article image

Rádi bychom vás seznámili se svými zásadami pro ochranu osobních údajů, které nám svěřujete.


Úvod

Aktivita eTwinning je programem Evropské Unie a součástí Erasmus+, evropského programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Je řízena Evropskou Unií a její realizací byla pověřena Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA).

Na eTwinningové platformě se zavazujeme respektovat soukromí uživatelů. Školám, učitelům a žákům nabízíme bezpečné prostředí pro vzájemnou spolupráci a sdílení. V následujících odstavcích objasňujeme svá pravidla pro shromažďování, spravování a využívání osobních údajů, které nám účastníci eTwinningu svěřují.


1. Elektronické registrační formuláře 

Na eTwinningové platformě, do které patří eTwinningový portál, eTwinningová pracovní plocha, projektový deník, prostředí TwinSpace, studijní laboratoř a eTwinningové skupiny, se shromažďování a další zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropské Unie č. 45/2001. Tento dokument schválil Evropský parlament a Rada Evropy 18. prosince 2000 a týká se ochrany fyzických osob při zpracování osobních dat některým z orgánů či institucí Evropského společenství a volném pohybu těchto dat. (Úřední věstník L8 z 12.1.2001, str. 1).
 
Nejrůznější nástroje na eTwinningové platformě umožňují účastníkům odeslat požadované informace a zapojit se tak do eTwinningových aktivit. Níže v bodě 2 vysvětlujeme, za jakým účelem shromažďujeme a dále zpracováváme údaje uvedené při registraci či v dalších krocích. Za zpracování osobních údajů je odpovědný kontrolor dat agentury EACEA, tedy ředitel oddělení A5 pro odbornou přípravu, vzdělávání dospělých a platformy. 


2. Jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem a jakými technickými nástroji?

(a) Osobní údaje: Osobní údaje uváděné na eTwinningové platformě lze rozdělit do těchto skupin:

Povinné údaje

 • údaje o osobě provádějící registraci: jméno, příjmení, pozice ve škole (u učitelů také vyučované předměty), předměty vybrané pro potenciální spolupráci, pracovní jazyk(y) pro realizaci případného projektu, věkové rozmezí studentů, kteří se projektu případně zúčastní, e-mailová adresa a představa(y) o projektu.
 • údaje o škole: oficiální název, adresa, město nebo obec, e-mailová adresa, region a země.
 • údaje o řediteli školy: jméno, příjmení, pracovní e-mailová adresa.

Nepovinné údaje (sami rozhodnete, zda následující údaje poskytnete či nikoli):

 • údaje o osobě provádějící registraci: charakteristika, seznam kontaktních adres na pracovní ploše, seznam projektů, připravenost navázat partnerství v rámci programu Comenius, získané eTwinningové ceny a jiná ocenění, fotografie dané osoby, fotografie a jiné informace související s užíváním eTwinningové pracovní plochy.
 • údaje o škole: PSČ, číslo školy, telefonní číslo, webové stránky.

(b) Další údaje: Osoby provádějící registraci mohou být aktivní také v prostředích TwinSpace, eTwinningových skupinách či sborovnách, zúčastnit se vzdělávacích akcí nebo vytvářet projektový deník. V těchto případech může být jejich aktivní činnost podmíněna uvedením dalších údajů. Přístup na zmiňované platformy mají pouze zaregistrovaní členové.

Pracovníci Evropské komise, agentury EACEA a organizace EUN Partnership AISBL (European Schoolnet) nenesou zodpovědnost za informace nebo dokumenty vložené třetí stranou.


(c) Využívání údajů: Ukládání, zpracování a zveřejňování údajů je nezbytné z těchto důvodů:

 • umožňuje zaregistrovaným účastníkům vyhledat partnery a začít realizovat projekty;
 • umožňuje uvést v profilu uživatele i školy obšírnější informace o všech aktivitách dané osoby, a to jak v eTwinningu, tak mimo jeho rámec;
 • umožňuje poskytovat informace o eTwinnigových projektech;
 • v obecném smyslu umožňuje zaregistrovaným účastníkům eTwinningu komunikovat a spolupracovat v atmosféře vzájemné důvěry a respektu;
 • umožňuje a zjednodušuje monitorování a analýzu aktivit.

