article image

Наградите на eTwinning

Европейските награди на eTwinning

Основната категория се финансира от Европейската комисия и има четири нива както следват.

Ученици на възраст до 6

Ученици на възраст 7-11

Ученици на възраст 12-15

Ученици на възраст 16-19 

Избираемост

За да кандидатстват за участие в състезанието, проектите трябва да са били наградени с Европейски знак за качество през която й да е година от живота на проекта. Всички проекти трябва да докажат, че са били активни през учебната 2017-2018 година.

Моля, обърнете внимание, че ако проектът спечели, само тези партньори, които са получили Национален знак за качество за него, ще имат право да участват в събития с награди.

Проектите могат да кандидатстват само веднъж за наградите на eTwinning; но проекти, които са показали особено голямо подобрение през времето могат да кандидатстват и втори път по усмотрение на Националното им звено за координация.

Правила

Какво е „предложение“?

„Предложение“ е описание на европейски проект за сътрудничество между училища, включващ училища от различни страни, в който са ползвани ИКТ. Проектът трябва да има видими резултати, които да дадат на оценителите конкретна представа за качествата на проекта, процеса и резултатите от него. Всяко предложение трябва да бъде описано по следния начин:

  • Заглавие на проекта.
  • Информация за проекта, съдържаща точната възрастова група на участващите ученици, както и линкове към документи на проекта и неговите резултати.
  • Описание на различните елементи на проекта така, както са определени по критериите (не повече от 150 думи на критерий).

ВАЖНО:

   ** Учителите, които зареждат предложение, трябва да са публикували колкото се може повече съдържание от своя проект онлайн. Оценителите нямат достъп до ограничени пространства, каквито са личните Twinspace-ове. Моля, осигурете достъп на гост и парола, така че оценителите да могат да стигнат до разработката в TwinSpace. **

Там, където е възможно, предложението трябва също да съдържа допълнителна информация като предишни награди или състезания за проекта, финансиране от компании и други.

Правни и етични въпроси

Всички предложения трябва да следват европейските правила за авторски права. Могат да се ползват малки цитати в случай че източникът е ясно посочен. Снимки, видеоклипове, аудио записи и други мултимедийни продукти могат да се използват само ако са произведени от училището или сродна организация, както и в случай, че собственикът изрично е разрешил употребата им, или ако са взети от свободен източник като Clip Art.

Предложенията, заредени за състезанието за наградите на eTwinning остават собственост на училището/организацията или учителя. Европейската комисия и Централното звено за координация, както и Националните звена за координация имат пълните права да направят материала безплатно достъпен за образователни цели в интернет пространството, на CD или друга медия, от датата на зареждане на предложението до крайния срок.

Оценяване

Оценителите ще имат предвид следните критерии:

  • Педагогическа иновативност: как аспектите на проекта могат да е считат за по-иновационни и творчески по отношение на съдържанието, целите, методите, дейностите и методологията, крайните продукти, разпространението и публикациите по работата на проекта.
  • Възможност за интегриране в учебната програма: как беше включен проектът в съществуващия учебен план на училището.
  • Общуване и разменни гостувания между партньорските училища: как учителите и учениците от училищата партньори общуваха и работиха заедно по време на проекта (например – не просто разменяха работи, но и активно си сътрудничиха).
  • Сътрудничество между училищата партньори
  • Използване на технологии: как да отидем отвъд простата размяна на имейли; как проекта извлече творчески полза от употребата на ИКТ инструменти.
  • Резултати, въздействие и документация: какви бяха резултатите от проекта и защо проектът ви заслужава да бъде награден.

Как да кандидатствате

Всички статии са достъпни чрез кликване върху линк, наличен в eTwinning Live.

Кликнете върху бутона на проекта и ще откриете линка в списъка дейности под описанието на проекта.

Специална категория награди

Испански език

Наградата се осигурява от испанското Министерство на образованието и професионалното обучение.

В тази специална категория ще бъде награден проект, който използва испанския език като свой основен език за комуникация или акцентира на ученето на испански по иновативен начин.

Френски език

Наградата се осигурява солидарно от Международната федерация на учителите по френски език и Националното звено за координация на eTwinning във Франция.

В тази специална категория ще бъде награден проект, който използва френския език като свой основен език за комуникация или акцентира на ученето на френски по иновативен начин.

Награда „Мария-Сколдовска Кюри“

Наградата се осигурява от Националното звено за координация на eTwinning в Полша

Тази специална категория е създадена в чест на живота и делото на Мария-Сколдовска Кюри, първата жена учен, два пъти носител на Нобелова награда, както за физика, така и за химия. Тази награда ще бъда връчена на проект, който е ползвал естествени науки или математика като основа на проектната работа. Тя е отворена също и за проекти от други дисциплини, които имат за тема който и да е аспект от живота и делото на Мария Сколдовска Кюри като основна тема на тяхната проектна работа.

Награда „Юнус Емре“ за хуманизъм и междукултурно разбирателство 

Наградата се осигурява от Националното звено за координация на eTwinning в Турция.

Юнус Емре е скромен турски поет и суфистки мистик, живял през 13-ти и 14-ти век. Той се стараел да пише, пее и говори на истинския турски език по онова време. Най-важната концепция във философията на Юнус Емре е любовта към хората, която отправя ясно послание към човечеството: да живеем заедно в мир, независимо от религия, език или раса. Наградата ще бъде присъждана на проекти, които повишават осведомеността и разбирането на хората, като засилват международния диалог между участниците от различните партниращи си страни.

Награда за английски език

Наградата се осигурява от Британски съвет

Наградата ще бъде връчена на проекти, в които английският език се използва като основен език за комуникация. Проектите са фокусирани върху теми като солидарност или решаване на проблеми между обществата/държавите. Проектите трябва да включват ученици на възраст 12-15 години или 16-19 години.

Награда „Средиземноморие“

Наградата се осигурява от Националните звена за координация на Гърция-Кипър-Франция-Испания-Италия-Португалия-Албания-Хърватска

Наградата „Средиземноморие“ е за проекти, свързани със Средиземно море; неговата околна среда, история, култура, храна, туризъм и всички свързани теми. Средиземно море представлява централна автомагистрала за транспорт, търговия и културен обмен между различни народи. Наградата е отворена за всички възрастови категории и всички страни, които са работили по проект, свързан със Средиземно море.

Награда „Пейо Яворов“ - за проект, който насърчава любовта към четенето у младите хора

Наградата се осигурява от Националното звено за координация в България

Тази награда ще бъде присъдена на проект, който има за главна цел увеличаване на любовта към четенето сред младите хора. Наградата е на името на един от блестящите представители на българската литература - Пейо Яворов. Тази награда е отворена за всички възрастови групи и всички страни.

Награда „Гражданство“

Наградата се осигурява от Националните звена за координация на Франция и Германия 

Наградата ще бъде връчена на проекти, които изследват практики за активно гражданство или от историческа гледна точка, или по отношение на правата и задълженията, свързани с това да бъдеш гражданин на 21-ви век както в реалния, така и в дигиталния свят.