article image

Sljedeća izjava objašnjava našu politiku u pogledu ličnih informacija koje prikupljamo o vama.


Pregled

eTwinning je inicijativa Evropske unije. Dio je Comenius programa Erasmus+, evropskog programa za obrazovanje, obuku, mlade i sport. Programom upravlja Evropska komisija a prijmjenjuje ga Izvršna agencija za obrazovanje, audioviziuelne djelatnosti i kulturu (EACEA).

eTwinning platforma iznad svega poštuje privatnost svojih korisnika. Pruža sigurno i zaštićeno okruženje za škole, nastavnike i učenike kako bi neometano mogli međusobno sarađivati. Sljedeća izjava objašnjava politiku u skladu sa kojom eTwinning platforma prikuplja, upravlja i koristi podatke svojih korisnika.


1. Obrasci za slanje putem Interneta 

Budući da eTwinning platforma – koja uključuje eTwinning Portal, eTwinning Desktop, Projektni dnevnik, TwinSpace, Laboratorij za učenje i Grupe – prikuplja i obrađuje lične podatke, podložna je Uredbi (EC) 45/2001 Evropskog parlamenta i Vijeća od 18. decembra 2000. o zaštiti pojedinaca u pogledu ličnih podataka od strane institucija i tijela Evropske unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (OJ L8 od 12.1.2001, p. 1.).
 
Razni instrumenti na eTwinning Platformi omogućavaju korisnicima slanje informacija kako bi učestvovali u eTwinning aktivnostima. Kada se prijavljujete online i dostavljate druge informacije, podaci se prikupljaju i dalje proslijeđuju u svrhu navedenu pod tačkom 2. Relevantne informacije se obrađuju u skladu sa odgovornostima Kontrolora podataka, koji je voditelj odjeljenja A5 - za stručno obrazovanje, obrazovanje odraslih, platforme EACEA. 


2. Koje lične informacije prikupljamo, u koju svrhu i kojim tehničkim sredstvima?

(a) Lične informacije: Lične informacije koje se prikupljaju u eTwinning platformi su:

Obavezni podaci

 • Podaci o prijavljenoj osobi: ime, prezime, uloga u školi (ako je nastavnik, predmet koji podučava); teme za potencijalni projekt, jezici potencijalnog projekta, uzrast učenika u projektu, adresa elektronske pošte i projektna ideja.
 • Školski podaci: službeno ime škole, adresa, grad, adresa elektronske pošte, regija i škola.
 • Direktor škole: ime, prezime, službena adresa elektronkske pošte.

Neobavezni podaci (možete ih dostaviti ali ne morate)

 • Podaci prijavljene osobe: opisi, popis kontakata na Desktopu, popis projekata, prilika za uspostavu Comenius školskog partnersva, eTwinning nagrade i druge nagrade, fotografija prijavljene osobe, fotografije i druge informacije koje se odnose na upotrebu eTwinning Desktop-a.
 • Školski podaci: poštanski broj, broj škole, broj telefona, web stranica.

(b) Drugi podaci: Osobe se mogu prijaviti za projekt TwinSpace, eTwinning Grupe, Učionice za nastavnike i Događaji za učenje i napraviti Dnevnik projekta. U ovim slučajevima, prijavljene osobe mogu poslati informacije za učešće u takvim inicijativama. Pristup tim platformama je ograničen na isključivo registrovane članove.

Evropska komisija, EACEA i EUN Partnerstvo AISBL (European Schoolnet), ne snose odgovornost za informacije ili dokumente koje na web stranicu unosi treća strana.


(c) Upotreba podataka: Čuvanje, obrada i prikaz podataka su potrebni radi:

 • lakšeg pronalaženja partnere i uspostavu projekata;
 • pružanja informacija o prijavljenim aktivnostima unutar i izvan eTwinning-a kako bi se obogatili korisnički i školski profili;
 • pružanje informacija o eTwinning projektima;
 • uopćeno, omogućavanje saradnje i komunikacije u duhu obostranog povjerenja i poštovanja svih eTwining prijavljenih korisnika,
 • omogućava i olakšava aktivnosti kontrole i istraživanja.

