Инициативата Move2Learn, Learn2Move: правила на конкурса

 1. Описание

Инициативата Move2Learn, Learn2Move е стартирана по случай 30-тата годишнина на програма „Еразъм“. В рамките на Move2Learn, Learn2Move европейските eTwinning проекти ще имат възможност да участват в конкурс и да спечелят билет за пътуване до други държави по програмата „Ерaзъм+“[1]. Целта на инициативата е младите хора да почувстват какво означава да живееш в Европа и да усетят положителното въздействие, което Европейският съюз оказва върху живота на европейските граждани и техните близки съседи. Освен че ще се запознаят с други култури, участниците ще си дадат сметка за своя въглероден отпечатък, тъй като ще трябва да се вместят в определено количество емисии на въглероден диоксид по време на своето пътуване и ще трябва да изберат превоз съобразно това. Участниците ще могат да изберат дали да пътуват в група (училищна екскурзия) или индивидуално.

 1. Допустими кандидати:

Инициативата Move2Learn, Learn2Move е отворена за европейски eTwinning проекти, които:

- включват ученици на възраст шестнадесет години (16) или повече към 31 декември 2017 г.;

- са били регистрирани между 1 януари 2016 г. и 30 май 2017 г.;

- са кандидатствали за Национален знак за качество между 1 септември 2016 г. и 30 юни 2017 г.

 1. Процедура за кандидатстване

Кандидатстването за инициативата Move2Learn, Learn2Move е отворено от 20 март 2017 г. до 30 юни 2017 г. Специалната онлайн форма за кандидатстване трябва да бъде попълнена заедно с формата за кандидатстване за Нaционален знак за качество.

Допустимите кандидати, които вече са кандидатствали за Национален знак за качество, имат право да отворят отново своята кандидатура с оглед на това да попълнят специфичната форма за инициативата Move2Learn, Learn2Move.

Европейската комисия ще направи своя избор на базата на критериите за награждаване, посочени по-долу, и със съдействието на Националните звена за координация.

Билетите за пътуване за победителите ще бъдат запазени и закупени единствено от изпълнител на Комисията. Победителите НЕ трябва да резервират и закупуват билети сами, тъй като парите няма да им бъдат върнати.

 1. Критерии за награждаване

Изборът ще бъде направен по държави в съответствие с отпуснатия за всяка участваща страна брой билети. Този брой е посочен в Приложение 1. Проектите ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии, които ще определят общия брой точки за всеки проект:

(1) Отговаря на шестте критерия за получаване на Национален знак за качество, което означава постигане на отличие в следните области: (общо: максимум 30 точки)

(1) Педагогическа иновативност (максимум 5 точки)

(2) Възможност за интегриране в учебната програма (максимум 5 точки)

(3) Общуване и разменни гостувания между партньорските училища (максимум 5 точки)

(4) Сътрудничество между училищата партньори (максимум 5 точки)

(5) Използване на технологии (максимум 5 точки)

(6) Резултати, въздействие, документация (максимум 5 точки)

(2) Класът пътувал ли е заедно в чужбина преди (0 точки) или не (5 точки)?

(3) Степента, в която проектът и/или училищната екскурзия съответстват на измерението „приобщаване“ (максимум 5 точки)

(4) Участниците като група ли ще пътуват - под формата на училищна екскурзия - (1 точка) или индивидуално (0 точки)?

Кандидатстващи проекти с по-малко от 21 точки ще бъдат автоматично отхвърляни.

 1. Билети за пътуване

Кога:

Победителите в конкурса ще пътуват между август 2017 г. и 31 декември 2018 г. за максимален период от 2 последователни седмици.

Максимална стойност на билетите за пътуване, които ще получат победителите в конкурса:

Победителите в конкурса ще бъдат наградени с билети за пътуване до избрана дестинация. Настаняването, издръжката, застраховката или всякакви други разходи, свързани с пътуването, се поемат изцяло от участниците.

Максималната стойност на билетите за всяко индивидуално пътуване е 350 евро. По изключение максималната стойност на билета за индивидуално пътуване може да достигне до 530 евро в три специфични случая:

 1. За победители, които заминават от или пътуват до Кипър, Малта, Исландия или най-отдалечените райони (т.е. Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен Мартен, Мадейра, Азорските и Канарските острови).
 2. Когато местните разходи за транспорт до основната отправна точка - ЖП гара, автогара или летище – за пресичане на националната граница надвишават 100 евро.
 3. Когато пътуването е училищна екскурзия до eTwinning партньор.

Критерии

Пътуванията не трябва да надвишават допустимите ограничения, посочени в предходния раздел. Освен това пътуванията трябва да отговарят на два други критерия, които ще бъдат проверени от изпълнителя на Комисията, отговарящ за издаването на билетите:

 1. Ограничен въглероден отпечатък[2]: за всеки пътник среднопретеглените стойности на емисиите на въглероден диоксид на километър на базата на изминатото разстояние с каквото и да било превозно средство не може да превишават 200 г/км.
 2. Разумно съотношение между времето, прекарано в път и времето, прекарано в избраната дестинация: съотношението не трябва да превишава 1 към 3 за пътуване с максимална продължителност 3 дни и 1 към 4 за пътуване по-дълго от три дни. Съображението за това е да се избегнат дълги пътувания с бавен транспорт или с прекачвания, които могат да доведат до по-кратък престой в желаната дестинация.

В случай че тези два критерия не могат да бъдат покрити едновременно, победителите ще трябва да изберат друга дестинация.

Независимо от гореспоменатото, победителите ще имат право да запазят избраната дестинация:

a) Когато пътуването е училищна екскурзия до партниращ клас по eTwinning.

б) Когато се намират в Кипър, Малта, Исландия или най-отдалечените региони.

Важно е да се отбележи, че тази инициатива обхваща само обществени транспортни средства. Разбира се, за да се стигне до летището, ЖП или автобусната гара или фериботния терминал, могат да се използват частни транспортни средства като автомобили и чартърни автобуси, но това е по преценка на участниците и разходите не се покриват от инициативата.

Също така е важно е да се отбележи, че някои транспортни оператори най-любезно се съгласиха да предоставят специална отстъпка на участниците. Списъкът с тези оператори и детайли за предложенията ще бъдат предоставени при обявяване на резултатите.

 1. Обявяване на резултатите

В началото на август 2017 г. всички кандидатствали щe получат уведомление по имейл, което ще ги информира, че:

- са били избрани да пътуват („победители“);

- не са били избрани, но са в списъка с резерви;

- не са били избрани (включително какви са причините за това).

В последствие победителите ще получат всички необходими подробности за следващите стъпки, а именно с кого да се свържат и как да се сдобият със своя безплатен билет за пътуване.

Имената на спечелилите класове и проекти ще бъдат оповестени публично.

 1. Списък с резерви

Участниците, които не попадат сред избраните, но чиито кандидатури са над минималния праг за качество и се класират непосредствено след победителите, ще бъдат поставени в списък с резерви по низходящ ред на точките. Включването в списъка с резерви не означава, че можете да предявявате права спрямо Комисията и не гарантира, че участниците ще получат билет за пътуване на по-късен етап от инициативата./p>

Ако стойността на билетите, с които са наградени някои участници, е по-ниска от максималната стойност, предвидена по инициативата (вижте раздел 5 по-горе), Комисията може да награди с билети участници от списъка с резерви. За тази цел резервациите ще бъдат преглеждани всеки месец, включително стойността на използваните билети за пътуване на победителите.

 1. Освобождаване от отговорност

Комисията не носи отговорност за щети, причинени или претърпени от който и да е от участниците в конкурса, включително всякакви вреди, причинени на трети лица в следствие от или по време на изпълнението на дейностите, свързани с този конкурс.

Комисията не носи отговорност за каквито и да било материални, нематериални или физически вреди, претърпени от победителите или тези, които ги придружават по време на тяхното пътуване, до или по време на престоя им в избраната дестинация.

Препоръчително е участниците и техните придружители да си направят подходяща медицинска и туристическа застраховка за цялото времетраене на пътуването. Благодарение на Европейската здравноосигурителна карта участниците с непрекъснати здравноосигурителни права съгласно националното законодателство имат право на основно здравно осигуряване по време на своя престой в друга държава от ЕС. Въпреки това покритието на Европейската здравноосигурителна карта или на частното здравно осигуряване може да не е достатъчно, особено при необходимост от репатриране и от специфична медицинска интервенция. В този случай би било от полза допълнително частно застраховане. Застраховането е изцяло отговорност на училището (в случай на училищна екскурзия) или на законния представител на участника (в случай на индивидуално пътуване на непълнолетни), или на самия пътник (ако участникът не е непълнолетен). Също така училището отговаря за това участникът да бъде запознат със здравноосигурителните въпроси.

Когато става въпрос за училищна екскурзия, училищното ръководство трябва да предостави официално съгласие, преди да бъдат издадени билетите за пътуване. Освен това училищното ръководство следва да се увери, че участието на непълнолетните лица в екскурзията е оторизирано официално от законния им представител (в повечето случаи един от родителите).

 

[1]

Държави членки на Европейския съюз (ЕС)

Белгия

Гърция

Литва

Португалия

България

Испания

Люксембург

Румъния

Чехия

Франция

Унгария

Словения

Дания

Хърватия

Малта

Словакия

Германия

Италия

Холандия

Финландия

Естония

Кипър

Австрия

Швеция

Ирландия

Латвия

Полша

Великобритания

Държави извън ЕС

Бивша югославска република Mакедония

Исландия

Лихтенщайн

Норвегия

Албания

Босна и Херцеговина

Черна гора(*)

Сърбия
Турция

[2] Тези емисии са: 14 за влакове, 68 за автобуси, 86 за средни фериботи, 258 за малки фериботи и 285 за самолети. Например за пътуване 30 км с малък ферибот, последвано от 420 км с влак и завършващо с 40 км с автобус – среднопретеглените стойности са: ((30x258)+(420x14)+(40x68))/(30+420+40)=33.35 г/км. Капацитетът на CO2 е зададен, за да се избегнат пътувания само със самолет.

(*) Черна гора по принцип е сред страните на eTwinning. Броят билети ще бъде указан в случай че в рамките на срока на конкурса бъде създадено Национално звено за координация. Ще бъде позволено пътуване до Черна гора.

 • Administration