Ocenění

Možná si toho nejste vědomi, ale aktivity, které jsou součástí vašich jednodušších i složitějších projektů lze považovat za pedagogické poklady a techniky zasluhující další šíření. Bylo by dobré, aby vešly ve známost a ocenila je celá evropská vzdělávací komunita. 

V eTwinningu existují dva typy veřejného ocenění projektu:

- Evropské eTwinningové ceny

- Certifikát kvality

 • Evropské ceny aktivity eTwinning

  V hlavní kategorii, jejímž sponzorem je Evropská komise, proběhne soutěž ve třech skupinách podle věku žáků.

  Celkem budou uděleny tři ceny za nejlepší projekty, kterých se zúčastnili:

  1. žáci ve věku 4–11 let

  2. žáci ve věku 12–15 let

  3. žáci ve věku 16–19 let 

  Vedle hlavní kategorie v soutěži o eTwinningové ceny existuje také celá skupina kategorií speciálních, které sponzorují jiné organizace. Více informací o speciálních kategoriích pro tento rok najdete zde.

  Podmínky účasti

  Do soutěže budou přijaty pouze projekty, které v jakémkoli roce své existence získaly evropských certifikát kvality. Podmínkou je prokázat, že účastníci na projektu ve školním roce 2016/2017 aktivně pracovali.

  Upozornění: Pokud projekt zvítězí, programů spojených s cenou se budou moci zúčastnit pouze partneři, kteří získali národní certifikát kvality.

  Projekty lze do soutěže o eTwinningové ceny přihlásit pouze jednou. Pokud však u projektu došlo k výraznému zvýšení kvality, mohou ho jeho organizátoři přihlásit podruhé, ovšem pouze se souhlasem národního podpůrného střediska.

  Všechny příspěvky odesílejte kliknutím na příslušný odkaz na platformě eTwinning Live.

  Najdete ho po kliknutí na záložku „Projekty“ v seznamu akcí pod charakteristikou projektu.

  Každý rok se o ocenění v různých kategoriích uchází několik stovek projektů. Konkurence je velká a úroveň projektů díky úsilí učitelů i žáků rok od roku vyšší.

 • Certifikáty kvality udělované v rámci aktivity eTwinning

  Certifikáty kvality v rámci aktivity eTwinning jsou udělovány učitelům za uskutečnění vynikajících eTwinningových projektů. Potvrzují, že projekt dosáhl určité kvality na úrovni národní i celoevropské. Z tohoto důvodu jsout také udělovány dva různé certifikáty: Národní certifikát kvality a Evropský certifikát kvality.

  NÁRODNÍ CERTIFIKÁT KVALITY – Podejte přihlášku ještě dnes!

  Pokud jste přesvědčeni, že váš úspěšný eTwinningový projekt by si zasloužil ocenění, zažádejte o udělení Národního certifikátu kvality. Přihlášku odešlete ze své pracovní plochy (eTwinning Desktop) v sekci „Certifikáty“. Pokud máte více projektů, za které byste rádi byli oceněni, jednoduše vyplňte přihlášku za každý z nich.

  Jaké výhody vám certifikát přináší? Udělení Certifikátu kvality představuje konkrétní ocenění skvělé práce školy a učitelů na eTwinningových aktivitách. Pro studenty je takové ocenění motivací do další práce a pro školu jako celek pak veřejným uznáním, že usiluje o vysokou kvalitu a otevřenost na poli evropské spolupráce.

  Kdo národní cerfitikát kvality uděluje? Žádosti o udělení národního certifikátu kvality posuzuje v každé zemi příslušné národní podpůrné středisko(NSS). Certifikáty jsou udělovány v průběhu celého roku, některé země však stanovily uzávěrky pro podávání žádostí. Nezapomeňte se proto na případné termíny informovat u NSS ve své zemi. Jakmile bude vaše žádost přijata či zamítnuta, pracovníci NSS vás budou kontaktovat. NSS u každé žádosti posoudí, zda projekt splňuje všech pět základních podmínek. Pouze v takovém případě může být certifikát udělen.

  Projekt musí splňovat následující požadavky:

  1.    Účastníci projektu musí mít shodné cíle a sdílet plán práce.

  2.    Projekt musí být dokončen nebo se nacházet ve své závěrečné fázi.

  3.    Učitel, který žádost podává, se musí na realizaci projektu podílet významnou měrou.

  4.    Musí být zřejmá určitá míra spolupráce. 

  5.    Výsledky projektu musí být viditelné.

  Pokud je všech pět požadavků splněno, posuzuje se projekt dále na základě šesti kritérií.

