article image

Национален знак за качество

Знаците за качество се връчват на учители с отлични eTwinning проекти. Те показват, че проектът е достигнал определено ниво от националния и европейския стандарт.

НАЦИОНАЛЕН ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО

quality label icon

 1. Вашият eTwinning проект има ли общи цели и споделен план?
 2. Приключил ли е или е в последната си фаза?
 3. Вие и вашите ученици допринесли ли сте за всички дейности по проекта?
 4. Вие и вашите партньори организирали ли сте съвместни дейности?
 5. Взели ли сте под внимание въпросите, свързани с електронната безопасност и авторското право?

Ако отговорът на всички 5 изисквания е ДА, защо не кандидатствате за Национален знак за качество?

Национален знак за качество се връчва на учители с отлични eTwinning проекти и показва, че проектът е достигнал определено ниво на качество в своята държава.

Как да кандидатствате

quality label icon

 1. Влезте в eTwinning Live 
 2. Отидете в раздел „Проекти
 3. Намерете вашия проект и кликнете върху „Кандидатствайте за Знак за качество
 4. Попълнете всички полета с необходимата информация и осигурете доказателства за вашата работа
 5. Можете да приложите горепосочените стъпки за всеки от вашите проекти, за който смятате, че заслужава Знак за качество.

Имайте предвид, че само първите 4 подадени проекта ще бъдат разгледани и оценени от вашата НОП. Постарайте се внимателно да изберете проектите, които според вас заслужават Знак за качество.

Полезни съвети

quality label icon

Попълнете предварително цялата информация в Word документ и след това копирайте и поставете отговорите си във формуляра за кандидатстване. Това ще ви помогне да не изгубите написаното във формуляра, в случай че ви отнеме повече от 30 минути да го попълните! Осигурете повече информация за аспектите на вашия проект, които не са видни, тъй като оценителите ще видят всичко видимо във вашия TwinSpace.

Знакът за качество се присъжда на учителя и е личен. Дори ако работите с други колеги от вашето училище, всеки от вас трябва да кандидатства за Знак за качество и да представи своя принос за проекта. Знакът за качество се присъжда на учителите, които са допринесли активно и видимо за дейностите на проекта. 

Защо да кандидатствате:

quality label icon

Конкретно признание за високото ниво на eTwinning дейностите на учителите и училищата. Поощрява учениците да продължават да участват и да работят в eTwinning дейности; реален начин да се демонстрира, че техните усилия са признати. След като техният учител получи Национален знак за качество, учениците могат да получат ученически Знак за качествоПублично утвърждаване на поетия от училището ангажимент за качество и откритост на европейското сътрудничество.

Кой връчва Знака за качество?

Националното звено за координация (НЗК) във всяка страна оценява подадените предложения за Национален знак за качество от училищата. Знаците се връчват през цялата година, но в някои държави има фиксирани крайни срокове, затова се консултирайте с вашето НЗК за информация относно крайните срокове във вашата страна. Щом предложението бъде прието или отхвърлено, вашето НЗК ще се свърже с вас.

КРИТЕРИИ ЗА ЗНАЦИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

Педагогическа иновативност

quality label icon

 • темата на проекта е оригинална
 • проектът използва разнообразни педагогически методи
 • учениците са тези, които поемат инициативата
 • учениците си взаимодействат с техните партньори и работят съвместно, използвайки различни методи като събиране на информация, решаване на проблеми, изследователски и сравнителни дейности
 • учениците влизат в различни роли - художници, журналисти, техници, учени, актьори и т.н.

Възможност за интегриране в учебната програма

quality label icon

 • проектът е базиран на учебната програма и учебните планове
 • по-голямата част от проектната работа се извършва по време на учебните часове
 • учебната програма е ясно интегрирана в проекта
 • проектната работа предоставя възможност на учениците да развият уменията и компетенциите си
 • проектно-базираната педагогическа рамка е обяснена и документирана от учителя

Сътрудничество между училищата партньори

quality label icon

 • съвместните дейности не се ограничават до комуникация
 • училищата партньори работят заедно за осъществяването на съвместни дейности
 • партньорите не са само получатели на информация
 • съвместните дейности водят до материален резултат

Използване на технологии

quality label icon

 • технологиите се използват, за да помогнат на партньорите да постигнат педагогическите си цели
 • инструментите помагат на партньорите да си сътрудничат по-добре помежду си

Резултати, въздействие и документация

quality label icon

Видимите резултати гарантират, че:

 • резултатите от проекта са представени онлайн
 • учениците участват в TwinSpace
 • всички етапи от проекта са документирани, включително планиране – описание на дейностите – оценяване – обратна връзка
 • оценявате и публикувате въздействието на проекта върху учениците и учителите, които участват в него

Използвайте чек листа по-долу при планирането и реализирането на вашия проект, за да проверите дали той отговаря на критериите за Знак за качество.