Hjemmeside>>Hold dig opdateret>>Nyheder>> Hvilke sprog lærer du i eTwinning?
Hvilke sprog lærer du i eTwinning?

Alt Image
Hvilke sprog lærer du i eTwinning? Hvordan lærer dine elever sprog på denne platform? Læs mere om hvordan lærere ser på deres forhold til sprog i eTwinning.

 

eTwinning er i høj grad et multinationalt og mangesproget initiativ: alene det at portalen findes på 24 forskellige sprog viser, i hvor høj grad vi prioriterer mangesprogethed. Nogen vil måske sige at engelsk alligevel er eTwinnings lingua franca, og med mindre du behersker dette sprog, vil du ikke være i stand til aktivt at bidrage til den variation af muligheder som eTwinning tilbyder.

For at tjekke sandfærdigheden af disse antagelser, har vi for nylig stillet eTwinnere nogle spørgsmål om de sprog de anvender og lærer. Brugerundersøgelsen blev afviklet på eTwinning Desktoppen over et par uger, og vi modtog mere end 1600 svar fra lærere der var involverede i forskellige eTwinningprojekter.

 1. Kommunikationssprog anvendt i projekter

Resultaterne (Se graf 1) bekræfter, at engelsk ganske rigtigt er det mest anvendte sprog (60%), efterfulgt af fransk (9%), tysk (8%), spansk (5%) og italiensk (4%).Det er vigtigt at mærke sig, at 40 % af projekterne ikke bruger engelsk som kommunikationssprog og at så godt som alle europæiske sprog er repræsenterede.

Graf 1 –Kommunikationssprog i projekter

Ser man på dataen efter hvilket land de kommer fra, fandt vi ud af, at selvom engelsk er det hyppigst forekomne kommunikationssprog i Tyrkiet og Polen, så er der større sansynlighed for, at der anvendes fransk i Italien og Spanien.

 1. Sprog som er lært i projekter med fokus på sprog

Resultaterne (se graf 2) viser at 51% af sådanne projekter prioriterer indlæring af engelsk, efterfulgt af tysk (11%), fransk (9%) og spansk (8%).

Resultaterne viser, at der er endnu større sandsynhed for, at der anvendes et andet sprog end engelsk i arbejdet med sprogprojekter (kun 51% der arbejder med indlæring af engelsk, mens 60% har engelsk som kommunikationssprog). Dette er om muligt endnu mere påfaldende når man tænker på, at det første fremmedsprog der undervises i er engelsk, i over 90% af de deltagende lande. Hvis lærere opgiver at andre sprog end engelsk læres i så stort et omfang, tyder det på at lærere i disse sprog, trækker på eTwinnings ressourcer oftere end deres kolleger som underviser i engelsk!

Graf 2 –Målsprog i projekter

 1. Hvilke sprog kommunikeres der overordnet på i eTwinning?

Lad os sammenligne resultaterne af brugerundersøgelsen med de data der er registrerede om alle eTwinningprojekter.

For det første bekræfter resultaterne fra undersøgelsen (engelsk i 55% af projekterne, fransk i 12%, tysk i 8% og spansk i 6%), stort set de data, som vedrører anvendelsen af sprog i projekterne.
Når de vælger et projekt, bliver lærerne bedt om at vælge det/de sprog, som de med størst sandsynlighed vil kommunikere på. Her en dominansen af engelsk slående: 82% af alle brugere opgiver engelsk, efterfulgt af fransk med 22%, tysk med 16% og spansk med 13% (se Graf 3). I søgningen efter partnere, er brugerne helt tydeligt tilbøjelige til at anvende engelsk som kommunikationssprog i forventning om dermed at modtage flest muligt svar.
Graf 3: eTwinneres kommunikationssprog

 1. Med hensyn til de værktøjer som tilbydes får alle sprog lige stor opmærksomhed i etwinning


eTwinning Desktoppen stiller et interaktivt rum med forskellige emner til rådighed i de såkaldte Lærernes Rum. Blandt de næsten 400 Rum der er oprettet i løbet af dette skoleår, er det dominerende kommunikationssprog fortsat engelsk (se Graf 4) med næsten 70%. Men alle sprog er repræsenterede, hvilket viser at en del af Rummene har et veldefineret sprogområde som målgruppe (her kan der også vælges flere sprog når brugerne opretter et Rum). Eksempler på Rum på andre sprog: det tysksprogede “Deutsch & Co. Neue Technologien im Daf Unterricht”; det fransksprogede “Les langues romanes”,eller det italiensksprogede “Italiano come lingua straniera”. 
Graf 4: Anvendte sprog i Lærernes Rum
 

Konklusioner

Tilsammen fremviser dataene fra brugerundersøgelsen og dataene fra databasen et meget dynamisk sproglandskab. Engelsk fastholder sin ledende position som første kommunikationssprog i eTwinningprojekter. Imidlertid har hvert andet projekt, der har sprogindlæring som mål, fokus på et andet sprog end engelsk. Dermed antydes det, at lærere i høj grad vælger eTwinning som et forium til træning af et sprog som enten er skolens andetsprog eller et sprog som bruges alene i sammenhæng med eTwinningprojektet. En praksis som vi opfordrer til bliver endnu mere udbredt!
 

