article image

Образование за кръгова икономика - концепция, която обединява екологичните действия в училищата

Концепцията за кръгова икономика е нов поглед върху устойчивостта. Тази нововъзникваща гледна точка се базира на природата, където всичко се разглежда като ресурс за следващото ниво на хранителната верига, като това води до ограничаване на отпадъците до минимум.

Концепцията за кръгова икономика е в противовес на настоящия линеен модел за производство и потребление. Този линеен модел следва следните 4 стъпки:

 • Вземане от природата;
 • Изработване на продукта;
 • Използване на продукта;
 • Изхвърляне на отпадъците, което често води до замърсяване на нашите ресурси.

Този модел създаде икономика, силно зависима от използването на енергия и други ресурси за производството и доставката на продукти и услуги, което води до унищожаване на природата, от която сме част и от която зависим за всекидневните си нужди.

За разбирането на концепцията за кръгова икономика е ключово да се развият знания, ценности, нагласи/диспозиции и поведение, които водят до положителни действия с основна цел преминаване към „нулеви отпадъци“. Входна точка към образованието за кръгова икономика може да бъде всяка съществуваща инициатива за екологично образование, като например съхранение на енергията, управление на отпадъците, изучаване на биологичното разнообразие, изменение на климата и т.н.

Ако преподавате действия за устойчивост в училище, кръговата икономика като концепция помага да се преодолеят настоящите изолирани екологични действия. Тя създава възможност цялото училище да следва идеите и принципите на кръговата икономика, за да се засили визията за устойчив свят. Всяко училище, с малко творческо мислене, лесно може да предприеме действия, които да допринесат за напредъка на кръговата икономика. Идеята е да се копират естествените процеси за създаване на ресурси вместо отпадъци. Критичното мислене е необходимо, за да се преразгледат всички ресурси, които влизат в училището, и да се проследи процесът, през който минават и стават неизползваеми. Преразглеждайки ще разберете как:

 1. Просто да промените вашето потребление, за да предотвратите генерирането на отпадъци. Това се постига чрез използването на продукти или услуги, които са трайни, използват рециклируеми материали и са поправими.
 2. Да отделяте биологичните ресурси, подлежащи на естествено компостиране, и елементите, които могат да бъдат върнати в естествената им форма, от другите ресурси, които могат да бъдат повторно използвани или рециклирани. Материали като метали и пластмаса могат да бъдат използвани повторно за производството на неща.
 3. Да използвате възобновяема енергия, за да намалите зависимостта от въглища и други изкопаеми горива. Не забравяйте, че извършването на работа с ръце и крака също използва възобновяема енергия.

Действията, които засилват кръговата икономика са:

 1. Откажете се от неща, които не ви трябват, и неща, които не можете да рециклирате.
 2. Намалете потреблението. Помислете за споделяне, наемане или заемане вместо да купувате.
 3. Използвайте повторно и удължете живота на даден продукт като го поправите, обновите и промените предназначението му.
 4. Рециклирайте и възстановявайте неща като метал, хартия и пластмаса...

Circular Economy

За илюстриране на това учениците биха могли да разгледат един от често срещаните продукти, с които са запознати, като например хартия. Те могат да зададат следните въпроси, за да оценят до каква степен практиките им допринасят за кръговрата икономика:

 1. Хартиените изделия изработени ли са от рециклирана хартия?
 2. Къде може да се намали или премахне използването на хартия?
 3. Продуктите имат ли знак за устойчивост, като например Съвет за управление на горите (FSC)?
 4. Как се процедира с използваните учебници – предават ли се на следващата група ученици?
 5. Как и къде може да се използва повторно или да се изхвърли безопасно използваната хартия?

Процесът на преразглеждане може да се приложи спрямо всички потребителски избори, които правим, като по този начин ще подпомогне кръговата икономика. Спомнете си какво е казал Айнщайн: „Не можем да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали“.

Фондацията за екологично образование реализира проекта E-SPACE (Eco-Schools Project for Advancing Circular Economy).

За да научите повече за проекта, посетете: https://www.ecoschools.global/espace

Прамод Кумар Шарма, главен директор на отдел „Образование“, Фондация за екологично образование