Zásady ochrany soukromí v eTwinningu

Generálnímu ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu Evropské komise („GŘ EAC“), Evropské výkonné agentuře pro vzdělávání a kulturu („EACEA“) a také národním podpůrným organizacím záleží na ochraně vašeho soukromí.

Osobní údaje, které se shromažďují prostřednictvím platformy eTwinning.net, se zpracovávají na úrovni státu, přičemž na sebe úlohu správce bere příslušná národní podpůrná organizace, nebo na úrovni Evropské unie (EU), přičemž úlohu správce na sebe v tomto případě bere EACEA. 

S veškerými osobními údaji se zachází v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.

 • Na úrovni EU v současnosti platí nařízení (EU) 2018/1725 (1) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Unie.
 • Na úrovni jednotlivých států, tedy členů Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP), platí obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) (2). Veškeré údaje, které národní podpůrné organizace zpracovávají, jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.
 • V zemích, které nejsou členy EU či EHP, se osobní údaje zpracovávají podle příslušných vnitrostátních předpisů, a to s výjimkou osobních údajů týkajících se osob v členských zemích EU či EHP, na které se vztahuje nařízení GDPR.

V následujícím prohlášení o ochraně soukromí je nastíněno, na základě jakých pravidel GŘ EAC, EACEA a národní podpůrné organizace v rámci eTwinningu shromažďují, spravují a využívají osobní údaje dotčených jednotlivců. 

Vážíme si vaší důvěry a chceme mít jistotu, že našim pravidlům a praxi v oblasti ochrany svých údajů v rámci eTwinningu rozumíte.

Provoz Centrálního podpůrného střediska pro eTwinning a také vlastní platformy eTwinning, jichž se pravidla ochrany soukromí vymezená níže týkají, zajišťuje – jakožto dodavatel agentury EACEA – Společnost EUN Partnership aisbl (European Schoolnet neboli Evropská síť škol). Digitální služby potřebné k řízení a správě stránek eTwinning.net poskytuje – rovněž jakožto dodavatel agentury EACEA – společnost Tremend Software Consulting SRL. Hostingové služby platformě eTwinning poskytuje Generální ředitelství Evropské komise pro informatiku (DG DIGIT), a to prostřednictvím služby Amazon Web Services.

1. Kdo za zpracování vašich osobních údajů odpovídá (kdo je správcem údajů)? 

Na úrovni EU – eTwinning.net

Při zpracovávání údajů na úrovni EU je správcem údajů Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu.

Osobou odpovědnou za zpracování údajů je: 

Vedoucí oddělení A6 agentury EACEA 

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussels

E-mail: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Na úrovni jednotlivých států – národní eTwinningové portály

Při zpracování údajů na úrovni jednotlivých států (například při organizaci celostátních aktivit, viz níže), jsou správci údajů jednotlivé národní podpůrné organizace.

Kontaktní údaje osob zodpovědných za zpracovávání osobních údajů v rámci národních podpůrných organizací lze nalézt na těchto stránkách o národních podpůrných organizacích

2. Jaké osobní údaje se zpracovávají a jak?

Na úrovni EU – eTwinning.net

V souvislosti s eTwinningem se zpracovávají níže uvedené osobní údaje. Následující výčet je vyčerpávající.

a) Povinné údaje

Údaje o registrované osobě: e-mailová adresa, jméno, příjmení, funkce v rámci školy (u učitelů předměty, které učí), komunikační jazyk(y), věková skupina žáků, uživatelův popis.

Údaje o škole: informace o škole, jako je její oficiální název, adresa, město, e-mailová adresa, region a země.

Údaje o ředitelce/řediteli školy: jméno, příjmení, pracovní e-mailová adresa.

b) Nepovinné údaje (tyto údaje můžete poskytnout, pouze pokud jste do eTwinningových aktivit zapojen více).

Údaje o registrované osobě: seznam kontaktů v rámci eTwinning Live, seznam projektů, obrázek registrované osoby, fotografie a jiné informace související s užíváním platformy.

