article image

Знаци за качество в eTwinning

С навлизането на eTwinning в нов етап, сега е моментът да преразгледаме основната концепция за какво точно служи Националният знак за качество и как се присъжда.

Още от самото начало eTwinning признава работата на учителите по проекти със знаци за качество и, разбира се, с европейските награди. През годините обаче се появиха някои погрешни схващания, особено по отношение на Националния знак за качество, като някои учители го смятат за награда, която получават за всеки изпълнен проект. С навлизането на eTwinning в нов етап, сега е моментът да преразгледаме основната концепция за какво точно служи Националният знак за качество и как се присъжда.

Както подсказва и самото му име, Националният знак за качество касае качеството на работата на всеки отделен учител в рамките на даден проект. Работата на учителя по проекта се оценява по информацията, която той представя във формуляра за кандидатстване за Знак за качество, с обосновка защо трябва да му бъде присъден. Поради тази причина още от самото начало на работата по проекта трябва да бъде ясно как точно вие, като един от многото учители, допринасяте за цялостната работа на екипа по проекта. Понякога в документите за кандидатстване виждаме, че се създава едно общо заявление, което се копира и изпраща от всички участващи учители, кандидатстващи за знака. От такъв вид заявления обаче оценителите много трудно могат да разграничат работата на отделните учители и често пъти един учител бива награден, а друг не.

Качеството на всеки проект се оценява по 5 критерия:

  • Сътрудничество между училищата партньори
  • Използване на ИКТ
  • Педагогически иновации
  • Интегриране в учебната програма
  • Резултати и разпространение

В кандидатурата си вие трябва да можете да покажете как участието ви в дейностите по проекта е допринесло в тези области.

През последните години някои учители са изпълнявали по няколко проекта в рамките на една година и са кандидатствали за Национален знак за качество за всеки от тях. Тази практика обаче може да постави под въпрос цялата идея за това какво всъщност е качеството – добре обмислена проектна идея, проучена и планирана в съответствие с 5-те критерия, с ясна роля на всеки участващ учител.

За да се подчертае ролята на качеството на проекта, процесът на кандидатстване е вече променен и през учебната 2021/2022 г. ще бъдат оценявани само по четири проекта на учител. Така въпреки че един учител може да участва в много проекти, ще бъдат разгледани само четири. Затова ви съветваме да избирате разумно преди да кандидатствате и да подберете проектите, които според вас демонстрират качеството на вашата работа по 5-те критерия.