της Διαδικτυακής Πύλης του eTwinning, που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά, στο Διαδίκτυο. Ειδικότερα:

 • Στοιχεία του εγγεγραμμένου: ονοματεπώνυμο, καθήκοντα στο σχολείο (αν πρόκειται για εκπαιδευτικό, τα μαθήματα που διδάσκει), θέματα για ένα ενδεχόμενο έργο, γλώσσα(ες) του ενδεχομένου έργου, ηλικιακή ομάδα των μαθητών που συμμετέχουν σε ένα ενδεχόμενο έργο και φωτογραφία (αν δοθεί συγκεκριμένα άδεια από τον χρήστη).
 • Στοιχεία του σχολείου: επίσημη ονομασία του σχολείου, πόλη, περιφέρεια, χώρα και φωτογραφία του σχολείου (αν δοθεί άδεια αποκλειστικά από τον χρήστη).
 • Στοιχεία του έργου: ονομασία, περιγραφή, γλώσσες, ηλικιακή ομάδα των μαθητών, στοιχεία των συνεργατών, ημερομηνία εγγραφής και ημερομηνία περάτωσης (αν διατίθεται).
 • Εκπαιδευτικές πηγές που ‘φορτώνονται’ στον Τομέα Πηγών, για τις οποίες παραχωρείται δημόσια πρόσβαση από τον δημιουργό.

Άλλα στοιχεία που υποβάλλονται από τους χρήστες στην πλατφόρμα του eTwinning (π.χ. μηνύματα σε φόρουμ, online συζητήσεις, αρχεία και φωτογραφίες), θα είναι ορατά, μόνο σε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες, που σχετίζονται με τον τομέα της Πύλης, στον οποίον αυτά έχουν ‘φορτωθεί’ (π.χ. Ομάδες eTwinning, Εργαστήρι Εκμάθησης, TwinSpace, Ημερολόγιο του Έργου). Ωστόσο, ο διαχειριστής αυτών των τομέων μπορεί να αποφασίσει να δημοσιοποιήσει κάποιο μέρος των στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση, ο εγγεγραμμένος έχει το δικαίωμα να διαγράψει τις πληροφορίες που τον/την αφορούν και τις πληροφορίες σχετικά με τους μαθητές του/της.


4. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες σας;

Τα συγκεντρωμένα προσωπικά στοιχεία και όλες οι σχετικές πληροφορίες αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές του παρόχου υπηρεσιών (European Schoolnet). Οι λειτουργίες των κέντρων υπολογιστών του παρόχου υπηρεσιών τηρούν, βάσει νόμου, τις οδηγίες και τις διατάξεις ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έχουν θεσμοθετηθεί από τη Διεύθυνση Ασφάλειας γι’αυτό το είδος διακομιστών και υπηρεσιών.


5. Πώς μπορείτε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες σας;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ελέγξετε ποια προσωπικά στοιχεία έχουν αποθηκευτεί για λογαριασμό σας από τον υπεύθυνο ελεγκτή, να τα τροποποιήσετε ή να τα διορθώσετε, μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας online. Ο κωδικός πρόσβασης, που προσδιορίζετε κατά την εγγραφή, θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε και να ενημερώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες ή να απενεργοποιήσετε το προφίλ σας. Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν την απενεργοποίηση του προφίλ τους ανά πάσα στιγμή (δείτε παρακάτω στο σημείο 6.).


6. Πόσο καιρό διατηρούμε τα στοιχεία σας; 

Τα στοιχεία, που σχετίζονται με στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς, διατηρούνται για ολόκληρη τη διάρκεια του eTwinning, με μία συγκεντρωτική, ανώνυμη διάταξη.

Τα στοιχεία που σχετίζονται με το προφίλ του χρήστη, όπως περιγράφεται στο σημείο 2, διατηρούνται για ένα χρόνο, μετά την τελευταία σύνδεση του χρήστη. Ένα χρόνο μετά την τελευταία σύνδεση, το προφίλ του χρήστη θα γίνει ανενεργό Αυτόματα, για παράδειγμα, δεν θα είναι πια ορατό σε άλλους χρήστες ή στον υπόλοιπο κόσμο. Μία ειδοποίηση αποστέλλεται στο χρήστη, με την οποία ενημερώνεται ότι το προφίλ του/της είναι ανενεργό και ότι μπορεί να ενεργοποιήσει εκ νέου το λογαριασμό του/της, αν συνδεθεί ξανά. Μία δεύτερη και τελευταία υπενθύμιση αποστέλλεται μετά από δύο επιπλέον έτη, με την οποία ο χρήστης πληροφορείται ότι, 3 χρόνια μετά την τελευταία σύνδεσή του, το προφίλ του απενεργοποιείται οριστικά. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες γίνονται στη συνέχεια ανώνυμες.

Σε περίπτωση που οι χρήστες ζητήσουν την απενεργοποίηση του προφίλ τους ή αν το προφίλ τους απενεργοποιηθεί αυτόματα, κανένα στοιχείο δεν θα είναι ορατό σε άλλους eTwinning χρήστες. Τα στοιχεία θα διατηρηθούν μόνο σε ανώνυμη μορφή, η οποία δεν επιτρέπει προσωπική αναγνώριση. Αν οι χρήστες με απενεργοποιημένο προφίλ επιθυμούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, θα πρέπει να εγγραφούν ξανά. Τα στοιχεία παραμένουν, για ερευνητικούς σκοπούς και σκοπούς παρακολούθησης αποκλειστικά, στη διάθεση του EACEA, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των εθνικών ή περιφερειακών σχολικών αρχών, των αρμόδιων για την εφαρμογή του eTwinning αρχών (Κεντρική και Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης) και άλλων τρίτων μερών (δείτε το σημείο 3) με την άδεια του Ελεγκτή Στοιχείων, σε μία συγκεντρωτική διάταξη.


7. Πληροφορίες επαφής

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχετικά με τα δικαιώματά σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων (όπως πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων), παρακαλούμε επικοινωνήστε ελεύθερα με τον Ελεγκτή της πλατφόρμας του eTwinning σε αυτή τη διεύθυνση:

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Office: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgium
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Προκειμένου να απενεργοποιήσετε ένα λογαριασμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης στην εξής διεύθυνση: helpdesk@etwinning.net.


8. Προσφυγή

Σε περίπτωση διαμάχης για οποιοδήποτε ζήτημα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ελεγκτή, στην προαναφερθείσα διεύθυνση και λειτουργική ταχυδρομική θυρίδα. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του EACEA στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Αν η διαμάχη δε διευθετηθεί από τον Ελεγκτή ή τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ανά πάσα στιγμή: ιστοσελίδα - http://www.edps.europa.eu; email - edps@edps.europa.eu.


9. Νομική βάση

Η κύρια νομική βάση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι:
(α) Άρθρο 4 της Απόφασης της Επιτροπής 2009/336/EC της 20ης Απριλίου 2009, η οποία αναθέτει στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού την αρμοδιότητα για τη διαχείριση της δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στα πεδία της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού, σε εφαρμογή του Κανονισμού του Συμβουλίου (EC) No 58/2003 (OJ L 101 of 21.4.2009, p. 21.);
(β)Τη δράση Πρόγραμμα για τη Διά Βίου Μάθηση (2007-2013) που θεσπίστηκε με την Από&p

 • Administration
 • Copyright
 • European