article image

eTwinning v České republice – eTwinningová škola v Českém lese

Tahle část Čech s majestátnými lesy, jedinečnými skalními útvary, starými hrady a kouzelnými vesničkami vždy přitahovala malíře, spisovatele a jiné umělce. A právě zde najdeme také jednu z prvních eTwinningových škol v České republice.

Základní škola Přimda je poměrně malou školou poblíž česko-německých hranic v Čechách. První až devátou třídu zde navštěvuje přibližně 190 žáků (ve věku 7–15 let). Žáci jsou z Přimdy a okolních vesnic.

Škola má devět tříd vybavených interaktivními tabulemi, projektory a plátny. Dále je zde několik specializovaných učeb pro předměty, jako je IKT, výtvarná výchova, přírodopis, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie nebo jazyky, a také školní knihovna. Žáci mohou využívat také školní sportovní zařízení: dvě tělocvičny, fotbalové hřiště, kurt a bazén.

Výuka začíná v 7.45, hodiny trvají 45 minut. Po prvních dvou hodinách následuje delší přestávka, by se žáci mohli nasvačit. Menším dětem končí vyučování mezi 11.20 a 12.15, starším ve 12.15 (ve středu a pátek) nebo ve 13.10 (v pondělí, úterý a čtvrtek). Někteří starší žáci mají některé dny také odpolední vyučování nebo mimoškolní aktivity a končí až ve 14.45 nebo 15.15.

Odpoledne mohou žáci navštěvovat vzdělávací kroužky, kde se mohou zdokonalit ve vaření, výtvarném umění, matematice, literatuře nebo cizích jazycích. V odpoledním volném čas mohou studenti také pracovat na eTwinningových projektech nebo projektech v rámci programu Erasmus+. Škola také nabízí hodiny navíc dětem, které potřebují pomoc se studiem českého nebo anglického jazyka nebo matematiky.

Česká pedagožka a členka eTwinningu Jana Anděl Valečková si s námi povídala o výhodách a nevýhodách práce ve vesnickém prostředí.

Naše škola stojí v horách na hranicích s Německem. Ze sousedních vesnic se děti dostanou do školy pouze autobusem. Bohužel z určitých míst žádný autobus nejezdí, rodiče tedy někdy vozí děti do školy i ze školy autem. Do mnoha vesnic zajíždí autobus pouze dvakrát denně (v sedm ráno a v půl čtvrté odpoledne).

Poblíž Přimdy jsou ještě dvě školy – na Rozvadově a v Hoštce. Děti z těchto dvou vesnice navštěvují místní školy (do 5. třídy na Rozvadově a do 3. třídy v Hoštce) a pak pokračují u nás na Přimdě. Z toho důvodu pořádáme společné programy a projektové dny i pro školy z okolí, aby si děti na naši školu, učitele a budoucí spolužáky zvykly.

Několik dětí v téhle oblasti pochází ze znevýhodněného prostředí. Rodiny mají špatné zkušenosti dané nedostatkem pracovních příležitostí nebo špatnými komunikačními schopnosti, proto nejsou schopny projevit dostatečný zájem o děti a jejich pokroky ve škole.

Jsme malá škola, proto tu panuje rodinná atmosféra. Učitelé a žáci k sobě mají blízko, učitelé žáky a jejich rodinné prostředí dobře znají. To je velká výhoda – díky tomu, že žáky tak dobře známe, lépe jim rozumíme a můžeme si i snáze vybudovat vztah postavený na důvěře.

Velkou výhodou učení na venkově je těsný vztah školy s místí komunitou (místní samosprávou, vedením CHKO Český les, rodiči atd.). Naše pravidelné otevřené programy (např. vánoční zpívaní) jsou velmi oblíbené. Pořádáme řadu sportovních, znalostních a uměleckých her a soutěží, a to nejen pro naše žáky, ale také pro žáky ze sousedních škol.

Škola se nachází v těsné blízkosti Českého lesa, což je chráněná krajinná oblast. Máme tu nádhernou přírodu. Žáci mají blízko do krásných hlubokých borovicových lesů, k jezerům a rybníkům. Najdete tu mnoho chráněných druhů rostlin a zvířat. Není tu žádný průmysl, proto máme čistý vzduch.

Primda Castle

eTwinning pomohl žákům porozumět jiným kulturám a chovat se k ostatním lidem tolerantněji. Pochopili také přidanou hodnotu studia cizích jazyků. S eTwinningem se žáci neučí kvůli učení samému, učí se pro život.

Naše škola je jednou z prvních škol, které v České republice získaly ocenění eTwinningová škola. Ze všech sil se snažíme proměnit školu ve skutečnou vzdělávací organizaci. Jeden z kolegů je eTwinningovým ambasadorem.

V eTwinningových projektech jsme aktivní od roku 2010. Díky naší účasti v eTwinningu mají žáci větší motivaci učit se cizí jazyky (angličtinu a němčinu) i jiné předměty. Žáci si rozvíjejí jazykové a IT dovednosti i studijní a sociální schopnosti, stoupá jejich sebevědomí, navazují přátelství s vrstevníky ze zahraničí a poznávají jejich kulturu.

Řada našich eTwinningových projektů získala národní i evropský certifikát kvality, za tři z nich jsme dostali národní eTwinningovou cenu, za jeden cenu evropskou. Projekt v rámci programu Erasmus+ „Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success“ získal Cenu DZS jako nejlepší projekt v České republice za rok 2017, který propojuje program Erasmus+ s eTwinningem.