article image

eTwinningové školy a sdílené vedení: představujeme zprávu o eTwinningu za rok 2020

Každý rok udělí eTwinning stovkám škol označení „eTwinningová škola“

Označení „eTwinningová škola“ se uděluje školám za jejich eTwinningové aktivity, za to, jak uplatňují celoškolský přístup, v jehož rámci spolu učitelé a vedení školy spolupracují, jak se v něm angažují a jak se mu věnují. 

Zpráva o eTwinningu za rok 2020 se zabývá tím, jak v eTwinningových školách funguje a jak je v nich podporováno sdílené vedení, přičemž v ní jsou prostřednictvím analýzy kvantitativních dat i kvalitativního výzkumu zkoumány postupy, které tyto školy uplatňují. Kvantitativní data byla shromážděna prostřednictvím dotazníku, jehož prostřednictvím se na podzim roku 2019 o své postupy v pěti oblastech stanovených v poslání eTwinningových škol podělilo celkem 1261 eTwinningových škol. Kvalitativní výzkum se soustředil na případové studie šesti eTwinningových škol, se kterými bylo Centrální podpůrné středisko pro eTwinning v kontaktu po dobu 18 měsíců a poskytovalo jim vodítka a podporu prostřednictvím řady různých aktivit realizovaných prezenčně i online.

Z klíčových zjištění této zprávy vyplývá, že:

1. eTwinningové školy se hlásí k zásadě sdíleného vedení

Důkladné pochopení a aktivní uplatňování zásad sdíleného vedení potvrzuje, že eTwinningové školy jsou, pokud jde o vedení, otevřeny flexibilnější struktuře.

2. eTwinningové školy charakterizuje spolupráce, sdílení a týmová součinnost

Spolupráce mezi učiteli a mezi žáky je intenzivní a efektivní, ačkoliv spolupráci mezi žáky a učiteli mimo rámec eTwinningových projektů by prospělo více praxe.

3. eTwinningové školy jsou pro jiné školy vzorem, lze ale zlepšit navazování kontaktů

Ačkoliv eTwinningové školy často fungují jako centra, u kterých se ostatní školy učí, ještě podle učitelů, kteří na nich působí, nejsou připraveny na budování sítí kontaktů a spolupráci mezi jednotlivými školami.

4. eTwinningové školy jsou inkluzivními a inovativními organizacemi, které se samy učí

eTwinningové školy vytvářejí kulturu zkoumání, inovací a objevování, v níž se hlavní pozornost věnuje žákům a v níž je oceňována diverzita.

5. eTwinningové školy by měly hrát aktivnější úlohu v místní komunitě

Větší podpora v rámci místní komunity by přispěla k formalizaci role eTwinningové školy v lokálním prostředí.

Závěrem lze konstatovat, že označení „eTwinningová škola“ je více než jen „certifikátem kvality“. Toto označení představuje formalizaci potenciálu školy, které je uděleno. Lze tak s rozumnou mírou povzbuzování, uznání a flexibility – což jsou všechno klíčové prvky sdíleného vedení – rozvíjet silné stránky školy a její energii. Podle eTwinningových škol se také mohou orientovat jiné školy v téže oblasti, což přispívá k rozšíření eTwinningu jakožto všem společného postupu.

Plné znění zprávy bude zveřejněno v roce 2021. Její shrnutí si v mezičase můžete přečíst zde.

EN, DE, ES, FR, IT PL - pdf.