eTwinning – Политика за поверителност

Европейската комисия, ГД „Образование, младеж, спорт и култура“ (ГД „Образование и култура“), Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), както и Националните звена за координация (НЗК) и Партньорските агенции за подкрепа (ПАП) са ангажирани със защитата на неприкосновеността на вашите лични данни.

Личните данни, събрани чрез eTwinning.net, се обработват или на национално ниво, където НЗК или ПАП, в зависимост от случая, са администратор на данните, или на ниво Европейски съюз (ЕС), където EACEA е администратор на данните. 

Всички лични данни се обработват в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните:

 • На ниво ЕС понастоящем - Регламент (ЕС) № 2018/1725 (1) относно защитата на лични данни от институциите и органите на Общността. 
 • На национално ниво – за членовете на Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИЗ) се прилага Общият регламент за защита на данните (ОРЗД) (2). Всички операции по обработката на данни под контрола на Националните звена за координация са съобразени с неговите разпоредби.
 • За страните, които не са членки на ЕС или на ЕИЗ, личните данни се обработват в съответствие с приложимото национално законодателство, освен когато се обработват лични данни на лица от държавите членки на ЕС или ЕИЗ. В този случай се прилага ОРЗД.

Настоящата декларация за поверителност очертава политиките, с които ГД „Образование и култура“, EACEA, НЗК и ПАП събират, управляват и използват личните данни на съответните лица в eTwinning. 

Ние ценим вашето доверие и искаме да сме сигурни, че разбирате нашите политики и практики по отношение на защитата на вашите данни в рамките на проекта eTwinning.

EUN Partnership aisbl (наричано по-долу European Schoolnet) ръководи Централното звено за координация (ЦЗК) на eTwinning като изпълнител на EACEA и, като част от задачите си, реализира платформата eTwinning, която е предмет на изложената по-долу политика за поверителност.

1. Кой е отговорен за обработката на вашите лични данни (администратор на данни)? 

На ниво ЕС – eTwinning.net

Когато данните се обработват на ниво ЕС, администраторът на данни е Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

Лице, посочено като отговарящо за дейностите по обработка: 

Ръководител на отдел А5 на EACEA 

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussels

Електронен адрес: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

На национално ниво – националните eTwinning портали 

Когато данните се обработват на национално ниво (например за организиране на национални дейности, вж. по-долу), администраторите на данни са конкретните служби за подкрепа (Национални звена за координация и Партньорски агенции за подкрепа).

Контактите на лицата, определени като отговорни за операциите по обработка в службите за подкрепа, могат да бъдат намерени в тези страници: НЗК и ПАП

2. Какви лични данни се обработват и как?

На ниво ЕС – eTwinning.net

Следните лични данни се обработват в контекста на eTwinning. Списъкът е изчерпателен.

a) Задължителни данни

Данни за регистрираното лице: електронен адрес, име, фамилия, роля в училище (за преподавателите – преподаван предмет), език (езици) за комуникация, възрастова група на учениците, описание на потребителя.

Данни за училището: информация, свързана с училището, като например име на училището, адрес, град, електронен адрес, регион и държава.

Данни за директора на училището: име, фамилия, служебен електронен адрес.

б) Незадължителни данни (тези данни могат да се предоставят само в случай, че участвате в допълнителни eTwinning дейности):

Данни за регистрираното лице: списък с контакти в рамките на eTwinning Live, списък с проекти, снимка на регистрираното лице, друга информация и снимки, свързани с използването на платформата.

Други данни: Регистрираните лица могат също така да участват в TwinSpace-овете на проектите, eTwinning групите, обучителните събития и онлайн събитията. В такива случаи регистрираните лица могат да предоставят информация, за да участват в тези инициативи. Достъпът до подобни платформи е ограничен само до регистрираните им членове. Те могат също да предоставят друга контекстуална информация, свързана с използването на платформата, както и да публикуват съобщения и различни материали във форумите, блоговете и другите раздели от платформата.