Jiné údaje: registrované osoby se mohou také účastnit projektových prostorů TwinSpace, eTwinningových skupin a online událostí (akcí). Za účelem zapojení se do těchto aktivit pak mohou uvádět různé informace. Přístup k těmto aktivitám je umožněn pouze členům, kteří se na ně zaregistrovali a kteří byli validováni („eTwinnerům“). V souvislosti s využíváním vyhrazeného prostoru platformy mohou tito členové uvádět i jiné údaje a zveřejňovat ve fórech, na blozích a jiných sekcích vyhrazeného prostoru platformy zprávy či jiné materiály.

Na úrovni jednotlivých států – národní eTwinningové portály

V souvislosti s eTwinningem se zpracovávají níže uvedené osobní údaje.

a) Povinné údaje – poskytuje příslušné národní podpůrné organizaci agentura EACEA prostřednictvím platformy eTwinning.net

Údaje o registrované osobě: uživatelské jméno, e-mailová adresa, jméno, příjmení, funkce v rámci školy (u učitelů předměty, které učí), komunikační jazyk(y), věková skupina žáků, uživatelův popis.

Údaje o škole: příslušnost ke škole (jako je její oficiální název, adresa, město, e-mailová adresa, region a země).

Údaje o ředitelce/řediteli školy: jméno, příjmení, pracovní e-mailová adresa.

b) Technické informace: tyto údaje poskytují uživatelé sami, když v různých částech platformy eTwinning.net odesílají vyplněné online formuláře, k nimž mají přístup různá vnitrostátní střediska.

c) Konkrétní údaje týkající se iniciativ probíhajících prezenčně: účastníci mohou být zapojeni do aktivit profesního rozvoje probíhajících prezenčně. V takovém případě mohou být v souvislosti s účastí na těchto aktivitách požádáni o poskytnutí dalších informací (například za účelem zařízení cesty). 

3. Proč vaše údaje zpracováváme? 

Na úrovni EU – eTwinning.net

Zpracování údajů je nezbytné pro tyto účely: 

 • poskytování informací o aktivitách registrovaných osob v rámci eTwinningu i mimo něj, které jsou zapotřebí k vytváření a správě aktivit online komunity;
 • umožnění registrovaným osobám, aby našly partnery a vytvářely projekty;
 • poskytování informací o jejich eTwinningových projektech;
 • umožnění komunikace a spolupráce v duchu vzájemné důvěry a respektu k osobám, které se na eTwinningu zaregistrovaly;
 • umožnění a usnadnění monitorování a výzkumu.

Uživatelé, kteří se zaregistrují v eTwinningu, se mohou také přihlásit k odběru eTwinningového newsletteru.

Údaje registrovaných osob na úrovni jednotlivých států validují příslušné národní podpůrné organizace.

Pravidelně se shromažďují souhrnné statistiky, jež se mimo jiné týkají toho, kolik bylo v určitém období uživatelů, jaká témata preferovali či jaké země si vybírali učitelé a jak byly využívány účty.

Na úrovni jednotlivých států – národní eTwinningové portály

eTwinningové národní podpůrné organizace využívají informace, které byly poskytnuty platformě eTwinning.net k těmto účelům:

 • validace osobních údajů, jež dotčený uživatel poskytl;
 • propagace eTwinningových aktivit v daném státě;
 • šíření celostátních newsletterů a oznámení;
 • šíření tiskových zpráv;
 • registrace na kurzy a akce;
 • šetření a průzkumy.

Uživatelé se mohou o aktuálním dění v oblasti eTwinningových aktivit informovat také přímo u národních podpůrných organizací. V případě, že se uživatelé na národní podpůrné organizace obracejí přímo, budou osobní údaje využity pouze pro účely odpovědi na jejich zprávu či k zajištění registrace.

4. Co tvoří právní základ pro zpracovávání vašich osobních údajů?

Na úrovni EU

Zpracování údajů je v tomto případě nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je orgán nebo subjekt Unie pověřen, a to na základě práva Unie (čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení 2018/1725), právním základem jsou přitom konkrétně:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/817 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí program Erasmus+: program Unie pro vzdělávání a odbornou přípravu, pro mládež a pro sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013 (Úř. věst. 189, 28.5.2021, s. 1–33);
 • prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/173, ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu;
 • smlouva o službách číslo 2020-0082 mezi Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu a společností Tremend Software Consulting SRL;
 • smlouva o službách číslo 2020-0114 mezi Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a společností EUN Partnership AISBL.

