eTwinning – privatlivspolitik

EU Kommissionen, Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur ("DG EAC"), Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur ("EACEA") foruden Nationale Supportorganisationer (NSO) er alle forpligtede til at beskytte dit privatliv.

Persondata der er indsamlet gennem eTwinning.net håndteres enten på nationalt niveau, hvor NSO er kontrolorganet, eller på EU-niveau hvor EACEA er kontrolorganet. 

Alle personlige data behandles i overensstemmelse med relevant lovgivning om databeskyttelse

 • På EU-niveau finder Forordning (EC) No 2018/1725 (1) om beskyttelse af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer anvendelse. 
 • På nationalt niveau, for medlemmer af EU og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA/EØS), gælder Databeskyttelsesforordningen ('GDPR') (2). Al håndtering af oplysninger under de Nationale Supportservices følger dens bestemmelser.
 • For lande der ikke er medlemmer af EU eller EEA/EØS håndteres personoplysninger efter gældende national lovgivning, undtaget hvis det drejer sig om personopolysninger om personer fra EU-medlemslande eller EEA/EØS-ande, i så fald er GDPR gældende.

Følgende fortrolighedserklæring skitserer de retningslinier efter hvilke generaldirektoratet EAC, EACEA, NSS og PSA indsamler, behandler og anvender persondata om enkeltpersoner i eTwinning. 

Vi værdsætter din tillid og ønsker at sikre os, at du forstår vore retningslinier og praksis vedrørende beskyttelse af dine data i eTwinning-projekter.

EUN Partnership aisbl (herefter benævnt Europæisk Skolenet) driver eTwinnings Centrale Supportservice (CSS) som entreprenør for EACEA og, som en del af sine opgaver, implementerer EUN eTwinning-platformen der er underlagt nedenfor anførte fortrolighedspolitik 

1. Hvem er ansvarlig for håndteringen af dine personlige oplysninger (datakontrolorgan)? 

På EU-niveau – eTwinning.net

Når data er behandlet på EU-niveau er data-kontrolorganet Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur.

Personen der er udpeget som leder af behandlingen er: 

Leder af afdeling A5 i EACEA 

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Bruxelles

E-mail: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

På nationalt niveau – eTwinnings nationale portaler 

Når data behandles på nationalt niveau (for eksempel til at organisere nationale aktiviteter, se herunder), er forvaltningsorganet de enkelte supportorganisationer (NSO).

Kontaktoplysninger på de personer der er udpeget som ledere af håndteringerne i de enkelte supportservices kan findes på disse sider: NSO

2. Hvilke persondate behandles og hvordan?

På EU-niveau – eTwinning.net

Følgende persondata behandles i en eTwinning-kontekst. Denne liste er udtømmende.

a) Obligatoriske data

Registrantdata: e-mail adresse, navn, efternavn, stilling på skolen (hvis lærer, angivelse af fag), kommunikationssprog, elevernes aldersgruppe, beskrivelse af kommunikationssprog, elevernes aldersgruppe, beskrivelse af bruger

Skoledata: oplysninger om en skole, så som officielt skolenavn, adresse, by, e-mail adresse, region og land.

Oplysninger om skolens leder: navn, efternavn, arbejdsmail.

b) Valgfri data (disse data oplyses kun i tilfælde af, at du er yderligere involveret i eTwinning-aktiviteter):

Registrantdata: liste over kontakter i eTwinning Live, liste over projekter, billede af registranten, fotos og andre oplysninger der har relation til brug af platformen. Andre data: Registranter kan også deltage i projekters TwinSpaces, eTwinning-Grupper, Læringsarrangementer og online-events. I disse tilfælde kan registranter indsende oplysninger begrundet i deres deltagelse i sådanne aktiviteter. Adgang til disse platforme er begræset til kun at omfatte tilmeldte medlemmer. De kan også indsende andre oplysninger i relation til brug af platformen, så vel som sende meddelelser og andre materialer i forums, blogs og platformens øvrige sektioner.

