article image

Обучителни Събития

Какво представляват? Обучителните събития са кратки, интензивни онлайн курсове, посветени на най-разнообразни теми и по-конкретно на педагогическите аспекти. Обучителните събития се водят от експерт и включват активна работа и дискусии между учителите. Те обхващат асинхронни и понякога синхронни дейности и се провеждат на широко-разпространен европейски език. Можете да получите сертификат за участие в тези събития.

Кой ги организира? Централното звено за координация на eTwinning.

Кой може да участва? Всички регистрирани в eTwinning учители. Участниците могат да бъдат избрани според темата на събитието. Обучителните събития имат средно по 200 участници.

Продължителност? Обучителнитe събития отнемат около 10 -15 дни.

Къде? Тези събития се провеждат онлайн в Образователната лаборатория на eTwinning.

Как мога да кандидатствам? live.etwinning.net/professionaldevelopment

Ако сте заинтересовaни да участвате в някоя от следните възможности за професионално развитие, влезте в eTwinning Live и вижте раздел „Професионално развитие“.

Обучение по предприемачество в рамките на всички предмети
Експерти: Anusca Ferarri и Tomislava Recheva
11 - 22 септември 2017
Език: английски
Целева група: всички учители

Това обучителниo събитие цели да обучи и овласти учителите (начални, гимназиални и учители в професионални гимназии) да насърчат чувството за инициативност и предприемаческото мислене на учениците, развивайки иновативните и креативните нагласи и умения.

Използване на мобилни устройства в часовете в началното училище
Експерти: Rose-Anne Camilleri / Antonella Giles
14 - 28 септември 2017
Език: английски
Целева група: начални учители

В това обучително събитие ще обсъдим употребата на приложения и уеб-базирани инструменти в часовете в началното училище.

eTwinning в детската градина
Експерт: Adrijana Višnjić Jevtić 
25 септември - 06 октомври 2017
Език: хърватски 
Целева група: учители в детски градини, директори на детски градини 

На участниците ще бъде предоставено поетапно ръководство за това как да планират и реализират eTwinning проекти в детската градина, а също и списък с най-добрите Web 2.0 инструменти, които могат да бъдат използвани ефективно с толкова малки деца.

Силата на ДНК технологията
Експерт: Agnes Szmolenszky
25 септември - 06 октомври 2017
Език: английски
Целева група: учители по природни науки

Целта на това обучително събитие е да стимулира гимназиалните учители по природни науки да допълнят знанията и уменията си по отношение на най-скорошните развития в генното инженерство и да се запознаят с редица вълнуващи дейности, които могат да бъдат провеждани в клас. 

Ako rozvíjať rezilienciu v škole
Експерт: Kornelia Lohynova
02 - 13 октомври 2017
Език: словашки
Целева група: учители, които разбират словашки

Целите на това обучително събитие са да се разберат измеренията на устойчивостта и нейното значение за успеха в живота; да се насърчат учителите по всички предмети да повишат устойчивостта на своите ученици и да се предложи на учителите начин, по който да развият уменията, които подпомагат устойчивостта и устойчивото мислене.

Бъдещото училище – тенденции и предизвикателства
Експерт: Tiina Sarisalmi 
02 - 13 октомври 2017
Език: английски
Целева група: всички учители от eTwinning Plus 

Как ще се променят учебните среди, ролите на учителите и самото учене в близкото бъдеще? Кои са текущите тенденции и предизвикателства в преподаването и ученето? В това обучително събитие ще обсъдим бъдещото училище и бъдещото образование, за да можем да посрещнем предизвикателствата и да се вдъхновим от нови възможности. 

Кибертормозът: когато виртуалната заплаха стане истинска
Експерт: Sonia Seixas 
16 - 30 октомври 2017
Език: английски
Целева група: всички начални, прогимназиални и гимназиални учители

В това обучително събитие възнамеряваме да поразмишляваме над разликата между тормоз и кибертормоз, както и над основните фактори, които опосредстват прехода от едното към другото. Също така ще разгледаме подходи за превенция и интервенция.

Codage et apprentissage
Експерти: João Torres и Miguel Figueiredo 
17 - 28 октомври 2017
Език: френски
Целева група: всички eTwinning учители

Езиците за програмиране и изчислителното мислене са инструменти, които могат да подпомогнат развитието на компетенциите на 21-ви век. Учителите ще могат да поразмишляват над безкрайните възможности, които програмирането предоставя и евентуално да ги използват в eTwinning проекти.

Ценностно образование в ежедневното преподавaне и проектната работа
Експерт: Adam Stępiński 
06 - 19 ноември 2017
Език: английски
Целева група: всички учители

В това обучително събитие ще се опитаме да разгледаме ръководеното от ценности образование като образователен подход, който може да допринесе значително както за нашето ежедневно преподаване, така и за eTwinning проектите, които провеждаме.

Разработване на образователни дейности за новодошлите ученици мигранти
Експерт: Nektaria Palaiologou 
06 - 16 ноември 2017
Език: английски
Целева група: всички учители

В това обучително събитие ще разгледаме образователни дейности, които учителите могат да приспособят към нуждите на новодошлите деца мигранти на етап предучилищно и начално образование.

Активно дигитално гражданство – да посрещнем предизвикателствата
Експерти: Kooperative Berlin 
07 - 20 ноември 2017
Език: немски
Целева група: немскоговорящи учители

В това обучително събитие участниците ще обсъдят релевантни въпроси като:

  • Как могат училищата да научат учениците да станат активни дигитални граждани?
  • Как може училищният живот, социалната ангажираност и социалното участие да се свържат в/чрез интернет и да се подкрепят взаимно?
  • Как да насърчим учениците да участват в гражданското общество (в интернет)?
  • Кои подходи са се оказали успешни? 

Започваме eTwinning!
Експерт: Celina Świebocka 
13 - 27 ноември 2017
Език: полски
Целева група: всички учители, които говорят полски и тепърва започват да използват eTwinning

Това обучително събитие ще насочи учителите към ефективната педагогическа употреба на eTwinning и също така ще послужи като инструмент, помагащ на учениците да се запознаят с идеята за дигитално гражданство.

Емоционална интелигентност в проектите на eTwinning
Експерти: Angeliki Kougiourouki, Rania Bekiri 
13 - 23 ноември 2017
Език: английски
Целева група: eTwinning Plus

Целта е да се помогне на учителите да разберат как да се съобразят с някои принципи на емоционалната интелигентност, така че техните ученици да могат да се възползват и да се представят по-добре в eTwinning проектите.

Съвместното обучение: от теория към практика
Експерти: Anna Laghigna / Viola Pinzi 
27 ноември - 15 декември 2017
Език: английски
Целева група: начални и гимназиални учители, учители в професионални гимназии, обучители на учители, директори

Това обучително събитие ще представи съвместното обучение като подход, ориентиран към учащите, поднасяйки основни теоретични аспекти, както и практически предложения за разработване на съвместни учебни дейности и за оценяване на тези процеси.

Педагогическа употреба на онлайн инструменти в езиковото обучение
Експерт: Rita Zurrapa 
27 ноември - 08 декември 2017
Език: английски
Целева група: учители по чужд език от eTwinning Plus

Важно е онлайн инструментите да се използват по педагогически начин съобразно потребностите на учителите и учениците. Разработването на онлайн инструменти е бързо; ето защо е важно да се насърчи нагласата за учене през целия живот както на учителите, така и на учениците. По време на обучителното събитие ще бъдат представени конкретни инструменти и примери за тяхната педагогическа употреба.