eTwinning – Политика за поверителност

Европейската комисия, ГД „Образование, младеж, спорт и култура“ (ГД „Образование и култура“), Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA), както и Националните звена за координация (НЗК) са ангажирани със защитата на неприкосновеността на вашите лични данни.

Личните данни, събрани чрез eTwinning.net, се обработват или на национално равнище, където НЗК са администратор на данните, или на равнище Европейски съюз (ЕС), където EACEA е администратор на данните. 

Всички лични данни се обработват в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните:

 • На равнище ЕС се прилага Регламент (ЕU) № 2018/1725 (1) относно защитата на лични данни от институциите и органите на Съюза. 
 • На национално равнище – за членовете на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП) се прилага Общият регламент за защита на данните (ОРЗД) (2). Всички операции по обработката на данни под контрола на Националните звена за координация са съобразени с неговите разпоредби.
 • За държавите, които не са членки на ЕС или на ЕИП, личните данни се обработват в съответствие с приложимото национално законодателство, освен когато се обработват лични данни на лица от държави-членки на ЕС или ЕИП. В този случай се прилага ОРЗД.

Настоящата декларация за поверителност очертава политиките, с които ГД „Образование и култура“, EACEA и НЗК събират, управляват и използват личните данни на съответните лица в eTwinning. 

Ние ценим вашето доверие и искаме да сме сигурни, че разбирате нашите политики и практики по отношение на защитата на вашите данни в рамките на проекта eTwinning.

EUN Partnership AISBL (наричано по-долу „European Schoolnet“) ръководи Централното звено за координация (ЦЗК) на eTwinning като изпълнител на EACEA и като част от задачите си реализира платформата eTwinning, която е предмет на изложената по-долу политика за поверителност. Освен това Tremend Software Consulting SRL, също като изпълнител на EACEA, предоставя цифрови услуги, необходими за управлението и поддръжката на eTwinning.net.

Генерална дирекция „Информатика“ на Европейската комисия (DG DIGIT) предоставя ИТ хостинг услуги за платформата eTwinning чрез Amazon Web Services.

1. Кой е отговорен за обработката на вашите лични данни (администратор на данни)? 

На равнище ЕС – eTwinning.net

Когато данните се обработват на равнище ЕС, администраторът на данни е Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (ЕАСЕА).

Лицето, определено да отговаря за дейностите по обработка е: 

Ръководителят на отдел А6 на EACEA 

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussels

Електронен адрес: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

На национално равнище – националните eTwinning портали 

Когато данните се обработват на национално равнище (например за организиране на национални дейности, вж. по-долу), администраторите на данни са конкретните звена за подкрепа (Националните звена за координация).

Контактите на лицата, определени да отговарят за операциите по обработка в звената за координация, могат да бъдат намерени на тази страница: НЗК

2. Какви лични данни се обработват и как?

На равнище ЕС – eTwinning.net

Следните лични данни се обработват в контекста на eTwinning. Списъкът е изчерпателен.

a) Задължителни данни

Данни за регистрираното лице: име, фамилия, електронен адрес, роля в училището (за преподавателите – преподаван предмет), език (езици) за комуникация, възрастова група на учениците, описание на потребителя.

Данни за училището: информация, свързана с училището, като например официално име на училището, адрес, град, електронен адрес, регион и държава.

Данни за директора на училището: име, фамилия, служебен електронен адрес.

б) Незадължителни данни (тези данни могат да се предоставят само в случай, че участвате в допълнителни eTwinning дейности):

Данни за регистрираното лице: списък с контакти в рамките на eTwinning Live, списък с проекти, снимка на регистрираното лице, снимки и друга информация, свързана с използването на платформата.

Други данни: Регистрираните лица могат също така да участват в TwinSpaces на проектите, eTwinning групи и онлайн събития. В такива случаи регистрираните лица могат да предоставят информация, за да участват в тези инициативи. Достъпът до подобни платформи е ограничен само за регистрираните и валидирани членове („еТуинъри“). Те могат да предоставят и друга контекстуална информация, свързана с използването на пространствата с ограничен достъп в платформата, както и да публикуват съобщения и различни материали във форумите, блоговете и другите раздели в пространствата с ограничен достъп на платформата.

На национално равнище – националните eTwinning портали

Следните лични данни се обработват в контекста на eTwinning.

a) Задължителни данни – предоставени от EACEA на НЗК чрез eTwinning.net

Данни за регистрираното лице: потребителско име, електронен адрес, име, фамилия, роля в училището (за преподавателите – преподавани предмет), език (езици) за комуникация, възрастова група на учениците, описание на потребителя.

Данни за училището: информация, свързана с училището (официално име на училището, адрес, град, електронен адрес, регион и държава).

Данни за директора на училището: име, фамилия, служебен електронен адрес.

б) Техническа информация: Данните се предоставят от самите потребители чрез попълване на онлайн формуляри в различните области на платформата eTwinning.net и са достъпни за различните национални звена.

в) Специфични данни за инициативи на място: Участниците могат да се включат в дейности за професионално развитие, които се провеждат на място. В такъв случай може да им бъде поискана допълнителна информация (например за организиране на пътувания) с цел участие в такива инициативи. 

3. С каква цел обработваме личните ви данни? 

На равнище ЕС – eTwinning.net

Обработката на данни е необходима за следното: 

 • да се предостави информация за действията на регистрираните лица в рамките на платформата eTwinning и извън нея с цел създаване и поддържане на дейностите на онлайн общността;
 • да се даде възможност на регистрираните лица да намерят партньори и да създадат проекти;
 • да се предостави информация за техните eTwinning проекти;
 • да се даде възможност на регистрираните лица в eTwinning като цяло да общуват и да си сътрудничат в дух на взаимно доверие и уважение; и ;
 • да се позволи и улесни мониторинга и изследователските дейности.

Когато потребителите се регистрират в eTwinning, те могат да се абонират за бюлетина на eTwinning.

Данните на регистрираните лица подлежат на валидиране на национално равнище от съответните НЗК.

Регулярно се събират обобщени статистически данни, включително, но не само, за броя на потребителите за определен период, предпочитаните теми или държави, избирани от учителите, както и използването на профилите.

На национално равнище – националните eTwinning портали

Националните звена за координация на eTwinning използват информацията, подадена на eTwinning.net, за следното:

 • валидиране на личната информация, предоставена от потребителя;
 • популяризиране на националните eTwinning дейности;
 • разпространение на национални бюлетини и уведомления; 
 • прессъобщения; 
 • регистриране за курсове и събития; 
 • участие в анкети.

Потребителите могат също да изберат да се свържат директно с Националните звена за координация, за да се информират за различни eTwinning дейности. Ако потребителите изберат този вариант, личните данни ще бъдат използвани единствено за да се отговори на съобщенията или за управление на регистрациите.

4. На какво правно основание обработваме личните ви данни?

На равнище ЕС

Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, което е предоставено на институцията или органа на Съюза (следва да бъде заложено в законодателството на Съюза) (член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/1725);

 • Регламент (ЕU) №2021/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието и обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕU) №1288/2013 (ОВ L 189, 28.5.2021 г., стр. 1 – 33).
 • Решение за изпълнение на Комисията (ЕU) 2021/173 от 12 февруари 2021 година за създаване на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура.
 • Договор за услуги 2020-0082 между Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и Tremend Software Consulting SRL.
 • Договор за услуги 2020-0114 между Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и EUN Partnership AISBL.

Обработването, което не е обхванато от горните правни основания, се осъществява въз основа на съгласието на субекта на данните (член 5, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕU) 2018/1725).

На национално равнище

 • Споразумение за безвъзмездна помощ, подписано между EACEA и НЗК (Покана за кандидатстване и План за дейността на EACEA 17/2018, EACEA 18/2018 и EACEA ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA).
 • Свържете се със съответните НЗК за информация относно приложимото законодателство за всяка държава.

5. За какъв период съхраняваме личните ви данни?

На равнище ЕС и на национално равнище

Данните, свързани със статистически и изследователски цели, ще бъдат съхранявани през цялата продължителност на eTwinning в обобщен, анонимен формат.

Данните, свързани с профила на потребителя, се съхраняват максимум три години след последното влизане на потребителя в системата. След една година от последното влизане профилът на потребителя автоматично става неактивен, т.е. вече не е видим за другите потребители и за останалия свят. Потребителят може да активира отново своя профил чрез влизане в системата. След още две години се изпраща напомняне, с което потребителят се уведомява, че 3 години след последното му влизане в системата неговият профил ще бъде окончателно деактивиран. От този момент нататък цялата лична информация става анонимна.