På nationalt niveau – eTwinnings nationale portaler

Følgende persondata håndteres i eTwinning-kontekst.

a) Obligatoriske data - leveret af EACEA via eTwinning.net

Registrantdata: e-mail adresse, navn, efternavn, stilling på skolen (hvis lærer, angivelse af fag), kommunikationssprog, elevernes aldersgruppe, beskrivelse af bruger.

Skoledata: tilhørsforhold til en skole (skolens officielle navn, adresse, by, e-mailadresse, region og land).

Oplysninger om skolens leder: navn, efternavn, arbejdsmail.

b) Tekniske oplysninger: Data leveres af brugerne selv ved indsendelse af onlineskemaer indenfor forskellige områder på eTwinning.net platformen og gennem adgang til forskellige nationale services.

c) Specifikke data vedrørende on-site initiativer: Deltagere kan deltage i on-site aktiviteter der vedrører faglig udvikling. I sådanne tilfælde kan man blive anmodet om at levere yderligere oplysninger (for om eksempel rejsearrangementer) der har forbildelse med deltagelse i sådanne aktiviteter. 

3. Hvorfor behandler vi dine data? 

På EU-Level – eTwinning.net

Databehandlingen er nødvendig for at: 

 • levere oplysninger om registranters aktiviteter indenfor og udenfor eTwinning og dermed oprette og vedligeholde online fællesskabers aktiviteter,
 • muliggøre at registranter kan finde partnere og oprette projekter,
 • fremskaffe oplysninger om deres eTwinning-projekter,
 • generelt - at gøre det muligt for eTwinning-registranter at kommunikere og samarbejde i en afmosfære af gensidig tillid og respekt, og
 • tillade og muliggøre overvågnings- og forskningsaktiviteter.

Når brugere tilmelder sig eTwinning, kan de også tilmelde sig eTwinnings nyhedsbrev.

Registranters data bekræftes på nationalt niveau af de respektive NSO.

Statistiske data opsamles regelmæssigt, herunder, men ikke begrænset til, antallet af brugere inden for en specifik periode, foretrukne fag eller lande valgt af lærere og kontoaktivitet.

På nationalt niveau – eTwinnings nationale portaler

eTwinning Supportservices bruger oplysningerne indsendt til eTwinning.net til at:

 • bekræfte personlige oplysninger indsendt af brugeren
 • fremme eTwinnings natonale aktiviteter
 • formidle nationale nyhedsbreve og notifikatoner, 
 • udsende pressemeddelelser, 
 • håndtere tilmelding til kurser og events,
 • håndtere deltagelse i brugerundersøgelser.

Brugerne kan også vælge at kontakte Supportorganisationerne direkte for at holde sig orienterede om eTwinnings aktiviteter. Hvis brugere vælger at kontakte Supportorganisationerne direkte, vil persondata alene blive anvendt til formål der vedrører svar på meddelser eller administration af registreringer.

4. På hvilket lovgrundlag bearbejder vi dine persondata? 

På EU-niveau

Håndteringen er nødvendig i forhold til udførelse af en opgave med officielt formål eller udførelse af en opgave overdraget til en EU-institution eller organ (fastlagt i EU-lov) (artiklel(1)(a) i Regulativ 2018/1725);

 • '"Erasmus+": Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11.december 2013 om oprettelse af "Erasmus+":EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (OJ L 347 af 20.12.2013, s. 50–73) 
 • Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18 december 2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur’ og ophævelse af afgørelse 2009/336/EC (2013/776/EU): Artikel 3(a).
 • Servicekontrakt Contract 2017-3597, 2017-3598 og 2017-3 mellem den administrative instans for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur og EUN Partnership AISBL.

Datahåndtering der ikke er dækket ind under ovenstående lovgrundlag er omfattet af (artikel 5(1)(d) i Forordning 2018/1725).

På nationalt niveau

 • Tilskudsaftale indgået mellem EACEA og NSS eller PSA.
 • Kontakt den respektive NSO for oplysninger om den lovgivning der er gældende for hvert enkelt land.

5. Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

På EU og nationale niveauer

Data relateret til statistik- og forskningsformål opbevares i hele eTwinnings levetid i et samlet, anonymt format.

Data med relation ti brugerens profil opbevares i højst tre år efter brugerens sidste log-in. Et år efter sidste log-in bliver brugerprofilen automatisk gjort inaktiv, det vil sige at at den ikke længere er synlig for andre brugere og offentligheden. Der sendes en notifikation til brugeren med meddelelse om, at hendes/hans profil er gjort inaktiv og at hun/han kan genaktivere sin konto ved at logge på igen. En anden og sidste påmindelse sendes efter yderligere to år med meddelelse til brugeren om, at hans/hendes profil deaktiveres permanent 3 år efter sidste log-in. Alle personlige oplysninger gøres dermed anonyme.

For at deaktivere eller slette en konto skal du kontakte den Centrale Supportservice (se punkt 6 nedenfor) på: delete@etwinning.net

I tilfælde af at brugere beder om deaktivering af deres profil eller hvis profilen automatisk deaktiveres, vil ingen data herefter være tilgængelige for andre eTwinning-brugere. Alle data opbevares i anonym form der ikke muliggør personlig identifikation. Hvis brugere med en deaktiveret profil fortsat ønsker at benytte platformen, skal de registrere sig igen. Dataene eksisterer udelukkende til forsknings- og overvågningsformål under EACEA, EU-kommissionen, nationale eller regionale skolemyndigheder, eller myndigheder der varetager implementering af eTwinning (Central og Nationale Supportorganisationer) og andre tredieparter (see punkt 6) under autorisation af den dataansvarlige i et samlet format.

6. Hvem har adgang til dine persondata og hvem er udelukket fra dem?

På EU-niveau – eTwinning.net

Til formål som er anført ovenfor, er adgang til dataene udelukkende begrænset til:

 • eTwinning-registranter (efter log-in) kan se følgede data om andre brugere: alle data bortset fra brugernes e-mail adresser og skoleleders data.
 • EACEA, EU-kommissionen: alle data.
 • Bemyndiget personale i organisationen der har kontrakt med EACEA om implemintering af eTwinning, dvs. den Centrale Supportservice (Europæisk Skolenet): alle data.
 • NSO: registrantdata dog begrænset til den enkelte i deres respektive land.

Hvis NSO befinder sig udenfor EU/EEA(EØS), finder overførslen sted under relevante sikkerhedsforanstaltninger, som de er anført i aftalerne mellem agenturet og Supportservices. Brugere kan anmode om at få tilsendt en oversigt over disse sikkerhedsforanstaltninger ved at kontakte kontrolorganet som anført nedenfor. 

Nogle data som brugere har indsendt offentliggøres kun, hvis de har givet tilladelse hertil, på eTwinning Portalens åbne rum (eTwinning.net), hvilket medfører at der er fri adgang til sådanne data på Internettet. Er det tilfældet, har brugeren ret til at slette sine data. Data der gøres offentlige omfatter især følgende:

Registrant data: navn, efternavn, tilhørende skole. For så vidt angår eTwinning Ambassadører vil billede af brugere også være offentligt tilgængelig.

Skoledata: officelt skolenavn, by, region, land.

Projektdata: navn, beskrivelse, sprog, elevers aldersgruppe, partneroplysninger, registreringsdato og dato for lukning (hvis tilgængelig).

Andre brugerdata indsendt til eTwinning-platformen (f.eks. meddelelser i forums, onlinediskussioner og -tråde, filer og billeder) kan kun ses af andre registrerede brugere der har relation til det rum på Portalen, hvor de er uploadede (f.eks. eTwinning-Grupper, Learning Lab, TwinSpace).

Overførslen af specifikke data til andre tredjeparter (f.eks. forskningscentre og universiteter) kan tillades efter særlig tilladelse fra den dataansvarlige, men data overføres i en anonym form.

Persondata vil aldrig kunne bruges i reklameøjemed. 

