article image

Долното заявление обяснява нашата политика относно личните данни, които събираме за вас.


Общи положения

eTwinning е инициатива на Европейския съюз. Тя е част от Еразмус+ – европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт. Управлява се от Европейската комисия и се осъществява от нейната Изпълнителна Агенция за образование, култура и аудио-визуални изкуства (EACEA).

Платформата eTwinning стриктно зачита правото на поверителност на данните на своите потребители. Тя осигурява сигурна и защитена среда за училищата, учителите и учениците, за да могат те да общуват и да споделят едни с други. Долното заявление представя политиката на eTwinning когато събира, управлява и ползва данните, предоставени от нейните потребители.


1. Формуляри, попълвани онлайн  

Тъй като събира и работи с данни, платформата eTwinning – която включва Портала eTwinning, eTwinning Десктоп, Дневник на проекта, ТуинСпейс, Лабораторията за Учене и Групи eTwinning – тя е обект на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OJ L8 of 12.1.2001, p. 1.).
 
Разнообразните инструменти, представени на платформата eTwinning дават възможност на потребителите да предоставят информация, за да участват в дейностите на eTwinning. Когато се извършва онлайн регистрация и се зарежда допълнителна информация, данните се събират и се обработват по-нататък за целите на програмата, описани по-долу в точка 2. Съответните процедури следователно са отговорност на Контрольора на данни, който е управляващ орган на звеното А5 - професионално обучение, обучение на възрастни и програми към Изпълнителната Агенция за образование, култура и аудио-визуални изкуства (EACEA) на ЕК.


2. Какви лични данни събираме, с каква цел и с какви технически средства?

(a) Лична информация: : Личните данни, събирани за платформата eTwinning включват:

Задължителни данни

Данни по желание (коeто означава, че сте свободни да подадете тези данни или не)

 • Данни при регистриране: име, фамилия, позиция в училище (ако е учител - предметът, който преподава), теми за потенциален проект, език (ци) на потенциалния проект, възрастова група на учениците, включени в потенциалния проект, имейл адрес и идея (и) на проекта.
 • Данни за училището: официално име на училището, адрес, град, имейл, област, държава.
 • Данни за ръководителя на училището: име, фамилия, служебен имейл.
 • Данни при регистриране: описание, списък на контактите в Десктоп, списък на проекти, достъпност за партньорства Коменски, награди eTwinning и други награди, снимка на регистрирания, снимки и друга информация, свързана с използването на Десктоп на eTwinning.
 • Данни за училището: пощенски код, номер на училището, телефон, уеб страница.

(b) Други данни: Регистрираните потребители могат също така да участват в проектите ТуинСпейс, Групи eTwinning, Учителски стаи и Обучителни събития, както и да развият Дневник на проекта. В тези случаи потребителите могат да зареждат информация за да участват в тези инициативи. Достъпът до тези платформи е ограничен само за регистрирани потребители.

Европейската комисия, EACEA и ЕУМ (Европейската училищна мрежа) не носят отговорност за каквато и да е информация или документи, заредени от трети лица.


(c) Ползване на данните: Събирането, обработката и излагането на данни е необходимо за да:

 • позволи на потребителите да си намират партньори и да осъществяват проекти;
 • осигури информация за дейностите на потребителите в и извън eTwinning с цел да се обогатят профилите на потребителите и училищата;
 • осигури информация за проектите eTwinning;
 • позволи, най-общо, на потребителите на eTwinning да общуват и сътрудничат в дух на взаимно доверие и уважение, и
 • позволи и улесни наблюдението и проучвателните дейности.

Регулярно се събира натрупана статистика, включително, но не само, за броя на потребителите за определен период, предпочитаните предмети и/ или страни, избрани от учителите, както и ползването на акаунтите. В стремежа си да даде максимални възможности на потребителите, Порталът eTwinning може да запази данни за честотата на влизането на потребителите, навиците им, предпочитанията и тяхната среда.

Данните, свързани с поведението на потребителите в рамките на различните области на платформата eTwinning могат да бъдат използвани само за целите на изследвания, провеждани и наблюдавани от EACEA, Европейската комисия и властите, оторизирани да провеждат eTwinning (като Централното звено за координация (ЦЗК) и Националните звена за координация (НЗК), от национални и местни училищни власти), както и от трети страни (като надлежно оторизирани изследователски центрове и университети). Всяко ползване на данни от участниците, изброени по-горе, трябва да се съобщи на регулатора на данни, който си запазва правото да откаже оторизация за такова ползване.

Данни няма да се събират за никакви други цели. Законовите основания за горните процедури на работа с данни са изброени в точка 9.


(d) Технически информация: Данните се предоставят от самите ползватели чрез попълване на онлайн формуляри в различните области на платформата eTwinning. Платформата се ръководи от поддържащия доставчик (Европейската училищна мрежа) по силата на специален договор за обслужване с EACEA. Всички данни се събират в една база.


3. Кой има достъп до вашата информация и за кого е достъпна тя?

За целите, споменати по-горе, достъпът до данни е строго ограничен до:

 • Регистрираните потребители на eTwinning (според влезлите в Десктоп): Пълен набор данни, с изключение на лична информация като имейл адрес на регистрирания и данни на директора на училището.
 • EACEA, Европейска комисия, CSS: пълен набор на данни.
 • Национални или регионални училищни власти, отговорни за провеждането на eTwinning на национално ниво (НЗК): пълен набор от данни, касаещи потребителите от съответните им страни.

