Zásady ochrany soukromí v eTwinningu

Generálnímu ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu Evropské komise („GŘ EAC“), Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast („EACEA“) a také národním podpůrným střediskům a partnerským podpůrným agenturám záleží na ochraně vašeho soukromí.

Osobní údaje, které se shromažďují prostřednictvím platformy eTwinning.net, se zpracovávají na úrovni státu, přičemž na sebe úlohu správce bere příslušné národní podpůrné středisko či partnerská podpůrná agentura, nebo na úrovni Evropské unie (EU), přičemž úlohu správce na sebe v tomto případě bere EACEA. 

S veškerými osobními údaji se zachazí v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.

 • Na úrovni EU v současnosti platí nařízení (EU) 2018/1725 (1) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Unie.
 • Na úrovni jednotlivých států, tedy členů Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP), platí obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) (2). Veškeré údaje, které národní podpůrná střediska zpracovávají, jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.
 • V zemích, které nejsou členy EU či EHP, se osobní údaje zpracovávají podle příslušných vnitrostátních předpisů, a to s výjimkou osobních údajů týkajících se osob v členských zemích EU či EHP, na které se vztahuje nařízení GDPR.

V následujícím prohlášení o ochraně soukromí je nastíněno, na základě jakých pravidel GŘ EAC, EACEA, národní podpůrná střediska a partnerské podpůrné agentury v rámci eTwinningu shromažďují, spravují a využívají osobní údaje dotčených jednotlivců. 

Vážíme si vaší důvěry a chceme mít jistotu, že našim pravidlům a praxi v oblasti ochrany svých údajů v rámci eTwinningu rozumíte.

Společnost EUN Partnership aisbl (European Schoolnet neboli Evropská síť škol) zajišťuje – jakožto dodavatel agentury EACEA – provoz Centrálního podpůrného střediska pro eTwinning a také vlastní platformy eTwinning, jichž se pravidla ochrany soukromí vymezená níže týkají.

1. Kdo za zpracování vašich osobních údajů odpovídá (kdo je správcem údajů)? 

Na úrovni EU – eTwinning.net

Při zpracovávání údajů na úrovni EU je správcem údajů Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Osobou odpovědnou za zpracování údajů je: 

Vedoucí oddělení A5 agentury EACEA 

Education Audiovisual and Culture Executive Agency

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussels

E-mail: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Na úrovni jednotlivých států – národní eTwinningové portály 

Při zpracování údajů na úrovni jednotlivých států (například při organizaci celostátních aktivit, viz níže), jsou správci údajů jednotlivá podpůrná střediska (národní podpůrná střediska a partnerské podpůrné agentury).

Kontaktní údaje osob zodpovědných za zpracovávání osobních údajů v rámci podpůrných středisek lze nalézt na těchto stránkách: národní podpůrná střediska a partnerské podpůrné agentury

2. Jaké osobní údaje se zpracovávají a jak?

Na úrovni EU – eTwinning.net

V souvislosti s eTwinningem se zpracovávají níže uvedené osobní údaje. Následující výčet je vyčerpávající.

a) Povinné údaje

Údaje o registrované osobě: e-mailová adresa, jméno, příjmení, funkce v rámci školy (u učitelů předměty, které učí), komunikační jazyk(y), věková skupina žáků, uživatelův popis

Údaje o škole: informace o škole, jako je její oficiální název, adresa, město, e-mailová adresa, region a země.

Údaje o ředitelce/řediteli školy: jméno, příjmení, pracovní e-mailová adresa.

b) Nepovinné údaje (tyto údaje můžete poskytnout, pouze pokud jste do eTwinningových aktivit zapojen více)

Údaje o registrované osobě: seznam kontaktů v rámci eTwinning Live, seznam projektů, obrázek registrované osoby, fotografie a jiné informace související s užíváním platformy.

Jiné údaje: registrované osoby se mohou také účastnit projektových prostorů TwinSpace, eTwinningových skupin, vzdělávacích akcí a online událostí. Za účelem zapojení se do těchto aktivit pak mohou uvádět různé informace. Přístup k těmto aktivitám je umožněn pouze členům, kteří se pro ně zaregistrovali. V souvislosti s využíváním platformy může dojít k tomu, že uživatelé budou uvádět i jiné údaje a zveřejňovat ve fórech, na blozích a jiných oddílech platformy zprávy či jiné materiály.