På nationalt niveau – eTwinnings nationale portaler

 For formål anført i punkt 3 er adgang til data udelukkende begrænset til:

 • Nationale Supportorganisationer, nationale eller regionale myndigheder der står for implementering af eTwinning på nationalt plan og for opretholdelse af kontakten med brugerne i deres respektive lande. Hver Supportservice har adgang til persondata fra brugere fra deres respektive lande. 

Den fuldstændige og opdaterede liste over disse lande og over alle NSO er tilgængelig på disse sider: NSO

7. Hvordan bestytter vi dine persondata?

På EU- og nationale niveauer – eTwinning.net

De indsamlede persondata og alle dertil relaterede oplysninger opbevares på sikre servere hos serviceudbyderen (Europæisk Skolenet).

En kontraktbundet klausul om databeskyttelse er indeholdt i kontrakten med serviceudbyderen, for at sikre at dine data håndteres i overensstemmelsle med gældende lovgivning.

Aktiviteterne hos serviceudbyderens computercentre er kontraktsmæssigt forpligtet på EU-kommissionens sikkerhedsdirektiver fastlagt for denne slags servere og tjenester af SIkkerhedsdirektoratet.

NSO som ønsker at behandle data der vedrører nationale aktiviteter har adgang til oplysningerne gemt centralt.

8. Hvad er dine rettigheder vedrørende dine persondata og hvordan kan du håndhæve dem?

Du har ret til at:

 • begære adgang til de persondata vi har om dig,
 • forlange rettelser i dine persondata eller selv foretage rettelser i din profil,
 • forlange dine persondata slettet, under særlige omstændigheder,
 • forlange begrænsninger i håndteringen af dine persondata, under særlige omstændigheder,
 • fremsætte indsigelser, til enhver tid, mod håndteringen af dine persondata begrundet i din særlige situation,
 • forlange dine data overført til en anden organisation i et almindeligt maskinlæseligt standardformat (dataportabilitet);
 • tilbagetrække sit samtygge til enhver tid.

Du har ret til at gøre indsigelser til håndteringen af dine persondata begrundet i din særlige situation under bestemmelserne i artikel 23 i forordning 2018/1725.

Du har også ret til ikke at lade dig udsætte for automatiserede beslutninger (taget alene af maskiner) der vil påvirke dig, som defineret i lovgivningen.

På EU-niveau – eTwinning.net

For at udøve dine rettigheder på europæisk niveau, kan du i de fleste tilfælde (adgang, udbedring, anmodning om begrænsning, gøre indsigelser mod håndteringen af dine data) kontakte den europæiske datakontrolenhed (EACEA), se punkt 1

Hvis du ønsker at slette dine data på eTwinning, kan du kontakte den Centrale Supportservice på: helpdesk@etwinning.net.

På nationalt niveau – eTwinnings nationale portaler

Har du spørgsmål der vedrører dine rettigheder og administration af dine rettigheder der har relation til håndteringen af persondata af din nationale Supportorganisation (via deres nationale eTwinning-platforme og/eller nyhedsbreve og notifikationer), kan du kontakte den dataansvarlige i hvert enkelt land (se kontaktlisten i punkt 1).

9. Din ret til at søge regres i tilfælde af konflikt der vedrører personlige data.

På EU-niveau – eTwinning.net

I tilfælde af konflikt der vedrører dine personlige data, kan du henvende sig til kontrolenheden på ovennævnte adresse og mailbox.

Du kan også kontakte EACEAs databeskyttelsesansvarlige på følgende e-mail adresse: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Du kan, til enhver tid, indgive en klage til Den Europæiske Databeskyttelsesrådgiver: hjemmeside http://www.edps.europa.eu.

På nationalt niveau – eTwinnings nationale portaler

I tilfælde af konflikt om databeskyttelse kan du henvende dig til de nationale ansvarshavende (se kontaktlisten under punkt 1).

Hvis du mener dine rettigheder til databeskyttelse er blevet krænket, kan du kontakte myndigheden for databeskyttelse i det land hvor Supportorganisationen har hjemme.


 1.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EØS-relevant tekst.)
 2. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) 
 3.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst)

 • NSS