Αποποίηση Ευθύνης

Ο οργανισμός EUN Partnership AISBL (γνωστός ως European Schoolnet και εφεξής αποκαλούμενος EUN) είναι αρμόδιος της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποστήριξης του eTwinning και συντηρεί την πλατφόρμα του eTwinning platform στο πλαίσιο σύµβασης παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται µε την EACEA (Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού), την Αναθέτουσα Αρχή.

Το EUN, εξ ονόματος της Αναθέτουσας Αρχής, διατηρεί τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στην πλατφόρμα επίκαιρες και ακριβείς. Σε περίπτωση σφαλμάτων, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν γραπτώς στη διεύθυνση editor@etwinning.net. Η Ε.Ε. (EC), η EACEA και το EUN δεν αποδέχονται ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με τις πληροφορίες στον παρόντα ιστότοπο.

Οι πληροφορίες στην πλατφόρμα:

  • είναι αποκλειστικά γενικής φύσης και δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων
  • δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς, ολοκληρωμένες ή επικαιροποιημένες
  • ενίοτε συνδέονται με εξωτερικούς ιστότοπους επί των οποίων η Ε.Ε. (EC), η EACEA και το EUN δεν έχουν κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν αναλαμβάνουν ουδεμία υποχρέωση
  • δεν συνιστούν επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, θα πρέπει πάντα να απευθύνεστε σε κατάλληλα καταρτισμένους επαγγελματίες).

Το EUN διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να αναστείλει, να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να αποσύρει τμήματα της πλατφόρμας ανά πάσα στιγμή, χωρίς τη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Σκοπός της παρούσας αποποίησης ευθύνης δεν είναι να περιορίσει την ευθύνη της Ε.Ε. (EC), της EACEA και του EUN, κατά παράβαση των όρων που τυχόν προβλέπει η κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη των ανωτέρω σε θέματα για τα οποία δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός της ευθύνης από τη συγκεκριμένη νομοθεσία.

Ανακοίνωση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή των πληροφοριών της ιστοσελίδας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Όπου απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή των πληροφοριών, η έγκριση αυτή αποκλείει την ανωτέρω γενική έγκριση και πρέπει να αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση της.

  • Administration