article image

„Обучение в музей“ - обучителното събитие нa eTwinning

Музеите предоставят на учащите преживявания отвъд ежедневната действителност, които обогатяват – и надграждат - преподаването и ученето в клас. Обучителното събитие „Обучение в музей“ осигури на участващите учители достъп до музейни ресурси, тъй като всички те ентусиазирано споделиха музейните експонати, които използват, и се поучиха от опита на другите. Даниела Буна, учител по английски, посланик на eTwinning

Обучителното събитие на eTwinning „Обучение в музей“ се фокусира върху обучението в музей в рамките на eTwinning. Неговата основна цел беше да изследва стойността и потенциала на музеите за образованието през 21-ви век, а също и редица стратегии за това как ентусиазмът на младите посетители да се превърне в съгласувани, увлекателни, интегрирани дейности, които да доведат до обогатяване на техните знания.

Повече от 200 учители се записаха и участваха активно в задачите на обучителното събитие. Типът на заданията и нивото на интерактивност варираха от ден на ден, като работата беше разделена на четири блока дейности:

„Музеите – агенти на социалната промяна“

Участниците обсъдиха достъпа до и участието в една култура, която улеснява изграждането на чувство за идентичност, насърчавайки процесите на социално приобщаване, подпомагайки развитието на различни нива – индивидуално и колективно – и ученето през целия живот. Участниците също така видяха как новите технологии могат да засилят взаимодействието с музеите. След като изчетоха необходимите ресурси и изгледаха съответните видеоклипове, участниците бяха помолени да обсъдят във форум въпросите „Какво разбират под „музей“?“, „Какво представлява музеят според тях?“. Втората задача накара участниците да поразмишляват над това какви потенциални възможности за обучение предлага един музей.

„Посетителски опит“

В този втори блок участниците разгледаха понятието интерактивност. Учителите трябваше да анализират съдържанието на музея и, използвайки Coggle, да предложат начини да го направят по-интерактивно и да обяснят как това може да помогне за изграждането на мост между учениците и съдържанието.

„Посещения в музеи“

Участниците обсъдиха как се подготвя посещение в музей и по двойки създадоха работна бланка, която да бъде използванa индивидуално или съвместно от техните ученици в имагинерно eTwinning партньорство преди/по време на/след посещението в даден виртуален музей. В последната задача от този блок учителите трябваше да създадат собствена виртуална галерия с изображения/снимки от eTwinning проект, в който участват/са участвали, с елементи на транснационална дейност за сътрудничество.

„Разпространение на проектите за музеи“

Участниците работиха по двойки, за да изготвят транснационална учебна дейност за сътрудничество, която е свързана с музей. Те трябваше да следват конкретни стъпки и използваха Google doc, Adobe Spark Page и форума на Learning Lab, за да споделят своите резултати.

Тук можете да видите някои примерни дейности, създадени от участниците:

  1. Виртуална художествена галерия
  2. Транснационална учебна дейност за сътрудничество, която е свързана с музей

Темите на обучителните събития са различни всяка година, като обикновено има повече от 20 обучителни събития годишно. За да кандидатстват, учителите трябва да отидат в раздел „Професионално развитие“ в eTwinning Live, да изберат желаното събитие и да се запишат в упоменатия регистрационен период.