Případy zpracování údajů, na které se nevztahují výše uvedené právní základy, se opírají o souhlas subjektu údajů (čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení 2018/1725).

Na úrovni jednotlivých států

 • Grantová dohoda uzavřená mezi EACEA a národní podpůrnou organizací (výzva k předložení dokumentů a plán činnosti EACEA 17/2018, EACEA 18/2018 a EACEA ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA).
 • Informace o platných právních předpisech v této oblasti v konkrétních zemích vám poskytne příslušná národní podpůrná organizace.

5. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Na úrovni EU i na úrovni jednotlivých států

Údaje související se statistikami a výzkumnými účely se uchovávají po celou dobu trvání eTwinningu, a to v souhrnném anonymním formátu.

Údaje související s profilem uživatelů se uchovávají po dobu nejvýše tří let od okamžiku, kdy se dotčený uživatel naposledy přihlásil. Po jednom roce od posledního přihlášení se profil přepne do režimu neaktivní a pro ostatní uživatelé ani vnější svět už nebude viditelný. Uživatel může svůj účet znovu aktivovat opětovným přihlášením. Po dvou letech se mu zašle upozornění, že po 3 letech od jeho posledního přihlášení dojde k trvalé deaktivaci jeho profilu. Veškeré osobní údaje jsou následně anonymizovány.

Chcete-li deaktivovat či smazat účet, obraťte se prosím na Centrální podpůrné středisko (viz bod 6 níže) na: delete@etwinning.net

V případě, že uživatel požádá o deaktivaci svého profilu nebo k této deaktivaci dojde automaticky, nebudou ostatní uživatelé eTwinningu moci vidět žádné jeho údaje. Údaje se budou uchovávat pouze v anonymní formě, která neumožňuje osobní identifikaci. Pokud chce uživatel, jehož profil byl deaktivován, pokračovat v užívání platformy, bude se muset registrovat znovu. Údaje uživatelů zůstávají výlučně pro účely výzkumu a monitorování k dispozici agentuře EACEA, Evropské komisi, vnitrostátním a regionálním školským úřadům, orgánům odpovědným za provoz eTwinningu (Centrální podpůrné středisko a národní podpůrné organizace) a dalším třetím stranám (viz bod 6), a to z pověření správce údajů a v souhrnné podobě.

6. Kdo má k vašim osobním údajům přístup a komu se poskytují?

Na úrovni EU – eTwinning.net

Přístup k údajům je přísně omezen a je pro účely uvedené výše umožněn pouze:

 • osobám, jež byly v rámci eTwinningu validovány, přičemž tyto osoby mohou (po přihlášení) vidět následující údaje jiných uživatelů: veškeré poskytnuté údaje vyjma e-mailových adres uživatelů a údajů týkajících se vedení školy;
 • EACEA / Evropské komisi: veškeré poskytnuté údaje;
 • autorizovaným pracovníkům organizace, kteří jsou agenturou EACEA pověřeni provozem eTwinningu, tedy Centrálnímu podpůrnému středisku (European Schoolnet / Evropská síť škol) a poskytovateli digitálních služeb (Tremend Software Consulting SRL): veškeré poskytnuté údaje;
 • národním podpůrným organizacím: mají přístup k údajům registrovaných osob, které byly poskytnuty stránce eTwinning.net, a to za účelem validace/správy jejich přihlášení a některých aktivit (národní podpůrné organizace přitom mají přístup pouze k údajům uživatelů ze svých příslušných zemí).