Na úrovni jednotlivých států – národní eTwinningové portály

V souvislosti s eTwinningem se zpracovávají níže uvedené osobní údaje.

a) Povinné údaje – zajišťuje agentura EACEA prostřednictvím platformy eTwinning.net

Údaje o registrované osobě: e-mailová adresa, jméno, příjmení, funkce v rámci školy (u učitelů předměty, které učí), komunikační jazyk(y), věková skupina žáků, uživatelův popis.

Údaje o škole: informace o škole (jako je její oficiální název, adresa, město, e-mailová adresa, region a země).

Údaje o ředitelce/řediteli školy: jméno, příjmení, pracovní e-mailová adresa.

b) Technické informace: tyto údaje poskytují uživatelé sami, když v různých částech platformy eTwinning.net odesílají vyplněné online formuláře, k nimž mají přístup různá vnitrostátní střediska.

c) Konkrétní údaje týkající se specifických aktivit na určitých místech: účastníci mohou být zapojeni do aktivit profesního rozvoje na konkrétním místě. V takovém případě mohou být v souvislosti s účastí na těchto aktivitách požádáni o poskytnutí dalších informací (například za účelem zařízení cesty). 

3. Proč vaše údaje zpracováváme? 

Na úrovni EU – eTwinning.net

Zpracování údajů je nezbytné pro tyto účely: 

 • poskytování informací o aktivitách registrovaných osob v rámci eTwinningu i mimo něj, které jsou zapotřebí k vytváření a správě aktivit online komunity;
 • umožnění osobám, aby našly partnery a vytvářely projekty;
 • poskytování informací o jejich eTwinningových projektech;
 • umožnění komunikace a spolupráce v duchu vzájemné důvěry a respektu těm, kdo se zaregistrovali na eTwinningu;
 • umožnění a usnadnění monitorování a výzkumu.

Uživatelé, kteří se zaregistrují v eTwinningu, se mohou také přihlásit k odběru eTwinningového newsletteru.

Údaje registrovaných osob na úrovni jednotlivých států validuje příslušné národní podpůrné středisko či partnerská podpůrná agentura.

Pravidelně se shromažďují souhrnné statistiky, jež se mimo jiné týkají toho, kolik bylo v určitém období uživatelů, jaká témata preferovali či jaké země si vybírali učitelé a jak byly využívány účty.

Na úrovni jednotlivých států – národní eTwinningové portály

eTwinningová podpůrná střediska využívají informace, které byly poskytnuty platformě eTwinning.net k těmto účelům:

 • validace osobních údajů, jež dotčený uživatel poskytl;
 • propagace eTwinningových aktivit v daném státě;
 • šíření celostátních newsletterů a oznámení;
 • šíření tiskových zpráv;
 • registrace na kurzy a akce;
 • šetření a průzkumy.

Uživatelé se mohou o aktuálním dění v oblasti eTwinningových aktivit informovat také přímo u podpůrných středisek. V případě, že se uživatelé na podpůrná střediska obracejí přímo, budou osobní údaje využity pouze pro účely odpovědi na jejich zprávu a k zajištění registrace.

4. Co tvoří právní základ pro zpracovávání vašich osobních údajů?

Na úrovni EU

Zpracování údajů je v tomto případě nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je orgán nebo subjekt Unie pověřen, a to na základě práva Unie (čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení 2018/1725), právním základem jsou přitom konkrétně:

 • v případě programu Erasmus+, programu Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým byl tento program zaveden a kterým byla také zrušena rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Úř. věst. L 347 ze dne 20. 12. 2013, s. 50–73);
 • prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2013 , kterým se zřizuje Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a zrušuje rozhodnutí 2009/336/ES (2013/776/EU): článek 3 písm. a);
 • smlouvy o službách číslo 2017-3597, 2017-3598 a 2017-3599 mezi Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a společností EUN Partnership AISBL.

Případy zpracování údajů, na které se nevztahují výše uvedené právní základy, se opírají o souhlas subjektu údajů (čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení 2018/1725).

Na úrovni jednotlivých států

 • Grantová dohoda uzavřená mezi EACEA a národním podpůrným střediskem či partnerskou podpůrnou agenturou.
 • Informace o platných právních předpisech v této oblasti v konkrétních zemích vám poskytne příslušné národní podpůrné středisko či partnerská podpůrná agentura.

5. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Na úrovni EU i na úrovni jednotlivých států

Údaje související se statistikami a výzkumnými účely se uchovávají po celou dobu trvání eTwinningu, a to v souhrnném anonymním formátu.