За да деактивирате или изтриете даден профил, моля, свържете се с Централното звено за координация (вж. т. 6 по-долу) на имейл адрес: delete@etwinning.net

В случай че потребителят поиска деактивиране на профила или профилът му бъде автоматично деактивиран, данните не остават видими за другите потребители на eTwinning. Данните ще се съхраняват само в анонимна форма, която не позволява персонална идентификация. Ако потребители с деактивиран профил желаят да продължат да използват платформата, те ще трябва да се регистрират отново. Данните остават само за изследователски цели и мониторинг, в обобщен формат, на разположение на EACEA, Европейската комисия, националните или регионални училищни органи, органите, отговорни за реализирането на eTwinning (Централно звено за координация и Националните звена за координация) и за други трети страни (вж. т. 6), с разрешение от администратора на данните.

6. Кой има достъп до личните ви данни и на кого се разкриват?

На равнище ЕС – eTwinning.net

За целите, описани по-горе, достъпът до данните е строго ограничен до:

 • Валидираните потребители на eTwinning (при вход в системата) могат да видят следните данни за другите потребители: пълен набор от данни, с изключение на потребителски електронни адреси и данни за директорите на училищата.
 • EACEA, Европейската комисия: пълен набор от данни.
 • Упълномощения персонал на организацията, наета от EACEA за реализирането на eTwinning, т.е. Централното звено за координация (European Schoolnet) и доставчикът на цифрови услуги (Tremend Software Consulting SRL): пълен набор от данни.
 • НЗК имат достъп до данните на регистрираните потребители, подадени в eTwinning.net, за да валидират/управляват тяхната регистрация и за определени дейности (НЗК имат достъп само до данни на потребителите от съответната държава).

Трансфер на лични данни в трети страни: някои НЗК са базирани извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство в следните трети държави: Албания, Алжир, Армения, Азербайджан, Грузия, Йордания, Ливан, Молдова, Тунис, Украйна, Турция, Сърбия, Босна и Херцеговина и Северна Македония. Моля, имайте предвид, че за тези държави ЕС не е приел решение за адекватно ниво на защита съгласно член 47 от Регламент (ЕС) 2018/1725, с което да се удостоверява, че след като бъдат прехвърлени, вашите личните данни ще се ползват от адекватно ниво на защита в съответната трета държава. Следователно нивото на защита на прехвърлените ваши лични данни ще зависи от законодателството или практиката на тази трета държава и в резултат на това вашите права по отношение на защитата на данните може да не са равностойни на тези в държава от ЕС/ЕИП или държава, за която има решение относно адекватното ниво на защита. Въпреки това НЗК е обвързана с клаузи за защита на данните, по-специално със задължения за техническа и организационна сигурност, по силата на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, подписани с Агенцията. Потребителите могат да поискат да получат копие от тези клаузи, като се свържат с администратора на данни. Централното звено за координация е обвързано с клаузи за защита на данните по силата на договор за услуги, подписан с Агенцията.

Въпреки това преносът на лични данни в трети страни се извършва въз основа на гаранции, предвидени в споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, подписани между Агенцията и Националните звена за координация. Потребителите могат да поискат да получат копие от тези гаранции, като се свържат с администратора на данни както е посочено по-долу. 

Само след изричното съгласие на потребителите някои от данните, предоставени от тях, ще бъдат изложени в публичното пространство на портала eTwinning (eTwinning.net), което означава, че тези данни са свободно достъпни в интернет. В този случай потребителят има право да изтрие своите данни. По-конкретно, данните, които стават публични, са следните:

Данни за регистрираното лице: име, фамилия, училище, от което е част. При посланиците на eTwinning снимката на потребителя ще бъде видима за широката публика.

Данни за училището: официално име, град, регион, държава.

Данни за проекта: име, описание, езици, възрастова група на учениците, данни за партньорите, дата на регистриране и крайна дата (ако има такава).

Други данни, предоставени от потребителите на платформата eTwinning (например съобщения във форумите, онлайн дискусии и теми, файлове и снимки), ще бъдат видими само за останалите регистрирани потребители, свързани с тези пространства от портала, в които е качена съответната информация (например eTwinning групите, Learning Lab, TwinSpace).

Предаването на конкретни данни на трети страни (например изследователски центрове и университети) може да се осъществи само със специалното разрешение на администратора на данни, като данните ще бъдат предоставени анонимно.

Личните данни никога няма да се използват за маркетингови цели. 

На национално равнище – националните eTwinning портали

За целите, описани в т.3, достъпът до данните е строго ограничен до:

 • Националните звена за координация, националните или регионалните училищни органи, които отговарят за реализирането на eTwinning на национално равнище и осъществяват контакт с потребителите от тяхната съответна държава. Всяко Национално звено за координация може да получи достъп до личните данни на потребителите от своята държава. 

Пълният и актуализиран списък с тези държави, както и с всички НЗК, е достъпен на тази страница

7. Как защитаваме личните ви данни?

На равнище ЕС и на национално равнище – eTwinning.net

Събираните лични данни и цялата съответна информация се съхраняват на защитени сървъри на Европейската комисия, които се управляват от DG DIGIT и са с високо ниво на сигурност. Само упълномощеният персонал има достъп до носителите на информация в сървъра.

DG DIGIT прилага сигурността на ИТ хостинг услугата в съответствие с политиката и рамката за информационна сигурност на Комисията и допълнителната рамка на политиката за информационна сигурност на DIGIT. Вж. също Решение на Комисията C(2006) 3602 от 16 август 2006 г. относно сигурността на информационните системи, използвани от Европейската комисия и Правила за прилагане от 16.08.2006 г. относно сигурността на информационните системи, използвани от Европейската комисия.

В договора с доставчиците на услуги European Schoolnet и Tremend Software Consulting е включена договорна клауза за защита на данните, за да се гарантира, че вашите лични данни се обработват в съответствие с приложимото законодателство.

НЗК, които желаят да обработват данни за национални дейности, ще получат достъп до информацията, която се съхранява на централно ниво.

8. Какви са правата ви по отношение на личните ви данни и как можете да ги упражнявате?

Имате следните права:

 • да изискате достъп до личните данни, които имаме за вас;
 • да изискате коригиране на личните ви данни или сами да направите корекцията от вашия профил;
 • да изискате, при определени условия, изтриване на личните ви данни;
 • да изискате, при определени условия, ограничение по отношение на обработката на личните ви данни;
 • да отправите възражение срещу обработката на личните ви данни на основания, свързани с конкретната ситуация; 
 • да изискате прехвърляне на данните ви към друга организация в обичайно използван стандартен формат, подходящ за машинно четене (преносимост на данни);
 • да оттеглите вашето съгласие по всяко време.

Имате право да възразите срещу обработката на личните ви данни на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, съгласно разпоредбите на член 23 от Регламент (ЕU) 2018/1725.

Също така имате право да не бъдете обект на автоматизирани решения (взети изцяло без човешка намеса), които пораждат правни последствия за вас.

На равнище ЕС – eTwinning.net

За да упражните правата си на европейско равнище, в повечето случаи (достъп, корекция, заявка за ограничение, възражение срещу обработката на вашите данни) можете да се свържете с европейския администратор на лични данни (EACEA), вж. т.1.

Ако желаете да изтриете вашите данни от eTwinning, можете да се свържете с Централното звено за координация на адрес: helpdesk@etwinning.net.

На национално равнище – националните eTwinning портали

За всякакви въпроси относно вашите права и тяхното упражняване във връзка с обработката на лични данни от звената за координация на национално равнище (чрез техните национални eTwinning платформи и/или бюлетини и уведомления), можете да се свържете с администраторите на данни във всяка държава (вж. списък с контактите в т. 1).

9. Вашето право да подадете жалба в случай на конфликт по всеки въпрос, свързан с лични данни

На равнище ЕС – eTwinning.net

В случай на конфликт по въпрос, свързан със защитата на личните данни, можете да се обърнете към администратора на данни на гореспоменатия адрес и функционална пощенска кутия.

Можете също така да се свържете с длъжностното лице на EACEA по защита на данните на следния електронен адрес: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Можете да подадете жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните по всяко време на интернет страница: http://www.edps.europa.eu.

На национално равнище – националните eTwinning портали

В случай на противоречие по въпрос, свързан със защитата на личните данни, можете да се обърнете към отговорните администратори на лични данни на национално равнище (вж. списъка с контакти в т. 1).

Ако смятате, че вашите права за защита на данните са били нарушени, можете да се свържете с органите за защита на данните в страната, в която се намирате вие или Националните звена за координация.


 1. Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (Текст от значение за ЕИП) (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39)
 2. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1–88) 

 • NSS
 • Online course
 • Online reputation
 • Online seminar
 • Online seminar
 • Online training/meeting
 • Partner Finding
 • Partner Finding Fairs
 • PDW
 • Pedagogical Adviser
 • Pedagogics
 • Personal development
 • Philosophy
 • Physical Education
 • Physics
 • Politics
 • Pre-primary education
 • Primary Education
 • Professional Development
 • Professional development
 • Project
 • Project Diary
 • Projects