Sažeti statistički podaci prikupljaju se redovno, uključujući, ali ne isključujući, broj korisnika tokom specifičnog perioda nastavnika ili korisnika računa biraju se predmeti i/ili države za projekt. Kako bi se najviše iskoristilo iskustvo korisnika, eTwinning Portal može pratiti učestalost posjeta, navika, preferenci i postavke.

Podaci koji se odnose na korisničko ponašanje na raznim područjima eTwinning platforme mogu se koristiti u svrhu istraživanja i nadzora od strane EACEA, Evropske komisije i institucija koje koriste eTwinning (npr. Centralna služba za podršku (CSS) i Državna služba za podršku (DSS), državne i regionalne školske institucije, treća strana (npr. istraživački centri i univerziteti). Svi podaci o korištenju gore navedenih faktora moraju se dostaviti kontroloru podataka, koji zadržava pravo da odbije odobrenje za takvu upotrebu.

Podaci se smiju obrađivati samo u ovu svrhu. Pravna osnova za obradu tih operacija ličnih podataka je navedena pod brojem 9.


(d) Tehnički podaci: Podatke dostavljaju sami korisnici slanjem online formulara na raznim područjima eTwinning platforme. Platformu vodi pružalac usluga (European Schoolnet) pod specifičnim ugovorom za usluge sa EACEA. Svi podaci se prikupljaju u bazi podataka.


3. Ko ima pristup informacijama i kome se prikazuju?

U navedene svrhe pristup je isključivo ograničen na:

 • eTwinning prijavljene osobe (nakon prijavljivanja na Desktop-u): Potpuni komplet podataka osim ličnih informacija, poput adrese koja se registruje, adrese elektronske pošte i podataka o direktoru škole.
 • EACEA, Evropska Komisija, CSS: potpuni komplet podataka.
 • Državna ili školska tijela koja provode eTwinning na državnom nivou (DSS): popunjava komplet podatke za korisnike u njihovim zemljama.

Prenos specifičnih podataka trećoj strani (npr. istraživački centri i univerziteti) može se dozvoliti samo uz izričito odobrenje Kontrolora podataka. Kad god je moguće, podaci će biti obrađeni na anoniman način, naročito ako se prenose na treću stranu u istraživačke svrhe.

Lični podaci se neće nikada koristiti u marketinške svrhe.

Neki podaci koje korisnici šalju će biti prikazani na javnim dijelovima eTwinning portala, što znači da će takvi podaci biti javno raspoloživi na internetu. To su sljedeći podaci:

 • Podaci o prijavljenoj osobi: ime, prezime, uloga u školi (ako ste nastavnik, predmet koji podučavate); teme za potencijalni projekt, jezici potencijalnog projekta, uzrast učenika u projektu, adresa elektronske pošte i projeknta ideja (ako ste dobili dozvolu korisnika).
 • Školski podaci: službeno ime škole, grada, regije, zemlje i slika škole , grad, regija, zemlja i fotografija škole (ako ste dobili dozvolu korisnika).
 • Podaci o projektu: ime, opisi, jezici, uzrast učenika, detalji o partneru, podaci o registraciji i zaključni podaci (ako postoje).
 • Obrazovni izvori koji su učitani u Području izvora i za koje postoji dozvola za upotrebu od strane vlasnika.

Drugi podaci koje korisnici postave na eTwinning platformu (npr. poruke na forumima, online rasprave i vijesti, datoteke i slike) bit će vidljive samo registrovanim korisnicima na određenom dijelu Portala na kojem su i ti podaci učitani (npr. samo eTwinning Grupama, Learning Lab-u, TwinSpace-u, Dnevniku projekta). No ipak, administrator može odlučiti da učini sve te podatke javno vidljivim. U tom slučaju, prijavljena osoba ima pravo obrisati informacije koje se odnose na njega/nju i informacije koje se odnose na njegove/njene učenike.


4. Kako štitimo i osiguravamo naše informacije?

Prikupljeni lični podaci i sve informacije su pohranjene na sigurnim serverima pružaoca usluga (European Schoolnet). Aktivnosti kompjuterskih centara pružaoca usluga ugovorno obavezuju na pridržavanje sigurnosnih direktiva Evropske komisije i odredbi Direktorata za sigurnost za te vrste servera i usluga.