На национално ниво – националните eTwinning портали

Следните лични данни се обработват в контекста на eTwinning.

a) Задължителни данни – предоставени на EACEA чрез eTwinning.net

Данни за регистрираното лице: електронен адрес, име, фамилия, роля в училище (за преподавателите – преподавани предмет), език (езици) за комуникация, възрастова група на учениците, описание на потребителя.

Данни за училището: информация, свързана с училището (официално име на училището, адрес, град, електронен адрес, регион и държава).

Данни за директора на училището: име, фамилия, служебен електронен адрес.

б) Техническа информация: Данните се предоставят от самите потребители чрез попълване на онлайн формуляри в различните области на платформата eTwinning.net и са достъпни за различните национални звена.

в) Специфични данни за инициативи на място: Участниците могат да се включат в дейности за професионално развитие, които се провеждат на място. В такъв случай може да им бъде поискана допълнителна информация (например за организиране на пътувания) с цел участие в такива инициативи. 

3. С каква цел обработваме личните ви данни? 

На ниво ЕС – eTwinning.net

Обработката на данни е необходима за: 

 • да предостави информация за действията на регистрираните лица в рамките на и извън eTwinning с цел създаване и поддържане на дейностите на онлайн общността;
 • да позволи на регистрираните лица да намерят партньори и да създадат проекти;
 • да предостави информация за техните eTwinning проекти;
 • да позволи на регистрираните лица в eTwinning като цяло да общуват и да си сътрудничат в дух на взаимно доверие и уважение;
 • да позволи и улесни мониторинга и изследователските дейности.

Когато потребителите се регистрират в eTwinning, те също могат да се абонират и за бюлетините на eTwinning.

Данните за регистрираните лица подлежат на проверка на национално ниво от съответните НЗК или ПАП.

Регулярно се събират обобщени статистически данни, включително, но не само, за броя на потребителите за определен период, предпочитаните теми или страни, избирани от потребителите, както и използването на профилите.

На национално ниво – националните eTwinning портали

Звената за координация на eTwinning използват информацията, подадена на eTwinning.net, за:

 • да проверят личната информация, предоставена от потребителя;
 • да популяризират националните eTwinning дейности;
 • разпространението на национални бюлетини и уведомления; 
 • прессъобщения; 
 • регистриране за курсове и събития; 
 • участие в проучвания.

Потребителите могат също така да изберат да се свържат директно със службите за подкрепа, за да се информират за различни eTwinning дейности. Ако потребителите изберат този вариант, личните данни ще бъдат използвани единствено за да се отговори на съобщенията или за управление на регистрацията.

4. На какво правно основание обработваме личните ви данни?

На ниво ЕС

Обработката е необходима за изпълнението на задача в полза на обществения интерес или при упражняването на официална власт, предоставена на институцията или органа на Съюза (следва да бъде заложено в законодателството на Съюза) (член 5, параграф 1, буква а) от Регламент 2018/1725):

 • Регламент (ЕС) №1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50 – 73) за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, и за отмяна на решения №1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и №1298/2008/ЕО.
 • Решение за изпълнение на Комисията от 18 декември 2013 година за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура и за отмяна на Решение 2009/336/ЕО (2013/776/ЕС): член 3, буква а).
 • Договор за услуги 2017-3597, 2017-3598 и 2017-3599 между Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура и EUN Partnership AISBL.

Обработката, която не е обхваната от горните правни основания, се основава на съгласието на субекта на данните (член 5, параграф 1, буква г) от Регламент 2018/1725).

На национално ниво

 • Споразумение за безвъзмездна помощ, подписано между EACEA и НЗК или ПАП.
 • Свържете се със съответните НЗК или ПАП за информация относно приложимото законодателство за всяка страна.

5. За какъв период съхраняваме личните ви данни?

