Συμμετέχετε στην εκπαίδευση σας!

Βαθμός Δυσκολίας : Εύκολο
  • Επίπεδο : Από 10 σε 15
  • Βασικές ικανότητες : Ενεργού Πολίτη / Μητρικής γλώσσας / Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση / Προσωπική / κοινωνική και μαθησιακή

    Μαθήματα : Διαθεματικό πρόγραμμα / Ηθική / Κοινωνικές Επιστήμες/ / Πολιτική / Πολιτότητα / Τέχνες
Project Kit picture
Τα σχολεία είναι μικρόκοσμοι των κοινοτήτων στις οποίες υπάρχουν. Είναι το τέλειο περιβάλλον για τους μαθητές όχι μόνο για να μαθαίνουν για την αγωγή και τις δημοκρατικές αξίες, αλλά και να γνωρίζουν τη δημοκρατία σε όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής καλλιεργώντας τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές γίνονται πολίτες. Σε ένα δημοκρατικό σχολείο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμμετέχουν εξίσου στη διαμόρφωση της σχολικής ζωής, αναγνωρίζοντας έτσι το δικαίωμά τους να έχουν λόγο σε θέματα που τους επηρεάζουν. Οι δραστηριότητες σε αυτό το πακέτο έργου έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους μαθητές στην προώθηση των δημοκρατικών αξιών μέσα στις σχολικές κοινότητες τους, εξασφαλίζοντας ότι οι μαθητές κατανοούν τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους και έχουν στρατηγικές για την οικοδόμηση ενός συνεκτικού και ισότιμου σχολικού περιβάλλοντος για όλους.

Γνωριμία εταίρων Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων