ΦΥΡΟΜ

  • 832

    Έργα
  • 731

    Καθηγητές
  • 310

    Σχολεία

Γνωρίστε τους πρεσβευτές της χώρας

Ένας καλός πρεσβευτής είναι ενθουσιώδης για την εργασία που κάνει. Έχει κάποια εμπειρία στη διεξαγωγή ενός eTwinning έργου και είναι πρόθυμος να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με άλλους.

ambassador picture

Aleksandra Andonoska

Primary school Goce Delchev ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Biljana Temelkova

OU Gorgi Sugarev ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Elena Blazevska

OOU Kiril i Metodij, Stajkovci ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Elizabeta Filipova

Primary school Tode Hadzi-Tefov ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Elizabeta Nikolovska

SUGS Gimnazium " Orce Nikolov" ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Gabriela Stojanovska

OU"Joakim Krcovski"-Kriva Palanka ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Gjorgjina Dimova

ООУ "Страшо Пинџур"-Неготино ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Karolina Nedelkovska

OU"Kole Kaninski"-Bitola ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Ljubica Ruzhinska

OОУ „Лазо Ангеловски“ ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Maja Videnovic

OU "Krste Misirkov"-Skopje ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Marija Varsamis Simonovska

OOU" Dimitar Miladinov" ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Milena Ignjatova

OОУ „Лазо Ангеловски“ ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Olgica Bajaldzieva

Petar Pop Arsov ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Silvana Ristevska

OU"Stiv Naumov" ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Spasija Neshkoska Cuculeska

Kuzman Josifoski Pitu, Secondary Public Vocational School of Economics, Law and Trade ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Svetlana Stojkova

OU "Metodi Mitevski Brico" - s. Lozovo ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Valentina Petrova

OОУ „Лазо Ангеловски“ ΦΥΡΟΜ

Στοιχεία επικοινωνίας

Country flag

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

(National Agency for European Educational Programmes and Mobility)
Contact: Mila Protuger Anastasova: mila.protuger@na.org.mk
National eTwinning website: http://www.etwinning.mk