Αποποίηση Ευθύνης

Το European Schoolnet διατηρεί αυτή την ιστοσελίδα, προκειμένου να προωθήσει τις πρωτοβουλίες του στο κοινό. Το υλικό που υπάρχει σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθεται μόνο προς ενημέρωση.

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τις πληροφορίες ακριβείς και ενημερωμένες.  Αν υποπέσουν στην αντίληψή μας σφάλματα, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε.  Ωστόσο, το European Schoolnet δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα.

Αυτές οι πληροφορίες είναι:

·  είναι γενικού μόνο χαρακτήρα και δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων
·  δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες
·  είναι συνδεόμενες, μερικές φορές, με χώρους εκτός του European Schoolnet και μη ελεγχόμενους από αυτό, για το περιεχόμενο των οποίων το European Schoolnet δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη
·  δε διαθέτει νομική βάση για καταγγελίες (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε κατάλληλα καταρτισμένους επαγγελματίες).

Το European Schoolnet διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να αναστείλει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να διαγράψει τμήματα από την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή.

Η προκείμενη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη του European Schoolnet απέναντι σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη του για θέματα προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

Ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή των πληροφοριών της ιστοσελίδας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.  Όπου απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή των πληροφοριών, η έγκριση αυτή αποκλείει την ανωτέρω γενική έγκριση και πρέπει να αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση της.

  • Administration