Předávání osobních údajů do třetích zemí: některé národní podpůrné organizace sídlí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, a to v následujících třetích zemích: Albánie, Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Jordánsko, Libanon, Moldavsko, Tunisko, Ukrajina, Turecko, Srbsko, Bosna a Hercegovina a Severní Makedonie. Upozorňujeme, že pro tyto země EU nepřijala rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 47 nařízení (EU) 2018/1725, které by potvrzovalo, že vaše osobní údaje budou po předání ve třetí zemi určení požívat odpovídající úrovně ochrany. Úroveň ochrany vašich osobních údajů, které se předávají, proto bude záviset na právu nebo praxi dotčené třetí země, v důsledku čehož pak vaše práva v oblasti ochrany údajů nemusí být rovnocenná právům v zemi, jež je členem EU/EHP, nebo v zemi, pro níž bylo přijato rozhodnutí o odpovídající ochraně. Národní podpůrná organizace je však v rámci grantových dohod uzavřených s agenturou vázána ustanoveními o ochraně údajů, a to zejména povinnostmi v oblasti technického a organizačního zabezpečení. Uživatelé, se mohou obrátit na správce a vyžádat si kopii těchto ustanovení. Centrální podpůrné středisko je vázáno ustanoveními o ochraně údajů ve smlouvě o poskytování služeb, kterou podepsalo s agenturou.

Přenos osobních údajů do třetí země ovšem probíhá na základě záruk, na které se odkazuje v grantových dohodách mezi agenturou a národními podpůrnými organizacemi. Uživatelé se mohou obrátit na správce údajů a požádat o kopii těchto záruk (viz níže). 

Některé z údajů, které uživatelé poskytnou, se budou (poté, co k tomu uživatelé dají výslovný souhlas) zobrazovat ve veřejné části eTwinningového portálu (eTwinning.net), a budou tedy na internetu volně dostupné. V tomto případě mají uživatelé právo tyto své údaje smazat. Tímto způsobem se zveřejňují především následující údaje:

Údaje o registrovaných osobách: jméno, příjmení, škola. V případě, že je uživatel eTwinningovým ambasadorem, bude zveřejněn i jeho obrázek (fotografie).

Údaje o škole: oficiální název školy, město, region, země.

Údaje o projektu: název, popis, jazyky, věková skupina žáků, podrobnosti o partnerech, datum registrace a datum uzavření (jsou-li k dispozici).

Ostatní údaje, které uživatelé umístí na platformu eTwinning (například zprávy ve fórech, online diskuse a vlákna, soubory či obrázky) se zobrazují pouze registrovaným uživatelům, a to v souvislosti s oblastí portálu, kam byly nahrány (například eTwinningové skupiny, Learning Lab, TwinSpace).

Na základě konkrétního povolení správce údajů může být povoleno postoupení konkrétních údajů jiným třetím stranám (například výzkumným centrům a univerzitám), ovšem pouze v anonymizované podobě.

Osobní údaje nesmí být nikdy použity pro účely marketingu. 

Na úrovni jednotlivých států – národní eTwinningové portály

Přístup k údajům je přísně omezen a je pro účely uvedené v bodě 3 umožněn pouze:

 • národním podpůrným organizacím, vnitrostátním či regionálním školním úřadům odpovídajícím za provoz eTwinningu na úrovni jednotlivých států a za udržování kontaktu s uživateli ve svých zemích. Každá z podpůrných organizací má přístup k osobním údajům uživatelů ze své země. 

Úplný a aktuální seznam těchto zemí a také všech národních podpůrných organizací lze nalézt na těchto stránkách o národních podpůrných organizacích

7. Jak vaše osobní údaje chráníme?

Na úrovni EU i na úrovni jednotlivých států – eTwinning.net

Shromážděné osobní údaje a veškeré související informace se uchovávají na zabezpečených serverech Evropské komise, které spravuje GŘ DIGIT a jež se vyznačují vysokým stupněm zabezpečení. Přístup k paměťovým médiím na serveru mají pouze oprávnění pracovníci.

GŘ DIGIT provádí zabezpečení hostingové IT služby v souladu s politikou a rámcem Komise v oblasti bezpečnosti informací a doplňkovým rámcem v oblasti politiky bezpečnosti informací DIGIT. Viz také rozhodnutí Komise K(2006)3602 ze dne 16. srpna 2006 o bezpečnosti informačních systémů používaných Evropskou komisí, jakož i prováděcí pravidla ze dne 16. 8. 2006 o bezpečnosti informačních systémů používaných Evropskou komisí.