5. Kako možete provjeriti, promijeniti ili obrisati svoje informacije?

U slučaju da želite provjeriti koji lični podaci su sačuvani u vaše ime od nadležnog kontrolora ili ako ste ih promijenili ili ispravili, možete to i sami učiniti online. Lozinka koju ste postavili tokom prijavljivanja će vam omogućiti prristup i ažuriranje ličnih podataka ili deaktivaciju profila. Korisnici mogu zatražiti deaktivaciju profila u bilo koje doba (pogledajte ispod pod tačkom 6.).


6. Koliko dugo čuvamo vaše podatake? 

Statistički podaci i podaci o istraživanjima čuvaju se tokom cijelog vremena trajanja eTwinning-a u agregiranom, anonimnom formatu.

Podaci koji se odnose na profil korisnika, kao što je opisano pod tačkom 2, drže se godinu dana nakon korisnikovog zadnjeg prijavljivanja. Godinu dana nakon zadnjeg prijavljivanja, korisnički profil će se automatski podesiti kao neaktvian, tj. više neće biti vidljiv. Objava o tome se šalje korisniku kako bi se informisao da je njegov/njen profil neaktivan i da on/ona mogu ponovno aktivirati svoj račun ponovnom prijavom. Drugi i posljednji podsjetnik se šalje nakon dvije godine u kojem se obavještava korisnik da će 3 godine nakon njegovog/njenog prvog prijavljivanja, njegov/njen profil biti trajno deaktiviran. Sve lične informacije tada postaju anonimne.

U slučaju da korisnici traže deaktivaciju svog profila ili ako je profil automatski deaktiviran, nijedan podatak neće ostati vidljiv drugim eTwinning korisnicima. Podaci će se držati u anonimnom obliku koji ne dozvoljava ličnu identifikaciju. Ako korisnici sa deaktiviranim profilom žele nastaviti koristiti platformu, morat će se ponovno prijaviti. Podaci se koriste isključivo u istraživačke i kontrolne svrhe i na raspolaganju su EACEA, Evropskoj kKomisiji, državnim ili regionalnim školskim tijelima, institucijama koje provode eTwinning (Centralna i Državna služba za podršku) i ostale treće strane (vidi tačku 3) u skladu sa odobrenjima Kontrolora podataka u agregiranom formatu.


7. Kontakt informacije

Za sva pitanja o vašim pravima i provođenju vaših prava koja se odnose na obradu ličnih podataka (poput pristupa i ispravke osobnih podataka), molimo slobodno se obratite Kontroloru eTwinning platforme na ovoj adresi:

Voditelj jedinice A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Izvršna agencija za obrazovanje audiovizuelne djelatnosti i kulturu
Ured: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgija
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Kako biste deaktivirali račun, molimo obratite se Glavnoj službi za podršku: helpdesk@etwinning.net.


8. Pomoć

U slučaju povrede zaštite ličnih podataka možete se obratiti Kontroloru na gore navedenu adresu. Možete se obratiti i EACEA službeniku za zaštitu podataka na sljedeću email adresu: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Ako konflikt mora riješili Kontrolor ili Službenik za zaštitu podataka možete uložiti žalbu kod Evropskog superviozra za zaštitu podataka: website - http://www.edps.europa.eu; email - edps@edps.europa.eu.


9. Pravna osnova

Polazna pravna osnova za obradu ličnih podataka je:
(a) Član 4 odluke EK 2009/336/EC od 20. aprila 2009. o uspostavi Agencije za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu za upravljanje aktivnostima Evropske unije u oblasti obrazovanja, audiovizuelnih djelatnosti i kulture uz primjenu Uredbe vijeća (EC) br 58/2003 (OJ L 101 of 21.4.2009, p. 21.);
(b) Aktivnost Cjeloživotnog programa za učenje (2007-2013) uspostavljena je u skladu sa Odlukom 1720/2006/EC Parlamenta i Vijeća od 15. novembra 2006. (OJ L 327 of 24.11.2006, p. 45.).

 • Administration
 • Copyright
 • European