article image

Online workshop profesního rozvoje k předškolnímu vzdělávání a péči

Online workshop Inclusive Early Childhood Education and Care [Inkluzivní předškolní vzdělávání a péče], který probíhal od 30. března do 1. dubna, byl velmi inspirativní.

Celkem 108 účastníků začalo svou cestu za poznáním úvodním hlavním referátem, který přednesla Irene Pateraki, pedagogická vedoucí eTwinningu. Irene se zaměřila především na příklady eTwinningových projektů, které berou jako samozřejmost rozmanitost a inkluzi v prostředí předškolního vzdělávání, a mladí žáci, kteří se jich účastní, spolupracují a vyměňují si zkušenosti, a tím rozvíjí svou empatii, zvyšují si sebevědomí a získávají pocit přijetí a sdílí to, co jim jde, s ostatními žáky nejen v Evropě.

Po úvodním referátu následoval interaktivní příspěvek. Jednalo se o hlavní referát Geraldine Libreau, referentky Evropské komise pro tvorbu politik v oblasti předškolního vzdělávání a péče, která se zaměřila na překážky bránící inkluzi dětí s postižením v rámci předškolního vzdělávání a péče a doporučení, jak je tuto inkluzi řešit. Účastníci měli možnost podělit se o své zkušenosti a zapojit se do diskuse zaměřené na nábor, školení a motivaci kvalifikovaných pracovníků v oblasti předškolního vzdělávání a na poznatky z pandemie.

První den byl zakončen aktivitou zaměřenou na navazování kontaktů, při níž účastníci dostali k dispozici různé hypotetické scénáře a společně se členy své skupiny vymýšleli řešení, která podporují inkluzi v prostředí předškolního vzdělávání a péče.

Druhý den zazněl hlavní referát Mary Kyriazopoulou, projektové manažerky Evropské agentury pro speciální a inkluzivní vzdělávání, která představila projekt Inclusive Early Childhood Education [Inkluzivní předškolní vzdělávání] (IECE) a upozornila na nástroj pro sebereflexi, který je všem pracovníkům v oblasti předškolního vzdělávání a péče k dispozici.

Po tomto hlavním referátu následovaly dva bloky po čtyřech workshopech. Vedoucí našich workshopů se zabývali různými tématy, jako je mnohojazyčnost, postupy sociálního začleňování, prostory aktivity či inkluzivní přechody, abychom uvedli jen některá z nich.

Poslední den zdůraznil profesor Ides Nicaise z KU Leuven potřebu věnovat se začlenění dětí z rodin s nízkými příjmy a dětí z řad přistěhovalců do předškolního vzdělávání a péče. Pozornost byla v tomto směru věnována hlavně celounijnímu výzkumnému projektu CARE, v němž se analyzovalo, jak rodiče hodnotí dostupnost předškolního vzdělávání a péče a do jaké míry služby v této oblasti využívají. Přednesené referáty posloužily jako podnět k následující zajímavé diskusi.

Následně se účastníci zapojili do činnosti v pěti workshopech, které se zaměřily na osvědčené postupy v oblasti inkluzivních vzdělávacích programů, zapojení různých smyslů, intervence rodičů a vyvážené dětství.

Třídenní workshop byl zakončen akcí zaměřenou na hledání projektových partnerů. Tři účastnice, Katarzyna Kaczmarek, Leticia Gil Ramos a Violeta Kumziene, v jejím rámci představily své projekty v oblasti inkluzivního předškolního vzdělávání a péče a vyzvaly případné zájemce z řad učitelů eTwinningu ke spolupráci.

Všichni přednášející se shodli na tom, že inkluze není nic snadného. Jedná se o setrvalý proces, v jehož rámci by učitelé měli dát žákům čas a prostor se rozvíjet a žít svou vlastní specifickou identitu. Tento online workshop profesního rozvoje nabídl účastníkům z řad eTwinnerů nové nápady, materiály a postupy, které jim umožní lépe podpořit žáky na náročné cestě k inkluzi.