Pravidelně shromažďujeme souhrnné statistické údaje, mezi které patří např. počet uživatelů za určité období, předměty a/nebo země preferované učiteli a informace o využívání účtu. Jelikož chceme vyjít uživatelům maximálně vstříc, sledujeme na eTwinnigovém portálu četnost jejich návštěv, jejich zvyky, preference a nastavení.

Data týkající se chování uživatelů v různých sekcích eTwinningové platformy mohou být využita pouze za účelem analýzy nebo monitoringu, a to ze strany agentury EACEA, Evropské komise, institucí pověřených řízením eTwinningu (např. Centrální podpůrné středisko (CSS), národní podpůrná střediska (NSS) a národní a regionální vzdělávací instituce) nebo jiné třetí strany (např. oprávněná výzkumná centra a univerzity). O veškeré práci s daty musí výše zmiňované instituce informovat kontrolora dat, který si vyhrazuje právo využití dat zamítnout.

Údaje nesmí být využity pro jiné účely. Právní normy pro práci s osobními údaji uvádíme v bodě 9.


(d) Technické informace: Údaje poskytují sami uživatelé vyplněním elektronických formulářů v různých sekcích eTwinningové platformy. Platformu spravuje poskytovatel služby (European Schoolnet) na základě smlouvy s agenturou EACEA. Veškeré údaje jsou shromažďovány v databázi.


3. Kdo má přístup k informacím o vás a komu jsou dále předávány?

Z důvodů popsaných výše mají přístup k informacím pouze následující skupiny osob:

 • zaregistrovaní účastníci eTwinningu (po přihlášení na své pracovní ploše): přístup ke všem údajům s výjimkou údajů osobních, jako je např. e-mailová adresa osoby provádějící registraci a informace o řediteli školy;
 • pracovníci agentury EACEA, Evropské komise a Centrálního podpůrného střediska: přístup ke všem údajům;
 • pracovníci národních a regionálních institucí pověřených realizací eTwinningu na úrovni jednotlivých států (národní podpůrná střediska - NSS): přístup ke všem údajům o účastnících v dané zemi.

Předávání určitých údajů třetím stranám (např. výzkumným centrům a univerzitám) může povolit pouze kontrolor dat. Je-li to možné, jsou data zpracovávána anonymně, zejména pokud jsou poskytována třetím stranám pro potřeby výzkumu.

Osobní údaje se nikdy nepoužívají pro marketingové účely.

Některé údaje uvedené uživateli jsou zveřejňovány ve volně přístupné sekci na eTwinningovém portále, tj. jsou volně dostupné na Internetu. Jedná se zejména o tyto údaje:

 • údaje o osobě provádějící registraci: jméno, příjmení, pozice ve škole (u učitelů také vyučované předměty), předměty vybrané pro potenciální spolupráci, pracovní jazyk(y) pro realizaci případného projektu, věkové rozmezí studentů, kteří se projektu případně zúčastní, fotografie (pokud uživatel výslovně uvede souhlas s jejím zveřejněním);
 • údaje o škole: oficiální název školy, město nebo obec, region, země a fotografie školy (pokud uživatel výslovně uvede souhlas s jejím zveřejněním);
 • údaje o projektu: jméno, popis, jazyky, věkové rozmezí studentů, informace o partnerech, datum registrace projektu a datum jeho zakončení (je-li k dispozici);
 • vzdělávací materiály vložené do sekce „Zdroje“, ke kterým autoři povolili volný přístup.

Ostatní informace uvedené uživateli na eTwinningové platformě (např. zprávy ve fórech, internetových diskusích a vláknech, soubory a obrázky) se zobrazí pouze dalším účastníkům zaregistrovaným na té části portálu, kam byly informace vloženy (jedná se např. o eTwinningové skupiny, studijní laboratoř, prostředí TwinSpace, projektový deník). Administrátor příslušné sekce se však může rozhodnout část údajů uveřejnit. V takovém případě má zaregistrovaný účastník právo informace týkající se jeho a jeho žáků odstranit.


