article image

Rok zaměřený na inkluzi – naše téma pro rok 2017

Na začátku každého roku již tradičně vyhlašujeme nové téma aktivity eTwinning. S potěšením to děláme i letos: Všechny aktivity v roce 2017 budou tematicky souviset s inkluzí.

Téměř dva roky po přijetí Pařížské deklarace, která podporuje občanství a společné hodnoty svobody, tolerance a nediskriminace prostřednictvím vzdělávání, budeme v práci na těchto obsažných tématech pokračovat, v roce 2017 se však více zaměříme na inkluzi.

Diskuse o inkluzi se často stočí k otázkám, jako je prevence radikalizace nebo vzdělávání žáků se speciálními potřebami. I jimi se budeme v roce 2017 v eTwinningu zabývat, na inkluzi se však podíváme také v širším slova smyslu a budeme hledat, jak lze vzdělávání účinně mobilizovat tak, aby podporovalo základní hodnoty samotné inkluze.

V rámci této práce budeme propagovat aktivity a projekty, v nichž si mladí lidé mohou osvojit občanské kompetence a rozvíjet postoje aktivního občanství. Naším hlavním cílem je prohlubovat společenskou inkluzi a nediskriminační postoje v souvislosti s kulturou, pohlavím, náboženstvím, postižením, sexuální orientací, věkem či jakoukoli jinou kategorií.

Téma pro roku 2017 budeme v jeho průběhu zdůrazňovat ve všech eTwinningových aktivitách – od workshopů a konferencí po kampaně, publikace a doporučované články na portálu.

Věříme v evropskou spolupráci. Pokud dosud členy eTwinningu nejste, doporučujeme zaregistrovat se a zapojit se v roce 2017 do nejrůznějších aktivit. Těšíme se na další rok zajímavé spolupráce s rodiči, učiteli a žáky na inovativních projektech, které přinášejí účastníkům radost.