Údaje související s profilem uživatelů se uchovávají po dobu nejvýše tří let od okamžiku, kdy se dotčený uživatel naposledy přihlásil. Po uplynutí roku od posledního přihlášení dojde k automatickému přepnutí uživatelského profilu do režimu neaktivní, a tento profil již ostatní uživatelé ani nikdo z venku nebudou vidět. Uživateli se zasílá oznámení/upozornění, které jej informuje o tom, že jeho profil byl přepnut do režimu neaktivní a že si svůj účet může reaktivovat opětovným přihlášením. Druhé a poslední upozornění se uživateli zasílá po dvou letech a informuje jej o tom, že po 3 letech od jeho posledního přihlášení dojde k trvalé deaktivaci jeho profilu. Veškeré osobní údaje jsou následně anonymizovány.

Chcete-li deaktivovat či smazat účet, obraťte se prosím na Centrální podpůrné středisko (viz bod 6 níže) na: delete@etwinning.net

V případě, že uživatel požádá o deaktivaci svého profilu nebo k této deaktivaci dojde automaticky, nebudou ostatní uživatelé eTwinningu moci vidět žádné jeho údaje. Údaje se budou uchovávat pouze v anonymní formě, která neumožňuje osobní identifikaci. Pokud chce uživatel, jehož profil byl deaktivován, pokračovat v užívání platformy, bude se muset přihlásit znovu. Údaje uživatelů zůstávají pro účely výzkumu a monitorování k dispozici agentuře EACEA, Evropské komisi, vnitrostátním a regionálním školským úřadům, orgánům odpovědným za provoz eTwinningu (Centrální podpůrné středisko a národní podpůrná střediska) a dalším třetím stranám (viz bod 6), a to z pověření správce údajů a v souhrnné podobě.

6. Kdo má k vašim osobním údajům přístup a komu se poskytují?

Na úrovni EU – eTwinning.net

Přístup k údajům je přísně omezen a je pro účely uvedené výše umožněn pouze:

 • osobám, jež se zaregistrovaly na eTwinningu (po přihlášení), přičemž tyto osoby mohou vidět následující údaje jiných uživatelů: veškeré poskytnuté údaje vyjma e-mailových adres uživatelů a údajů týkajících se vedení školy;
 • EACEA, Evropská komise: veškeré poskytnuté údaje;
 • autorizovaní pracovníci organizace, kteří jsou agenturou EACEA pověřeni provozem eTwinningu, tedy Centrální podpůrné středisko (European Schoolnet, Evropská síť škol): veškeré poskytnuté údaje;
 • národní podpůrná střediska a partnerské podpůrné agentury: údaje registrovaných osob z jejich příslušných zemí.

Pokud se národní podpůrné středisko či partnerská podpůrná agentura nachází mimo EU/EHP, probíhá přenos osobních údajů na základě příslušných záruk, na které se odkazuje v grantových dohodách mezi agenturou a podpůrnými středisky. Uživatelé se mohou obrátit na správce údajů a požádat o kopii těchto záruk (viz níže). 

Některé z údajů, které uživatelé poskytnou, se budou (poté, co k tomu uživatelé dají výslovný souhlas) zobrazovat ve veřejné části eTwinningového portálu (eTwinning.net), a budou tedy volně dostupné všem uživatelům internetu. V tomto případě mají uživatelé právo nechat tyto své údaje smazat. Tímto způsobem se zveřejňují především následující údaje:

Údaje o registrovaných osobách: jméno, příjmení, škola. V případě, že je uživatel eTwinningovým ambasadorem, bude zveřejněn i jeho obrázek (fotografie).

Údaje o škole: oficiální název školy, město, region, země.

Údaje o projektu: název, popis, jazyky, věková skupina žáků, podrobnosti o partnerech, datum registrace a datum uzavření (jsou-li k dispozici).

Ostatní údaje, které uživatelé umístí na platformu eTwinning (například zprávy ve fórech, online diskuse a vlákna, soubory či obrázky) se zobrazují pouze registrovaným uživatelům, a to v souvislosti s oblastí portálu, kam byly nahrány (například eTwinningové skupiny, Learning Lab, TwinSpace).

Z pověření správce údajů může být povoleno postoupení konkrétních údajů jiným třetím stranám (například výzkumným centrům a univerzitám), ovšem pouze v anonymizované podobě.

Osobní údaje nesmí být nikdy použity pro účely marketingu. 

