Освобождаване от отговорност

EUN Partnership AISBL (известно като European Schoolnet и наричано по-нататък EUN) ръководи Централното звено за координация на eTwinning и поддържа платформата eTwinning съгласно договор за услуга с (Европейска изпълнителна агенция за образование и култура), Възложителя.

EUN, от името на Възложителя, поддържа актуалността и достоверността на информацията в платформата. В случай на грешки, потребителите могат да пишат на editor@etwinning.net. ЕК, EACEA и EUN не носят отговорност за информацията, предоставена в този уебсайт.

Тази информация в платформата:

  • е само от общ характер и не е предназначена да бъде адресирана до определено лице или институция.
  • не е непременно изчерпателна, точна, пълна или актуална.
  • понякога е свързана с външни сайтове, над които ЕК, EACEA или EUN нямат влияние и за които не могат да поемат отговорност;
  • не е професионален или адвокатски съвет (ако се нуждаете от специфичен съвет, винаги търсете съответния квалифициран специалист).

EUN си запазва правото, по свое усмотрение, да спира, променя, модифицира, добaвя или премахва части от платформата по всяко време, със съгласието на Възложителя.

Настоящата декларация за отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на EK, EACEA и EUN в разрез с установените в приложимото национално право изисквания или да ги освободи от отговорност по въпроси, по които, съгласно националното право, те не могат да бъдат освободени.

Авторски права

Ползването на материали от сайта е разрешено само при условие, че е посочен източникът, освен в случай че е заявено нещо друго. В случай че е нужно разрешение от предишен източник за копиране на информацията, това разрешение ще отмени гореспоменатото общо разрешение и ще определи точно параметрите на употреба.

  • Administration