Трансферът на специфични данни за трети страни (напримир, изследователски центрове и университети) може да бъде разрешен под специалната оторизация на Контрольора на данни. Когато е възможно, данните ще се обработват анонимно, особено ако са препращани до трети страни за изследователски цели.

Лични данни никога няма да бъдат предоставяни за маркетингови цели.

Някои данни, заредени от потребителите ще бъдат изложени в публичното пространство на Портала eTwinning, което означава, че тези данни са свободно достъпни в Интернет. В частност това са:

 • Данни за регистрация: име, фамилия, позиция в училището, (ако е учител – предмет на преподаване), тема на потенциалния проект, език (ци) на потенциалния проект, възрастова група на включените в потенциалния проект ученици (ако е дадено изричното съгласие на потребителя за това);
 • Данни за училището: официално име на училището, град, регион, страна, и снимка на училището (ако е дадено изричното съгласие на потребителя за това);
 • Данни за проекта: име, описание, езици, възрастова група на учениците, подробности за партньорите, дата на регистриране и дата на приключване на проекта (ако са налични);
 • Образователни ресурси, заредени в Територията за ресурси, чийто автор им е дал обществен достъп.

Други данни, заредени от потребителите на платформата eTwinning (като съобщения във форумите, онлайн дискусии и “нишки”, файлове и снимки) ще могат да се виждат само от регистрираните потребители, свързани с тази територия на Портала, в която съответната информация е заредена (като Групите eTwinning, Обучителна лаборатория, ТуинСпейс, Дневник на проекта). Все пак, администраторите на тези територии могат да решат да направят част от данните публично достояние. В този случай потребителят има правото да премахне от системата информацията, свързана с него и информация, касаеща неговите ученици.


4. Как ние пазим и гарантираме неприкосновеността на вашите данни?

Събираните лични данни и цялата съответна информация се съхраняват на обезпечени сървъри на доставчика (Европейската училищна мрежа). Операциите, провеждани от компютърните центрове на доставчика стриктно се придържат към директивите за сигурност на Европейската комисия и положенията, установени от Дирекцията по сигурността за този вид сървъри и услуги.


5. Как можете да проверите, измените или премахнете вашата информация?

В случай, че искате да проверите какви лични данни са запазени на ваше име от отговорния контрольор, или да ги измените или коригирате, можете сами да направите това онлайн. Паролата, която сте задали по време на регистрацията си, ще ви позволи да се впишете и да осъвремените вашите лични данни или да деактивирате профила си. Потребителите могат да пожелаят деактивиране на профила си по всяко време. (моля, вижте по-долу т.6)


6. Колко време пазим вашите данни?

Данните, свързани със статистика и изследователски цели се пазят през целия период на eTwinning в агрегиран, анонимен формат.

Данните, свързани с профила на потребителя, описани в т. 2, се пазят до една година след последното влизане на потребителя в системата. След като изтече тази година, профилът на потребителя автоматично става неактивен, т.е. вече не е видим за другите потребители и за останалия свят. До потребителя се изпраща съобщение за деактивиране на неговия профил и за възможността, ако той желае, да го активира отново. След две допълнителни години е изпратен втори и последен напомнителен имейл за информация на потребителя, че 3 години след последното му влизане в системата неговият профил ще бъде окончателно деактивиран. Цялата лична информация от този момент нататък става анонимна.

В случай, че потребителят поиска деактивация на своя профил или профилът автоматично се деактивира, никакви данни няма да са видими за другите потребители на eTwinning. Данните ще се съхраняват единствено в анонимна форма, която не позволява персонална идентификация. Ако потребителите с деактивиран профил искат да продължат да използват платформата, те ще трябва да се регистрират отново. Данните остават само за изследователски нужди и наблюдение на разположение на EACEA, ЕК, националните или регионални училищни власти, власти, отговорни за провеждането на eTwinning (Централи и Национални звена за координация) и други трети страни (виж т.3) под оторизацията на Контрольора на данните в агрегиран формат.


7. Информация за контакти

За всякакви въпроси относно вашите права и упражняването им, свързани с обработката на лични данни (като достъпа и корекцията на вашите лични данни), моля, чувствайте се свободни да се свържете с Контрольора на данни за платформата eTwinning на следния адрес:

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Office: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgium
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

За да деактивирате своя акаунт, моля, свържете се с Централна служба за помощ на helpdesk@etwinning.net.


8. Източници за помощ

В случай, че се сблъскате с противоречие на което и да е от правилата за защита на личните данни можете се обърнете към Контрольора на данни на горепосочения адрес и служебна поща. Можете също да се свържете със Секретаря по съхраняване на данни на EACEA на следния имейл адрес: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Ако проблемът не бъде решен от Контрольора и от Секретаря по съхранение на данни, вие можете да депозирате оплакване до Наблюдателя на Европейската защита на данни по всяко време: уебсайт http://www.edps.europa.eu; имейл- edps@edps.europa.eu.


9. Законова основа

Принципната законова основа за работата с лични данни е: (a) Глава 4 от Решение на Комисията 2009/336/EC от 20 април 2009, създаваща Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управлението на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (OJ L 101 of 21.4.2009, p. 21.); (b) Програмата Учене през целия живот (2007-2013), съзадеда с Решение1720/2006/EC на парламента и Съвета на 15 ноември 2006 (OJ L 327 of 24.11.2006, p. 45.). 

 • Administration
 • Copyright
 • European