Domovská stránka>>Buďte v obraze>>Novinky>> Jaké jazyky se v eTwinningu učíte?
Jaké jazyky se v eTwinningu učíte?

Alt Image
Jaké jazyky v eTwinningu používáte? Jakým způsobem se vaši žáci na této platformě jazyky učí? Přečtěte si, jak učitelé vidí své postoje k jazykům v eTwinningu.

 

Aktivita eTwinning je svojí podstatou velmi mezinárodním a multilingvistickým programem: samotná existence portálu ve 24 jazykových verzích dokazuje, jaký význam multilingualismu přikládáme. Přesto by někteří mohli říci, že dorozumívacím jazykem v eTwinningu je angličtina a pokud tento jazyk neovládáte, může se stát, že nebudete moci využít všechny příležitosti eTwinningem nabízené.

Chtěli jsme si ověřit platnost tohoto tvrzení, proto jsme před nějakou dobou účastníkům eTwinningu položili otázky týkající se používaných jazyků. Na otázky zveřejněné po dobu několika týdnů na pracovní ploše jsme od učitelů zapojených do projektů obdrželi více než 1 600 odpovědí.

 1. Jazyky užívané pro komunikaci v rámci projektů

Výsledky potvrzují (viz graf č. 1), že nejčastěji používaným jazykem je opravdu angličtina (60%). Následují francouzština (9%), němčina (8%), španělština (5%) a italština (4%). Je třeba vyzdvihnout skutečnost, že účastníci 40% projektů nepoužívají pro vzájemnou komunikaci angličtinu a zastoupeny jsou v podstatě všechny evropské jazyky.

Graf č. 1 – Jazyky pro komunikaci v rámci projektů

Podíváme-li se na používání jazyků podle jednotlivých států, zjistíme, že zatímco angličtinu jako komunikační jazyk používaní nejčastěji účastníci z Turecka a Polska, francouzština spíše volí v Itálii či Španělsku.

 1. Jazyky, které se učí žáci v projektech zaměřených na jazyky

Z výsledků průzkumu vyplývá (viz graf č. 2), že výuka angličtina je prioritou v 51% projektů, následuje němčina (11%), francouzština (9%) a španělština (8%).

Ukázalo se, že v jazycích zaměřených na výuku jazyků má angličtina ještě menší převahu (najdeme ji pouze v 51% jazykových projektů , zatímco pro komunikaci je používána v 60% projektů). Překvapující je tato skutečnost tím spíše, že angličtina je prvním cizím jazykem ve více než 90% zemí zapojených do eTwinningu. Vyplývá-li z odpovědí učitelů, že jazyky jiné než angličtina se vyučují v takovém množství, nabýváme přesvědčení, že učitelé ostatních jazyků využívají podpory eTwinningu mnohem více než jejich kolegové angličtináři!

Graf č. 2 – Jazykové zaměření projektů

 1. Jaký tedy je celkový obraz používání jazyků v eTwinningu?

Porovnejme výsledky průzkumu s informacemi, které učitelé uvádějí při registraci eTwinningových projektů.

Nejprve je třeba říci, že údaje týkající se jazyků používaných v projektech víceméně potvrzují výsledky průzkumu (angličtina v 55% projektů, francouzština ve 12%, němčina v 8% a španělština v 6%).
Úkolem učitelů je při registraci návrhu projektu vybrat jazyk či jazyky vhodné pro komunikaci. Zde má angličtina velmi výraznou převahu: 82% učitelů vybírá angličtinu, následuje francouzština s 22%, němčina s 16% a španělština s 13% (viz graf č. 3). Při vyhledávání partnerů uživatelé velmi jasně preferují jako komunikační jazyk angličtinu, čímž si chtějí zajistit co možná největší počet odpovědí.
Graf č. 3: Komunikační jazyky účastníků eTwinningu

