Zrcadlo, zrcadlo

 • Úroveň : Od 15 pro 19
 • Klíčové kompetence : Cizí jazyky / Digitální / Iniciativa a podnikavost / Naučit se učit / Sociální a občanské
Stáhnout projektový balíček - PDF
 • Cíle

  Tento projekt se zabývá několika klíčovými kompetencemi z evropského rámce: komunikace v cizím jazyce (ESL), digitální kompetence, naučit se učit (žáci organizovali svůj vlastní průzkum ve svých týmech), sociální a občanské kompetence (žáci se snažili najít řešení pro zlepšení své pohody a začali si více uvědomovat vlivy a tlaky kolem sebe), kulturní povědomí a sebevyjádření. Tyto kompetence jsou společné mnoha předmětům v osnovách.

  Struktura projektu a jeho aktivity žákům rovněž umožňují rozvíjet několik průřezových dovedností: představit se, klást otázky, komentovat výsledky (čtení grafů), komentovat názory ostatních a reagovat na ně, vyjadřovat své názory.

  Projekt zahrnuje procvičování 4 jazykových dovedností (psaní, poslech, čtení, mluvení). Žáci jsou vedeni k tomu, aby používali angličtinu jako komunikační jazyk v kontextu mezinárodní spolupráce za účelem dosažení společného výstupu, jak doporučuje SERR.

 • Postup

  Před zahájením projektu učitelé připraví plán a harmonogram projektu a rozhodnou o tom, jaké nástroje mají být použity. Učitelé vyhledají příslušné dokumenty, aby připravili vstupy na začátku projektu. Následující videa mohou být užitečná:
  http://bit.ly/tedmirror1 / http://bit.ly/tedmirror2 / http://bit.ly/tedmirror3

  Žáci se krátce představí v popisu svého profilu na TwinSpace.

  Během projektu bude využíván přístup založený na dotazování a řešení problémů.
  Žáci absolvují brainstorming a získávají znalosti k tématu (tělesný vzhled, sebevědomí) s určitými vstupy od učitelů (TED videa, články).

  Žáci v mezinárodních týmech identifikují jeden z mnoha aspektů problému: např. tlak vrstevníků, gender (očekávání, stereotypy), vliv módy, sociálních sítí, reklamy, celebrit atd. Žáci provedou průzkum těchto různých aspektů, aby jim lépe porozuměli: navrhnou otázky vhodné do průzkumu a vyberou ty nejvhodnější.

  Všechny otázky jednotlivých týmů jsou shromážděny do jednoho společného dotazníku a žáci ve svých komunitách získají co nejvíce odpovědí. Mohou vytvořit on-line formulář pomocí nástrojů jako jsou Google Forms nebo Surveymonkey, který je možné sdílet e-mailem, na školních webových stránkách nebo na blogu.

  Žáci reagují na odpovědi z různých zemí, porovnávají je a analyzují je v týmech. Výsledky představí ve společně vytvořených video reportech. Hledají řešení, diskutují o nich, hlasují pro ta nejlepší. Na základě toho žáci společně napíší několik inspirativních básní.

  Na konci projektu žáci a učitelé projekt zhodnotí. Učitelé zveřejní výsledky a budou šířit informace o projektu, např. vytvoří video, které shrne hlavní fáze a výsledky projektu, a zveřejní ho na webových stránkách školy nebo na blogu.

 • Zhodnocení

  Žáci komentují projekt na nástěnce Padlet. Žáci a učitelé vyplní hodnotící dotazník.

 • Další

  Žáci zorganizují kulatý stůl týkající se tématu projektu, pozvou rodiče, další učitele a externí odborníky a představí jim svůj projekt.

  Organizace školní soutěže: Co pro vás znamená skutečná krása? (Úvodní video: http://bit.ly/tedmirror4)