Na úrovni jednotlivých států – národní eTwinningové portály

Přístup k údajům je přísně omezen a je pro účely uvedené v bodě 3 umožněn pouze:

 • národním podpůrným střediskům a partnerským podpůrným agenturám, vnitrostátním či regionálním školním úřadům odpovídajícím za provoz eTwinningu na úrovni jednotlivých států a za udržování kontaktu s uživateli ve svých zemích. Každé z podpůrných středisek má přístup k osobním údajům uživatelů ze své země. 

Úplný a aktuální seznam těchto zemí a také všech podpůrných středisek a partnerských podpůrných agentur lze nalézt na těchto stránkách: národní podpůrná střediska a partnerské podpůrné agentury

7. Jak vaše osobní údaje chráníme?

Na úrovni EU i na úrovni jednotlivých států – eTwinning.net

Shromážděné osobní údaje a veškeré související informace se uchovávají na zabezpečných serverech poskytovatele služby (jímž je European Schoolnet neboli Evropská síť škol).

Smlouva s poskytovatelem služby zahrnuje ustanovení o ochraně údajů, které zajišťuje, že se vaše údaje zpracovávají v souladu s platnými právními předpisy.

Provoz počítačových center poskytovatele služby se na základě smlouvy musí řídit bezpečnostními směrnicemi Evropské komise a předpisy, které pro takovéto servery a služby stanovilo GŘ pro bezpečnost.

Národní podpůrná střediska a partnerské podpůrné agentury, jež si přejí zpracovávat údaje týkající se aktivit v rámci svého státu, k tomuto účelu využívají přístupu k informacím uchovávaným na centrální úrovni.

8. Jaká máte v souvislosti se svými osobními údaji práva a jak jich můžete využít?

Máte právo:

 • požádat o přístup k osobním údajům, které o vás máme k dispozici;
 • požádat o opravu svých osobních údajů nebo ji ve svém profilu sami provést;
 • požádat za určitých okolností o vymazání svých osobních údajů;
 • požádat za určitých okolností o omezení zpracování svých osobních údajů;
 • kdykoliv vznést proti zpracovávání svých osobní údajů z důvodu týkajících se své konkrétní situace námitku; 
 • požádat o to, aby byly vaše údaje postoupeny jiné organizaci v běžně používaném strojově čitelném standardním formátu (přenositelnost údajů);
 • vzít svůj souhlas se zpracováním kdykoliv zpět.

Na základě článku 23 nařízení 2018/1725 máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Máte také právo nebýt podroben automatizovanému rozhodování (tj. rozhodování, které provádějí pouze stroje), a to v souladu s jeho vymezením v právních předpisech.

Na úrovni EU – eTwinning.net

Ve věci výkonu svých práv na evropské úrovni se ve většině případů (přístup, oprava, žádost o omezení, podání námitky vůči zpracovávání svých osobních údajů) můžete obracet na evropského správce údajů (EACEA), viz bod 1.

Pokud chcete nechat své údaje z platformy eTwinning smazat, můžete se obrátit na Centrální podpůrné středisko na: helpdesk@etwinning.net.

Na úrovni jednotlivých států – národní eTwinningové portály

Ve věci otázek o svých právech a jejich výkonu v souvislosti se zpracováváním osobních údajů podpůrnými středisky na úrovni jednotlivých států (prostřednictvím jejich národních eTwinningových platforem a/nebo v rámci newsletterů a oznámení) se můžete obracet na spráce údajů v jednotlivých zemích (viz seznam kontaktních míst v bodě 1).

9. V případě sporu či nějakého problému týkajícího se osobních údajů máte právo využít právních prostředků

Na úrovni EU – eTwinning.net

V případě sporu či nějakého problému týkajícího se ochrany osobních údajů se můžete obracet na příslušné správce na výše uvedených adresách či prostřednictvím výše uvedených e-mailových schránek.

Můžete také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů agentury EACEA na této e-mailové adrese: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Můžete také kdykoliv podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů, jeho internetové stránky jsou k dispozici na: http://www.edps.europa.eu.

Na úrovni jednotlivých států – národní eTwinningové portály

V případě sporu či nějakého problému týkajícího se ochrany osobních údajů se můžete obracet na příslušné správce v jednotlivých státech (viz seznam kontaktů uvedený v bodě 1).

Pokud máte pocit, že došlo k porušení vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na orgán pověřený ochranou osobních údajů v zemi, v níž se příslušné podpůrné středisko nachází.


 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Text s významem pro EHP.) (Úř. věst. L 295, 21. 11. 2018, s. 39).
 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4. 5. 2016, s. 1–88).

 • Data privacy