ΦΥΡΟΜ

  • 1314

    Έργα
  • 1112

    Καθηγητές
  • 311

    Σχολεία

Γνωρίστε τους πρεσβευτές της χώρας

Ένας καλός πρεσβευτής είναι ενθουσιώδης για την εργασία που κάνει. Έχει κάποια εμπειρία στη διεξαγωγή ενός eTwinning έργου και είναι πρόθυμος να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με άλλους.

ambassador picture

Aleksandra Andonoska

SOU"Gjorce Petrov" ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Biljana Loteska

JUDG"Detska radost" ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Biljana Temelkova

OU"Gjorgi Sugarev" ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Elena Blazevska

OOU Kiril i Metodij, Stajkovci ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Elizabeta Filipova

OOU "Tode Hadzi-Tefov"-Kavadarci ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Elizabeta Nikolovska

SUGS " Orce Nikolov" ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Gabriela Stojanovska

OU"Joakim Krcovski"-Kriva Palanka ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Gjorgjina Dimova

ООU "Straso Pindzur"-Negotino ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Irina Ivanova

OU "11 Oktomvri" ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Karolina Nedelkovska

OU"Kole Kaninski"-Bitola ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Kristina Conkinska

OOU "Koco Racin" Kratovo ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Ljiljana Krstevska

JUDG"Detska radost" ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Ljubica Ruzhinska

OОУ „Лазо Ангеловски“ ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Maja Videnovic

OU "Krste Misirkov"-Skopje ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Marija Varsamis Simonovska

ООУ "Димитар Миладинов" Скопје ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Milena Ignjatova

OОУ „Лазо Ангеловски“ ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Olgica Bajaldzieva

OOU "Petar Pop Arsov"-Skopje ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Severxhan Vishka

OSTU "Gostivar" ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Silvana Ristevska

OU"Stiv Naumov"-Bitola ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Slavica Chavdarska

ООU „Dedo Iljo Malesevski“ ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Spasija Neshkoska Cuculeska

SOU"Gjorce Petrov" ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Svetlana Stojkova

OU "Metodi Mitevski Brico" - s. Lozovo ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Valentina Petrova

OОУ „Лазо Ангеловски“ ΦΥΡΟΜ
ambassador picture

Vesna Kushevska

SOU "Ljupco Santov-Kocani ΦΥΡΟΜ

Στοιχεία επικοινωνίας

Country flag

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

(National Agency for European Educational Programmes and Mobility)
Επικοινωνία: Mila Protuger Anastasova: mila.protuger@na.org.mk
Ιστοσελίδα: http://www.etwinning.mk