На европейско и национално ниво

Данните, свързани със статистически и изследователски цели, ще бъдат съхранявани през цялата продължителност на eTwinning в обобщен, анонимен формат.

Данните, свързани с профила на потребителя, се съхраняват максимум три години след последното влизане на потребителя в системата. След една година от последното влизане профилът на потребителя автоматично става неактивен, т.е. вече не е видим за другите потребители и за останалия свят. До потребителя се изпраща съобщение, че профилът му е неактивен и че, ако желае, има възможност да го активира отново. След още две години се изпраща второ и последно напомняне, уведомяващо потребителя, че 3 години след последното му влизане в системата неговият профил ще бъде окончателно деактивиран. От този момент нататък цялата лична информация става анонимна.

За да деактивирате или изтриете даден профил, моля, свържете се с Централното звено за координация (вж. т. 6 по-долу) на: delete@etwinning.net

В случай че потребителят поиска деактивация на своя профил или профилът бъде автоматично деактивиран, никакви данни няма да са видими за другите потребители на eTwinning. Данните ще се съхраняват единствено в анонимна форма, която не позволява персонална идентификация. Ако потребителите с деактивиран профил искат да продължат да използват платформата, те ще трябва да се регистрират отново. Данните остават в обобщен формат и на разположение (само за изследователски нужди и мониторинг) на EACEA; ЕК; националните или регионални училищни власти; органите, отговорни за реализирането на eTwinning (Централно звено за координация и Национални звена за координация); и други трети страни (вж. т.6) под оторизацията на администратора на данните.

6. Кой има достъп до личните ви данни и на кого се разкриват?

На ниво ЕС – eTwinning.net

За целите, описани по-горе, достъпът до данните е строго ограничен:

 • Регистрираните лица в eTwinning (при вход в системата) могат да видят следните данни за другите потребители: пълен набор от данни, с изключение на потребителски електронни адреси и данни за директора.
 • EACEA, Европейска комисия: пълен набор от данни.
 • Упълномощен персонал на организацията, нает от EACEA за реализирането на eTwinning, т.е. Централно звено за координация (European Schoolnet): пълен набор от данни.
 • НЗК и ПАП: данни, касаещи регистрираните лица от съответната страна.

Ако НЗК или ПАП се намират извън ЕС/ЕИЗ, преносът на лични данни се извършва въз основа на подходящи гаранции, посочени в споразуменията за безвъзмездна помощ, подписани между Агенцията и службите за подкрепа. Потребителите могат да поискат да получат копие от тези гаранции, като се свържат с администратора както е посочено по-долу. 

Само след изричното съгласие на потребителите някои от данните, предоставени от тях, ще бъдат изложени в публичното пространство на портала eTwinning (eTwinning.net), което означава, че тези данни са свободно достъпни в интернет. В този случай потребителят има право да изтрие своите данни. Данните, които стават публични, са по-конкретно следните:

Данни за регистрираното лице: име, фамилия, училище, от което е част. При посланиците на eTwinning снимката на потребителя ще бъде показана публично.

Данни за училището: официално име, град, регион, държава.

Данни за проекта: име, описание, езици, възрастова група на учениците, детайли за партньорите, дата на регистриране и крайна дата (ако има такава).

Други данни, предоставени от потребителите на платформата eTwinning (например съобщения във форумите, онлайн дискусии и теми, файлове и снимки), ще бъдат видими единствено за останалите регистрирани потребители, свързани с тези пространства от портала, в които е качена съответната информация (например eTwinning групите, Образователната лаборатория, TwinSpace).

Предоставянето на конкретни данни на трети страни (например изследователски центрове и университети) може да се осъществи само със специалното разрешение на администратора на данни, като данните ще бъдат предоставени анонимно.

Личните данни никога няма да се използват за маркетингови цели. 