 • "Mit modersmål er maltesisk, men eTwinning giver mig mulighed for at tale og kommunikere på engelsk. For at være ærlig ville jeg have følt det som en stor ulempe i mit eTwinningarbejde, hvis jeg ikke havde talt dette sprog. Størstedelen af de partnere jeg har samarbejdet med bruger engelsk som kommunikationssprog, og de som ikke taler engelsk forsøger at lære det. Jeg gør også mit bedste for at lære andre sprog. Mine førskole elever taler alene deres modersmål, men kravet om at skulle kommunikere på engelsk ansporer dem til at lære dette sprog." Miriam Schembri, ambassadør i Malta.
 • "Begrænsede sprogfærdigheder er en af de store forhindringer, som lærere skal overvinde for at tilmelde sig til eTwinning. Der hersker ingen tvivl om, at engelsk er det mest udbredte fremmedsprog i Europa. Det er imidlertid ikke det eneste. Resultatet af undersøgelsen viser også en udbredt anvendelse af andre sprog. For så vidt angår spansk, bruges det i 5% af projekterne generelt og i 8% af sprogprojekterne. Disse tal understreger eTwinnings betydningen som mangesproget platform, og gør dermed eTwinning til et rum for alle sprog." Diego Rojas Ruiz, Spaniens Nationale Supportservice
 • "det er vigtigt at udvikle en flersprogethed, som i stort omfang tager hensyn til sprogforskellighed og dermed fremmer udviklingen af en reel europæisk kompetence, der i sidste ende baner vejen for en reformering af sprogundervisningen ved hjælp af “e-Twinning” metodikken og desuden overvinder de største forhindringer på vejen mod en mangesprogskompetence: nemlig antagelsen af og frygten for at den arbejdsbyrde der kræves i læringsprocessen og det udbredte synspunkt, at flersprogethed mere er undtagelsen end reglen. Via eTwinningprogrammet, motiveres elever og lærere af behovet for at kommunikere, og af de emotionelle faktorer der kan sættes i forbindelse med kommunikation, som for eksempel at intet fremmesprog er uudforsket land! Resultaterne (se diagram 2) viser, at selv om engelsk prioriteres i 51% af disse projekter, så er alle sprog repræsenterede, og ofte er hovedmålene med projekterne ikke at lære sprog, men at bruge sproget i kommunikationsøjemed. Marina Marino, ambassadør i Italien
 • I Italien svarer viften af sprog der bruges af lærere i eTwinningprojekter meget til det øvrige Europas, dog med enkelte undtagelser.
  Næst efter de fire hovedsprog (engelsk, fransk, tysk og spansk), tegner der sig et ret anderledes billede, når man sammenligner med det øvrige Europa: polsk, rumænsk og græsk er tre af de lande, hvor italienske lærere dernæst foretrækker at søge partnere. Det er tilfældet i henholdsvis 3,7, 3,3 og 2,3% af det samlede antal eTwinningprojekter. Kort sagt, og som forventet, begunstiges romanske sprog, men først efter den almindelige anvendte udbredelse af engelsk.
  Massimiliano D'Innocenzo, den italienske Nationale Supportservice
 • "Resultaterne af undersøgelsen om valg af sprog i eTwinningprojekter er bemærkelsesværdig; især de som beskæftiger sig med deltagende lærere, som anvender andre sprog end engelsk. I mit land ser man lignende resultater for kommunikationssprog der bruges i eTwinningprojekter. 62 % af alle aktive projekter anvender engelsk, 19 % tjekkisk (på grund af geografisk og sproglig nærhed) og 11 % bruger tysk. Yderligere 5 % af projekterne bruger slovakisk, polsk, fransk, spansk eller ungarsk som kommunikationssprog. Undersøgelsen viser desuden at eTwinningværktøjerne på Desktoppen hovedsagelig anvendes af lærere med kendskab til engelsk, tysk og russisk. Så engelsk er fortsat det primære kommunikartionssprog i arbejdet med eTwinningprojekter, og vi håber også, at brugen af andre sprog vil stige.; Ing. Alena Chrenková, PhD. University of Zilina Slovakiet
 • - eTwinning er et enestående værktøj til at skabe kontakt mellem elever i grundskolen og på gymnasieniveau
  - eTwinning er et enestående værktøj til udvikling af flersprogethed gennem uddannelse i Europa, især fordi eTwinningportalen er tilgængelig på 24 sprog, hvilket i sig selv stimulerer flersproghed. Det er vigtigt at understrege det potentiale der ligger i eTwinning for at støtte den fortsatte udvikling på dette område.
  Det faktum at en forholdsmæssig stor del af kommunikationsudvekslingerne foregår på engelsk er hverken overraskende eller foruroligende.
  Det er beroligende at se at næsten 40% af kommunikationen foregår på andre europæiske sprog og at denne procentdel synes at være i fremgang.
  Undersøgelsen kaster desuden et interssant lys over brugen af sprog i et Europaomspændende projekt og viser at, europæiske programmer i betydeligt omfang kan bidrage til udvikling af flersprogethed.
  Jeg vil også gerne bidrage med to hovedanbefalinger:
  1 jeg er også overbevist om, at når først kommunikationen er i gang mellem skolerne, og den første kontakt har fundet sted på engelsk, vil der være et ønske om – eller nærmere en interesse i – at forsøge også at kommunikere på partnerlandets sprog. Måske burde man på europæisk eller nationalt niveau arbejde på at opmuntre hertil.
  2 Jeg er desuden overbevist om, at gensidig forståelse vil udvikle sig på interessante måder i eTwinning arbejdet. Jeg tror også, at der fremover vil blive oprettet kurser i gensidig forståelse i eTwinningsamarbejde. Der findes kvalificerede undervisere, som måske vil kunne tage denne udfordring op.
  3 Næste år er udnævnt til det Europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Her vil Twinning ligeledes kunne spille en rolle som stimulator for sprogindlæring. Michel Lefranc, Det Franske ministerium for national uddannelse, ungdom og frivillige organistarioner.
   
 • Webeditor: Maillard Pierre
 • Offentliggjort: 21.09.2012
 • Sidst ændret: 04.07.2016