 1. Co se nabízených nástrojů týče, věnujeme v eTwinningu všem jazykům stejnou pozornost


Na eTwinningové ploše existují tzv. „místnosti pro učitele“, interaktivní prostředí zaměřené na nejrůznější témata. V téměř 400 místnostech vytvořených během uplynulého školního roku převládá jako komunikační jazyk angličtina (viz graf č. 4) - téměř v 70% . Zastoupeny jsou však všechny jazyky, relativně velký počet místností je zaměřen na konkrétní jazyk (i zde lze při zakládání místnosti vybrat více než jeden jazyk). Příklady místností v jiných jazycích: v němčině “Deutsch & Co. Neue Technologien im Daf Unterricht”; ve francouzštině “Les langues romanes”, nebo v italštině “Italiano come lingua straniera”. 
Graf č. 4: Jazyky v místnostech pro učitele
 

Závěr

Údaje z průzkumu společně s údaji z databáze dokládají existenci dynamického lingvistického scénáře. Angličtina jednoznačně zůstává na první pozici coby komunikační jazyk v rámci projektů. Na druhou stranu platí, že každý druhý jazykový projekt je zaměřen na některý jiný jazyk. To ukazuje, že učitelé se velmi spoléhají na eTwinning při prohlubování cizího jazyka, který je ve škole vyučován jako druhý nebo se používá pouze v rámci eTwinningových projektů. Takové využívání aktivity lze jen dále podporovat!
 