4. Jakým způsobem jsou údaje o vás chráněny a zabezpečeny?

Shromážděné osobní údaje a související informace jsou uloženy na zabezpečených serverech poskytovatele služby (organizace European Schoolnet). Počítačová centra poskytovatele služby se při operaci s daty řídí nařízeními a ustanoveními, která pro servery a služby tohoto typu vydal direktorát pro bezpečnost Evropské komise.


5. Jakým způsobem můžete ověřit, aktualizovat nebo odstranit informace o sobě?

Pokud si chcete ověřit, jaké informace o vás pověřená kontrolor shromažďuje, případně je chcete pozměnit či opravit, můžete tak učinit přímo online. Heslo uvedené při registraci vám umožní přihlásit se, aktualizovat osobní údaje a případně deaktivovat vlastní profil. O deaktivaci profilu mohou uživatelé požádat kdykoli (viz bod č. 6).


6. Jak dlouho údaje o vás uchováváme? 

Data shromažďovaná z důvodů statistických a výzkumných jsou uložena po celou dobu trvání aktivity eTwinning v souhrnné a anonymní podobě.

Data týkající se profilu uživatele, jak jsou popsána v bodě č. 2, jsou uložena po dobu jednoho roku od posledního přihlášení. Po uplynutí jednoho roku od posledního přihlášení je profil uživatele automaticky změněn na neaktivní, tj. přestane se zobrazovat jiným účastníkům nebo osobám mimo eTwinning. Uživatel obdrží upozornění o změně profilu na neaktivní a je informován o možnosti znovu ho aktivovat novým přihlášením. Druhé a poslední upozornění obdrží uživatel po dalších dvou letech. Je informován, že po uplynutí tří let od posledního přihlášení byl jeho profil s konečnou platností deaktivován. Všechny osobní informace jsou poté převedeny do anonymní podoby.

Pokud uživatel zažádá o deaktivaci profilu nebo je jeho profil deaktivován automaticky, žádné údaje o jeho osobě se ostatním účastníkům eTwinningu již nezobrazují. Dále jsou uchovávány pouze v anonymní podobě, která neumožňuje přiřadit je konkrétní osobě. Chce-li účastník s deaktivovaným profilem platformu opět používat, musí se znovu zaregistrovat. Údaje v souhrnné podobě mají dále k dispozici pouze pro potřeby výzkumu a monitoringu agentura EACEA, Evropská komise, národní a regionální vzdělávací instituce, instituce pověřené řízením eTwinningu (Centrální podpůrné středisko a střediska národní) a jiné třetí strany (viz bod 3), a to se souhlasem kontrolora dat.


7. Kontakty

Máte-li jakýkoli dotaz ohledně vašich práv při zpracování osobních údajů a jejich uplatnění (včetně přístupu k informacím a možných oprav), obraťte se na kontrolora dat pro eTwinningovou platformu:

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Office: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgium
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Chcete-li deaktivovat svůj účet, kontaktujte Centrální podpůrné středisko na e-mailové adrese: helpdesk@etwinning.net.


8. Pomoc

Pokud zjistíte pochybení týkající se ochrany osobních dat, kontaktujte kontrolora na výše zmíněné adrese, využít můžete funkční e-mailovou schránku. Obrátit se můžete také na zaměstnance agentury EACEA pověřeného ochranou osobních dat. V tomto případě pište na adresu: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Pokud by ani jedna z výše zmiňovaných osob nedokázala váš problém vyřešit, můžete kdykoli podat stížnost evropskému inspektoru pro kontrolu zabezpečení dat: webová stránka úřadu - http://www.edps.europa.eu; e-mailová adresa - edps@edps.europa.eu.


9. Právní normy

Základní právní normy pro zpracování osobních dat:
(a) Článek č. 4 Usnesení Evropské komise 2009/336 z 20. dubna 2009 o zřízení Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální tvorbu, jejímž úkolem je řídit aktivity Evropského společenství v těchto oblastech v souladu se směrnicí Rady Evropy č. 58/2003 (Úřední věstník L 101 z 21.4.2009, str. 21.);
(b) Program celoživotního učení (2007-2013) vytvořený rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady Evropy 14. listopadu 2006 č. 1720/200 ( Úřední věstník L 327 of 24.11.2006, p. 45.).

 • Administration
 • Copyright
 • European