  O jaká kritéria se jedná?  Obecně řečeno, projekt musí být vynikající v těchto oblastech: 

  (1) pedagogické inovace

  (2) začlenění do vzdělávacího plánu

  (3) komunikace a výměna informací mezi partnerskými školami 

  (4) spolupráce partnerských škol

  (5) využití moderních technologií

  (6) výsledky, přínos a dokumentace 

  EVROPSKÝ CERTIFIKÁT KVALITY - Není třeba podávat žádost!

  Evropský certifikát kvality je druhým důkazem úspěšné práce. Od října 2012 bude certifikát udělovat Centrální podpůrné středisko školám za realizaci projektu, pro který platí:

  1.    Po tzv. „screeningu“ ho navrhne na udělení Evropského certifikátu navrhlo alespoň jedno národní podpůrné středisko; 

  2.    Minimálně dvě partnerské školy získaly národní certifikát kvality. Evropský certifikát kvality je udělován pouze jednou ročně a informace o něm jsou k dispozici na eTwinningovém portálu.

  Budete-li se chtít zúčastnit soutěže o eTwinningové ceny v roce, musíte být držiteli evropského certifikátu kvality.

 • Soutěž o eTwinningové ceny - pravidla

  1. Jak vypadá soutěžní příspěvek?

  - Za soutěžní příspěvek je považován projekt postavený na spolupráci škol z různých evropských zemí, při jehož realizaci byly použity nástroje ICT.
  - Porotci musí získat jasnou představu o přínosu projektu, jeho průběhu a výsledcích, výstupy z projektu musí být dobře viditelné. 

  Každá přihláška by měla obsahovat:

  - název projektu;
  - informace o projektu – správně uvedenou věkovou kategorii, odkazy a dokumentaci výstupů z projektu;
  - popis jednotlivých aspektů projektu dle hodnotících kritérií (max. 150 slov u každého kritéria).

  DŮLEŽITÉ:

      ** Soutěžící musí publikovat na internetu co možná největší část své práce. Porotci nemají přístup k neveřejným materiálům, tedy ani do soukromého prostředí TwinSpace. Umožněte prosím hostům  do svého TwinSpace přístup a vygenerujte pro ně heslo. Porotci tak budou moci ohodnotit vaši práci v tomto prostředí. **

  Přihlášky by také měly obsahovat případné doplňující informace týkající se např. účasti a vítězství projektu v jiných soutěžích, získaných ocenění, finanční podpory ze strany firem apod.

  2. Právní a etické otázky
   
  Všechny soutěžní příspěvky musí odpovídat evropským zákonům o autorských právech. Mohou obsahovat krátké citáty, je však vždy třeba jasně uvést jejich zdroj. Obrázky, filmy, zvukové nahrávky a jiné multimediální produkty je možné použít pouze pokud jsou dílem žáků či zaměstnanců školy, vlastník autorských práv jejich použití výslovně povolil nebo pocházejí z volně dostupných zdrojů, např. programu Clip Art.

  Příspěvky zaslané do eTwinnigové soutěže o ceny zůstávají majetkem školy/organizace nebo učitele. Evropská komise a Centrální podpůrné středisko pro eTwinning si vyhrazují plné právo materiály použít pro vzdělávací účely na svých webových stránkách, CD-romech nebo jiných médiích, a to ode dne odeslání příspěvku do soutěže až do 31. prosince 2017.

 • Ceny aktivity eTwinning - způsob hodnocení

  Obecná kritéria

  Hodnotitelé budou příspěvky posuzovat podle následujících kritérií:

  - Pedagogické inovace: Jaké aspekty projektu byly pojaty inovativním a tvůrčím způsobem? Tato charakteristika se může týkat náplně a cílů projektu, celkového přístupu, aktivit a metodiky práce, výstupů, způsobů informování o výsledcích či jejich publikování.

  - Začlenění do vzdělávacího plánu: Jakým způsobem byl projekt integrován do stávajícího vzdělávacího plánu?

  - Komunikace a výměna informací mezi partnerskými školami: Jakým způsobem spolu učitelé a žáci z partnerských škol komunikovali a spolupracovali (tj. nejen sdíleli výsledky práce, ale skutečně pracovali dohromady)?

  - Spolupráce partnerských škol

  - Využití moderních technologií: Dokázali účastníci více než si pouze nevyměňovat e-maily? Využívali ICT nástroje tvůrčím způsobem?

  - Výsledky, přínos a dokumentace: Jaký byl celkový dopad projektu a proč má být oceněn?