 • "Mým prvním jazykem je maltština a eTwinning mi dává možnost mluvit a komunikovat v angličtině. Abych pravdu řekla, kdybych tímto jazykem nemluvila, cítila bych se v eTwinningové komunitě znevýhodněna. Většina partnerů, se kterými jsem spolupracovala, používali pro komunikaci právě tento jazyk, ostatní se ze všech sil snažili se ho naučit. I já jsem vždy dávala hodně sil do studia jiných jazyků. Moji předškoláci mluví pouze svojí mateřštinou, ale fakt, že komunikace probíhá v angličtině je pro ně motivací, aby se sami začali tento jazyk učit." Miriam Schembri, ambasadorka na Maltě.
 • "Hlavní překážkou, kterou učitelé při registraci do aktivity eTwinning pociťují, je nedostatek znalostí cizích jazyků. Angličtina je nepochybně v Evropě jako druhý jazyk nejrozšířenější, není však jazykem jediným. Výsledky tohoto průzkumu dokládají významné zastoupení i dalších jazyků. Španělština je využívána jako jazyk pro komunikaci v 5% všech projektů a v 8% projektů jazykových. Tato čísla, společně s opravdu multijazykovou podstatou platformy, činí z eTwinningu místo pro všechny jazyky." Diego Rojas Ruiz, španělšké národní podpůrné středisko pro eTwinning
 • "Je nezbytně nutné rozvíjet jazykovou pluralitu, která bere v úvahu jazykovou heterogenitu a umožňuje získat skutečnou evropskou kompetenci a přijít s reformním způsobem reformy výuky jazyků prostřednictvím “aktivity e-Twinning&rdquo. Metodika výuky pomocí eTwinningu umožňuje překonat hlavní mi překážkami na cestě k mnohojazyčné kompetenci: strach z úsilí, o kterém předpokládáme, že ho budeme muset při studiu jazyka vyvinout, a rozšířený názor, že jazyková pluralita je výjimkou, nikoliv normou. V eTwinningu jsou žáci i učitelé motivovaní potřebou komunikovat a emočními faktory spojenými s komunikací, díky čemuž zjišťují, že žádný cizí jazyk není neprobádaným územím! Výsledky ukazují (viz graf č. 2), že ačkoli v 51% projektů je prioritou studium angličtiny, zastoupeny jsou všechny jazyky, navíc cílem projektu často není výuka jazyka, ale jeho používání pro komunikaci. Marina Marino, ambasadorka v Itálii
 • “V Itálii škála jazyků používaných učiteli v eTwinningu více méně odpovídá celkové situaci v Evropě, zcela shodná však není. Čtyři hlavní jazyky jsou totožné (angličtina, francouzština, němčina a španělština), na dalších místech je však v porovnání s Evropou pořadí jiné. V Itáliie se zde objevuje polština, rumunština a řečtina - tyto jazyky jsou zastoupeny v 3,7%, 3,3% a 2,3% z celkového počtu eTwinningových projektů. Uvedená čísla jsou dána skutečností, že právě Polsko, Rumunsko a Řecko jsou země, ve kterých italští učitelé nejraději hledají partnery pro projekt. Ve stručnosti lze říci, že jsou výrazně preferovány románské jazyky, na prvním místě je však nejrozšířeněji používaná angličtina.” Massimiliano D'Innocenzo, italské národní podpůrné středisko
 • "Výsledky průzkumu zaměřeného na používání jazyků v eTwinningu jsou pozoruhodné, zejména pokud se týče výrazného zapojení učitelů, kteří učí jiné jazyky než angličtinu. V naší zemi máme podobné výsledky u jazyků zvolených pro komunikaci v rámci projektu. V 62% probíhajících projektů používají účastníci angličtinu, v 19% češtinu (z důvodů geografické a jazykové blízkosti) a v 11% němčinu. V dalších 5% projektů byla jako komunikační jazyk zvolena slovenština, polština, francouzština, španělština nebo maďarština. Z výsledků také vyplývá, že eTwinningovou pracovní plochu používají hlavně učitelé se znalostí angličtiny, němčiny a ruštiny. Angličtina tedy zůstává jazykem č. 1 pro komunikaci v eTwinningových projektech a my doufáme, že používání dalších jazyků poroste." Ing. Alena Chrenková, PhD. Univerzita Žilina, Slovensko 
 • - Aktivita eTwinning je výborným nástrojem pro navazování spolupráce mezi základními a středními školami po celé Evropě. 
  - Je také velmi cenným nástrojem pro rozvoj multilingualismu v Evropě prostřednictvím vzdělávání. Samotná skutečnost, že eTwinningový portál existuje v dvacetičtyřech jazykových verzích, je velkým impulsem pro rozvíjení mnohojazyčnosti. Je důležité zdůraznit, jak moc může eTwinning v této oblasti pomoci.
  Fakt, že velké procento projektů probíhá v angličtině, nepřekvapuje ani nešokuje.
  Velmi povzbudivé je zjištění, že téměř 40% projektů je ukutečňováno v jiném jazyce než angličtině a zdá se, že se tento počet  neustále zvyšuje.  
  Průzkum přináší zajímavá zjištění týkající se používání jazyků v celoevropských projektech a dokládá, že evropské programy mohou významně přispět k rozvoji multilingualismu.
  Rád bych také podal následující doporučení:
  1 Jsem přesvědčen, že jakmile jsou mezi školami navázány počáteční kontakty v angličtině, měli by účastníci mít touhu, nebo spíše zájem, vzdělávat se v dalších fázích projektu v jazyce partnerů. Možná by měli být k takovému postupu nějakým způsobem motivováni, a to jak na úrovni celoevropské, tak v jednotlivých zemích. 
  2 Zastávám také názor, že by měla být v eTwinningu zajímavým způsobem rozvíjena schopnost rozumět jazykům příbuzným těm, které ovládám. Doslova si myslím, že by měl v eTwinningu existovat výcvik v takovém způsobu komunikace. Máme zde kvalifikované osoby, pro které by taková výzva mohla být zajímavá.
  3 Příští rok bude Evropským rokem aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi. Aktivita eTwinning zde může hrát významnou roli v oblasti motivace pro studium jazyků. Michel Lefranc, francouzské ministerstvo pro národní vzdělávání, mládež a neziskové organizace 
   
 • Editor webu: Maillard Pierre
 • Zveřejněno: 21.09.2012
 • Naposledy změněno: 04.07.2016