На национално ниво – националните eTwinning портали

За целите, описани в т.3, достъпът до данните е строго ограничен до:

 • Националните звена за координация, Партньорските агенции за подкрепа, националните или регионалните училищни власти, които отговарят за реализирането на eTwinning на национално ниво и осъществяват контакт с потребителите от тяхната съответна страна. Всяка служба за подкрепа може да получи достъп до личните данни на потребителите от своята страна. 

Пълният и актуализиран списък с тези страни, както и с всички НЗК и ПАП, е достъпен в съответните страници: НЗК и ПАП

7. Как защитаваме личните ви данни?

На европейско и национално ниво – eTwinning.net

Събираните лични данни и цялата съответна информация се съхраняват на обезпечените сървъри на доставчика на услугата (European Schoolnet).

В договора с доставчика на услуги е включена договорна клауза за защита на данните, за да се гарантира, че вашите лични данни се обработват в съответствие с приложимото законодателство.

Операциите, провеждани от компютърните центрове на доставчика, стриктно се придържат към директивите за сигурност на Европейската комисия и разпоредбите, установени от Дирекцията по сигурността, за този вид сървъри и услуги.

НЗК и ПАП, които желаят да обработват данни за национални дейности, ще получат достъп до информацията, която се съхранява на централно ниво.

8. Какви са правата ви по отношение на личните ви данни и как можете да ги упражнявате?

Имате право да:

 • Изискате достъп до личните данни, които имаме за вас;
 • Изискате коригиране на личните ви данни или сами да направите корекцията от вашия профил;
 • Изискате, при определени условия, изтриване на личните ви данни;
 • Изискате, при определени условия, ограничение по отношение на обработката на личните ви данни;
 • Отправите възражение срещу обработката на личните ви данни на основания, свързани с конкретната ситуация; 
 • Изискате прехвърляне на данните ви към друга организация в стандартен формат, който може да се чете от машина (преносимост на данни);
 • Оттеглите вашето съгласие по всяко време.

Вие имате право да възразите срещу обработката на личните ви данни на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, съгласно разпоредбите на член 23 от Регламент 2018/1725.

Вие също имате право да не бъдете обект на автоматизирани решения (взети изцяло без човешка намеса), които пораждат правни последствия за вас.

На ниво ЕС – eTwinning.net

За да упражните правата си на европейско равнище, в повечето случаи (достъп, корекция, заявка за ограничение, възражение срещу обработката на вашите данни) можете да се свържете с европейския администратор на данни (EACEA), вж. т.1.

Ако желаете да изтриете вашите данни от eTwinning, можете да се свържете с Централното звено за координация на: helpdesk@etwinning.net.

На национално ниво – националните eTwinning портали

За всякакви въпроси относно вашите права и тяхното упражняване по отношение на обработката на лични данни от службите за подкрепа на национално ниво (чрез техните национални eTwinning платформи и/или бюлетини и уведомления), можете да се свържете с администраторите на данни за всяка страна (вж. списък с контактите в т. 1).

9. Вашето право да се обръщате към нас в случай на конфликт по всеки въпрос, свързан с лични данни

На ниво ЕС – eTwinning.net

В случай на конфликт по проблем, свързан със защитата на личните данни, можете да се обърнете към администратора на гореспоменатия адрес и функционална пощенска кутия.

Можете също така да се свържете с длъжностното лице на EACEA за защита на данните на следния електронен адрес: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Можете да подадете жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните по всяко време: Интернет страница: http://www.edps.europa.eu.

На национално ниво – националните eTwinning портали

В случай на конфликт по проблем, свързан със защитата на личните данни, можете да се обърнете към отговорните администратори на национално ниво (вж. списък с контакти в т. 1).

Ако смятате, че вашите права за защита на данните са били нарушени, можете да се свържете с органите за защита на данните в страната, в която се намирате вие или звеното за координация.


 1. Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (Текст от значение за ЕИП) (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39)
 2. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (Текст от значение за ЕИП) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1–88) 

 • Data privacy