Smlouva s poskytovateli služby, tedy společnostmi European Schoolnet a Tremend Software Consulting, zahrnuje ustanovení o ochraně údajů, které zajišťuje, že se vaše údaje zpracovávají v souladu s platnými právními předpisy.

Národní podpůrné organizace, jež si přejí zpracovávat údaje týkající se aktivit v rámci svého státu, k tomuto účelu využívají přístupu k informacím uchovávaným na centrální úrovni.

8. Jaká máte v souvislosti se svými osobními údaji práva a jak jich můžete využít?

Máte právo:

 • požádat o přístup k osobním údajům, které o vás máme k dispozici;
 • požádat o opravu svých osobních údajů nebo ji ve svém profilu sami provést;
 • požádat za určitých okolností o vymazání svých osobních údajů;
 • požádat za určitých okolností o omezení zpracování svých osobních údajů;
 • kdykoliv vznést proti zpracovávání svých osobních údajů z důvodu týkajících se své konkrétní situace námitku; 
 • požádat o to, aby byly vaše údaje postoupeny jiné organizaci v běžně používaném strojově čitelném standardním formátu (přenositelnost údajů);
 • vzít svůj souhlas se zpracováním kdykoliv zpět.

Na základě článku 23 nařízení (EU) 2018/1725 máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Máte také právo nebýt podroben automatizovanému rozhodování (tj. rozhodování, které provádějí pouze stroje), jež by vás ovlivnilo, a to v souladu s jeho vymezením v právních předpisech.

Na úrovni EU – eTwinning.net

Ve věci výkonu svých práv na evropské úrovni se ve většině případů (přístup, oprava, žádost o omezení, podání námitky vůči zpracovávání svých osobních údajů) můžete obracet na evropského správce údajů (EACEA), viz bod 1.

Pokud chcete nechat své údaje z platformy eTwinning smazat, můžete se obrátit na Centrální podpůrné středisko na: helpdesk@etwinning.net.

Na úrovni jednotlivých států – národní eTwinningové portály

Ve věci otázek o svých právech a jejich výkonu v souvislosti se zpracováváním osobních údajů podpůrnými organizacemi na úrovni jednotlivých států (prostřednictvím jejich národních eTwinningových platforem a/nebo v rámci newsletterů a oznámení) se můžete obracet na správce údajů v jednotlivých zemích (viz seznam kontaktních míst v bodě 1).

9. V případě sporu či nějakého problému týkajícího se osobních údajů máte právo využít právních prostředků

Na úrovni EU – eTwinning.net

V případě sporu či nějakého problému týkajícího se ochrany osobních údajů se můžete obracet na příslušné správce na výše uvedených adresách či prostřednictvím výše uvedených e-mailových schránek.

Můžete také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů agentury EACEA na této e-mailové adrese: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Můžete také kdykoliv podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů, jeho internetové stránky jsou k dispozici na: http://www.edps.europa.eu.

Na úrovni jednotlivých států – národní eTwinningové portály

V případě sporu či nějakého problému týkajícího se ochrany osobních údajů se můžete obracet na příslušné správce v jednotlivých státech (viz seznam kontaktů uvedený v bodě 1).

Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na orgán pověřený ochranou osobních údajů v zemi, v níž se příslušná národní podpůrná organizace nachází.


 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Text s významem pro EHP.) (Úř. věst. L 295, 21. 11. 2018, s. 39).
 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4. 5. 2016, s. 1–88).

 • NSS
 • Online course
 • Online reputation
 • Online seminar
 • Online seminar
 • Online training/meeting
 • Partner Finding
 • Partner Finding Fairs
 • PDW
 • Pedagogical Adviser
 • Pedagogics
 • Personal development
 • Philosophy
 • Physical Education
 • Physics
 • Politics
 • Pre-primary education
 • Primary Education
 • Professional Development
 • Professional development
 • Project
 • Project Diary
 • Projects